Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Kısaca şunlar yapılmalıdır.

1) Soruyu içeren konu ve formüller bilinmelidir.

2) Önceden yeterince örnek soru çözülmelidir.

3) Sorunun çözümü için verilen tüm bilgiler şekle yerleştirilmelidir.

4) Açı sorularında ikizkenar üçgen varsa, tepe açısı tespit edilip, taban açılarının aynı olduğu şekle yazılmalıdır.

5) Bir şekilde 30o, 45o, 60o, 150o, 145o, 120o varsa uygun bir köşeden dik indirilerek sorular çözülebilir.

6) İkizkenar üçgen, eşkenar üçgen, ikizkenar yamuk sorularında tepe açılarından dik indirilerek sorular kolay çözülebilir.

7) İki kenarı paralel olan bir dörtgen sorusunda bir köşeden paralel olamayan kenara paralel çizilerek soru kolayca çözülebilir.

8) Yeni öğrenilen her konu mutlaka akşam tekrar edilmeli, hafta içi ve hafta sonunda birer tekrar yapılırsa konu uzun zaman hafızamızda saklı kalır.

9) Başarmak istediğiniz bir konuda samimi iseniz, onu mutlaka başarırısınız.
 

SORU : Alanı olan bir ABC ikizkenar üçgeninde |AB| = |AC| = 2|BC| ise, bu üçgende B’den AC doğrusuna indirilen dikmenin ayağının C noktasına uzaklığı nedir?

A)
B) 4
C) 2
D)
E)

SORU : Tabanı kare ve yüksekliği, taban köşegeninin yarısına eşit olan bir düzgün piramidin taban köşegeninin uzunluğu 12 ise, yanal alanı nedir?

A) 144
B) 48
C) 60
D) 48
E) 78

SORU : Kenar uzunlukları a ve b (a > b) olan dikdörtgen biçiminde bir kağıt, bir köşegeninden bükülerek ikiye katlanıyor ve tek kat kalan kısımlar kesilerek kağıt tekrar açılıyor. Ortaya çıkan şeklin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Cevap C

SORU : Dar açılı bir ABC üçgeninde [AD] ve [BE] iki yükseklik olmak üzere, [AB] ve [DE]’nin orta noktaları F ve G ile gösterildiğinde, |DE| = 30 ve |AB| = 34 ise, |FG| nedir?

A) 16
B) 10
C) 8
D) 10
E) 6

Cevap B

SORU : Bir ABCD karesinde köşegenlerin kesişim noktası E, BAC açısına ait açıortayın [DB] ve [BC] ile kesişim noktaları, sırayla F ve G ile gösterildiğinde, |EF| = ise, |GC| nedir?
A) 2 B) 3 C) D) E)
CEVAP D

SORU : Çap uzunluğu 6 olan [AB] çaplı yarım çemberin [AD] ve [DC] kirişlerinin her birinin uzunluğu 2 ise, [BC] kirişinin uzunluğu nedir?
A) B) 4 C) D) 3 E)
CEVAP A

SORU : Bir kenarının uzunluğu 10 birim olan eşkenar üçgenin kenarlarına eşit aralıklarla paraleller çizilerek her kenar 10 parçaya bölünüp küçük eşkenar üçgenler oluşturuluyor. Kenar uzunluğu 1 birim olan üçgenlerden toplam olarak en az kaç kenar silinmelidir ki, kalan şekilde hiç üçgen bulunmasın?
A) 55 B) 50 C) 45 D) 60 E) 65
CEVAP D

SORU : BirABCD karesinin A köşesinin ve [AB] kenarının orta noktasının, kareyi sadece D noktasında kesen bir d doğrusuna uzaklıkları, sırasıyla 10 ve 22 ise, C noktasının d doğrusuna uzaklığı nedir?
A) 16 B) C)15 D) 24 E) 20
CEVAP B

SORU : BirABCD yamuğunda AB // CD, |AB| < |CD| ve Alan (ABC) = 30 dur. B den geçen ve AD ye paralel olan doğru, [AC] yi E noktasında kesiyor. |AE| : |EC| = 3 : 2 ise, ABCD yamuğunun alanı nedir?
A) 45 B) 60 C) 72 D) 80 E) 90
SORU : En büyük kenar uzunluğu 13 ve çevre uzunluğu 28 olan bir ikizkenar yamuğun alanı en çok kaç olabilir.
A) 13 B) 24 C) 27 D) 28 E) 30
SORU : P noktasının, yarıçapı 15 olan bir çemberin merkezinden uzaklığı 9 ise, bu çemberin P den geçen ve uzunluğu tam sayı olan kaç kirişi vardır?
A) 11 B) 12 C 13 D) 14 E) 29
SORU : Bir ABC üçgeninde |BC| = 7 ve |AB| = 9 dur. m(AC) = 2m(BA) ise, üçgenin alanı nedir?

