Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Gerçek anlam, bir sözcüğün temel anlamıdır. Buna akla gelen ilk anlam da denir. “İnce ” sözcüğünü ele alalım. Gerçekte “kalının karşıtı” olan, nesnelerin eni ile ilgili kullandığımız bu sözcük, “Üzerinde ince bir gömlek vardı.” cümlesinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır.””Yaşlı kadına yer vermen ince bir davranıştır.” cümlesinde ise sözcük gerçek anlamı ile kullanılmamıştır. Bu cümlede yeni bir anlamda kullanılmıştır.

Sözcüğün gerçek anlamdan uzaklaşarak kazanmış olduğu bu yeni anlam, mecaz anlamdır. İnce sözcüğü bu cümlede “beğenilen, güzel” anlamında kullanılmıştır.

Sözcükler varlıkları ve kavamları karşılar. Varlık, madde olarak bulunan yani duyu organlarıyla algılanbilen bir nitelik taşır.

İşte duyu organlarımız yardımıyla algılayabildiğimiz sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir. (ağaç,insan,dağ,bulur,kalem)

Ama kavramlar duyu organlarımız ile algılanamaz.(üzüntü,sevgi,özlem,kin,akıl) gibi sözcükleri herhangi bir duyumuzla algılayamayız. İşte bu tür sözcüklere de soyut anlamlı sözcükler denir.

Yazılışları aynı, anlamları farklı sözcüklere sesteş sözcükler denir.

gül: çiçek adı

gül(mek): eylem

yüz: sima

yüz(mek): eylem

Benzetme ilgisi kurmadan bir sözün, çeşitli anlam ilgileriyle başka bir sözün yerine kullanılmasına ad aktarması denir.

Seni şirketten aradılar.

cümlesinde şirket sözcüğünde ad aktarması vardır. Burada şirkette görevli birinin araması söz konusudur.

a) Kurallı (Düz) Cümle: Yüklemi sonda bulunan cümle, kurallı cümledir. Türkçe’de cümlenin ana unsuru yüklem genellikle cümlenin sonunda yer alır. Yardımcı unsurdan ana unsura doğru diziliş, Türk cümle yapısının temel özelliğidir. Yüklemi tamamlayıcı unsurlar yüklemin önünde sıralanır. Yükleme en yakın unsur genellikle belirtilmek istenen unsurdur.

b) Devrik Cümle: Yüklemi sonda bulunmayan cümle devrik (kuralsız) cümledir. Bu tür cümleler, daha çok şiir dilinde görülür. Çünkü şiirde kelimenin ses yapısı her zaman ön plandadır. Atasözlerinde, günlük konuşmalarda ve aksettirildiği eserlerde devrik cümle kullanılmıştır.

Çok insan anlayamaz eski mûsikîmizden (devrik)

Çok insan eski mûsikîmizden anlayamaz (kurallı).

a) Fiil Cümlesi: Yüklem çekimli bir fiil veya fiil grubu olan cümlelerdir. Her türlü hareket, iş, oluş fiil cümleleriyle karşılanır. Bu sebeple fiil cümleleri isim cümlelerine göre daha fazla kullanılır. Geçişli fiil cümlelerinde cümle unsurlarının hepsi bulunabilir.

Sadrazam o zaman kethüdasını Muhsin Çelebi’nin Üsküdar’daki evine gönderdi
gönder (Geçişli Fiil)

Geçişsiz fiil cümlelerinde nesne bulunmaz.

Doktorun içine birden bire bir hüzün çöktü. (geçişsizdir çünkü nesne yoktur)
Y.T. Zarf. Özne Yüklem

İkinci kata yayvan ve geniş merdivenlerle çıkılır (çıkıl: meçhul fiildir)
Y.T. Zarf. Yüklem.

b) İsim Cümlesi: Yüklemi ek fiille çekimlenmiş bir isim veya isim grubu olan cümlelerdir.

İsim ve isim grupları “i-” ek fiil ile ggz, ögz, geniş zaman çekiminin 3. şahıslarında kullanılan “-dır, – dir” eki durum fiilinden eklenmiştir. İsim cümlelerinde, kip eki taşımayan yüklemler de geniş zaman ifade eder.

En çok kullanılan isim cümlesi “var, yok” isimlerinin yüklem olduğu cümlelerdir.

Uzun bir yolculuktan sonra İncesu’daydık. (isim cümlesi)
Yüklem (İsim soyludur)

Körfezde bizim Haliç suyunun bir durgunluğu var. (isim cümlesi)
Yüklem(isim soyludur)

İsim cümleleri genellikle iki unsurdan (özne, yüklem) meydana gelir.

