Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

1- X2(g) + Y2(g) 2XY(g) + Q

Yukarıdaki tepkime dengedeyken , XY miktarını arttırmak için

I ) ortamdaki X2 derişimi
II ) kabın sıcaklığı
III) kabın basıncı
Niceliklerinden hangileri arttırılmalıdır? Açıklayınız.

2- 0,04 M 500 ml Ag(NO3)2 çözeltisi ile 0,1 M 100 ml NaCl çözeltisi karıştırıldığında oluşan yeni çözelti doygunluğa ulaşıyor.Buna göre AgCl’nin Kç değeri nedir?

3- CaSO ’ün 10 M K SO çözeltisindeki çözünürlüğü nedir?
( CaSO için Kç: 10 )

4- 0,1 M MgCl2 ve 0,1 M Na2CO3 çözeltilerinin 1 er litresi karıştırılıyor
Çökelti oluşmaması için çözeltiye en az 18 L su eklenmesi gerektiğine göre MgCO3’ın Kç değeri kaçtır?

5- X2(g) + Y2(g) 2XY(g)
Homojen gaz tepkimesi sabit hacimli kapta gerçekleşmektedir.
Buna göre;
I) sıcaklığı arttırma
II) kaba X2 gazı ekleme
III) katalizör kullanma
işlemlerinden hangileri tek başına uygulandığında aktivasyon enerjisi değişir? Açıklayınız.

6- 0,4 M Ca(OH) çözeltisinin kaç litresine
3 litre su eklenirse oluşan çözeltinin oda koşullarında
pH‘ı 13 olur?

7- 50 ml 0,04 M NaOH çözeltisi ile 50 ml 0,01 M H2SO4 çözeltileri karıştırılıyor.son karışımın pH değeri nedir?

8- Oda sıcaklığında BOH için Ka:2.10 dur.
Buna gore aynı sıcaklıkta 2.10 M BOH çözeltisinin
pH‘ı kaçtır?

9- 12,7 gr Cu’ı tamamen çözebilmek için 800 ml H2SO4 çözeltisi kullanılmaktadır.Buna göre H2SO4 çözeltisinin pH’ı kaçtır?(Cu:63,5)

10- İyonlaşma yüzdesi 1 % olan 0,1 M lık NH
Çözeltisinin pH‘ı ve Kb sabiti kaçtır ?

1) Aşağıdaki kelimeleri tanımlayınız-izah ediniz. a)Molarite: b) Seyreltik çözelti: c) Yarı ömür: d) Füzyon:

2) Öz kütlesi 1,8 g/cm3 olan kütlece %49 luk H2SO4 sıvısından 2 molar 100 mL çözelti nasıl hazırlanır?( H2SO4 :98 g/mol)

3) 2 M 200 mL NaNO3 çözeltisine 300 mL Ca(NO3)2 çözeltisi ilave ediliyor. Son çözeltide NO3-1 iyonları derişimi 2,6 molar olduğuna göre Ca+2 ve Na+ iyonlarının son derişimi kaç molardır?

4) 1 molar yabancı tanecik saf suyun kaynama noktasını 0,52 oC artırır. 1 atm basınç altında 2 molar Mg(NO3)2 çözeltisinin kaynamaya başlama sıcaklığı kaç oC’tır?

5) Alfa ışıması nedir? Radyoaktif atomun kararlı hale geçerken alfa ışıması yapmasının nedeni ne olabilir? Alfa ışıması yapan atomda ne gibi değişiklikler olur? Hangi sembolle gösterilir? Alfa taneciği elektromagnetik alanda hangi kutba sapar neden? Alfa ışıması yapan atom kararlılık kuşağının hangi bölgesinde yer alır? Alfa taneciği neden gazları iyonize edebilme özelliğine sahiptir?

6) Aşağıdaki çekirdek tepkimelerinde yer alan X,Y,Z ve T tanecikleri nelerdir?
a) 10 b) 14 c) 235 140 1
U + 01n › Ba + T + n 3
B + X › 37Li + YO › 14N + Z 92 560
5 87
7) Radyoaktif X ve Y atomlarının yarı ömürleri sırasıyla 2n ve 3n dir. 200 gram X ve Y den oluşan karışımdan 6n yıl sonra 40 gram
kalmaktadır. Başlangıç X kaç gramdır?

8) Kimyasal tepkimeler ile çekirdek tepkimeleri arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız?
a)
b)
c)
d)
e)

Lise 3 Çalışma Soruları
Genel Kavramlar (Sorularla Tekrar)
Bileşiklerin Sınıflandırılması – 1
Bileşiklerin Sınıflandırılması – 2

Lise 2 Çalışma Soruları
Kimyasal Reaksiyonlar
Artık Madde Problemleri
Atom ve Molekül Ağırlığı Hesabı
Denklemli Miktar Geçişleri
Karışım Problemleri-1

Lise 1 Çalışma Soruları
Mol Kavramı
Elektron Dağılımı-Atom
Bileşikler
Çözünürlük
Adlardan Formül Yazma
Bileşiklerin Yazılması
Düzensizlik
Homojen-Heterojen
Fiziksel-Kimyasal Özellik
Madde mi, değil mi?
Bileşiklerin Okunması
Değerlik Bulma – 1
Değerlik Bulma – 2