A) 14
B) 30
C)
D) 20
E) 12

SORU : Yüksekliklerinin orta noktaları doğrudaş olan bir üçgenin en büyük kenar uzunluğu 10 ise, alanı en çok kaç olabilir?

A) 20
B) 25
C) 30
D) 40
E) 50

SORU : Kenar uzunluğu a olan düzgün dışbükey dokuzgenin en kısa ve en uzun köşegenlerinin uzunlukları sırasıyla b ve c ise, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)
B)
C)
D) c = a + b

E)

SORU : Dar açılı bir ABC üçgenin çevrel çemberinin yarıçapı, merkezinin AB’ye olan uzaklığının iki katıdır. |AC| = 2, |BC| = 3 ise, C’den geçen yükseklik ne olur?
A)
B)
C)
D)
E)
SORU : AB || CD olan ikizkenar bir ABCD yamuğunun tm kenarları bir çembere teğettir. [AD] nin bu çembere değme noktası N; NC ve NB doğrularının çemberi N dışında kesiştiği noktalar sırasıyla K ve L ise, nedir?

A) 4
B) 6
C) 8
D) 9
E) 10

SORU : Bir ABC üçgeninde |AC| = 1, |AB| = dir. AB doğrultusuna göre C ile farklı tarafta, |MA| = |AB| ve m(MÂB) = 90°° olacak şekilde bir N noktası alınıyor. MAN üçgeninin çevrel çember merkezi ile A’dan geçen doğru, [BC]’yi F noktasında kesiyorsa, nedir? olacak şekilde M noktası ile AC doğrusuna göre B farklı tarafta |NA| = |AC| ve m(NÂC) = 90

A) 2
B) 2
C) 2
D) 3
E) 3

SORU : Bir ABC üçgeninde [BD] kenarortay, m(AD) = 90°, |AB| = 2 ve |AC = 6 ise, |BC| nedir?

A)
B) 4
C) 5
D) 3
E) 3

SORU : Alanı a olan bir diküçgenin teğet çemberi ile, alanı b olan bir diküçgenin çevrel çemberi aynı çember ise, en az nedir?

A) 2
B) 2+
C) 2
D) 1+
E) 3+2

SORU : Birbirine dıştan teğet k1 ve k2 çemberlerinin ortak dış teğet doğrularından biri d olsun. d’nin k1 çemberine değdiği nokta A, k1 çemberinin A dan geçen çapı [AB], B noktasından k2 çemberine çizilen teğetin değme noktası C ile gösterilmek üzere, |AB| = 8 ve k2 çemberinin çapı 7 ise, |BC| nedir?

A) 5
B) 8
C) 10
D) 6
E) 7

Cevap B

SORU : ABCDE dışbükey m() = m(), m() = 120°, |AB| =2, |BC| = |CD| = ve |ED| = 1 olduğuna göre, |AE| nedir?

A)
B) –1
C)
D)
E)

Cevap A

SORU : Bir ABCD dışbükey kirişler dörtgeninde m(AB) = 90°, m(AD) = 45°, |AB| = 26 ve |BC| = 10 ise, DAC üçgeninin alanı nedir?

A) 80
B) 84
C) 90
D) 108
E) 120

Cevap B

SORU : Kenar uzunlukları 1, 4, 7, 8 olan bir dikdörtgenin alanı en ok kaç olabilir?

