Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

A.Aşağıdaki sorulardaki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız. ( her soru 2 puandır)
1. İki ya da daha fazla cins atomdan oluşan saf maddelere …………………. denir.
2. Su içerisinde çözündüğünde H iyonu veren bileşiklere …………………. denir.
3. İnsan kanının pH’ı …………………. de sabittir.

4. Demir eksikliğinde …………………. yapılamaz ve anemi görülür.
5. Flüorün azlığı dişlerin çürümesine, fazlalığı dişlerin …………………. yol açar. 6. Küçük moleküllerin birleşirken su açığa çıkarması olayına …………………. sentezi denir.
7. Yağ asidinin karbonları arasında arasında ikili veya üçlü bağlar yoksa bunlara …………………. yağ asidi denir.
8. Depo polisakkaritler olan GLİKOJEN hayvanlarda,……………….. ise bitkilerde görülür.
9. Nişastanın üzerine iyot damlatılırsa renk ……………. olur.
10.Tabiatta bugün bilinen …………………. farklı amino asit vardır.
11. Disakkaritler, iki tane monosakkaritin birleşmesiyle oluşan yapılardır.Bu olay sırasında glikozit bağları arasından SU çıkar.Ve bu olaya………………………sentezi denir.
12. 2 aminoasidi birleşmesinden …………………. bağı oluşur.
13.Aşırı şekerle beslenme sonucunda kandaki glikozun fazlası insan vücudunda kaslarda da ve karaciğerde de ……………..olarak depo edilir.

VÜCUDUMUZ KONUSU İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

1. Aşağıdaki verilenlerden hangisi kafatası içerisinde bulunmasına rağmen sinir sisteminin bir parçası değildir.?

A) Beyincik B)Hipotalamus C)Hipofiz D)Omurilik

2. Duyu organlarının değişmeleri algılayıp beyne iletilmek üzere çevirdiği sinirsel bilgiye ne ad verilir?

A) Uyarı B)Uyartı C)Sinaps D)Tepki

3. Topraktan su ve suda erimiş minerallerin alınmasında görevli bitkisel yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Emici Tüyler B)Ana Kökler C)Kılcal Kökler D)Yan Kökler

Devamını Oku »

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARDA DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ.

16. 45 monosakkaritten oluşan bir polisakkarit zincir hidrolizlendiğinde Kaç mol su açığa çıkar.
a) 46 B)45 c)44 d)43 e)42

17. 2. 50 monosakkaritlik bir Polisakkarit zincir 10 disakkarit şeker kullanılarak oluşturulmuştur. Bu polisakkarit zincirin oluşturulmasında kaç monosakkarit şeker kullanılmıştır.
a) 45 B)40 c)35 d)30 e)25
Devamını Oku »

9. Sınıf Biyoloji Dersi 1. dönem 1. Yazılı Sınavı

AŞAĞIDA VERİLEN 1-15. SORULARDAKİ BOŞLUKLARA DOĞRU CEVAPLARI YAZINIZ.

1. Temel bilim olan biyoloji, canlı ve doğa ile ilgili her konuyu içine almaktadır.
Devamını Oku »

11. Sınıf Biyoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılısı Soruları

Doğru yanlış tipi sorular ( Her Soru 2 puandır) No:

D Y
1 Bitkilerde sürekli bölünme yeteneğine sahip dokulara meristem doku denir.
2 Tüylerin görevlerinden biri de terlemeyi azaltmaktır.
3 Otsu ve odunsu bitkilerin genç kısımlarında destek turgor basıncı ile sağlanır.
4 Penkreas karma bezlere bir örnektir.
5 Endokrin bezler salgılarını doğrudan doğruya kana verir.
6 Lentiseller canlı olup epidermis gibi açılıp kapanarak terlemeyi sağlar.
7 Mantar doku bitkilerde fotosentez yapan dokudur.
8 Floem de taşıma tek yönlüdür.
9 Kambiyum dokusu en çok yapraklarda bulunur.
10 Özümleme parankiması bitkilerde su ve besin depolar.

