1)yenileşme dönemini hazırlayan faktörler nelerdir
2)19.yy.da osmanlı dev.askeri alandaki yenilikleri nelerdir
3)osmanlı.dev.yenileşme hareketi hangi döneme kapsamaktadır
4)ilk çeviri roman hangisidirkimler tarafından çevirilmiştir
5)1.dönem ve 2.dönem sanatçıları kimlerdir
6)tanzimatın ilanından sonra edebiyatımızda hangi edebi türlerin görülmeye başladığını söyleyiniz
7)tanzimat döneminde tanınmış edebiyatçılar nasıl yetişmiştir
8)gazetenin çıkıştarihi ve kimler tarafından çıkarılmıştır.
9)tanzimatı hazırlayan nedeenler nelerdir devrelere ayrılmasındaki hususlar nelerdir
10)3. selimle başlayan yeniliklerle tanzimat yeniliğini karşılaştırınız
11)tanzimatla birlikte edebiyatımıza giren türler nelredir bunların karşıtları nelerdir
12)batıdaki rönesans ile tanzimat hareketinin benzer ve farklı yönleri nelerdir
13)”ali suavi,şinasi,namıkkemal,ziyapaşa, abdül hak hamit tarhan”
yukarıdaki kişilerin
a) edebiyatımıza getirdigi yenilikler
b)kişilerin edebi yönü
c)kullandikları dil
ç)eserleri ve özellikler nelerdir
14)şinasi ve ali suavinin savundukları düşünceler nelerdir

CevapLarı—
Cevaplar

1.17. ve 18. yy’da yapılan ıslahatlar; Osmanlı devletinin kötüye gidişini durduramadı. Bu yüzden 19.yy’da Avrupa tarzı köklü yenilikler yapılmıştır.
Her alanda -askeri, hukuki,ekonomik,sosyal,eğitim ve yönetim- yenilikler yapılmıştır.

2.19.yy’da Osmanlı Devletinde askeri alanda yapılan yenilikler;
—Yeniçeri ocağı kaldırıldı
-Nizam-ı Cedid kuruldu
-Ordunun eğitim şekli değişti.
—Ordu beş ordu şeklinde teşkilatlandırıldı.
—Askerlik süresi beş yıl olarak belirlendi.
—Askere alma işi kura ile yapılmaya başlandı.

3.Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketi 17.yy’ın sonundaki Karlofça Antlaşması ile başlamıştır.3 Kasım 1839’da Gülhane Hatt-ı Hümayunu’na değin devam etmiştir.

4.İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak/ 1859

5. 5) 1. Tanzimat Devri Türk Edebiyatı sanatçıları

Şinasi (1826–1871):

Ziya Paşa (1829–1880):

Namık Kemal (1840-1888):

Ahmet Mithat Efendi (1844-1912):

Şemsettin Sami (1850-1904):

Ahmet Vefik Paşa (1823-1891):

2. dönem sanatçıları

Abdülhak Hamit Tarhan

Recai zade Mahmut Ekrem

Sami Paşazade Sezai

Nabi zade Nazım

Muallim Naci

6.Gazete ile birlikte makale, fıkra gibi türlerle roman, hikâye ve tiyatro gibi türler de Tanzimatla birlikte ortaya çıkan edebi türlerdir.

7.Tanzimat dönemi yazarları;
Yüzünü her alanda batıya dönen, batıyı kendine örnek alan zihniyete sahiptirler.
Aydın toplumu oluştururlar.
‘Sanat, toplum içindir.’ anlayışını benimsemişlerdir.
Fransızca dil bilginlikleri vardır.
Her biri Gazete etrafında toplanmıştır.

8.İlk resmi gazete: Takvim-i Vakayi (1831)
Yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis (1840) : İngiliz William Churchill
İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval (1860) : Agâh Efendi
Tasvir-i Efkâr (1862) : Şinasi
Ayine-i Vatan (1866) : Eğribozlu Mehmet Arif Bey
Muhbir Gazetesi (1866) : Ali Suvai
Terakki Gazetesi (1868) : Ali Raşid ve Filip Efendi
Mümeyyiz Gazetesi (1868) : Sıtkı Efendi
İbret Gazetesi (1870) : Ahmet Mithat Efendi-Namık Kemal-Ebüzziya Tevfik
Musavver Gazetesi (1872)
Tercüman-ı Hakikat (1878) : Ahmet Mithat Efendi
Mizan Gazetesi (1886)
İkdam Gazetesi (1894) : Ahmet Cevdet

9. Türk Edebiyatı, 19.yy’ın 2. yarısından itibaren yönünü Batı’ya çevirir, İslam kültürü etkisinde gelişen Divan Edebiyatından uzaklaşır. Devlet ve toplum hayatındaki değişiklikler bir süre sonra edebiyata da yansır; Batı kültürüyle yetişen yeni kuşaklar, eski edebiyatın yeni hayatı anlatmaya elverişsiz olduğunu öne sürerler ve Batı edebiyatlarını örnek alan bir dönemi başlatırlar.

Tanzimat Edebiyatı’nın devrelere ayrılmasındaki hususlar: Sanatçıların özellikle Fransız edebiyatından etkilenerek getirdikleri yenilikler ve sanat anlayışı.

10. III. Selim’in yenilikleri sadece Askeri alanda yapılmıştır. Ancak Tanzimat Edebiyatındaki yenilikler: Hukuksal, yönetim, askerlik, eğitim, ekonomi, siyasal, kültürel ve edebi alanda gerçekleşmiştir.