A) 9
B) 12
C) 18
D) 10
E) 7

Cevap C

SORU : Kenar uzunlukları 3, 7 ve 8 olan bir üçgenin içinde gelişigüzel alınan bir noktadan, köşelerden en az birine olan uzaklığın 1’den küçük olması olasılığı nedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Cevap D

SORU : O1 ve O2 merkezli birbirine dıştan teğet iki çemberin ortak dış teğet doğrularından biri çemberlere sırasıyla B ve C noktalarında değiyor. Çemberlerin ortak noktası A olmak üzere BA doğrusu O2 merkezli çemberi A v D noktalarında kesiyor. |BA| = 5 ve |AD| = 4 ise |CD| nedir?
A) 4 B) C) 6 D) E)

Cevap C

SORU : Alanı 18 olan bir ABCD dışbükey dörtgeninde, |AB| + |BD| + |DC| = 12 ise, |AC| nedir?

A) 6
B) 6
C) 8
D) 6
E) 9

Cevap A

SORU : Bir ABCD karesinin [AB] kenarı üstünde bir K noktası, [BC] kenarı üstünde de bir L noktası alınıyor. |AK| = 3, |KB| = 2 ve DL doğrusuna uzaklığı 3 ise, |BL| : |LC| nedir?

A)
B)
C)
D)
E)

DİK PRİZMALAR

1.Dik Prizmalar ve Özellikleri

Tabanları herhangi bir çok gensel bölge olan yan yüzleri dikdörtgensel bölgelerden meydana gelen cisimlere dik prizma denir.
Prizmalar tabanlarına gore dikdörtgenler prizması,kare dik prizma,üçgen dik prizma,yamuk dik prizma diye adlandırılırlar.

Dik Prizmanın özellikleri:

1.Tabanları eş ve  paraleldir.
2.Yan yüzleri dikdörtgensel bölgelerdir.
3.Her bir köşede kesişen ayrıtları birbirine diktir.
4.Yan ayrıtları aynı zamanda yüksekliktir.
5.Tabanları düzgün çokgensel olan dik prizmalara düzgün dik prizma denir.

2.Dik Prizmanın alanlarını ve hacimlerini hesaplama

2.1.Dikdörtgenler prizması

Tanım: Tabanları dikdörtgensel bölge olan dikprizmaya dikdörtgenler prizması denir.

Özellikleri:
1. 6 yüzü 12 ayrıtı ve 8 köşesi vardır.
2. Karşılıklı yüzleri birbirine parallel ve alanları eşittir.
3. Karşılıklı ayrıtları dörder dörder parallel ve uzunlukları eşittir.
4. Bir köşeden çıkan ayrıtlara prizmanın boyuları denir.Bu boyutlar en boy ve yüksekliktir.
5. Bir yüze ait karşılıklı iki köşeyi birleştiren doğru parçasına yüz köşegeni denir.
6. Aynı yüze ait olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına cisim köşegeni denir.

……………………….

2.3. Küp

Tanım: Bütün ayrıtları eş olan dikdörtgenler prizmasına küp denir.

Özellikleri

1.Dikdörtgenler prizmasının tüm özelliklerini taşır.
2.Bütün yüzleri birbirine eş karesel bölgelerdir.

……………………….

Üçgen dik prizmanın hacmi

V=Ta.h,  V=1/2.a.k.h dir

2.5.Düzgün Altıgen Dik Prizma

Tanım: Tabanları düz olan altıgensel prizmaya düzgün altıgen dik prizma denir.

Özellikleri

1.Tabanları düzgün altıgensel bölgedir ve birbirine eşittir.
2.Yan yüzleri birer dikdörtgensel bölgedir ve birbirine eşittirler.
3.Yanal ayrıtları eş ve birbirine paraleldir.Yanal ayrıtlarının her biri prizmanın yüksekliği olur.
4.12 köşesi,18 ayrıtı ve 8 yüzü vardır.

…………………………

2.6.Silindir

Tanım: Bir dikdörtgensel bölgenin kenarlarından biri etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cisme dik silindir denir.

Dik silindir tabanları daire olan dik prizmadır. Dik silindirin alanı ve hacmi prizmalar gibi hazırlanır.

……………………….

Konuyla İlgili Örnekler:

1- Bir düzgün altıgen dik prizmanın taban ayrıtlarının birinin uzunluğu 10 cm ve yüksekliği 8 cmdir.

a. Taban alanı,

…………………………

3.Taban ayrıtı 10 cm ve yüksekliği 14 cm olan bir kare dik prizma vardır.

a.Taban alanı
Kare dik prizma tabanları eş ve birbirine paralel olan karelerden oluşan, yan yüzleri eş dikdörtgenlerden oluşan kapalı şekildir. Alt taban ve üst taban olmak üzere iki tabanı ve dört tane yan yüzü vardır. Aşağıda kare dik prizmanın kapalı ve açık hali verilmiştir.


tıklayın
http://www.interaktifmatematik.com/kare-piramit-soru-5.html

GEOMETRİK CİSİMLERİN ALANLARI TEST SORULARI

1. Kısa kenarı 23 m, uzun kenarı 25 m olan tarlanın alanı kaçtır?

A)

250
B)

275
C)

575
D)

460


2. Bir ayrıtının uzunluğu 8 cm olan karenin alanı kaçtır?

A)
8
B)

32
C)

16
D)

64


3. Alt tabanı 3 cm, üst tabanı 1 cm,yüksekliği 4 cm olan yamuğun alanı kaçtır?

A)
4
B)

8
C)

16
D)

20


4. Bir ayrıtının uzunluğu 3 cm olan küpün alanı kaçtır?

A)
12
B)

27
C)

18
D)

36

5. Tabanı 12 cm ve yüksekliği 5 cm olan paralelkenarın alanı kaçtır?

A)
60
B)

48
C)

24
D)

10


6. Alanı 24 santimetrekare olan eşkenar dörtgenin köşegenlerinden birini uzunluğu 6 cm olduğuna göre diğer köşegeni kaçtır?

A)
4
B)

6
C)

8
D)

12


7. Boyutları 2 cm, 3 cm, 4 cm olan dikdörtgenler prizmasının alanı kaçtır?

A)
24
B)

32
C)

40
D)

52


8. Taban ayrıtı 4 cm,yüksekliği 6 cm olan kare prizmanın alanı kaçtır?

A)
10
B)

11
C)

15
D)

17


9. Dik prizmaların yüzey alanının formülü nedir?

A)
axbxc
B)

(taban alanı)x(yükseklik)
C)

2.(taban alanı) + (yükseklik).(tabanın çevre uzunluğu)
D)

(a+b+c)xh


10. Taban yarıçapı 3 cm,yüksekliği 5 cm olan silindirin alanı kaçtır? (π=3)

A)
144
B)

196
C)

204
D)

264

CEVAPLAR:

1)C       6)C
2)D       7)D
3)B        8)B
4)B        9)C
5)A        10)A

Buradan indir…

RapidShare: 1-Click Webhosting

ÖSSde çıkmış 24 soru
http://rapidshare.com/files/14724383…_Alan.rar.html

şifre:figo

CEVAPLAR


CEVAPLAR

Buradan indir…

http://rapidshare.com/files/20078508…_oezuemler.rar


alıntıdır.

12. sınıf ege analitik geometri
http://rapidshare.com/files/17614779…k_Geometri.pdf

ABC Yayınları Geometri
http://rapidshare.com/files/10535444…ull-200506.rar

ABC YAYINLARI GEOMETRİ YAPRAK TESTLER FULL KONU YAKLAŞIM SORULARI
http://rapidshare.com/files/64279756…eometri_Yaprak _Testleri.pdf
http://rapidshare.com/files/91876875…tleri.pdf.html

http://www.4shared.com/file/61582324…tleri.html?s=1

AHMET DOĞAN YAYINLARI – Geometri Soru Bankası
http://www.ziddu.com/download/264313…ri-SB.rar.html

Alfa Yayınları Geometri Konu Anlatımlı
http://rapidshare.com/files/18010907…ometri_K.A.rar

Analitik Geometri ve Katı Cisimler Çalışma Soruları-1 (50 Soru)
http://www.4shared.com/file/80240878…a1_50soru.html

Analitik Geometri ve Katı Cisimler Çalışma Soruları-2 (50 Soru)
http://www.4shared.com/file/80241044…a2_50soru.html

BENGÜ YAYINLARI – Geometri Konu Anlatımlı
http://www.ziddu.com/download/264375…KA-SB.rar.html

Bilişim yayınları geometri yaprak testleri
http://rapidshare.com/files/16220294…aprak_test.pdf

http://img139.imageshack.us/img139/1593/38363850ni7.jpg

Yayın: Bİlişim Yayınları

İçerik: Öss Geometri Denemeleri

Boyut: 3 mb

Türü. PDf

bu kitap içerisinde 25 adet öss denemesi bulunmaktadır.