Yapılarına göre basit, bileşik, bağlı ve sıralı cümleler olmak üzere dört cümle çeşidi vardır.

a) Basit Cümle: Yapısında isim veya fiil cinsinden tek yüklem bulunan cümle basit cümledir. Türkçede cümleler genellikle basit yapılı cümlelerdir.

Rüzgar denizin yüzünü prüzlendirerek küçük savaşlar yaratıyordu.

…………………………………………………………………………………….….Yüklem

Birden köşe başından, iki karayağız atın çektiği bir fayton peyda oldu.

………………………………………………………………………………………………….Yüklem

b) Birleşik Cümle: Bir ana cümle ve cümlenin anlamını tamamlayan bir veya daha fazla yardımcı fiille kurulur. Şartlı ve iç içe birleşik cümle olmak üzere iki çeşittir.

1- Şartlı birleşik cümle :

Bıçak soksam gölgeme

Sıcacık kanım damlar (Şart)

2- İç içe birleşik cümle: Bir cümlenin herhangi bir görevle başka bir cümlenin içinde yer aldığı cümledir.

Gönül, Anadolu’da Yunus Emre’nin “Taştın yine deli gönül/Sular gibi çağlar mısın” gibi mısralarıyla şahlanır.,

c) Bağlı Cümle: (ve, veya, da, fakat, ama, lakin, halbuki, meğer)

Bağlama edatlarıyla birbirine bağlanmış cümleler topluluğudur. Bu cümleler “ki” veya diğer bağlama edatlarıyla kurulur. Ana cümle başta, yardımcı cümle sonda bulunur.

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta
Ana cümle B.E. Yan cümle

Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde
Ana cümle B.E. yan cümle

ç) Sıralı Cümle: Tek başına yargı bildiren cümlelerin bir anlam bütünlüğü halinde sıralanmasıyla meydana gelen cümleler topluluğudur.

Sarı saçları yolunmuş , kana bulanmıştı.

1. cümle______________ 2. Cümle

Atalarımızdan günümüze kadar ulaşan, belirli bir yargı içeren, söyleyeni belli olmayan düz konuşma içinde kullanılan sözlerdir.
Kalıplaşmış sözlerdir, eşanlamlılarıyla dahi değiştirilemez.
Kısa ve özlü sözlerdir. Az sözle çok anlam ifade ederler
Tecrübelere ve gözlemlere dayanırlar, bazen âdet ve gelenekleri ifade ederler
Çoğu mecazlıdır.
Anonimdir ve edebî tür özelliği gösterir.
Genel bir yargı bildirir.
Öğüt verme amacı taşır.
At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.
Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur.
Böyle gelmiş, böyle gider
Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider.
Damlaya damlaya göl olur.
Dost kazan dost; düşman anadan da doğar.
Eden bulur.
Geniş gününde dar gezen, dar gününde geniş gezer.
Göz görmeyince gönül katlanır.
Herkes kaşık yapar ama sapını yapamaz.
Her şey incelikten insan kabalıktan kırılır.
Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
Üzerine laf düşmedikçe konuşma.
Vakitsiz açılan gül çabuk solar.

Anlamı pekiştirip güçlendirmek ve çekici kılmak için aynı kelimenin, yakın anlamlı kelimelerin veya zıt anlamlı kelimelerin tekrarıyla oluşan kelime grubudur.
ev bark, çoluk çocuk, ufak tefek, doya doya …
Yapı Yönüyle İkilemeler:
a) Yakın Anlamlı: doğru dürüst, delik deşik, eş dost
b) Aynı Anlamlı: kılık kıyafet, ses seda, köşe bucak…
c) Karşıt Anlamlı: Aşağı yukarı, ileri geri, az çok, er geç ….
d) Aynı Kelimenin Tekrarı: duya duya, ağır ağır, yavaş yavaş …
e) Yansımaların Tekrarı: çat pat, kıs kıs, fısıl fısıl …
f) Sadece Biri Anlamlı: eğri buğrü, eski püskü
g) Yarı Anlamlı: eciş bücüş, ıvır zıvır, abur cubur …
İkilemelerin arasına hiçbir noktalama işareti konulamaz.

Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir. Bunlar yalın hâlde olabildikleri gibi ek almış hâlde de olabilirler. Şiirde cinas olarak kullanılır ve cinaslı kafiye yapılır.
Gül: 1. çiçek, 2. gülmekten emir
Kır: 1. kırsal alan, 2. kırmaktan emir, 3. beyaz
Yazma: 1. baş örtüsü, 2. yazmaktan olumsuz emir, 3. yazma işi
Ek almış kelimelerle, ek almış ve almamış kelimeler arasında da eş seslilik söz konusudur. Bu ekler görevce farklı ekler de olabilir:
Siyah anlamındaki “kara” ile “kar-a” (-a: yönelme hâl eki) gibi
“Oyuncakları olmuş çocukların kurşunlar”
“Zalimler her saat taze fidanları kurşunlar”
Neden kondun a bülbül kapımdaki asmaya
Ben yarimden vazgeçmem götürseler asmaya
“hala” ve “hâlâ”, “kar” ve “kâr”, “adet” ve “âdet” kelimeleri eş sesli değildir. Okunuşları ve anlamları farklıdır.