Asit – Baz Tepkimeleri
Bileşiğin Formülü
Bileşiklerin Sınıflandırılması – 1
Bileşiklerin Sınıflandırılması – 2
Bileşiklerin Sınıflandırılması – 3

Lise-3
Lise 3 Yazılı Örneği-1
Lise 3 – 1. Dönem – 1. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 3 – 1. Dönem – 1-1. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 3 – 1. Dönem – 2. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 3 – 1. Dönem – 2-1. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 3 – 2. Dönem – 1. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 3 – 2. Dönem – 2. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 3 – 2. Dönem – 2. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 3 Kimya Genel Örnek Yazılı Soruları

Lise-2
10. Sınıf Yazılı Örneği-1
10. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılısı
10. Sınıflar, 1. Dönem, 1 Yazılı Soruları (A)
10. Sınıflar, 1. Dönem, 1 Yazılı Soruları (B)
Fen Lisesi, 10. Sınıflar, 1. Dönem, 1 Yazılı Soruları (A)
Fen Lisesi, 10. Sınıflar, 1. Dönem, 1 Yazılı Soruları (B)
10. Sınıflar, 1. Dönem, 2. Yazılı Soruları (A-B)
Fen Lisesi, 10. Sınıflar, 1. Dönem, 2. Yazılı Soruları (A-B)
Lise 2 – 1. Dönem – 1. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 2 – 1. Dönem – 2. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 2 – 1. Dönem – 3. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 2 – 2. Dönem – 1. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 2 – 2. Dönem – 2. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 2 – 2. Dönem – 3. Yazılı (Fen Lisesi)

Fen Lisesi 1. Sınıf Sınav Örneği-1
Fen Lisesi 9. Sınıf, 2. Dönem, 2. Yazılı Soruları
Lise 1 – 1. Dönem – 1. Yazılı (Fen Lisesi) (
Lise 1 – 1. Dönem – 2. Yazılı (Anadolu Lisesi)
Lise 1 – 2. Dönem – 1. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 1 – 2. Dönem – 1-1. Yazılı (Fen Lisesi) (
Lise 1 – 2. Dönem – 1. Yazılı (Anadolu Lisesi)
Lise 1 – 2. Dönem – 2. Yazılı (Anadolu Lisesi)

Toplantı Tarihi: 12.09.2008

Toplantı No: 1

Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası

Toplantı Saati: 16.30

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Açılış ve yoklama ;

2-Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarının okunması

3-Kimya dersinin genel amaçlarının okunması

4-Atatürkçülükle ilgili konuların görüşülmesi

5-Bir önceki toplantıda alınan kararların okunması;

6-Müfredat programıyla ilgili görüşler;

7-2007-2008 Eğitim-Öğretim yılının değerlendirilmesi

8-Yıllık ders planlarının hazırlanması;

9-Günlük ders planlarının hazırlanması;

10-Ölçme değerlendirme ve sınavların tespiti;

11-Öğrenci başarısını artırıcı tedbirler;

12-Gezi gözlem ve deneylerin tespiti

13-Laboratuarın kullanılması

14-Ders araç gereçleri ve malzemelerin bakımı ve korunması;

15-Ödev yönetmeliğinin incelenerek ödev konularının tespiti ve ödevlerin değerlendirilmesi

16-Konuların işlenişinde takip edilecek yöntem ve tekniklerin belirlenmesi

17-Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği

18-Ders kitaplarının içerik resim ve anlatım yönünden görüşülmesi.

19-Yeni gelişen eğitim teknolojileri ve mültimedya araçlarından faydalanma yollarının araştırılması .

20-Hizmet içi Eğitim Çalışmaları.

21-Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Kimya Dersi zümre öğretmenleri toplantısı belirtilen tarihte yapılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

MADDE 1-Yapılan yoklamada ekte belirtilen öğretmenlerin hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

MADDE 2-Zümre Başkanı Kimya öğretmeni Cabir KARTAL söz alarak;14574 Sayılı Resmi Gazetede 14 Haziran 1973 tarihinde yayınlanan, 1739 karar no’lu “Milli Eğitim Temel Kanunu” ‘nu okumuştur.

MADDE 3-Kimya dersinin genel amaçları Coşkun YILDIZ tarafından okundu.Buna göre;

1-öğrencilerde bağımsız düşünme çalışma ve hevesli çabalarla bilgi edinme davranışını geliştirmelidir.

2-Öğrenci düşünmeye, denemeye, okumaya, tekrar denemeye, okumaya düşünmeye ve kendi başına yargılara varmaya alıştırmalıdır.

3-Öğrenciler ferdi çalışmaya hazırlıklı bulunmaya tartışmaya katılmaya yeni metotlar ve teknikler aramaya ve bunları uygulamaya teşvik edilmeli başarıları değerlendirilmelidir.

4-Dersleri ezberden uzak olmalı deney dışındaki faaliyetler öğretmenin yönettiği tartışmalar halinde geçmelidir.