http://rapidshare.com/files/15263250…eneme16-25.rar

http://rapidshare.com/files/14838496…me_geo6_10.rar

http://rapidshare.com/files/14823894…eme_geo1_5.rar

Bir Yayıncılık Öss Geometri Yaprak Testleri
http://www.4shared.com/file/30781501…aprak.html?s=1

Birey Geometri A Soru Bankası:
http://www.dosya.tc/B_REYGEO.SB-A.pdf.html
http://www.4shared.com/file/30781196…ankas.html?s=1

Birey Geometri B Soru Bankası
http://www.4shared.com/file/66537932…nkasi.html?s=1
http://rapidshare.com/files/68478017…_S_BANKASI.rar
http://www.4shared.com/file/30781203…ankas.html?s=1

Birey Yayınları Geometri Yaprak Testleri
http://www.4shared.com/file/78795499…ri_yaprak.html
http://www.4shared.com/file/64103656…tarli.html?s=1

BİRİKİM YAYINLARI – Geometri Soru Bankası
http://www.ziddu.com/download/264403…eo-SB.rar.html

Çemberin Analitik İncelenmesi
http://www.4shared.com/file/84548640…rfasik_l_.html

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ – TEST ve KONU ÖZETİ
http://www.4shared.com/file/83465374…_analitii.html

Celal İŞBİLİR Hocamızın, Çemberin Analitik İncelenmesi ile ilgili Testleri
http://www.4shared.com/file/80237125…ERN_ANALT.html

Çözüm Dershaneleri
Öss Geometri Soru Bankası 2008
http://rapidshare.com/files/15500986…m_geometri.rar

ÇÖZÜM YAYINLARI GEOMETRİ YAPRAK TESTLERİ:
http://www.dosya.tc/yeni_a___z_mgeo.pdf.html

ÇUKUROVA DERSHANESİ – Geometri Yaprak Testleri
http://www.ziddu.com/download/264558…kTest.rar.html

Demirler Geometri Soru Bankası:
http://rapidshare.com/files/68688469…nkas__305_.rar

DERECE YAYINLARI – Geometri Soru Bankası
http://www.ziddu.com/download/264440…eo-SB.rar.html

DOĞRU ANALİTİĞİ SORULARI

http://www.dosya.tc/DO_RULAR-analitik.doc.html

Ege Sistem Geometri Soru Bankası
http://rapidshare.com/files/18017639…ometri_S.B.rar

EKSEN GEOMETRİ
http://rapidshare.com/files/64713486/eksen_geo.rar

Elipsin Analitik İncelenmesi
Celal İşbilir Hocamızın notları:
http://www.4shared.com/file/84582386…e4e/elips.html

Erol Altaca Geometri Yaprak Testleri
http://www.4shared.com/file/61644906…prak_Test.html

Esen Yayınları Analitik Geometri Full Renkli
http://rs405.rapidshare.com/files/15…k_Geometri.pdf

FDD Yayınları Geometri Soru Bankası
http://www.ziddu.com/download/264469…eo-SB.rar.html
http://www.4shared.com/file/30781859…ankas.html?s=1

FEM Geometri
http://rapidshare.com/files/68838547…METR__304_.rar

Fem Geometri 2002-2003 Yaprak Testleri
http://www.4shared.com/file/61586210…_Testleri.html

Fen Bilimleri Geometri Yaprak Test
http://www.4shared.com/file/61716231…prak_Test.html

Final Geometri
http://rapidshare.com/files/10535755…ull-200405.rar

Final Geometri Yaprak Testleri
http://www.4shared.com/file/61383707…prak_Test.html

FORMÜL YAYINLARI – Geometri Soru Bankası
http://www.ziddu.com/download/264507…eo-SB.rar.html
http://www.4shared.com/file/39994861…metri.html?s=1

Formül Yayınları ÖSS Geometri Yaprak Testleri
http://www.4shared.com/file/30782063…html?cau2=401w
http://www.4shared.com/file/30782063…aprak.html?s=1
http://rapidshare.com/files/10533836…st_lise_2_.rar

Geometri Dünyamız I
http://rapidshare.com/files/18018596…ueNYAMIZ_I.rar

Geometri Dünyamız II
http://rapidshare.com/files/18018781…eNYAMIZ_II.rar

Geometri Dünyamız III
http://rapidshare.com/files/18018999…NYAMIZ_III.rar

GEOMETRİ KONU ANLATIMLARI

http://rapidshare.com/files/152217/analitik_test.doc (1667 KB).

