Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Yönetmeliğin 41.maddesi;
“Öğrencilere aldırılmayacak kitaplar
MADDE 41 – (1) Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz.”
şeklinde düzenlenerek öğrencilere aldırılacak eğitim araçlarına bakanlık kontrolü getirilmiştir.
Bu hükme tabii olmayan yani bakanlık onayı olmadan kullanılabilecek kaynaklar ise;
“a) Türk ve dünya klasikleri,
b) Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler veya bunların birleştirilmesiyle meydana getirilen eserler,
c) Okul kütüphanesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre bulundurulacak eserler,
ç) Bilgisayar kullanımı için gerekli olan yazılım programları,
d) Derslerin işlenişinde kısa süreli kullanılan yazılım programı,
e) Öğretmenlerce hazırlanan ve kendi derslerinde kullandıkları dersle ilgili bireysel çalışmaları sonucu ortaya çıkan materyaller,
f) Türk Standartlar Enstitüsü (TSEK), Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Türk Patent Enstitüsü Kurumu (TPE) gibi kurumlarca standartları belirlenerek tescillenmiş ve belgelendirilmiş ya da nitelik ve standardına uygun üretilmiş veya uluslararası İSO, CE ve benzeri belgeli, okul ve kurumlarda dersliklerin donatımında kullanılan sıra, masa, tahta, tv, bilgisayar, tepegöz; atölye ve laboratuvarlarda yer alması gereken döner sermaye kapsamında da üretilebilen ve kullanılan alet ve makineler, kimyasal elementler, yoğaltım malzemeleri ve benzerleri herhangi bir değerlendirme veya seçime gerek görülmeden okullarda kullanılabilir.”
şeklinde belirlenmiştir.

——————————————————————————–
YÖNETMELİKTE GÖZE ÇARPANLAR
Ders kitapları insan haklarına aykırılık, cinsiyet, ırk, din, dil, renk, siyasi düşünce, felsefi görüş ve benzeri ayrımcılık içermeyecek. Kitaplarda yayınevlerini, kitabı hazırlayanları ve bunların birinci derece yakınlarını tanıtan ve kimliğini ortaya çıkaran herhangi bir bilgi, kenar süsü, sayfa numarası, benzeri simge ve işaret gibi görsel unsur bulunmayacak. İntihal yapan yayınevi hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

MEB, 29 Mayıs 1995 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğini yürürlükten kaldırdı.

Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan ve yarından itibaren geçerli olacak yeni yönetmelik, MEB’e bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, bilgi iş ve işlem yaprakları ile ders kitabı yerine okutulmak üzere Bakanlıkça hazırlanacak, satın alınacak veya hibe yoluyla sağlanacak diğer eğitim araç ve gereçlerinin Türk milli eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak niteliklerinin belirlenmesi, hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, kabulü, uygunluk süresi, ilanı, yayımlanması, dağıtımı, inceletme ve inceleme ücretleri ve ders kitapları üreten yayınevlerinde aranacak kriterlerle ilgili usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmeliğe göre eğitim araçları eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, bilgi iş ve işlem yaprakları ile öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı eğitim malzemesini, milli eğitimin genel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eserlerden oluşacak.

Öğrenci çalışma kitapları ise ilgili öğretim programlarında yer alan kazanım ve açıklamalar doğrultusunda dersin öğrenilmesini kolaylaştıracak öğrencilere yardımcı olacak çeşitli örnek, alıştırma, işlenen ünitelerle ilgili internet adresleri, okuma kaynakları ve diğer etkinlikleri kapsayan yaprakları ayrı ayrı da kullanılabilen basılı eser ile üniteleri görsel ve işitsel yönden destekleyen kaset, disket, CD gibi elektronik kayıt ortamlarını kapsayan setlerden oluşacak.

YAYINEVLERİNDE ARANACAK NİTELİKLERDers kitabı üreten yayınevleri; ders kitabı üreteceği alanlar için yazar/yazarlar ile en az birer editör, dil uzmanı ve görsel tasarım uzmanı çalıştırdığını belgelendirecek. Bu personelden fikir ve sanat eserleri ile ilgili kanuna aykırı iş ve işlemler ile yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler çalıştırılamayacak.

Yayınevlerince yapılan başvuruda verilen herhangi bir belgenin veya yazılı beyanın gerçek dışı olduğunun idari ve adli makamlarca tespit edilmesi halinde belgenin/beyanın ait olduğu baskıya hazır nüsha veya nüshalara ait Talim ve Terbiye Kurulu kararı iptal edilecek. Başvuru sahibi yeniden 2 yıl süreyle başvuramayacak.