5-Öğrencilere ömürleri boyunca nasıl öğrenmeye devam edeceklerini öğretmek esas olarak alınmalıdır. Yani öğrenme yolları öğretilmelidir.

6-Verilen temel bilgilerin öğrencinin daha sonra karşılaşacağı problemleri çözmede kullanılması sağlanmalıdır.

7-Öğrencilere bilginin kendi kendilerine edinilmesi öğretilmelidir.

8-Atatürkçü düşünme sisteminde: akılcılık ve bilime verilen önem aklın bilimin gerçekçilik ve yapıcılıkla ilişkisi akılcılığın sorumlulukla olan ilişkisi bilimin insan hayatındaki yeri ve önemi bilim ve teknoloji uygularken göz önünde bulundurulacak esaslar akılcılığın temeli bilim ve teknoloji “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” prensibine yeri geldikçe temas edilecek ayrıca bazı konuların sonlarında yer alan okuma parçaları sınıfta okunup gerekli açıklamalarda bulunulacaktır.

MADDE 4-Kimya zümre başkanı Atatürkçülükle ilgili konular 2488 sayılı tebliğler dergilerinden okuyarak burada belirtildiği şekilde uygulanmasına karar verildi. Atatürk’ün bilime verdiği önem her fırsatta öğrencilere aktarılacaktır. Atatürkçü düşünce ışığında öğrencilerimizin yetişmesi sağlanacaktır.

MADDE 5-Bir önceki toplantıda alınan kararlar okunarak incelendi. Alınan kararlara genelde uyulduğu görüldü.

MADDE 6-Zümre başkanı Cabir KARTAL, 2575 sayılı tebliğler dergisinde müfredat programının bizim daha önceki yıllarda zümre kararlarında uyguladığımız şekilde ayarlandığını belirterek eski sistemde okuyacak öğrencilerinde yeni düzenlemede olduğu gibi devam etmesini önerdi ve kabul edildi.

MADDE 7– Cabir KARTAL, 2007-2008 Eğitim-öğretim yılının genelde başarılı geçtiği söyledi. 11.sınıflarda üniversiteye göndermiş olduğumuz öğrenci sayısının % 46 olduğunu belirtti.

MADDE 8-Coşkun YILDIZ, yıllık ders planlarının 2488 ve 2551 sayılı tebliğler dergilerinde belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanırken planların ayrıntılı olmasını resmi tatile denk gelen iş günlerinin planda belirtilmesini ve sınav günlerinin planda belirtilmesini istedi.

MADDE 9-Zümre başkanı günlük ders planları hazırlanırken dersin özelliğine göre derste verilmek istenen konunun bir planının hazır olmasının dersi aktarmada çok faydalı olacağını belirtti.

MADDE 10-Sınav yönetmeliğinde belirtildiği gibi lise 1. sınıflarda en az 2 lise 3.sınıflarda da en az 3 sınav yapılacaktır. Ayrıca aynı dersi okutan öğretmenler dönem sonlarında en az bir sınavı ortak yapacaklarıdır. Her şubeye bir dönemde en az bir sınav test şeklinde uygulanacaktır. Sınavlarda % 60-70 kavram, % 40-30 sayısal ağırlıklı sorular sorulması kararlaştırıldı. Hazırlanan soruların daha çok öğrencilerin analiz ,sentez ,muhakeme güçlerini geliştirici nitelikte olmalıdır denildi. Bu konuda Cabir KARTAL; daha önceki yıllarda test sorularına ağırlık verdiklerini, geçen yıl ise kendi hazırladığımız tek soruda birkaç konunun sorgulandığı sorular hazırladık. Bu tür sorular öğrencilerimizi daha fazla zorlamaktadır ayrıca bu tür soruların daha yararlı olduğunu düşünmekteyiz. Test yöntemine fazla eğilmeden kendi hazırladığımız açık net sorular hazırlanmasına karar verildi.

MADDE 11-Bu konuda Coşkun YILDIZ, öğrencilere konuya başlamadan önce “nedenini siz araştırın” soruları verilerek araştırmaya yönlendirmenin, konu sonunda ise ödev olarak sorular verilip bunların öğrencilere çözdürülmesinin faydalı olacağını belirtti. Aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak öğrenmenin ve başarının artırılabileceğini belirti. Bu konuda Cabir KARTAL, öğrenci velileriyle işbirliği yapılarak öğrenci başarısının artırılabileceğini belitti. Ödevlerin bir iki öğrenciye çözdürülerek kontrol edilmesinin başarıyı artıracağını belirtti.

MADDE 12-Zümre başkanı Cabir KARTAL, bazı kimya ile ilgili internet sitelerinde öğretmenlerimizin yapabileceği deneyler seçilmiştir. Tüm öğretmen arkadaşlarımızın bu sitelerden faydalanarak mümkün olduğu kadar kontrollü deneyler yapmalarını/yaptırmalarını istedi.