http://rapidshare.com/files/7727956/Cember.rar (6098 KB).

http://rapidshare.com/files/7730881/CokgenWS.rar (3524 KB).

http://rapidshare.com/files/12466395/cozum7snf.rar (3904 KB).

http://rapidshare.com/files/4625186/eksen2geo.rar (29666 KB).

http://rapidshare.com/files/7253162/geometri.rar (196 KB).

http://rapidshare.com/files/3901804/Kultur-Geo_0203.rar (15684 KB).

http://rapidshare.com/files/218225/lise_3_geometri.rar (16307 KB).

http://rapidshare.com/files/13597231/aciortay.zip (130 KB).

GEOMETRİ ÖZEL SORU ÇÖZÜMLERİ (SLAYT)

http://rapidshare.com/files/14255679…_305_.rar.html
http://rapidshare.com/files/92042083…ULARI.pps.html
http://rapidshare.com/files/92042270…ULARI.pps.html
http://rapidshare.com/files/92044395…_305_.pps.html
http://rapidshare.com/files/92048784…luem_.pps.html
http://rapidshare.com/files/92049221…luem_.pps.html
http://rapidshare.com/files/92052885…ULARI.pps.html
http://rapidshare.com/files/92052442….test.pps.html
http://rapidshare.com/files/14255679…_305_.rar.html

GEOMETRİ SORU BANKASI
http://www.4shared.com/file/75856464…u_Bankasi.html

Güvender Matematik-1 Geometri
http://www.4shared.com/file/61444601…_Geometri.html

Güvender Yayınları Geometri Soru Bankası:
http://rapidshare.com/files/68690410…nkas__305_.rar
http://www.4shared.com/file/61300906…ankas.html?s=1
http://www.hotshare.net/file/26936-3913066074.html

HEDEF YAYINLARI GEOMETRİ SORU BANKASI
http://www.4shared.com/file/30782525…ified=d4110e10
http://www.4shared.com/file/30782525…ankas.html?s=1

KARE DİKDÖRTGEN KONU KAVRATMA TESTİ
http://www.dosya.tc/KARED_KD_RTGEN_A…ST_-1.doc.html

KAREKÖK GEOMETRİ
http://www.dosya.tc/Geometr_-1_Karek_k_.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/267785…eo-SB.rar.html
http://www.dosya.tc/pdfformatpar2karek_kgeometr.pdf
http://www.dosya.tc/pdfformatpart1karek_kgeometri.pdf

KAREKÖK GEOMETRİ 2
http://www.4shared.com/file/78255776…EKOK_GEO2.html

KAREKÖK GEOMETRİ
http://www.dosya.tc/pdfformatpar2karek_kgeometr.pdf
http://www.dosya.tc/pdfformatpart1karek_kgeometri.pdf

Karma Üçgen Yaprak Testleri
http://rapidshare.com/files/18019818…k_testleri.rar

KATI CİSİMLER

http://www.4shared.com/get/76916482/…0F0C72320.dc90

Kavram Geometri Soru Bankası
http://rapidshare.com/files/18019827…TR__TARAMA.rar
Alternatif Link:
http://www.ziddu.com/download/267720…eo-SB.rar.html

Kavram Yayınları Geometri Olimpiyat Testleri
http://www.4shared.com/get/60975927/…_Testleri.html

Körfez Geometri Soru Bankası:
http://rapidshare.com/files/68691708…nkas__305_.rar
http://www.4shared.com/file/61303459…ankas.html?s=1

Kültür Dershaneleri Matematik ve Geometri Seti
1. Bölüm.. http://rapidshare.com/files/64713484…k-Geo_jpeg.rar
2. Bölüm.. http://rapidshare.com/files/64713483…MatL3_0203.rar
3. Bölüm.. http://rapidshare.com/files/64713480…MatL2_0203.rar

Kültür Yayınları Geometri
http://rapidshare.com/files/105338831/KULTUR-GEO-L2.rar

Kültür Yayınları Geometri Yaprak Testleri
http://rapidshare.com/files/3901804/Kultur-Geo_0203.rar
http://www.4shared.com/file/61592394…prak_Test.html

LİDER YAYINLARI – Geometri – Soru Bankası
http://www.ziddu.com/download/267695…eo-SB.rar.html

