Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler
Katı
Bir kalıp buzAna madde: Katı
Maddenin katı hali belirli bir şekle ve hacme sahiptir. Katı maddeyi oluşturan atom ve moleküller birbirine çok yakındır. Aralarındaki boşluklar çok azdır. Atom ve moleküller arasında bir düzenlilik vardır.Hafif bir hareketlilik vardır.

Devamını Oku »

Big Bang’den sonra ortaya çıkan evren, öncelikle sadece hidrojen ve helyumdan ibaret bir gaz yığını olmuş, sonra ise bu gaz yığını, özellikle tasarlanmış olduğu açık olan nükleer reaksiyonlarla daha ağır elementleri meydana getirmiştir. Ama evrenin yaşam için uygun bir yer haline dönüşmesi, sadece ağır elementlerin varlığıyla mümkün olmaz. Bundan da önemli olan bir nokta, evrenin nasıl bir şekil ve düzen aldığıdır.

Devamını Oku »

METOTLU ÇALIŞMASI
Atatürk’ün kişisel özelliklerinden biri de, her şeyin sırasını, zamanını çok iyi bilmesi ve metotlu çalışmasıydı. Atatürk, 1927 yılında verdiği büyük Nutuk’ta, metotlu çalışma konusunda uyguladığı yönte­mi şöyle özetler: “…Uygulamayı birtakım evrelere ayırmak ve olaylardan yararlanarak milletin duygu ve düşünceleri üzerinde işlemek ve adım adım ilerleye­rek amaca ulaşmaya çalışmak.” Atatürkün hayatı Atatürkün hayatı
Atatürk, bir başka konuşmasında da şöyle diyor: “Çalışmalarımız yıllarca izlenip uygulanacak bir prog­rama dayanmadıkça başarısızlığa mahkumdur…” sö­züyle, başarının temelinde metotlu çalışmanın öne­mini işaret ediyordu.

Atatürk, sadece kendi milleti için mücadele etme­miş, “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusun­da, insanlığın mutluluğu için de çabalar harcamıştır. Atatürk, tüm sözleri ve davranışları ile İnsanlık alemi­nin en büyük fazilet örneğidir. Kendi milleti için dü­şündüğü tüm iyilikleri aynı zamanda tüm insanlık için de düşünmüştür. Bu konuda şöyle demektedir: Atatürkün hayatı Atatürkün hayatı
“İnsan, mensup olduğu milletin varlığını ve mutlu­luğunu düşündüğü kadar, bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin mutlu­luğuna ne kadar kıymet veriyorsa, bütün dünya mil­letlerinin mutluluğuna hizmet etmeye elinden geldiği kadar çalışmalıdır.”

BİRLEŞTİRME ve BÜTÜNLEŞTİRME GÜCÜ
Millî birlik ve beraberlik, milletimizin güçlü ve sağ­lam olması demektir. Atatürkün hayatı boyunca gerçekleştirdiği en önemli işlerden biri de, Samsun’da Anadolu toprak­larına ayak bastığında dağınık ve gelecekten umut­suz olan halkı çevresinde toplayarak sağladığı millî birlik, Millî Mücadele’yi başarıya ulaştırdı. Atatürk’e göre: “… Kesinlikle bilmeliyiz ki iki parça halinde yaşayan milletler zayıftır, hastadır…”
Bugün ve gelecek için ülkemizde, birleştirici tek kurtuluş yolu yine Atatürk’ün düşünceleridir, ilkeleri­dir.

İNKILÂPÇILIĞI
Atatürk’ün en önemli yönlerinden biri de, inkılâpçı bir kişi olmasıdır. Atatürk’ün inkılâpçılık anlayışı, za­manına göre geri kalmış kurumların ortadan kaldırıl­ması ve yerine, ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak ve geliştirecek kurumların getirilmesi esasına dayanır. Atatürk inkılapları, bu durumu şu sözleriyle İfade etmektedir:
“İnkılâp, var olan müesseseleri zorla değiştirmek demektir. Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak, yerlerine milletin en yük­sek medeni gereklere göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri ortaya koymuş olmaktır.” Atatürkün hayatı Atatürkün hayatı
Atatürk’e göre, uygarlık dünyasındaki yerimizi kaybetmemek, ona ayak uydurabilmek için “İnkılâbın temellerini her gün derinleştirmek, kuvvetlendirmek lâzımdır. Çünkü medenî dünya çok ileridedir. Buna yetişmek için, o medeniyet çemberine girmek mecbu­riyetindeyiz.”