MADDE 13-Laboratuarları bulunan okullarda laboratuarların etkin kullanımı laboratuarı olmayan okullarda ise biran önce laboratuar kurulması için girişimlerde bulunulması sağlanacaktır. Laboratuarın tertip, düzen, temizliği ve kullanımı sağlanacaktır. Ayrıca laboratuarda bulunan kimyasalların özellikle cıva, brom, asit gibi yanıcı yakıcı zehirleyici tahriş edici maddelerin kilit altında tutulmasını bu tür maddeler kullanılırken azami dikkat ve hassasiyetin gösterilmesini öğrencilere bunların kontrolsüz kullandırılmamasını öğrencilere laboratuarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda hazırlanan slaytın gösterilmesini istedi.

MADDE 14-Ders araç gereç ve malzemelerinin gerekli sayım döküm ve bakım işleri yapılacaktır. Ayrıca laboratuardaki malzemeler yeniden düzenlenecek ve kimyasal madde listeleri güncellenerek eksik maddelerin listeleri çıkarılacak bunun için okul idaresi nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

MADDE 15- Ödev yönetmeliği Cabir KARTAL tarafından okundu.

Ödev konuları aşağıda belirtildiği şekilde seçilmiştir.

Lise 1.sınıfta

 • İnsanların maddeye bakışının tarihsel gelişimi
 • Simyadan kimya bilimine aktarılan bulguların önemini
 • Ozon tabakasının incelme nedenleri, canlılara etkisi ve çözüm yolları.
 • Hava kirliliğine neden olan kimyasal maddeler nelerdir? ve çözüm yolları,
 • Toprak kirliliği, kirliliğe neden olan kimyasal maddeler, canlılara etkisi ve çözüm yolları
 • Su arıtma sistemlerinin araştırılarak , kullanılan yöntemlerdeki kimyasal reaksiyonların yazılması
 • Küresel ısınma ve sera etkisi nedir? Nedenleri ve olumsuz etkileri nelerdir?
 • Kimya bilimine Hizmet eden bilim adamlarının araştırılarak,hayatlarının incelenmesi

(Dalton, Rutherford, Bohr, Lavosier, Mendelyev,Lewis, Arrhenius, Hass, Van Der Waals, J.J. Thomson Millikan, Avagadro……………)

 • Kimyasal bağ kavramının tarihsel gelişim
 • Denizdeki dalgıçlarda vurgun olayı neden olur tedavisi nasıl yapılır.
 • Maddenin 4. hali olan plazma konusunun araştırılması.
 • Sigara dumanında hangi gazlar vardır? İnsan sağlığına etkilerini araştırınız.
 • Kaya tuzundan rafine tuz nasıl elde edilir?
 • Elementlerin grup numaraları ile son katmandaki elektron sayıları ve bir bileşikteki yükseltgenme basamakları arasında ilişki
 • İyonik bileşiklerin örgü yapısı
 • Temizlik maddelerinin kimyası
 • Biyolojik sistemlerdeki kimyasal olaylar
 • Kimyasal maddelerin çevresel etki ve değerlendirmesi

Lise 2.sınıfta:

 • Günlük hayatta kullandığımız bazı besin maddelerindeki bazı asitler ve bazlar
 • Radyoaktif maddelerin özellikleri ve çevreye verdiği zararlar.
 • Atom bombası ve verdiği zararlar.
 • Nükleer enerjiden günümüzde faydalanma yollarının araştırılması
 • Suların sertlik dereceleri nasıl tespit edilir.
 • Asit yağmurları nedir? Çevreye ve peribacalarına etkilerinin araştırılması
 • İnsan vücudunda bulunan tampon çözeltiler nelerdir.
 • Seçimli çöktürmeyi inceleyerek sudaki maddeler hangi yöntemlerle çöktürülür.
 • Suların sertliğinin giderilmesi yollarını araştırınız.
 • İndikatörler nedir? Nerelerde kullanılmaktadır.
 • Yapay elementler nasıl elde edilir araştırınız.
 • Alternatif enerji kaynakları A)Hidrojen enerjisi B) Bor enerjisi
 • Beşeri ilaçların insan vücuduna olumsuz etkisi

Lise 3.sınıfta:

 • Polimer nedir? Günlük hayatta kullandığımız polimerlere örnekler verilmesi, polimer endüstrisinin önemi.
 • Organik gübre ve önemi.
 • Organik boyar maddeler nelerdir özelliklerinin araştırılması.
 • Mürekkep ve görünmez mürekkep hakkında araştırma.
 • Limon kolonyası yapımı
 • Sabun yapımı
 • Çıtır-pıtır yapımının araştırılması
 • Fotoğraf ve röntgen atıklarından nasıl ayna yapılır?
 • Paslanma nedir paslanmadan korunmak için çeşitli yöntemler araştırınız.
 • Aspirin labaratuvarda nasıl elde edilir araştırınız.
 • Tentürdiyot labaratuvarda nasıl elde edilir araştırınız.
 • Boya sanayiinde kullanılan boyar maddeler nelerdir.
 • Deterjanın ekolojiye etkilerini araştırınız
 • Günlük hayatta kullandığımız kanser yapıcı organik bileşikler nelerdir araştırınız.
 • Çeşitli alanlarda kullanılan hormonlar nelerdir canlılara etkisini araştırınız.
 • Tarımda kullanılan ilaçların canlılara etkisini araştırınız.
 • Şarj edilebilen piller ve bu pillerde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar
 • Sıvı yağların katılaştırılmasında kullanılan yöntemler.

konularının öğrencilere ödev olarak verilmesi kararlaştırıldı.