Maltepe Geometri Soru Bankası:
http://rapidshare.com/files/68685704…_Soru_bank.rar

MATEMATİK DÜNYASI DERSHANESİ – Geometri Yaprak Testleri
http://www.ziddu.com/download/264564…kTest.rar.html

MATEMATİK KLUBU- Geometri – Yaprak Testleri
http://www.ziddu.com/download/267681…kTest.rar.html

MATRİS-DETERMİNANT SORULARI

http://www.dosya.tc/MATR_S__LEMLER_.doc.html

MEF Geometri Konu Anlatımlı 2008
http://www.4shared.com/file/69255616…_mef_2008.html
Alternatif Linkler:
http://www.hotshare.net/file/22901-1886102743.html
http://rapidshare.com/files/13922945…-_mef_2008.rar

MEF Geometri Soru Bankası
http://www.4shared.com/file/60553417…ru_Bankas.html

Meraklısına Geometri Soruları

192 adet geometri sorusu, PDF formatında, 1692 KB
http://rapidshare.com/files/13833862/M1TEST1.pdf.html
http://www.dosya.tc/Merakl_s_na_Geom…ular_.pdf.html

Metod Yayınları Geometri Konu Anlatımlı
http://rapidshare.com/files/18020530…OMETR__K.A.rar

Milimetrik Geometri
http://rapidshare.com/files/10536643…k-Geo-Full.rar

MUHARREM ŞAHİN GEOMETRİ SORU BANKASI
http://www.4shared.com/file/30784821…ified=d4110e10

Ocak Yayınları Konu Anlatımlı Geometri Soru Bankası
http://www.4shared.com/file/30785813…ified=d4110e10
http://www.4shared.com/file/30785813…html?cau2=401w

ÖSS 2008 Hazırlık Seti
Dersler divx formatındadır.Her konu yaklaşık 100-150 mb arasındadır. Bölüm bölüm ders ders ayrım yapılmıştır.
Lise ve ÖSS Müfredatının Tamamı

GEOMETRİ – 1

1-Doğru Açılar ve Üçgende Açılar
http://rapidshare.com/files/68394581…ilar.part2.rar
http://rapidshare.com/files/68394140…ilar.part1.rar

2-Üçgende Uzunluk-Dik Üçgende Metrik Bağlantılar ve Özel Üçgenler
http://rapidshare.com/files/68398650…nler.part2.rar
http://rapidshare.com/files/68397325…nler.part1.rar

3-Üçgende Benzerlik – Üçgende Alan
http://rapidshare.com/files/68402483…alan.part2.rar
http://rapidshare.com/files/68401430…alan.part1.rar

4-Çokgenler – Özel Dörtgenler1
http://rapidshare.com/files/68405710…er_1.part2.rar
http://rapidshare.com/files/68404934…er_1.part1.rar

5-Özel Dörtgenler 2 – Yamuk
http://rapidshare.com/files/68409045…amuk.part2.rar
http://rapidshare.com/files/68408295…amuk.part1.rar

GEOMETRİ -2

1-Trigonometri
http://rapidshare.com/files/68412531…etri.part2.rar
http://rapidshare.com/files/68411585…etri.part1.rar

2-Katı Cisimler
http://rapidshare.com/files/68414882…i_cisimler.rar

3-Çember ve Daire
http://rapidshare.com/files/68417600…aire.part2.rar
http://rapidshare.com/files/68416945…aire.part1.rar

4-Analitik Geometri
http://rapidshare.com/files/68419972…etri.part2.rar
http://rapidshare.com/files/68419429…etri.part1.rar

5-Karmaşık Sayılar
http://rapidshare.com/files/68421928…ik_sayilar.rar

ÖZER YAYINLARI GEOMETRİ SORU BANKASI
http://www.4shared.com/file/30786592…ified=d4110e10

Pİ Geometri Çözümlü Soru Bankası:
http://rapidshare.com/files/68941032…nkas__305_.rar

Pİ Yayınları Geometri Soru Bankası
http://rapidshare.com/files/68938042…nkas__305_.rar
http://www.4shared.com/file/61380029…oscom.html?s=1

Pi Yayınları Masabaşı Geometri Testleri
http://rapidshare.com/files/18020585…I_Geo_TEST.rar

