7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Yazılı Soruları


1) İçinde yaşadığımız gök ada hangisidir?

A)Andromeda              B)Samanyolu

C)Sombrero                  D)Güneş sistemi

 

2) Dünyaya komşu olan gezegenler hangileridir?

A) Merkür – Mars B) Venüs- Jüpiter

C) Venüs- Mars D) Plüton- Satürn

3) Hangisi bir takımyıldız değildir?

A)Halley B)Büyük ayı C)Ejderha D)Küçük ayı

4) Bir bölgede yaşayan bir türe ait canlı topluluğuna popülasyon adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi popülasyon değildir?

A)Ormandaki ceylanlar

B)Avustralya’daki kangurular

C)Karadeniz’deki balıklar

D) Okulun bahçesindeki laleler

5) Ayın çekim gücünün etkisi ile denizlerin yükselip alçalmasına ne isim verilir?

A)Gel git B)Deniz yükselmesi

C)Sel olması D)Yüksel çekil

6)

Sınıfta 4 arkadaş kendi aralarında sohbet ederken şu cümleleri kuruyorlar:

Fatma: Proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlar.

Ceyda: Sindirime uğrayan besinlerin kana geçtiği yerdir.

Burcu: Karbonhidratların sindirimi ilk burada başlar

Buket: Besinler ilk defa burada parçalanır ve öğütülür.

Bu bilgilere göre hangi iki öğrenci sindirim sisteminde görev alan aynı organdan bahsetmiştir?

  1. Fatma ve Ceyda C. Burcu ve Buket
  2. Ceyda ve Burcu D. Buket ve Fatma


7) Bir besin zincirini oluşturan aşağıdaki canlılardan hangisi bu zincirin ilk halkasını oluşturabilir?

A)Dut yaprağı B)Serçe C)Tırtıl D)Kedi

8) Aşağıda verilen atomlardan hangisi elektron vermeye yatkındır?

A) X )2)8)2 B) X )2)7 C) X )2)6 D) X )2)8)6

9.H2SO4 formülünde bulunan H,S ve O atomlarının sayıları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

H S O

A) 2 1 4

B) 1 2 4

C) 4 1 2

D) 1 4 2

10) I. Böbrek II. Mide

III. İnce bağırsak IV. Deri

Yukarıdaki yapılardan hangileri boşaltım hangileri de sindirim ile ilgilidir?

Boşaltım sistemi Sindirim sistemi

A) I,II III,IV

B) II,IV I,III

C) I,IV II,III

D) II,III I,IV


11) Aşağıdaki ekolojik terimlerden kapsadığı canlı sayısı en az olandan en çok olana doğru nasıl sıralanır?

I.Popülâsyon II. Tür III. Ekosistem

A) I-II-III B) III-II-I C) II-I-III D) III-I-II

12)

I. 250C ‘de 100 gr. Su+10gr kesme şeker

II. 250C ‘de 100 gr. Su+10gr toz şeker

III. 250C ‘de 100 gr. Su+10gr pudra şeker

IV. 300C ‘de 100 gr. Su+10gr pudra şeker

Dört ayrı kapta yukarıdaki çözeltiler hazırlandığında çözünme hızını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

A) IV>II>III>I B) I>II>IV>III C) I>II>III>IV D) IV>III>II>I

13) Balık bir gölde su içinde yüzmektedir; Kuş ise balığın bulunduğu gölün üzerindeki hava ortamında uçmaktadır. Balık ve kuş bulundukları konumlarına göre birbirlerini

nerede görürler?

KUŞ BALIĞI BALIK KUŞU

A.Daha yakında Daha uzakta

B.Daha derinde Daha aşağıda

C.Aynı derinlikte Aynı Yükseklikte

D.Daha yakında Daha yakında

14) I. Yıldızların şekli bayrağımızdaki gibidir.

II. En sıcak yıldızlar mavi beyaz renktedirler.

III. Güneş bir yıldızdır.

Yukarıda yıldızlarla ilgili olarak verilen açıklamalardan hangisi yada hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız I C) I ve III D) II ve III

15)“Atmosfere girerek yeryüzüne ulaşan meteorlara……….. denir. Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?

A) Kuyruklu Yıldız B)Göktaşı C)Gezegen D)Uydu

B. Aşağıda verilen cümleler doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfi koyunuz. (2.10= 20 puan)

1.(……….)-Venüs Güneşe en yakın gezegendir.

2.(……….)-Cismin nötr olmasını nötr elektrik yükleri sağlar.

3.(……….)-Jüpiter gezegenlerin en büyüğüdür.

4.(……….)-Sinüzit bir burun hastalığıdır.

5.(……….)-Gazoz açacağı çift taraflı bir kaldıraçtır.

6.(……….)- Civa elementi diş dolgusu ve termometrelerin yapısında bulunur.

7.(……….)-Bir cismin göründüğü renk o cismin yansıttığı renktir.

8.(……….)-15P-3 iyonunda 12 elektron bulunur.

9.(………)- Çözeltileri karıştırmak çözünme hızına etki etmez.

10.(…….)-Sera etkisi su kirliliğinin bir sonucudur.

C.Aşağıdaki boşlukları uygun doldurunuz. (2.10= 20 puan)

1.Refleks hareketimizi ………………….. yönetir.

2.Bir kuvvet bir cisme uygulanan yönde hareket kazandırıyorsa …………… yapmış olur.

3.Otla beslenen hayvanlar besin zincirinin…………. basamağını oluşturur.

4.Maddenin en küçük birimine ………………denir.

5.Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit olarak dağılmışsa bu tür karışımlara …………… karışım denir.

6.Elektrik akımını ileten çözeltilere…………….…denir.

7.Dünyanın uydusu ………………dır.

8.Elektron ortaklaşmasıyla oluşan bağa………….…………denir.

9.Bir canlının yaşam alanı ya da arandığı zaman bulunduğu yer ………..…. olarak adlandırılır.

10.Gökyüzüne dünyadan bakıldığında sergiledikleri görünüm sebebiyle bir arada buluna yıldız grupları ……………….. olarak adlandırılır.