Ödevlerin şu şekilde değerlendirilmesine karar verildi:

Tertip düzen :10 puan

İmla :10 puan

Bilimsel araştırma : 60 puan

Kaynakların belirtilmesi: 10 puan

Zamanında teslim edilmesi:10 puan olarak değerlendirilecektir

Ayrıca öğrencilere ödevlerden bazıları uygulama, bazıları araştırma, bazıları da sunum şeklinde verilebilecektir

MADDE 16-Konuların işlenmesinde Soru-cevap, tümdengelim, tümevarım, test, gösteri deneyi, demonstrasyon analoji metotlarının uygulanmasına karar verildi.

MADDE 17Lise 1.sınıfta Biyolojik sistemlerdeki kimyasal olaylar ile ilgili olarak Biyoloji zümre öğretmenleriyle; Lise 2.sınıfta: fiziksel ve kimyasal değişme konusunda fizik,logaritma konusunda matematik, çözünürlüğe yabancı iyon etkisi konusunda biyoloji zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verildi.

Lise 3.sınıfta: elektro kimyasal piller, optik izomeri (ışık) konusunda fizik,bağlar (molekül geometrisi) konusunda geometri/matematik, karbonhidratlar ve proteinler konusunda biyoloji zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verildi.

MADDE 18- Bu konuda söz alan Coşkun YILDIZ ders kitaplarında içerik bakımından sorun olmadığını belirtti.Cabir KARTAL, lise1.sınıf müfredatının değiştiğini,bununla ilgili seminere katıldığını,ilgili dökümanları paylaşacağını belirtti.

Zümre Başkanı Cabir KARTAL,Bilgi çağının yaşandığı günümüzde eğitim sistemimizdeki temel amaç, öğrencilerimize mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmak olmalıdır. Bu ise üst düzey zihinsel süreç becerileriyle olur. Başka bir deyişle; ezberden çok, kavrayarak öğrenme, karşılaşılan yeni durumlarla ilgili problemleri çözebilme ve bilimsel yöntem süreci ile ilgili becerileri gerektirir.Şimdiki lise 1 programı,öğrenciye bilgi yükleme yerine bilgiye ulaşabilmeyi hedeflemektedir.

MADDE 19- Cabir KARTAL ,öğretim yöntemlerinin teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişmesi gerektiğini ve VCD, Tepegöz, Datashow Bilgisayar gibi araçlardan faydalanılmasının yollarının araştırılmasının gerekliliğini belirtti. Zümre sitemizde kimya dersleri ile ilgili Web linkleri bulunmaktadır. Verilen adreslerde çeşitli bilgisayar animasyonları vardır bu animasyonlarla kimya öğretimi daha etkili olacaktır.

MADDE 20-2007-2008 eğitim ve Öğretim yılında Hizmet içi eğitim kurslarına katılan Cabir KARTAL ‘dan lise 1 konuları ile ilgili bilgi ve doküman alınması kararlaştırıldı.Ayrıca 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında Hizmet içi eğitim kurslarına başvurulması ve bu kurslara katılan öğretmenlerden yararlanma yoluna gidilmesine karar verilmiştir.

MADDE 21-Toplantıda başka söz alan olmadığından Zümre başkanı Cabir KARTAL,2008-2009 Eğitim Öğretim yılının başarılarla dolu geçmesi dileğiyle toplantıyı kapattı.

Cabir KARTAL Coşkun YILDIZ

Zümre Başkanı Kimya Öğretmeni

UYGUNDUR

…/09/2008

Suat ŞENER

Okul Müdürü

2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAYBURT ANADOLU LİSESİ KİMYA ÖĞRETMENLERİ 2. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Toplantı Tarihi : 23.02.2009

Toplantı No: 2

Toplantı Yeri : Müdür yardımcısı odası

Toplantı Saati : 15:00

GÜNDEM MADDELERİ :

1-Açılış ve yoklama

2-1.Dönem zümre kararlarının gözden geçirilmesi

3- I. Dönem Kimya dersindeki başarı durumlarının gözden geçirilmesi

4- 2488-2104-2212 sayılı Tebliğler Dergisinden Atatürk İlke ve İnkılaplarının derslerde işlenmesi

5-2.Dönem için başarıyı arttıracak önlemlerin görüşülmesi

6-Ölçme ve değerlendirmenin gözden geçirilmesi.

7-Ödev toplama tarihlerinin belirlenmesi ve değerlendirme şeklinin açıklanması

8-Öğrenci , öğretmen ve veli işbirliğinin gözden geçirilmesi

9-Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği

10-Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1 23.02.2009 tarihinde saat 15.00’de Okul müdür Yardımcısı Cabir KARTAL başkanlığında Kimya öğretmeni Coşkun YILDIZ’ın katılımıyla yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak için toplanmışlardır.

2 1.dönem zümre kararları gözden geçirilerek , alınan kararların uygulandığı görüldü.