YARIŞMA DÜZENLENEBİLECEKMEB, ihtiyaç duyulan alanlarda taslak ders kitabı hazırlanması konusunda ödüllü veya ödülsüz yarışma açabilecek. Yarışmaya, şartları taşıyan yayınevleri katılacak. Yarışmaya katılacak eserler, bu yönetmelikte belirtilen hükümlere göre hazırlanacak ve şartnamesinde belirlenen esaslara göre incelenecek. Talim ve Terbiye Kurulunca uygun bulunanlar ders kitabı olarak kabul edilecek.

DERS KİTAPLARININ İNCELENMESİ Özel kesim tarafından hazırlanan taslak ders kitapları ile Bakanlıkça satın alınacak eğitim araçları ücret karşılığında incelenecek.

Ders kitaplarının incelenmesinde, puanlamaya esas olacak kriterler Kurulca belirlenerek duyurulacak.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ihtiyaç durumuna göre üniversitelerin ana bilim dallarında görevli öğretim üyeleri ile diğer kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarda görevli olan alan uzmanlarını, yapılacak protokol gereğince inceleme işlemlerinde görevlendirebilecek.

İnceleme sonucunda 100 üzerinden 75’in altında puan alan taslak ders kitapları reddedilmiş sayılacak.

Taslak ders kitaplarının inceleme süreleri forma sayılara göre değişecek.

Belirlenen inceleme sürelerinin kasıtlı olarak geçirilmesi, Anayasanın temel ilkeleriyle Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerini dikkate almadan inceleme yapılması inceleme esas ve usullerine uyulmaması halinde sorumlular hakkında yasal işlem yapılacak.

FİYATLARIN BELİRLENMESİDers kitaplarının fiyatlarının belirlenmesi amacıyla başvuru sahipleri, içinde bulunulan yılın aralık ayından önce Kurulca kabul edilen veya okutulma süresi devam eden ders kitaplarının fiyatlarının belirlenmesi için, aralık ayının ilk haftasının son iş gününe kadar, aralık ayının 15. iş gününe kadar Kurulca kabul edilen ders kitaplarının fiyatlarının belirlenmesi için aralık ayının son iş gününe kadar Yayımlar Dairesine başvuracaklar.

Ders kitabı olmaması halinde ilgili birimce ders kitabı yerine kullanılacak eğitim aracı hazırlanacak ve okutulacak.

ÖĞRENCİLERE ALDIRILMAYACAK KİTAPLARMEB tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılmayacak.

Ders kitabı olarak kabul edildiğine dair Kurul kararı olmadığı halde bu karar varmış gibi yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan ve intihal yapan yayınevi hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Suçu sübuta eren yayınevinin suç ile ilgili ders kitabına ait Kurul kararı iptal edilecek ve diğer taslak ders kitapları ile ilgili başvuruları 2 yıl süreyle kabul edilmeyecek.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde eğitime ara verildi.

Sarıkamış Kaymakamı Ahmet Altunbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde 5 ocak salı günü, köylerde ise salı ve çarşamba günü okulların tatil edildiğini söyledi.

Altunbaş, kar ve tipi nedeniyle içe merkezinde bir gün, köylerinde ise iki gün eğitime ara verildiğini bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,53 olarak açıklamasının ardından, 2009 yılının Temmuz-Aralık enflasyonu da yüzde 4,5’i aştı. Bu durum, söz konusu dönemde yüzde 4,5 oranında maaş artışı alan memur, sözleşmeli ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi zorunluluğunu doğurdu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yaptığı hesaplamada, enflasyon zammı oranı yüzde 0,115 olarak belirlendi. Söz konusu zam, Aralık ayı maaşlarına eklenecek. Daha sonra da 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen yüzde 2,5’lik Ocak zammı, maaşlara yansıtılacak.

Bu çerçevede Bakanlar Kurulu, memur maaş katsayılarını yeniden belirleyerek, ilan edecek. Aynı şekilde sözleşmeli ücret tavanı da enflasyon farkı dikkate alınarak yeniden düzenlenecek. Enflasyon farkından memur ve sözleşmelilerin yanı sıra memur emeklileri de yararlanacak. Memur emekli maaşları da Ocak zammı öncesi yüzde 0,115 oranında artış görecek.

-ENFLASYON FARKI KİME, NE GETİRECEK?-

AA muhabirinin yaptığı hesaplamaya göre, yüzde 0,115’lik enflasyon farkı, memur maaşlarına 1 lira 40 kuruş ile 5 lira 23 kuruş arasında ek zam olarak yansıyacak.