ATATÜRKÇÜLÜK NEDİR ATATÜRKÇÜLÜĞÜN TANIMI ve ÖNEMİ:

Esasları Atatürk tarafından belirlenen; devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına, devletin rejimi ve işleyişine ilişkin gerçekçi, fikirlere ve ilkelere Atatürkçülük denir. Atatürkçülük Türk milletinin, bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve ilmin rehberliğinde, Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacını hedef alır.
Bir diğer adı Atatürkçü Düşünce sistemi olan Atatürkçülüğün herkes tarafından benimsenmesi ge­rekir. Çünkü, Türk devletinin gelişmesi ve güçlen­mesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin her türlü tehlikeye karşı korunabilmesi buna bağlıdır. Atatürkün hayatı Atatürkün hayatı
Atatürkçü Düşünce sistemi, akılcı ve bilimcidir. Türk milletinin çağdaşlaşmasında ayrı bir yeri ve önemi vardır. Vicdan ve düşünce hüriyetine saygılıdır. Milli birlik ve bütünlüğe önem verir. Millete ve insanlığa hizmet etmenin en büyük mutluluk olduğunu savunur. Seçme ve seçilme gibi vatan­daşlık haklarını gerçekleştirerek milleti devlet yönetiminde söz ve karar sahibi yapmıştır

İstanbul’un Fethi’nin Nedenleri
1. Hem Anadolu, hem de Rumeli’de topraklan bu­lunan Osmanlı Devleti’nin coğrafi bütünlüğünü sağ­lamak
2. Karadeniz ile Akdeniz arasındaki deniz ticaret yolları ile Asya ve Avrupa arasındaki kara ticaret yol­larının denetimini ele geçirmek
3. Bizans’ın Avrupa’yı ve Anadolu Beyliklerini Os­manlı Devleti aleyhine kışkırtmasını önlemek
4. Osmanlı Devleti’nin siyasal gücünü kanıtlamak
5. Türkler’i Balkanlardan ye Avrupa’dan atma ümitlerini tamamen sona erdirmek .
6. Hz. Muhammed’in İstanbul’u fethedecek komu­tan ve orduları kutsayan hadisi şerifini yerine getir­mek.

Kadının Siyasi Haklarını Kazanması : İlk olarak 1930 yılında Türk kadınlarına, belediye başkanlığı seçimlerine adaylığını koyma hakkı tanındı. 1933 yılında ise muhtarlık seçimlerine katılma hakkı tanınan Türk kadınları, 1934 senesinde, kanunlarda yapılan bir değişiklikle, milletvekili seçilme hakkını elde etti.

Soyadı Kanunu : 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edildi. Böylelikle her Türk vatandaşının kendi adının yanında, soyadı taşıması zorunlu hale getirildi. Seçilen soyadları Türkçe olmak zorundaydı. Rütbe, yabancı ırk ve ulus adları ile ahlaka uygun olmayan ve gülünç sözcükler soyadı olarak seçilemeyecekti.

Devamını Oku »

Takvim, Saat Ve Ölçülerde Değişiklik Yapılması: 26 Aralık 1925 tarihinde çıkarılan bir yasa ile milâdi takvimin kullanılması kabul edildi. 1 Ocak 1926’dan itibaren de bu takvim kullanılmaya başlandı. Önceden kullanılan ağırlık ve uzunluk ölçü birimleri 26 Mart 1931 tarihinde kabul edilen bir yasa ile tamamen değiştirildi.

İstanbul’un Fethi’nin Sonuçları

a) Dünya Tarihi Bakımından:

1. Ortaçağ kapanıp, Yeniçağ açılmıştır.
2. Bizans bilginlerinin İtalya’ya gitmesiyle Röne­sans hareketlerine zemin oluşmuştur.
3. Surların top gülleleriyle yıkılabileceğinin anla­şılması,- Derebeylik (Feodalite) rejiminin sonu olmuş, merkezi krallıklar güçlerini arttırmışlardır.
4. İpek Yolu’nun denetiminin Türklerin eline geç­mesi Avrupalıları yeni yollar aramaya zorlamış. Coğ­rafi Keşiflere zemin hazırlamıştır.

Devamını Oku »

Fetih İçin Yapılan Hazırlıklar
İstanbulun Fethi

1. Yıldırım Bayezid’in yaptırdığı Anadolu Hisarı’ nın karşısına Rumeli Hisan’nı yaptırarak, boğazları güvenceye aldı.
2. Edirne’de SAHİ adı verilen büyük toplar dök­türüldü.
3. Silivri ve Vize kaleleri alındı.
4. Dört yüz parçalık donanma hazırlandı.
5. Anadolu ve Rumeli’den Bizans’a gelebilecek her türlü yardım önlenmiş, her iki tarafta ordular hazır tutulmuştur.

Devamını Oku »

Fatih Sultan Mehmet (1451-1481)

– 1444’de ilk defa tahta çıkıp daha sonra babası ll. Murat’ın .ölümüyle 1451’de II. kez padişah oldu.
– Padişah oîur olmaz Karamanoğulları üzerine sefer yapıp onları barışa zorladı.
– İstanbul’un fethinin hazırlıkları ile uğraştı.

Devamını Oku »


Bedava İlan Verme