Prestij Yayınları Geometri Soru Bankası
http://rapidshare.com/files/18021046…OMETR__S.B.rar

Şifre Geometri Full
http://rapidshare.com/files/105371377/SifreGeoFull.rar

Sınav Dersaneleri Geometri Yaprak Testleri
http://rapidshare.com/files/15867729…aprak_test.pdf

SINAV YAYINLARI- Geometri – Soru Bankası2
http://www.ziddu.com/download/267231…o-SB2.rar.html

Test Grup 10. Sınıf Geometri
http://rapidshare.com/files/85019558…p10_SnfGeo.rar

Test Grup 11. Sınıf Geometri
http://rapidshare.com/files/85021542…p11_SnfGeo.rar

TÜMAY GEOMETRİ :
http://rapidshare.com/files/68839814…_ANLATIMLI.rar

TÜMAY YAYINLARI – Geometri – Konu Anlatımlı
http//www.ziddu.com/downloadlink/2660438/TUMAYYAY-Mat1-2-SB.rar
http://rapidshare.com/files/19709742/TuemayGeo.pdf

Tümay Yayınları 2008 Geometri Soru Bankası
http://rapidshare.com/files/68809394…ru_bankasi.rar

TÜMAY YAYINLARI GEOMETRİ TESTLERİ
http://www.4shared.com/file/30786981…ified=d4110e10
http://www.4shared.com/file/30786981…aprak.html?s=1

UFUK YAYINLARI GEOMETRİ SORU BANKASI
http://www.4shared.com/file/30780558…ified=d4110e10

Ufuk Yayınları ÖSS Geometri Soru Bankası
http://www.4shared.com/file/30780558…ankas.html?s=1

Uğur Geometri Özel Testleri
http://www.4shared.com/file/80236733…rozeltest.html

VEKTÖRLER TESTİ
http://www.dosya.tc/vekt_rLER.pdf.html

Yöntem Yayınları Geometri Soru Bankası
http://rapidshare.com/files/18021199…ometri_S.B.rar

ZAFER GEOMETRİ SORU BANKASI
http://www.4shared.com/file/82245447…eoSoruBnk.html

ZAFER YAYINLARI – Analitik Geometri Konu Anlatımlı
http://www.ziddu.com/download/265175…eo-KA.rar.html
Alternatif Link:
http://rapidshare.com/files/19684359/ZaferAnltGeo.pdf

ZAFER YAYINLARI – Analitik Geometri Soru Bankası
http://rapidshare.com/files/19684359/ZaferAnltGeo.pdf
http://www.4shared.com/file/60507561…metri.html?s=1

ZAFER YAYINLARI – Geometri Soru Bankası
http://www.ziddu.com/download/264714…eo-SB.rar.html

ZAFER YAYINLARI – Geometri Soru Bankası 2
http://www.ziddu.com/download/264720…o-SB2.rar.html

Zafer matematik lise1, matematik lise2, matematik lise3, geometri soru bankası ve analitik geometri kitaplarından oluşan komple bir set. (Şifresiz)80 mb büyüklüğünde.
http://rapidshare.com/files/18905258/zafer.rar.html

Zambak 12 Geometr i- A.Geometri TEST 2008-2009
http://rapidshare.com/files/17966554…2_geo.rar.html

Zambak Yayınları Geometri 1 Soru Bankası:
http://rapidshare.com/files/68480601…nkas__305_.rar
http://www.4shared.com/file/61587817…ru_Bankas.html

Zambak Yayınları Geometri 2 Soru Bankası:
http://rapidshare.com/files/68480077…nkas__305_.rar
http://www.4shared.com/file/61588974…ru_Bankas.html

Zambak Yayınları Geometri Yaprak Testleri
http://www.4shared.com/file/61590201…prak_Test.html
http://www.4shared.com/file/61587267…prak_Test.html

ZİHİN SORULARI (874 KB)
http://www.4shared.com/file/81615443…m_sorular.html

Zirve Geometri
http://rapidshare.com/files/105378521/ZirveGeoFull.rar

Zirve Yayınları Geometri Zirveleşenler Testleri
http://www.4shared.com/file/57048683…enler.html?s=1

Zirve Yayınları Geometri Zirveleşenler Testleri
http://www.4shared.com/file/57048683…enler.html?s=1

ALINTIDIR EMEĞİ GEÇENLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM


Bedava İlan Verme