Söz konusu oran ile Müsteşarın Aralık ayı maaşı 5,23 lira, Genel Müdürün 4,78 lira, 9’un 1’indeki ve 14’ün 2’sindeki memurun 1,44 lira, 13’ün 3’ündeki hizmetlinin de 1,40 lira artacak.

Enflasyon farkıyla 1’in 4’ündeki öğretmen maaşında 1,94 lira, 9’un 1’indeki öğretmen maaşında 1,67 lira, 9’un 2’sindeki polis memuru maaşında 2,22 lira, 1’in 4’ündeki uzman doktor maaşında 2,54 lira, 12’nin 3’ündeki lise mezunu hemşire maaşında 1,63 lira, 7’nin 1’indeki araştırma görevlisi maaşında da 1,94 lira artış olacak.

-ZAMLI MAAŞLAR 15 OCAK’TA-

Devlet memurları ve sözleşmeliler, 15 Ocak’ta zamlı maaş alacaklar. Yeni maaşlar, yüzde 0,115’lik enflasyon farkı ve yüzde 2,5’luk Ocak zammına göre hesaplanacak. Memurlara 14 günlük de zam farkı verilecek.

Memur emeklilerinin zam farkı ödemesi ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirleyeceği tarihte yapılacak. AA

İZMİT’in Yahya Kaptan Mahallesi’nde, gayrimeşru ilişkiden dünyaya getirdiği 2 günlük bebeğini boğazını çamaşır ipiyle sıkıp öldürdükten sonra cesedini çöp konteynerine atan eski ana okulu öğretmeni 29 yaşındaki S.S.’nin evli olduğu ancak eşinden 3 yıldır ayrı yaşadığı ortaya çıktı. S.S.’nin bebeğini Kadın Doğum Hastanesi’nde sezeryanla dünyaya getirdikten 2 gün sonra bebeğiyle birlikte taburcu olup hastaneden ayrıldığı belirlendi.

Dün, Kentin en kalabalık merkezlerinden Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki C-27 Blok önünde çöp konteynerinde bulunan boğazında kesik izi olan bebek hemen hastaneye götürülmüş ancak kurtarılamadı. Polisin yaptığı araştırmalar sonucunda bebeğin bileğindeki doğum bileziğinden yola çıkılarak annesinin, 3 yıl öncesine kadar aynı semtteki bir ana okulunda öğretmenlik yapan S.S. olduğu belirlendi.

Olaydan 2 gün önce Kocaeli Kadın Doğum Hastanesi’nde sezaryenle doğum yaptığı belirlenen S.S.’nin taburcu olduktan sonra gayri meşru ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğiyle buradaki bankta bir süre oturduğu anlaşıldı.

Yakalandıktan sonra verdiği ifadesinde eşinden 3 yıldır ayrı yaşadığını ve İzmit’in Karabaş Mahallesi’nde oturan ailesinin yanında kaldığını söylediği öğrenilen S.S., şunları anlattı: “Gayrimeşru ilişkiden sonra hamile kaldım. Kortuğum için yakınlarıma bunu anlatamadım. Daha sonra hastaneye gidip doğum yaptım. Ancak bebeğe bakacak imkanım da yoktu. Bu nedenle ondan kurtulmak istedim.” S.S.’nin 3 yıl öncesine kadar Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki ana okulunda öğretmenlik yaptığı, daha sonra ayrıldığı, hamileliği iyice belirginleşmeden önceye kadar Köseköy Semti’ndeki bir rehabilitasyon merkezinde bakıcı annelik yaptığı da öğrenildi.

İfadesi alındıktan sonra dün geceyi Asayiş Şube Müdürlüğü’nde geçiren S.S., bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. Milliyet

Bursa’da 10 Ekim tarihinde IMF ve Dünya Bankası uygulamalarını protesto etmek için yapılan eyleme katılan ve eylemde “Ampul Tayyip” sloganı attığı iddasıyla Bursa Emniyet Müdülüğü ve Bursa Valiliği’nin girişimleriyle 3 lise öğrencisine hem savcılık soruşturması hem de Milli Eğitim soruşturması açıldı.

“Başbakana hakkaret ettikleri” iddiasıyla okullarında açılan soruşturmanın öğrencilerin okuldan atılması ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı tartışılıyor. Öğrenciler Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesi, Bursa Cem Sultan Lisesi ve Bursa Ali Karasu Lisesi’nde okuyor.
Bursa’da yasadışı slaogan olarak listeye konulan “ampul tayyip” sloganı attıkları iddasıyla daha önce de dava açılmış ve beraatle sonuçlanmıştı. Aynı konuda hala devam eden birçok davanın olduğu biliniyor.


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme