Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Toplantı Tarihi :08/09/2009
Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar:
Toplantı No :1

Gündem Maddeleri:
Açılış ve yoklama.
Yazman seçimi
Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarının okunması.
Atatürk İlke ve İnkılâplarının öğretim esaslarının okunması.
Bir önceki yılın zümre kararlarının değerlendirilmesi.
Eğitim öğretim programının incelenerek ortak ders anlayışının ve ders işleyişinin oluşturulması.
Öğrencilerin eğitim durumları ve çevre özellikleri.
Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması.
Konuların işlenişinde kullanılacak yöntem, teknik ve metotların belirlenmesi.
Yeni İlköğretim Kurumları Yöneltmeliği’nde yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi.
Eğitim öğretim yılında uygulanacak sınavların zamanlarının belirlenmesi.
Öğrencilere verilecek projelerin konusunun, verilme, toplanma ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi.
Öğrencilere verilecek performans görevlerinin konusunun, verilme, toplanma ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi
14. Matematik dersinde başarıyı artırabilmek için neler yapılabilir.
15. Matematik derslerinde Daha başarılı olabilmek,Dilek ve temenniler ve kapanış.

Toplantı Gündeminin Görüşülmesi:

Matematik zümre öğretmenleri toplantısı Ahmet BİLAL başkanlığında başlatıldı. Gündem gereği yapılan yoklamada Matematik Öğretmeni Ş.Ali KARA ve Hasan KİŞİ nin toplantıda hazır olarak bulunduğu tespit edildi.
Ş.Ali KARA zümre başkanı tarafından yazman olarak seçildi.
Zümre Başkanı tarafından 1739 sayılı kanunun okunarak Türk Milli Eğitimin genel amaçları belirtildi. Türk Mili Eğitiminin temel ilkeleri: Genellik ve eşitlik,Ferdin ve toplumun ihtiyaçları,Yöneltme,Eğitim hakkı.,Fırsat ve imkan eşitliği, Süreklilik, Atatürk ilke ve inkılapları, Atatürk milliyetçiliği. Demokrasi eğitimi. Laiklik. Bilimsellik. Planlılık.Karma eğitim Okul aile işbirliği. Her yerde eğitim.
Zümre Başkanı tarafından 2104 sayılı tebliğler dergisinden Atatürk inkılâp ve ilkelerinin öğretim esasları okundu. Atatürkçülük konularının işlenmesine yönelik olarak 2504 sayılı tebliğler dergisi incelendi. Derslerde Atatürk’ün yaşamının ve bilime verdiği önemin özellikle matematiğe verdiği önemin ve getirdiği yeniliklerin anlatılması kararlaştırıldı.
Bir önceki yıla ait zümre kararları Matematik Öğretmeni Ş.Ali KARA tarafından okundu. Geçen yıl zümre toplantılarında alınan kararların düzenli olarak uygulandığı ve başarı yönünden olumlu bir sonuç alındığı açıkladı.
Eğitim öğretim programı, yıllık ünitelendirilmiş plan doğrultusunda ortak ders işleyişi ve ders anlayışı sağlanmıştır. Bunun devamı için sürekli bilgi alışverişi (konu takibi ve eşzamanlılık için) ve kontrollü işbirliğine gidilmesine karar verilmiştir. Aynı işbirliği gerekli duyulduğunda diğer zümre öğretmenleriyle de yapılmalıdır. Tüm sınıflarda 2521 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine göre yıllık planın değişen programa uygun hazırlanmasına karar verilmiştir.
Öğrencilerin çalışma, eğitim durumları ve çevre özellikleri göz önüne alınarak “ilköğretim okulu matematik ders programı”nda yer alan hedef ve davranışları dikkate alarak “yetiştirme kursları açmak için velilerle işbirliğine gidilmesine karar verilmiştir.
Ünitelendirilmiş yıllık planlar eğitim öğretim yılı başında zümre öğretmenlerinin işbirliği ve zümre toplantı tutanağı doğrultusunda Klavuz kitaplardaki planların esas karar verildi.
Matematik Öğretmeni Hasan KİŞİ, tarafından matematik dersinde kullanılan teknikler tümevarım, tümdengelim, problem çözme, anlatım, örnek olay ve soru cevap olarak sıralandı. Konular işlenirken mümkün olduğunca ilgi çekici, günlük yaşamdan örneklerin seçilmesine, alıştırmaların kolaydan zora doğru seçilmesine karar verilmiştir. Öğrencilerin mümkün olduğunca çok derse katılımını sağlamak için öğrencilere daha çok söz verilmesi, uygulama ve problem çözümlemenin arttırılması ve öğrencilerin çeşitli yollarla katılıma teşvik edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca derslerde yapılandırılmış grid, kavram haritası, ve diyagramı ve tanılayıcı ağaç modeli ölçeklerinin de uygulanması karalaştırıldı.
Sınavlar ilköğretim yönetmeliğinin belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapılacaktır. 2008/2009 eğitim öğretim yılında yapılacak olan sınavların hem çoktan seçmeli hem de yazılı cevaplandırma gerektirecek şekilde hazırlanarak bir ders saati içerisinde, sorular fotokopi yapılarak, soruların cevaplarının puanları sınav kâğıtlarında belirtilerek, işlenen son konular ağırlıklı olmak üzere son başa doğru azalan bir grafikteki konular dâhilinde hazırlanacak ve uygulanacaktır. Öğrencilere en az bir hafta önceden sınav günü ve saati duyurulacak ve ölçme değerlendirme sonuçları en geç on gün içerisinde öğrencilere duyurulmasına karar verilmiştir. Bir dönem boyunca 6–7–8. sınıflara 3 sınav yapılmasına, bu sınavların her dönem son yazılıları çoktan seçmeli olarak ORTAK SINAV şeklinde yapılması karar verilmiştir
Proje konuları zümrede karar verilen konular dâhilinde ( EK – 1) dağıtılarak puanlama önceden öğrencilere bildirilecektir.