3 Okul müdür Yardımcısı Cabir KARTAL, Bu eğitim ve öğretim yılında sınıflara göre başarı durumunun aşağıdaki şekilde olduğunu belirtti.

4 2104-2212 sayılı Tebliğler Dergisinden Atatürk İlke ve İnkılaplarının derslerde işlenmesine dikkat edilmesine, 2488 sayılı (Mayıs98) Tebliğler Dergisinde yer aldığı gibi Atatürk’ün ‘’Akla , bilime , tekniğe , teknolojiye , sanata ve sanatçıya ‘’ verdiği önemle ilgili konuları içeren konuşmaların hazırlanarak derslerde işlemeye devam edilmesine karar verildi.

Atatürk’ün ‘’Bilim ve teknik için sınır yoktur.’’ Özdeyişinin günümüzdeki uzay çalışmaları örnek verilerek anlamının büyüklüğü ve önemi üzerinde durulacak.

Atatürk’ün ‘’Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.’’ Özdeyişinin bilimin hızla geliştiği bu çağdaki etki alanı önemi açıklanacak.

Atatürk’ün bilim ve fenne, fennin uygulanması olan tekniğe ne kadar önem verildiğini ifade eden Bursa nutuklarındaki ‘’Hakiki rehberimiz ilim ve fen olacaktır.’’ şeklindeki sözleri üzerinde durulacaktır.

Atatürk’ün ‘’İstikbal göklerdedir.’’ sözünün anlamı belirtilerek ; Atatürk zamanında kurulan fabrikalar ve fen kuruluşlarının , O’nun fen ve tekniğe dayalı sanayiye verdiği önemin açık bir kanıtı olduğu ve bunların önemi belirtilecektir.

Osmanlı Döneminde kullanılması güç olan arşın , dirhem, okka gibi uzunluk ve ağırlık birimleri ile ölçü sistemleri yerine , daha kolay kullanılır , pratik metrik sistemin , gr ve kg ölçülerinin konulmasının Atatürk’ün emirleriyle gerçekleştirildiği açıklanarak bunların önemine değinilecektir.

5Coşkun YILDIZ, 2.dönemin daha başarılı geçmesi için ;öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerini sağlamak için bir sonraki işlenecek konu söylenerek konu başlık olarak hissettirilmesi gerektiğini söyledi.

Okul müdür Yardımcısı Cabir KARTAL, öğrencilerle birlikte dersi işleyerek dersi çekici hale getirmeye çalışılmalıdır. Bu konuda:

a)Ünite değerlendirme testlerin uygulanması,

b)Geri bildirimde bulunma

c) ÖSS ye hazırlık kapsamında bol bol tekrar yapılması ,eksik konulara ağırlık verilmesi

d)Danışmanlık görevlerinin yapılması

e)Ortaöğretim başarı puanının önemi,

f) 9.sınıfların 2.Dönem 2.yazılı sınavlarının ortak yapılması

g)Bilgi Teknolojisi kullanımında İnternet imkanlarından öğrencilerin yararlanmasını sağlamaya yönelik teşvikte bulunulması konusunda görüş birliği sağlandı

h)Öğrencileri bilimsel araştırmalara teşvik edici güncel olaylardan da derslerde bahsedilmesi

ı)Bilim ve Teknik Dergisinin tanıtımı yapılarak öğrencilerin dergiyi takip etmeleri hususunda teşvik edilmeleri gerektiğini belirtti.

6- Okul müdür Yardımcısı Cabir KARTAL, daha etkili bir öğretim için öğrencilerin bireysel bilgi ve deneyim farklılıklarını ilgilerini, birikimlerini, ve olgunluklarını dikkate alarak sınıf içi davranışları ve derse yaklaşımları göz önüne alınarak ölçme ve değerlendirmesinin yapılmasına karar verildi.

7-Yıllık ödevlerin toplanma tarihi olarak Nisan ayının ilk haftası olması konusunda karar alınmıştır.Yıllık ödevler değerlendirilirken puanlamanın 1.dönem zümrede alınan karar doğrultusunda yeni kriterler eklenerek, aşağıdaki gibi uygulanmasına karar verildi.

ÖDEVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bilimsel araştırma :40 Puan Kaynak belirtme : 5 Puan

Tertip düzen, Temizlik : 5 Puan Doğru yorumlama :20 Puan

Zamanında teslim : 5 Puan Slayt hazırlama :20 Puan

8-Başarı oranını arttırmak için , öğrencilerle ve velilerle daha sık görüşülmesine devam edilmesi konusunda karar alındı..Ayrıca başarısı düşük öğrencilerin velileriyle birebir görüşüp başarılarının arttırılması için gerekli önlemlerin birlikte alınmasına karar verildi.Velilere , öğrencilere olabildiğince iyi bir çalışma ortamı sağlamaları , anlayışla yaklaşmaları , özellikle her türlü şiddetten uzak durmaları , bu süreçte öğrencilerin olumlu ya da olumsuz davranışlarının öğretmenlerle paylaşılmasını önerilecektir.Öğrencilerin başarılı oldukları durumlarda velilerle birlikte ödüllendirme yapılmasına karar verildi.

