sayfa 60:

a) benzer yönleri:
* üç şiirdede bir ses akışı vardır.
* bu ses akışını sağlayan özellikler (kafiye, redif, aliterasyon, asonans vb.) ortaktır.
* şiirde ki kelimeler kendi içinde bir ritim oluşturmaktadır.

farklı yönleri
* yemişçi ihtiyar ve gece şiirleri aruz ölçüsüyle Kerem Gibi serbest ölçüyle yazılmıştır.
* Yemişçi iHtiyar ve Gece şiirleri beyit, Gece şiiri serbest birimle yazılmıştır.
* Şiirlerin bölümlenmesinde ki klasik Türk şiirinin ölçüleri dikkate alınmış, Kerem Gibi şiirinde serbest nazım dikkate alınmıştır.
* Bütün bu farklar, şiirlerde farklı ses akışlarının oluşmasını sağlar.

b)Kerem gibi şiiri serbest ölçüyle yazılmıştır. Çünkü ne aruz ölçüsü ne de hece ölçüsü bu şiirde kullanılmamıştır.

c)Hece ve aruz ölçüleriyle kıyaslandığında serbest nazım şaire şiirde daha rahat hareket etme imkanı sunmaktadır. şair diğer ölçüleri kullansaydı mutlaka bir kurala uymak zorunda kalacaktı.

3)b) Şiirde ki söyleyiş ile mısra yapısı arasında kopmaz bir bağ vardır. Şair şiiri öyle bir düzene sokmuştur ki söyleyiş, mısra yapısı tamamen uyuma girmiştir. Şiirde ki söyleyiş özellikleri mısraların oluşumunda asli bir rol oynamaktadır.

c) kerem Gibi şiirinde aruz ve hece ölçüsü kullanılmamasına rağmen ritim, kafiye, redif, aliterasyon, asonans, ses akışı mısra yapısıyla sağlanmıştır. Bu ritim özelliği anlamın daha da vurgulu olmasını sağlamıştır. bu

1. etkinlik
Bağır
bağır burada tekrir (tekrarlama) vardır.

kurşun
erit-
-meğe
çağırıyorum burada tevriye vardır.

sen kendi sesinle kül olursun ey nida (seslenme)

kerem
gibi
yana
yana telmih

hava toprak gibi gebe teşbih
hava kurşun gibi ağır. teşbih
bu söz sanatları şiirde anlamın zengileşmesini sağlar.