Öğrencilerin ders içi performansları, bütün derslerden bir yarıyılda üç adet derse katılım puanı verilerek değerlendirilecektir.

Sınavların zamanları 6. ,7. ve 8. sınıflar için aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
I. Dönem I. Yazılı
Ekim ayının 4. haftası
II. Dönem I. Yazılı
Mart ayının 3. haftası
I. Dönem II. Yazılı
Kasım ayının 4. haftası
II. Dönem II. Yazılı
Nisan ayının 3. haftası
I. Dönem III. Yazılı
Ocak ayının 1. haftası
II. Dönem III. Yazılı
Mayıs ayının 4. haftası

Projelerin ilgili 2584 sayılı Tebliğler Dergisinde yapılan ek ve değişiklikler Ş.Ali KARA tarafından okunarak proje konuları, öğrencilere tebliği, toplanma süresi, projelerde istenen nitelikler ve puanlama tespit edilmiştir. Buna göre projelerini Ocak ayının 2. haftasına kadar verenler birinci dönem değerlendirilecektir.1. dönem projelerini teslim etmeyenler ise 2. dönem Nisan ayının son haftasına kadar projelerini teslim edeceklerdir. Projeler pilot kalemle, A4 kâğıdına, tek taraflı olmak üzere silinti kazıntı olmaksızın aşağıdaki ölçekte belirtilen nitelikler doğrultusunda istenecektir.

6. SINIFLAR
KONULAR
PROJE ADI
AÇIKLAMA
SAYILAR
Yurt dışına 3 aylık gezi
Gezmek istedikleri bir ülke ile ilgili açıklama yapıp kalacakları ve gezecekleri yerleri belirleyerek gezi bütçesi oluşturma.

BİR akvaryum yapalım
Nasıl bir akvaryum istediklerini (dekorasyon,içindeki balıklar,toplam maliyet, yıllık giderlerin hesaplanması vb.)belirleyerek maketinin yapılması.

Hadi pasta yapalım.
Malzemelerinin kesir ve ondalık kesir olarak verilen bir pastanın malzemeleri ile yapımı.

Araç yolu
Sayı doğrusu şeklinde yapılan bir araç yolu ile ilgili sunum hazırlanması.

Eski sayılar
Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırılması.

Süt kampanyası
Okul kantinindeki süt satışlarının belirlenip ileriki satışlar için tahmin oluşturma.
GEOMETRİ
Okulumuzdaki boş alanlardan nasıl yararlanalım?
Okuldaki kapalı veya açık boş alanları okul ihtiyacına göre yeniden düzenlenmesi.

Kaç araba alır?
Okulumuzun ön bahçesinin krokisi çizilmesi, otopark olarak düşünüldüğünde maksimum kaç otomobil alacağının belirlenmesi.

Güneş sistemi
Güneş sisteminin boyutlarının ve elemanlarının incelenmesi, güneş sistemi modelinin yapılması.

BİR akvaryum yapalım
Nasıl bir akvaryum istediklerini (dekorasyon, içindeki balıklar, toplam maliyet, yıllık giderlerin hesaplanması vb.)belirleyerek maketinin yapılması.