9– Matematiksel bağıntıların çok sık kullanıldığı konularda matematik öğretmenleriyle , ısı,özısı birimlerinin kullanılması konusunda Fizik öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına devam edilmesine karar verilmiştir.

10Dilek ve temenniler bölümünde başka görüş bildiren olmadığından Okul müdür Yardımcısı Cabir KARTAL , II . dönemin vatanımız ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek toplantıyı kapattı.

SORULAR

I. Aşağıda verilen bilgileri inceleyerek DOĞRU veya YANLIŞ olarak işaretleyiniz ? ( Her soru 1 puan )

1. Reaktif maddeler tepkimelere karşı isteksizdir. (D) (Y)

2. Bütün kimyasal tepkimeler sonucunda ısı açığa çıkar. (D) (Y)

3. Anorganik bileşikler genellikle kokusuzdur. (D) (Y)

4. Organik bileşiklerin hidrofob kısmı arttıkça suda daha iyi çözünür. (D) (Y)

5. Ametal ametal atomları arasında kovalent bağ oluşur. (D) (Y)

II. Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz . ( Her soru 2 puan )

1. Asitler ile metaller tepkimeye girerek ……………………………………………oluştururlar.

2. Yapısında C,H ve O içeren bileşiklere ………………………………………………… denir.

3. Alkenların ilk üyesi………………………..……………dır.

4. Sulu çözeltilerinde OH iyonu oluşturan maddelere…………………………………..denir.

5. Enerji alarak gerçekleşen tepkimelere ……………………………………………denir.

III. Aşağıdaki değişimleri fiziksel ve kimyasal olarak ayırınız. ( Her soru 1 puan )

a)Buğdaydan un eldesi :

b)Yağlı boyanın kuruması :

c)Yemek tuzunun suda çözünmesi :

d)Tereyağının bozulması :

e)Yoğurttan ayran eldesi :

Aşağıda verilen test sorularını cevaplandırınız. ( Her soru 4 puan )

1. Bazik özelliğe sahip bir madde için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sulu çözeltilerinde OH iyonlar bulunur.

B) Turnusol kağıdını mavi yapar.

C) Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

D) Bütün metallerle reaksiyona girerek H2 gazı oluşturur.

E) Asitlerle reaksiyona girerek tuzları oluşturur.

2. X ve Y metal Z ve T ametaldir.Buna göre,

I. YZ iyonik bağlı bir bileşiktir.

II. XT kovalent bağlı bir bileşiktir

III. Bileşik oluşurken X ve Y elektron verir, Z ve T elektron alır.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I ve

3. Aşağıdakilerin hangisi sikloheksanın formülüdür?

O

A) B) C) C6 H 12

D) CH3 – CH2 – CH2 -CH2– CH2 –CH3 E)

4. Aşağıdakilerin hangisi organik bir bileşik değildir?

A) C2 H6 B) CH3– NH3 C) C2H5OH

D) CH3-COOH E) CO2

5. H2MnO4 Bileşiğindeki Mn ‘ın yükseltgenme basamağı kaçtır?

A) +2 B) -3 C) +7 D) -7 E) +6

6. Atom numarası 13 olan Al atomu ile Atom numarası 16 olan S atomu arasında oluşan bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Al2 S3 B) Al S3 C) Al2 S D) Al3 S2 E) Al3 S

7. Demir (II) fosfür bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fe2 P3 B) Fe2 (PO4 )3 C) Fe3 P 2 D) Fe3(PO4 )2

8. Aşağıda verilenlerden hangileri eski çağlarda üretilen maddelerden değildir?

A) Cam üretimi B) Dericilik C) Bitkisel boyalar

D) Beton E) Değerli taşlar

9. Fe2O3 bileşiğinin sabit oranları 7/3 olduğu bilindiğine göre; 21 gram demir ve yeteri kadar oksijenden kaç gram pas(Fe2O3) elde edile bilir?

A ) 24 B) 30 C) 70 D) 10 E) 40

10.

C3H7OH (g) + O2(g) CO2 + H2O bileşiği denkleştirildiğinde O2 nin katsayısı kaç olur?

A ) 5 B) 9/2 C) 9/3 D) 10 E) 11/2

Coşkun Yıldız

2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAYBURT ANADOLU  LİSESİ  KİMYA DERSİ  11.SINIFLAR  2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI 
1-
2.10-2 M Cl ve 2.10-4 M CrO4-2 içeren çözelti içerisine yavaş yavaş AgNO3 ilave ediliyor. Ag2CrO4 çökmeye başlayacağı anda ortamdaki Cliyonları derişimi kaç Molar olur?( AgCl için Kç=10-10 , Ag2CrO4 için Kç=2.10-12) (10 Puan)

2- 500 ml doymuş XF2 çözeltisi hazırlayabilmek için 0,875gr XF2 tuzu gerekmektedir. X elementinin atom kütlesi kaçtır? (XF2 için Kç=4.10-6 , F:19 ) (10 Puan)