Boşluk doldurma Soruları ( Uygun cevabı boşluğa yazınız) Her soru 3 puandır.

11 Dikotil otsu ve odunsu bitkilerde enine büyümeyi …………………………..sağlar.
12 Epidermisin üzeri yine epidermis tarafından salgılanan……………………tabakasıyla örtülüdür.
13 Epidermis hücrelerinin farklılaşması ile ……………………….ve ………………………..oluşur.
14 Tek katlı silindirik epitel hücrelerinden mikrovilluslu olanlar……………………………………………..……..duvarında bulunur.
15 Mukus salgılayan tek hücreli bezlere………………………………………… denir
16 İletim doku çeşitlerinden soymuk borularında———————,odun borularında……………….. taşınır.
17 Çok yıllık odonsu bitkilerde destek …………………………………………ve ………………………………………..dokuları ile gerçekleşir.

Klasik Sorular (Her sooru 10 puandır..)

18 Parankima ( Temel ) dokusunun görevleri nelerdir.?
19 Soğuk ve sıcak iklimlerde yaşayan bitkilerde kutikula tabakası nasıl olmalıdır.? Açıklayınız.
20 Bitkilerde iletim demetleri kaça ayrılır? Adlarını yazınız. İletim demetlerinin farklarını
maddeler halinde yazınız
21 Meristem dokunun görevleri nelerdir.
22 Karma bez nedir? Örnek vererek açıklayınız.

Biyoloji Dersi 11. sınıflar 3. biyoloji yazılısı soruları

Doğru yanlış tipi sorular ( Her Soru 2 puandır) Adı.
D Y Soyadı:
1 Düz kaslar otonom sinir sisteminin kontrolünde çalışır. No:
2 Alyuvarlar hemoglobin yardımıyla O2 ve CO2 taşır. Sınıfı:
3 Kıkırdak dokuda kan damarı ve sinirler yoktur.
4 Gözde çomak reseptörleri siyah ve beyazı algılar.
5 Bütün impulslar nöron boyunca aynı hız ve şiddette iletilir.
6 Omuriliğin görevlerinden biri alışkanlık hareketlerini denetlemektir.
7 Burnun sarı bölge adı verilen kısmındaki koku reseptörleri yer alır.
8 Gözün sert tabakasında gözü besleyen damarlar bulunur.
9 Renk körlüğü ameliyatla düzeltilir.
10 Odun borularının görevi fotosentez ürünlerini taşımaktır.

11 Boşlu Doldurma Soruları (her boşluk 3 puandır)

1 1. Epidermis hücrelerinin üzerini örten ve su kaybını engelleyen madde.
2. Bitkilerde su ve mineral taşıyan cansız iletim borusu.
3 . Orta kulakta bulunan kemiklerden biri.
7 4. Dış salgı
4 5. Sesi algılayan mekanoreseptörlerin buluınduğu organımız.
6. Nöron gövdesinden çıkan uzun ve tek uzantı
8 7. Kulakta ,tulumcuk ve kesecik içinde bulunan CoCO3 yapılı küçük kristaller
9 10 8. Kıkırdak Doku ara maddesi
9.kulakta işitme hücrelerinin bulunduğu yer
10. Göz yuvarlağının en içte bulunan tabakası

12 Odun ve soymuk borularının özelliklerini karşılaştırarak yazınız
13 Kulağın bölümlerini ve bu bölümlerde bulunan yapıları yazınız.
14 Her alıcının aldığı ve gönderdiği impulslar aynı özellikte olmasına rağmen neden farklı cevaplar oluşur.?
15 Reseptör nedir? Göz,kulak,dil ve deride bulunan reseptörlere ne ad verilir? Açıklayınız
16 Omuriliğin görevleri nelerdir?
17 Şiddetli gürültülerde ve ani basınç değişimlerinde kulak zarının patlamasını engelleyen yapı nedir.?
18 İşığın fotoreseptöre gelinceye kadar geçtiği yapıları sırasıyla yazınız.
19 Otonom sinir sistemi hangi yapıdaki nöronlardan oluşur.?

12,13. sorular 10 Puan 14-19. sorular 5er puandır.

A……………………LİSESİ 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
2.DÖNEM 11 FEN SINIFI 2. BİYOLOJİ YAZILISI SORULARIDIR.

SORULAR
Doğru Yanlış Soruları ( Hers soru 2 Puan) b
D Y
1 İç iskelette kaslar iskeletin iç yüzeyine bağlanır.
2 Çizgili kaslarda ATP enerjisi kullanılıp bitince ilk önce kreatin fosfat kullanılır.
3 İnsanda ağızda başlayan sindirim ,yemek borusu ve midede devam eder.
4 Mideye gelen karbonhidratların sindirim ortamın asidik olmasında dolayı devam etmez.
5 Glikoz,amino asitler , mineraller ve su ve vitaminler ince bağırsakta emilerek lenf kılcallarına geçer.
6 Vagus sinirinin uyarılması kalp atışını hızlandırır.
7 Hormonların etki süresi sinirsel düzenlemeye göre daha hızlıdır
8 Adrenalin tiroid bezi tarafından salgılanan bir hormondur.
9 Kurak bölgelerde yaşayan bitkilerde stomalar epidermisin altına bölgesinde bulunur.
10 Büyüme Hormonu (STH) fazla salgılanırsa Devliğe neden olur.

Boşluk doldurma soruları ( Her Soru 3 Puan)
11 ………………………… hormonu mideyi salgı yapması için uyarır.
12 ……………………………. hareket ile besinler mide ve bağırsaklarda ilerler.
13 Kalbi besleyen damarlara ………………………….. damarlar denir.
14 Kalbin sağ karıncığında başlayıp sol kulakçığında biten solaşıma ………………………………… denir.
15 Kanın atardamar çeperine yaptığı basıncın fazla olması ……………………………..hastalığına neden olur.

Klasik Sorular ( 16. soru 5 puan Diğerleri 10 ar puan)

16 Bitkilerde terlemeyi arttıran faktörler nelerdir?
17 Kalbin çalışmasını etkileyen faktörler nelerdir?
18 Büyük dolaşım Devamını Oku »

2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILIK …………….LİSESİ 11 FEN 2. DÖNEM 3. BİYOLOJİ YAZILISI SORULARIDIR

Adı Soyadı :
Numara :

D Y Doğru Yanlış Soruları ( Her Soru 5 Puandır)
1 Büyüme hormonu STH yetişkinlerde salgılanırsa agromegali denilen hastalık oluşur.
2 Kalın bağırsakta villuslar yoktur ve kimyasal sindirim olmaz.
3 Vagus sinirinin uyarılması kalp atışını hızlandırır.
4 CO2 miktarındaki artış bitkilerde terlemeyi hızlandırır.
5 Soğuk bölgedeki balıklar sıcak bölgelere göre daha küçüktür.

Boşluk Doldurma Soruları ( Her Boşluk 5 Puandır)

6 Pankreas özsuyundaki ………………enzimi pişmemiş nişastayı maltoz ve dekstine parçalar.
7 Kalbin kasılmasına……………… gevşemesine …………………denir.
8 Balina suda yaşar ve …………………….solunumu yapar.
9 Bitkilerde gaz alışverişini yapraklardaki ……………….. Adı verilen yapılar sağlar.

Klasik Sorular ( Her ssoru 10 Puandır.)

10 Yağların sinirimini açıklayınız.
11 lenf sisteminin görevlerinden 3 tanesini yazınız.
12 CO gazı neden zehirlenmeye neden olur.
13 İnsanda O2’nin taşınmasını açıklayınız.
14 Atardamarlar ve toplardamarların yapısını karşılaştırınız.

2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILIK …………..LİSESİ 11 FEN 2. DÖNEM 3. BİYOLOJİ YAZILISI SORULARIDIR

Adı Soyadı : B
Numara :

D Y Doğru Yanlış Soruları ( Her Soru 5 Puandır)
1 Parathormon ve kalsitonin antogonist hormonlardır.
2 Soluk alışveriş hızını denetleyen temel madde O2 dir.
3 Bitkilerde nemli havalarda terleme hızı düşüktür.
4 HCL pasif tripsinojeni aktif tripsine çevirir.
5 Sıcak bölgedeki balıklar soğuk bölgelerdekilerine göre daha büyüktür.

Boşluk Doldurma Soruları ( Her Boşluk 5 Puandır)

6 Karaciğerde bulunan …………………….hücreleri ömrünü tamamlamış alyuvarları parçalar.
7 Çizgili kaslarda biriken………………………. Yorgunluğa neden olur.
8 Böceklerde …………………solunumu görülür.
9 Kalbin kasılmasına……………… gevşemesine …………………denir.

Klasik Sorular ( Her ssoru 10 Puandır.)

10 Karaciğerin görevlerinden 5 tanesini yazınız.
11 Karbonhidratların sindirimini yazınız.
12 Karada yaşayan canlıların solunum organları neden vücut içinde bulunmak zorundadır.
13 İnsanda CO2’nin taşınmasını açıklayınız.
14 Akçiğer solunumu hangi canlılarda görülür? Yazınız

Read More…

…………………………………LİSESİ 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
2.DÖNEM 11 FEN SINIFI 1. BİYOLOJİ YAZILISI SORULARIDIR.

SORULAR
Doğru Yanlış Soruları ( Hers soru 2 Puan)
D Y
1 Etçil memelerilerin ince bağırsağı , otçul memelilere göre daha uzundur.
2 Bitkilerin hepsinde hücre dışı sindirim görülür. A
3 İç iskelette kaslar iskeletin iç yüzeyine bağlanmıştır.
4 Besinler ince bağırsakta villuslardan emilir.
5 Çizgili kaslar kasılırken A bandının boyu uzarken I Bandı boyu kısalır.
6 Bitkinin suya yönelmesi nastik bir hareketter.
7 İnsülün tiroid bezi tarafından salgılanan bir hormondur.
8 Büyüme Hormonu (STH) fazla salgılanırsa Cücelğe neden olur.
9 Kalsitonin ve Parathormon vücutta kalsiyum ve Fosfat dengesinin düzenlenmesini sağlar
10 Giberellinler bitkide ışığa yönelimi sağlar.

Boşluk doldurma soruları ( Her Soru 2 Puan)
11 ……………… hormonu glikozun karaciğer ve vücut hücrelerine geçişini hızlandırır.
12 Omurgalılarda düz kaslar……………….olarak çalışırken , çizgili kaslar…………………larak çalışır.
13 Midye ,çekirge, yengeç gibi hayvanlarda ………….iskelet vardır.
14 Uzun Kemiklerin dış kısmında enine büyüme ve onarımı sağlayan ………………………….. bulunur.
15 Bitkilerde dıştan gelen uyartının yönüne bağlı olmayan hareketlere …………………….. Denir.
16 İnsanda iskelet ……., …………….ve ………………….olmak üzere üç bölümden oluşur.
17 Çizgili kaslarda birikken …………………………………… yorgunluğa neden olur.
18 Bitkilerde ışığa yönelim …………….. hormonu sayesinde olur.
19 Dokunmanın etkisiyle bitkinin hareket etmesene ……………………….. Denir.
20 İnce bağırsağın besinlerin emiliminin gerçekleştiği bölgesine ………………………….denir.

Klasik Sorular ( 10 ar puan)

21 Tropizm (yönelme )hareketi nedir? Nasıl gerçekleşir.?
22 Kas kasılmasını fiziksel olarak açıklayınız(Huxley Hipotezi)
23 Kas kasılması sırasında nelerin miktarı artar?
24 Vücudumuzun tüm hücrelerini etkileyen hormonlar hangileridir. Görevleriyle yazınız
25 İnsanda mekanik sindirim nerelerde olmaktadır açıklayınız?
26 Hormonlar niçin yanlızca hedef organa etkieder açıklayınız.

Biyoloji Öğretmeni

Başarılar..

11. Sınıf Biyoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılısı Soruları

Doğru yanlış tipi sorular ( Her Soru 2 puandır) No:

D Y
1 Bitkilerde sürekli bölünme yeteneğine sahip dokulara meristem doku denir.
2 Tüylerin görevlerinden biri de terlemeyi azaltmaktır.
3 Otsu ve odunsu bitkilerin genç kısımlarında destek turgor basıncı ile sağlanır.
4 Penkreas karma bezlere bir örnektir.
5 Endokrin bezler salgılarını doğrudan doğruya kana verir.
6 Lentiseller canlı olup epidermis gibi açılıp kapanarak terlemeyi sağlar.
7 Mantar doku bitkilerde fotosentez yapan dokudur.
8 Floem de taşıma tek yönlüdür.
9 Kambiyum dokusu en çok yapraklarda bulunur.
10 Özümleme parankiması bitkilerde su ve besin depolar.

Boşluk doldurma Soruları ( Uygun cevabı boşluğa yazınız) Her soru 3 puandır.

11 Dikotil otsu ve odunsu bitkilerde enine büyümeyi …………………………..sağlar.
12 Epidermisin üzeri yine epidermis tarafından salgılanan……………………tabakasıyla örtülüdür.
13 Epidermis hücrelerinin farklılaşması ile ……………………….ve ………………………..oluşur.
14 Tek katlı silindirik epitel hücrelerinden mikrovilluslu olanlar……………………………………………..……..duvarında bulunur.
15 Mukus salgılayan tek hücreli bezlere………………………………………… denir
16 İletim doku çeşitlerinden soymuk borularında———————,odun borularında……………….. taşınır.
17 Çok yıllık odonsu bitkilerde destek …………………………………………ve ………………………………………..dokuları ile gerçekleşir.

Klasik Sorular (Her sooru 10 puandır..)

18 Parankima ( Temel ) dokusunun görevleri nelerdir.?
19 Soğuk ve sıcak iklimlerde yaşayan bitkilerde kutikula tabakası nasıl olmalıdır.? Açıklayınız.
20 Bitkilerde iletim demetleri kaça ayrılır? Adlarını yazınız. İletim demetlerinin farklarını
maddeler halinde yazınız
21 Meristem dokunun görevleri nelerdir.
22 Karma bez nedir? Örnek vererek açıklayınız.

1 Sağlık nedir? Açıklayınız.
2 Sağlığa etki eden biyolojik etmenler nelerdir? Açıklayınız.
3 Sağlığa etki eden çevresel etmenler kaça ayrılır? İsimlerini yazınız.
4 Sağlığa etki eden fiziksel etmenler nelerdir? Açıklayınız.
5 Sağlığa etki eden bünyesel etmenleri açıklayınız.
6 Basamaklı tedavi hizmetlerinin amaçı ve yararını açıklayınız.
7 Koruyucu sağlık hizmetleri kaça ayrılır.? Açıklayınız.
8 Sağlık hizmetlerinin temel amacı nedir.?
9 Tedavi hizmetleri kaça ayrılır? İsimlerini yazınız.
10 Birinci basamak tedavi hizmetlerini açıklayınız.
11 İkinci basamak tedavi hizmetlerini açıklayınız.
12 Üçüncü basamak tedavi hizmetlerini açıklayınız.
13 Rehabilitasyon hizmetlerini açıklayınız.
14 Vektörlere örnek verip insan sağlığı açısından tehlikelerini belirtiniz.
15 Temizlik nedir.? Açıklayınız.
16 El tırnak temizliği ve bakımı nasıl olmalıdır? Açıklayınız.
17 Yüz,boyun ve koltuk altı temizliği nasıl olmalıdır? Açıklayınız.
18 Ayak temizliğinde dikkat edilmesi gerekenleri yazınız?
19 Diş ağrısının nedenleri nelerdir?
20 Diş ağrısının nedenleri nelerdir?
21 Diş ve dişeti hastalıkalrı zamanla tedavi edilmediğinde neden olacağı kayıplar nelerdir?
22 Ağız kokusunu önlemenin yolları nelerdir?
23 Toplum sağlığının kişi sağlığı ile ilşkisin nedir? Açıklayınız.
24 Mikrobik hastalıkların temizlikle ilişkisini açıklayınız.

…………………………………..Lisesi 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı
9.Sınıfları* 1. Dönem 2.Biyoloji Yazılısı Sorularıdır. Adı.
Soyadı:
Doğru yanlış tipi sorular ( Her Soru 2 puandır) No:
D Y Sınıfı:
1 Hücresel solunum sonucu üretilen Atp enerjisi,bu enerjiyi üreten canlılardan üretmeyenlere doğrudan aktarılır.
2 Canlılar inorganik bileşikleri ,organik bileşikler gibi kendi vücudunda sentezler,dışarıdan hazır olarak almazlar.
3 Lazktoz ve sükroz bütün bitkiler tarafından sentezlenen disakkaritler olup,fazlası nişasta şeklinde depo edilir.
4 tRNA proteinlerle birlikte ribozomun yapısına katılır.
5 Enzimler en iyi 45ºC de çalışırlar .
6 Bütün canlılar hücresel yapıya sahiptir. Bazı canlılar bir hücreden,bazıları çok hücreden meydana gelir.
7 Büyük moleküllerin su katılarak yapı birimlerine ayrılmasına hidroliz denir.
8 Bitkilerden elde edilen yağlardaki doymamış yağ asitleri,hidrojenle doyrularak margarinler elde edilir.
9 Maddelerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişine difüzyon denir.
10 Turgor basıncı otsu bitkilere diklik ve destek sağlar.

Boşluk Doldurma Soruları ( Her soru 4 puandır.)
11 ……………………………olayı bireyin yaşaması için zorunlu değildir. Fakat canlı soyunun devamı için gereklidir.
12 Bu madde yaşamak için gerekli inorganik bileşiklerdendir. Bir insan yiyeceksiz haftalarca yaşayabilir.
Ancak ………………………………………….birkaç gün yaşayabilir.
13 Disakkaritleri oluşturan monosakkaritler arasında …………………………………………….bağı bulunur.
14 Bir hücre kendinden daha az yoğun(hipotonik) ortama konulursa su alarak şişer. Bu olaya……………………………..denir
15 Hücre zarından geçemeyen büyük katı moleküllerin yalancı ayaklar yarımıyla hücre içine alınmasına
………………………………………………………………denir.
Çoktan Seçmeli Sorular ( Her soru 5 Puandır)

16 Hücre Dokular Organlar Sistemler Organizma
Aşağıdaki canlı türlerinden hangisi yukarıda belirtilen kurala uygun olarak oluşmaz?
A- Bakteriler B- Mantarlar C- Yeşil bitkiler D- Omurgasız hayvanlar E- Omurgalı hayvanlar

17 İnsan vücudunda bulunan besin maddelerinden hangisi açlık sırasında en son kullanılır?
A- Depo karbonhidratları B- Kas Proteinleri C- Kandaki Glikoz D- Depo Yağlar E- Kandaki yağ Asitleri

18 Aşağıda verilen karbonhidrat çeşitlerinden hangileri bitkiler tarafından sentezlenemez?
A- Nişasta b- Maltoz C- Selüloz D- Glikoz E – Laktoz

19 Aşağıdakilerden hangisi fogositoza örnektir.?
A- İnsan hücresine H2O alınması B- Na ve K pompası C- Suyun içinde mürekkebin dağılması
D- Alyuvarın hipotonik ortamda şişip patlamaı E – Akyuvarlarım bakterileri yemesi

20 Canlılardaki ornanik bileşikleri yazınız
21 Difüsyon olayını örnek ile açıklayınız.
22 RNA çeşitlerini ve görevlerini yazınız
23 Bir DNA molekülünde toplam 3600 nükleotid bulunmaktadır. Bunlardan 800 tanesi Guanin nükleotidi ise
bu DNA molekülündeki toplam Hidrojen bağı sayısı kaçtır.*

Başarılar…

………………………………….LİSESİ 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
2.DÖNEM 11 FEN SINIFI 1. BİYOLOJİ YAZILISI SORULARIDIR.