Hadi uçurtma yapalı?
Uçurtma yapımının araştırılması, gerekli malzemelerin belirlenmesi ve alınması, uçurtmanın yapılması ve hangi geometrik cisimlerle karşılaşıldığının belirtilmesi.

Ülkelerin bayrakları
Birleşmiş milletlere üye ülkelerin bayraklarının incelenerek geometrik şekillerin saptanması.

Kültür ve sanatımız
Çokgenlerle kilim ve el sanatlarımız
KÜMELER

Bir akvaryum yapalım
Nasıl bir akvaryum istediklerini (dekorasyon, içindeki balıklar, toplam maliyet, yıllık giderlerin hesaplanması vb.)belirleyerek maketinin yapılması.

Sınıfımızın spor takımını seçiyoruz
Sınıfta 3 takım oluşturmave kümelerle olan ilişkisi

Çarpım tablosu oluşturma
Farklı çarpım sistemleri oluşturma.
CEBİR

Süt kampanyası
Okul kantinindeki süt satışlarının belirlenip ileriki satışlar için tahmin oluşturma.

Sınıf bütçesi
Okul yönetiminin verdiği 300 YTL ile sınıfımıza almak istediğimiz ( gerekli olanlar) eşya ve hizmetlerin bütçesi.

Bilinmeyenin tarihi
Cebirin tarihsel gelişimi

Güneş sistemi
Güneş sisteminin boyutlarının ve elemanlarının incelenmesi, güneş sistemi modelinin yapılması.

Röportaj
Aile bireylerinin işte, evde, nerelerde ne kadar matematik kullandıkları ile ilgili röportajların sonuçlarının sunumları.
ÖRÜNTÜ

Arılar
Arı türlerinin araştırılarak, “Bir arı kovanında ne kadar petek olur? Bunlardan ne kadar bal çıkar? Geometrik olarak petekler kare şeklinde olsaydı bal miktarındaki değişim ne yönde olurdu?” vb soruların cevaplandırılması.
ÖLÇME
Haftalık yemek listesi hazırlayalım
Günlük kalori miktarları göz önünde bulundurularak aldığımız mineraller yağlar ve proteinlerin miktarlarının belirlenmesi.

Faturalar
Evinizin 3 aylık su, elektrik, telefon,doğalgaz vs. tüketim miktarları , ortalama miktarlar ve bunların tabloları ile 1 yılın tahmini fatura gideri.
İSTATİSTİK VE GRAFİKLER
Sınıf istatistikleri
Okulumuzun 6.,7., 8. sınıflarının istatistiklerini çıkarma ve grafik ile gösterme.

Faturalar
Evinizin 3 aylık su,elektrik,telefon,doğalgaz vs. tüketim miktarları , ortalama miktarlar ve bunların tabloları ile 1 yılın tahmini fatura gideri.

Fotoğraf albümü yapalım
Sayılar, ölçme ve istatistik bilgilerini kullanma. (4. ünite)

7.SINIFLAR

KONULAR

PROJE ADI

AÇIKLAMA

SAYILAR

Yurt dışına 3 aylık gezi
Gezmek istedikleri bir ülke ile ilgili açıklama yapıp kalacakları ve gezecekleri yerleri belirleyerek gezi bütçesi oluşturma.

Geleceğimiz ve Tasarruf
Öğrencinin 3 aylık harçlığında yapacağı tasarrufla neler yapabileceğinin projelendirilip sunumu. (5.ünite)

Hadi yemek yapalım.
Malzemelerinin kesir ve ondalık kesir olarak verilen bir yemeğin 3,4,5 …. kişilik malzeme miktarlarının hesaplanarak yapımı.

Tarih Şeridi
Matematikteki önemli buluşların ve gelişmelerin üzerinde gösterildiği pano hazırlama.

Eski sayılar
Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırılması.
GEOMETRİ

Okulumuzdaki boş alanlardan nasıl yararlanalım?
Okuldaki kapalı veya açık boş alanları okul ihtiyacına göre yeniden düzenlenmesi.

Kaç araba alır?
Okulumuzun ön bahçesinin krokisi çizilmesi, otopark olarak düşünüldüğünde maksimum kaç otomobil alacağının belirlenmesi.

Güneş sistemi
Güneş sisteminin boyutlarının ve elemanlarının incelenmesi, güneş sistemi modelinin yapılması.

Bir akvaryum yapalım
Nasıl bir akvaryum istediklerini (dekorasyon,içindeki balıklar,toplam maliyet, yıllık giderlerin hesaplanması vb.)belirleyerek maketinin yapılması.

Cisimler
Düzgün geometrik cisimlerin kapalı ve açık maketlerinin hazırlanması.

Arılar
Arı türlerinin araştırılarak, “Bir arı kovanında ne kadar petek olur? Bunlardan ne kadar bal çıkar? Geometrik olarak petekler kare şeklinde olsaydı bal miktarındaki değişim ne yönde olurdu?” vb soruların cevaplandırılması.
CEBİR

Ünlü Türk Matematikçiler
Ünlü Türk Matematikçilerin yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunum hazırlanması.

Sınıf bütçesi
Okul yönetiminin verdiği 300 YTL ile sınıfımıza almak istediğimiz ( gerekli olanlar) eşya ve hizmetlerin bütçesi.

Güneş sistemi
Güneş sisteminin boyutlarının ve elemanlarının incelenmesi, güneş sistemi modelinin yapılması.

Röportaj
Aile bireylerinin işte, evde, nerelerde ne kadar matematik kullandıkları ile ilgili röportajların sonuçlarının sunumları.
ÖLÇME

Kayıp Balık
Akvaryum yapalım
İSTATİSTİK VE GRAFİKLER

Sınıf istatistikleri
Okulumuzun 6,7,8. sınıflarının istatistiklerini çıkarma ve grafik ile gösterme.

DİE ile ilgili araştırma
Kurumla ilgili araştırma yapılarak bize faydalarının belirlenmesi. İstatistikte matematiğin nasıl kullanıldığını gösteren bir örneğin hazırlanması.

Faturalar
Evinizin 3 aylık su,elektrik,telefon,doğalgaz vs. tüketim miktarları , ortalama miktarlar ve bunların tabloları ile 1 yılın tahmini fatura gideri.

Trafik
Kavşaktan geçen araçlarla ilgili inceleme.

Marketleri Araştıralım
Temel gıda maddelerinin dört farklı marketteki fiyatlarının karşılaştırılması , bunların grafik ile izah edilerek en ucuz marketin tespit edilmesi.

Apartmandakilerin yaşlar ve cinsiyetleri
Yakın çevredeki 5 aile ile görüşülerek cinsiyet ve yaş aralığına göre istatistiklerinin ve grafiklerinin hazırlanması.
ORAN ORANTI VE YÜZDE HES.

Yıllık enflasyon
Yıllık enflasyonun dört kişilik bir işçi ailesinin bütçesi üzerindeki etkisi.

Yıllık enflasyon
Temel gıda maddelerinin önümüzdeki yıl fiyatlarının tahmini olarak hesaplanması.

Yıllık Bütçeniz
Haftalık,aylık ve yıllık giderlerin hesaplanarak artırılan paranın likit fonla ya da faiz ile bir yıl sonundaki değişimi.

Hadi yemek yapalım.
Malzemelerinin kesir ve ondalık kesir olarak verilen bir yemeğin 3,4,5 kişilik malzeme miktarlarının hesaplanarak yapımı.
DENKLEMLER

Matematik ve Eviniz
Evdeki eşyaların boyutlarının ve simetrik olan eşyalarının hacimlerinin hesaplanması, birkaç geometrik şekilden oluşan eşyaların ölçek kullanılarak çizilmesi.

Amiral Battı
Amiral battı oyunun koordinat sistemi ile ilişkisinin sınıf içerisinde sunumu.

8. SINIFLAR

KONULAR

PROJE ADI

AÇIKLAMA

SAYILAR

Yurt dışına 3 aylık gezi
Gezmek istedikleri bir ülke ile ilgili açıklama yapıp kalacakları ve gezecekleri yerleri belirleyerek gezi bütçesi oluşturma.

Bir akvaryum yapalım
Nasıl bir akvaryum istediklerini (dekorasyon,içindeki balıklar,toplam maliyet, yıllık giderlerin hesaplanması vb.)belirleyerek maketinin yapılması.

Tarih Şeridi
Matematikteki önemli buluşların ve gelişmelerin üzerinde gösterildiği pano hazırlama.

Eski sayılar
Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırılması.
GEOMETRİ

Okulumuzdaki boş alanlardan nasıl yararlanalım?
Okuldaki kapalı veya açık boş alanları okul ihtiyacına göre yeniden düzenlenmesi, plan ve maketlerinin hazırlanması.

Kaç araba alır?
Okulumuzun ön bahçesinin krokisi çizilmesi, otopark olarak düşünüldüğünde maksimum kaç otomobil alacağının belirlenmesi.