Yazılışı ve okunuşu farklı olan, anlamdaş gibi göründüğü hâlde birbirinin yerini tamamen tutamayan, yani aralarında anlam ayrıntısı bulunan kelimelerdir. Bunlar çoğunlukla Türkçe kelimelerdir.
göndermek-yollamak, bezmek-bıkmak-usanmak, dilemek-istemek, çevirmek-döndürmek, söylemek-demek-konuşmak, eş-dost, hısım-akraba, bakmak-seyretmek,
Kardeşim sana küsmüş.
Kardeşim sana kırılmış.
Kardeşim sana gücenmiş.
Kardeşim sana darılmış.
Birinci cümlede bir “kesinlik ve aşırılık” anlamı, ikinci cümlede bir “esneklik, hatta hoşgörü” anlamı, üçüncü cümlede “üzülmek” anlamı, dördüncü cümlede “gücenip görüşmez olmak” anlamı vardır.
Ben her sorunla başa çıkarım. (baş etmek)
Bu kadar yürekten çağırma beni. (candan)
Davranışları hiçbir zaman içtenlikli değildi. (yürekten, candan)
Yaptığı işi önemsemiyordu. (özen göstermiyordu.)

Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.
kıymet-değer, cevap-yanıt, sene-yıl, medeniyet-uygarlık, imkân-olanak, acele-ivedi, zelzele-deprem, yoksul-fakir, misafir-konuk, sınav-imtihan, yöntem-metot, mesele-sorun, fiil-eylem, kelime-sözcük, vasıta-araç…
Fakat bazı durumlarda anlamdaş kelimeler birbirinin yerini tutamaz: “kara bahtlı” kelime grubunda “kara” kelimesinin yerine “siyah” kelimesini kullanamazsınız. Çünkü iki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş veya yakın anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir.
Türkçe kelimeler arasında da eş anlamlılık olabilir:
deprem-yer sarsıntısı-zelzele,
kimi zaman-ara sıra-zaman zaman-arada bir-bazen

Beş duyu organında biriyle algılanabilen, maddesi olan kavram ve varlıkları karşılayan kelimelere somut kelimeler denir; bu kelimelerin gösterdiği anlam özelliklerine de somut anlam denir.
Ağaç, taş, ev, mavi, soğuk, su, masa, yol, yürümek, koşmak…
Soyut anlamlı kelimeler mecazlı kullanılarak somuta aktarılabilir.
“Yazınızda kuru bir anlatım görüyorum.”
“Adam yıldızlara basa basa yürüyordu.”

Beş duyu organından biriyle algılanamayan, maddesi olmayan, varlıkları inançla ve his ile bilinen kavram ve varlıkları karşılayan kelimelere soyut kelimeler denir; bu kelimelerin gösterdiği anlam özelliklerine de soyut anlam denir.
Hayal, rüya, düşünce, menfaat, sevgi, korku, güzellik…

Sadece belli bir topluluk ya da meslek tarafından kullanılan özel sözcüklerden oluşan dile argo denir.
Argo, dil içinde bir dil gibidir.
Külhanbeylerinin anlaşma vasıtası da denebilir. Küfürle karıştırılmamalıdır.
Argonun varlık sebebi kolay ve çekici anlatımı yakalama isteğidir.
Şekil ev anlamda ölçüsüzlük ve mübalâğa esastır.
Bağımsız ve sorumsuz yaşayışın dilidir de denebilir.
Dışa dönüklük, boşalma, rahatlama argoda sınırsızdır. Her şeye küfür kelimeleri kullanmadan küfredilir.
“Canına yandığımın dünyası” gibi.
abdestini vermek: azarlamak
aklına tükürmek: birinin düşüncesini beğenmemek
röntgenci: kadınları gizlice gözetleme alışkanlığı olan erkek
piliç gibi: güzel ve sevimli kız
mektep çocuğu: acemi, toy
zokayı yutmak: aldatılıp zarara sokulmak
yutmak: iyice eksiksiz olarak öğrenmek
arakçı: hırsız
bal kabağı: aptal, beyinsiz
torpil, moruk, çakmak (sınıfta kalmak), asılmak…


Bedava İlan Verme