SORULAR
Doğru Yanlış Soruları ( Hers soru 2 Puan)
D Y
1 Etçil memelerilerin ince bağırsağı , otçul memelilere göre daha uzundur.
2 Bitkilerin hepsinde hücre dışı sindirim görülür.
3 İç iskelette kaslar iskeletin iç yüzeyine bağlanmıştır.
4 Besinler ince bağırsakta villuslardan emilir.
5 Çizgili kaslar kasılırken A bandının boyu uzarken I Bandı boyu kısalır.
6 Sarkoplazma kemiklerde enine büyümeyi sağlar.
7 İnsülün tiroid bezi tarafından salgılanan bir hormondur.
8 Büyüme Hormonu (STH) fazla salgılanırsa Cücelğe neden olur.
9 Kalsitonin ve Parathormon vücutta kalsiyum ve Fosfat dengesinin düzenlenmesini sağlar
10 Giberellinler bitkide ışığa yönelimi sağlar.

Boşluk doldurma soruları ( Her Soru 2 Puan)
11 ……………… hormonu glikozun karaciğer ve vücut hücrelerine geçişini hızlandırır.
12 Omurgalılarda düz kaslar……………….olarak çalışırken , çizgili kaslar…………………larak çalışır.
13 Midye ,çekirge, yengeç gibi hayvanlarda ………….iskelet vardır.
14 Uzun Kemiklerin dış kısmında enine büyüme ve onarımı sağlayan ………………………….. bulunur.
15 Bitkilerde dıştan gelen uyartının yönüne bağlı hareketlere …………………….. Denir.
16 İnsanda iskelet ……., …………….ve ………………….olmak üzere üç bölümden oluşur.
17 Çizgili kaslarda birikken …………………………………… yorgunluğa neden olur.
18 Bitkilerde ışığa yönelim …………….. hormonu sayesinde olur.
19 Dokunmanın etkisiyle bitkinin hareket etmesene ……………………….. Denir.
20

Klasik Sorular ( 10 ar puan)

21 Tropizm (yönelme )hareketi nedir? Nasıl gerçekleşir.?
22 Kas kasılmasını fiziksel olarak açıklayınız(Huxley Hipotezi)
23 Kas kasılması sırasında nelerin miktarı artar?
24 Vücudumuzun tüm hücrelerini etkileyen hormonlar hangileridir. Görevleriyle yazınız
25 Tükrüğün sindirimdeki fonksiyonu nedir?
26 İskeletin fonksiyonları nelerdir.?

Biyoloji Öğretmeni

9. Sınıflar Biyoloji Dersi 2. Dönem 1. Yazılısı Soru Örnekleri 1

……………………………………..LİSESİ 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9/L SINIFI 2.DÖNEM BİYOLOJİ 1.SINAV SORULARI

1-)Sınıflandırma birimlerini ortak özellikleri az olandan çok olana doğru sıralayınız.
2-)Tür kavramını açıklayınız.
3-)İkili adlandırma sistemini açıklayınız ve bir tane örnek veriniz.
4-)Halofilleri kısaca açıklayınız.
5-)Bakterileri oksijen ihtiyaçlarına göre sınıflandırınız.
6-)Protista alemi içerisinde hangi canlılar yer alır?
7-)Maya mantarlarının kullanıldığı iki olay yazınız.
8-)Ribozom organelinin görevini yazınız.
9-)Bitki hücresi ile hayvan hücresi arasındaki farklardan iki tanesini yazınız.
10-)Kaç çeşit plastit olduğunu yazıp bir tanesini açıklayınız.

NOT:Her soru 10 puandır,başarılar…

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ


Bedava İlan Verme