3- ZnS ‘ün 0,1 M Na2S çözeltisindeki çözünürlüğü 2,5.10-22 mol/L ise saf sudaki çözünürlüğü nedir? (10 Puan)

4- 500mL 1,2.10-4 M CaCl2 çözeltisine 500mL Na2SO4 çözeltisi katıldığında bir çökelme olabilmesi için Na2SO4 çözeltisinin başlangıç derişimi en az kaç molar olmalıdır? (CaSO4 için Kç=4,8.10-9 ) (10 Puan)

5- 2NH3(g) + Cl2(g) N2H4(g) + 2HCl(g) Kd=2

1 litrelik bir kaba 6 mol NH3 ve bir miktar Cl2 konularak başlatılan tepkime dengeye geldiğinde dengede 2 mol N2H4 olduğu belirleniyor.Buna göre kaba konulan Cl2 ‘nin mol sayısı kaçtır? (10 Puan)

6- H2(g) + I2(g) 2HI(g) K= 16

2 litrelik bir kaba 2 şer mol H2(g) ve I2(g) , 5 mol HI konularak başlatılan yukarıdaki tepkime dengeye ulaştığında HI ‘nın derişimi kaç molar olur? (10 Puan)

7- X2(g) + Y2(g) 2XY(g) tepkimesi 1 litrelik bir kapta 2 mol X2 , 0,5 mol Y2 ve 4 mol XY dengededir. Kaba 1,5 mol Y2 ilave edilirse aynı sıcaklıkta yeni kurulacak olan dengede XY ‘nin derişimi kaç molardır? (10 Puan)

8- ) X + Y + Z T + W

Reaksiyonu için sabit sıcaklıkta bir dizi deney yapılarak sonuçları tabloda verilmiştir.

Deney No

[X]

[Y]

[Z]

Hız(M/Lsn)

1

0.01

0.02

0,03

2.10-6

2

0.02

0,02

0,03

8.10-6

3

0.02

0,04

0,03

8.10-6

4

0.02

0,04

0,06

16.10-6

Buna göre;tepkimenin hız sabiti kaçtır? (10 Puan)

9- 3.10-3 M 100 mL Ba(NO3)2 çözeltisi ile 1,5.10-4 M 200 mL NaF çözeltisi karıştırılıyor. Dengeye ulaşan çözelti için;

a) Çökme olur mu?

b) NO3 iyon derişimi kaç molardır?

c) Ba+2 iyon derişimi kaç molardır?

d) F iyon derişimi kaç molardır?

e) oluşan BaF2 kaç miligramdır?

( Ba:137, F:19 BaF2 için Kç=9,5.10-18 ) (20 Puan)

2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAYBURT ANADOLU LİSESİ KİMYA  DERSİ  11-FEN / A  SINIFI 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

1.Ba(OH)2 katısı için Kç = 3.2×10-11 dir . Buna göre doymuş Ba(OH)2 çözeltisinin pH’ını hesaplayınız.

2. 0,05 M HCN sulu çözeltisinin 0,02 M lık NaCN sulu çözeltisindeki PH değeri kaçtır? ( HCN için Ka=4.10-10)

3. 2.10-4 M H2SO4 çözeltisinin 300ml si ile 9.10-4 M HCl çözeltisinin 200 mililitresi karıştırılırsa son çözeltideki OH iyonları derişimi kaç M olur?

4. 100ml 8.10-4 M Pb(NO3)2 sulu çözeltisi ile 100ml kaç Molar KCl sulu çözeltisi karıştırılırsa herhangi bir çökme olmadan doygun bir çözelti oluşur? (PbCl2 için Kç 1,6.10-7 )

5. Zayıf bir asit olan HX çözeltisinin derişimi 0,001 M dır.Bu çözeltinin PH değeri 5 olduğuna göre HX in iyonlaşma yüzdesi kaçtır?

6. X(g) + 2Y(g) Z(g) + 2K(g) Tepkimesinin belli bir sıcaklıktaki denge sabiti 4 tür. 10 Litrelik bir kaba 3 mol X ve bir miktar Y konarak dengeye ulaşması sağlanıyor. Dengede 3 mol K bulunduğuna göre başlangıçta kaba konan Y kaç moldür?

7. 32 miligram katı NaOH çözülerek hazırlanan 800 mililitre çözeltinin PH değeri kaçtır? (Na:23 ,O:16 , H:1)

8. 0,02 Mlık NH3 çözeltisinin PH sı kaçtır? (NH3 için Kb=5.10-5)

9. N2O4(g) 2NO2(g) tepkimesinde belli bir sıcaklıkta N2O4 ün başlangıçtaki basıncı 1,2 atm iken,dengedeki kısmi basıncı 0,9 atm olmaktadır.Buna göre, tepkimenin bu sıcaklıktaki KP değeri kaçtır?

10. 2.10-2 M Cl ve 2.10-4 M CrO4-2 içeren çözelti içerisine yavaş yavaş AgNO3 ilave ediliyor. Ag2CrO4 çökmeye başlayacağı anda ortamdaki Cliyonları derişimi kaç Molar olur? (AgCl için Kç=10-10 , Ag2CrO4 için Kç=2.10-12)


Bedava İlan Verme