11. Gazete ile birlikte makale, fıkra gibi türlerle roman, hikâye ve tiyatro gibi türler de Tanzimatla birlikte ortaya çıkan edebi türlerdir.

12. Batıdaki Rönesans ile Tanzimat hareketinin benzer yönleri :
Halka yönelik uygulamalar vardır.
Kralın yetkileri kısıtlanmıştır.
Yenilikçi ve özgürlükçüdür.

Batıdaki Rönesans ile Tanzimat hareketinin farklı yönleri :
Batıdaki Rönesans halkın isteği ile Tanzimat hareketleri devlet adamları isteği ile gerçekleştirilmiştir.

13.Ali Suvai –> Bununla ilgili elimde yeterli not yok kusura bakmayın

1839–1878 yılları arasında yaşamış Tanzimat edebiyatçısıdır.
Osmanlı birliğine inanmış ve daha çok İttihat-ı İslam ideolojisini savunmuştur.
Eserleri: Muhbir, Tasvir-i Efkâr, Vakit, Basket, Müsavat, Ruzname-i Ceride-i Havadis, Londra’da Hürriyet Gazetesi ile çıkardığı Muhbir.

Ali Süavi’nin bunların dışında kitap ve risale halinde yayımlanan eserleri de vardır.

NAMIK KEMAL (1840–1888)
* Vatan şairimizdir.
* Toplumcu bir sanat çizgisindedir.
* Vatan, millet, özgürlük kelimelerini edebiyatta ilk kullanan kişidir.
* Tiyatroları oldukça ses getirmiştir. Tiyatroyu bir eğlence ve halkı bilinçlendirme aracı olarak görmüştür.
* Romantizmin etkisindedir.
* Eserleri: ilk tarihi romanımız; CEZMİ
İlk edebi romanımız; İNTİBAH
Tiyatroları: Vatan yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Gülnihal, Kara Bela, Celalettin Harzemşah
Eleştiri eserleri: Renan Müdafenamesi, Tahrib-i Harabat (Ziya Paşa’ya karşı)
İrfan Paşa’ya Mektup, Takip
Diğer eserleri: Kanije, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi, Evrak-ı Perişan

ZİYA PAŞA (1825–1880)
* İlk edebiyat tarihi taslağı sayılan “Harabat” eserini yazmıştır.
* Halk şiirinin ve dilinin gerçek edebiyatımız olduğunu belirten “Şiir ve İnşa” adlı makalesini yazmasına rağmen kendisi böyle davranmamıştır.
* Biçimce eski içerikçe yeni olmaya gayret göstermiştir.
* Terkib-i bent, terci i bent’leri meşhurdur.
* Birçok dizesi halk arasında atasözü gibi kullanılmıştır.
* Eserleri: Zafer name, Harabat, Eş’ar-ı Ziya, Defter-i Amal, Terkib-i Bent, Terci-i Bent

ABDULHAK HAMİT TARHAN ( 1852–1937)
* Edebiyatımızın en bireysel şairlerindendir.
* Batılılaşma hareketinin asıl öncüsü olarak kabul gördüğü için kendisine “şairi azam”(büyük şair) lakabı verilmiştir.
* Gözlem ve izlenimleriyle şiir yazmıştır.
* Düşünen adamdan çok yapan adam özelliği taşımaktadır.
* Tiyatroları oynanmaya uygun değildir.(Macera-ı Aşk, Sabru Sebat, içli Kızlar, Finten, Nesteren, Liberte)
* Romantizmin etkisinde, metafizik konuları, ölüm, aşk gibi temalar içeren eserler vermiştir.
* Makber, Ölü, Bunlar O’dur, Hacle, Garam, İlham-ı Vatan şiir kitaplarıdır.

14. Şinasi’nin düşünceleri

Şinasi, 1839 Fermanı ile başlayan yeni dönemin ilk ve önemli kişilerinden biri olmuştur. 1849 yılında Fransa’ya gitmiş ve orada çok çeşitli konularda çalışmıştır. Fransa’da gördüğü çağdaş gazetecilik üzerinde düşünmüş ve bir gazetenin nasıl olması gerektiğini yıllarca kafasının içinde oluşturmuş, batı gazeteciliği ile bağdaştırmıştır. Resmi görevlerinin yanında yazımla ilgilenmiş, Fransız şiirinden çeviriler yapmıştır. Daha sonraki yıllarında ise büyük bir sözlükle uğraşmıştır.

Şinasi, bütün bu yıllar boyunca yaptığı çalışmaların pek azını yazıya dökmüştür fakat birçok konuda bir şey yazmamıştır. Sözgelişi, ilk Paris yaşamı ile ilgili olarak, bir iki mektup dışında fazla bir şey bilmiyoruz. 1865 yıllındaki kaçışı üzerine de kendi kaleminden çıkmış herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. İkinci kaçışında ne yapmış, nasıl yaşamış, nasıl geçinmiştir? Bütün bunlar bilinemiyor. Yazılı bazı bilgilerinde gerçekle ilgisi bulunmadığı zamanla anlaşılmaktadır. Birçok nokta karanlıkta kalmıştır.

Şinasi’nin yapıtlarının sayısı da fazla değildir.

Ali Süavi’nin düşünceleri
Osmanlı birliğine inanmış ve daha çok İttihat-ı İslam ideolojisini savunmuştur.