Güneş sistemi
Güneş sisteminin boyutlarının ve elemanlarının incelenmesi, güneş sistemi modelinin yapılması.

Bir akvaryum yapalım
Nasıl bir akvaryum istediklerini (dekorasyon, içindeki balıklar, toplam maliyet, yıllık giderlerin hesaplanması vb.)belirleyerek maketinin yapılması.

Hacim Farkı
Kuru bakliyatın pişmeden önce ve sonraki hacim farklarının hesaplanması.

Arılar
Arı türlerinin araştırılarak, “Bir arı kovanında ne kadar petek olur? Bunlardan ne kadar bal çıkar? Geometrik olarak petekler kare şeklinde olsaydı bal miktarındaki değişim ne yönde olurdu?” vb soruların cevaplandırılması.
CEBİR

Ünlü Türk Matematikçiler
Ünlü Türk Matematikçilerin yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunum hazırlanması.

Yurt dışına 3 aylık gezi
Gezmek istedikleri bir ülke ile ilgili açıklama yapıp kalacakları ve gezecekleri yerleri belirleyerek gezi bütçesi oluşturma.

Güneş sistemi
Güneş sisteminin boyutlarının ve elemanlarının incelenmesi, güneş sistemi modelinin yapılması.

Röportaj
Çevremizden seçtiğimiz (aile bireyleri de dahil olmak üzere) 10 kişinin işte, evde, nerelerde ne kadar matematik kullandıkları ile ilgili röportajların sonuçlarının sunumları.
ÖLÇME

Tebeşir Sorunu
Sınıfımızın bir aylık tebeşir masrafı ve bunun üzerinden okulun bir yıllık tebeşir masrafının tahmini hesaplanması.

Haftalık yemek listesi hazırlayalım
Günlük kalori miktarları göz önünde bulundurularak aldığımız mineraller yağlar ve proteinlerin miktarlarının belirlenmesi.
İSTATİSTİK VE GRAFİKLER

Sınıf istatistikleri
Okulumuzun 6,7,8. sınıflarının istatistiklerini çıkarma ve grafik ile gösterme.

DİE ile ilgili araştırma
Kurumla ilgili araştırma yapılarak bize faydalarının belirlenmesi. İstatistikte matematiğin nasıl kullanıldığını gösteren bir örneğin hazırlanması.

Faturalar
Evinizin 3 aylık su,elektrik,telefon,doğalgaz vs. tüketim miktarları , ortalama miktarlar ve bunların tabloları ile 1 yılın tahmini fatura gideri.

Trafik
Kavşaktan geçen araçlarla ilgili inceleme.

Tren ,Vapur,Uçak,Deniz Otobüsü Tarifeleri
Toplu taşıma araçlarının tarifeleri ve yolcu yoğunlukları ile ilgili mod ,medyan ve aritmetik ortalama hesaplamalarının yapılması.

Marketleri Araştıralım
Temel gıda maddelerinin dört farklı marketteki fiyatlarının karşılaştırılması , bunların grafik ile izah edilerek en ucuz marketin tespit edilmesi.

Apartmandakilerin yaşlar ve cinsiyetleri
Yakın çevredeki 5 aile ile görüşülerek cinsiyet ve yaş aralığına göre istatistiklerinin ve grafiklerinin hazırlanması.

 

http://img441.imageshack.us/img441/9838/oteleme2.jpg

Öteleme

Bir nesnenin bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultu ve yönde (sağ, sol, yukarı, aşağı) yaptığı kayma hareketi ötelemedir. Öteleme hareketi sonunda nesnenin geldiği yer, görüntüsüdür.
Ötelemede şeklin duruşu, biçimi ve boyutları aynı kalır.
Örneğin şeklimiz 3 birim yukarı, 4 birim sağa kaydırılacak ama yönü değişmeyecek sadece yer değiştirmiş olacak.

Süsleme

Bir düzlemin boşluk kalmadan ve şekiller üst üste gelmeden örüntü oluşturacak şekilde döşenmesidir.
Süsleme yapılırken düzgün olan ya da düzgün olmayan çokgenler kullanılabilir. Çokgenler arasında boşluk kalmamalıdır. Üçgenle, kareyle, dikdörtgenle, düzgün altıgenle, düzgün sekizgenle süsleme yapılabilir. Ama beşgenle yapılamaz çünkü arada boşluklar kalır. Şekiller öteleme hareketi ile döşenirse ötelemeli süsleme yapılmış olunur.
Örneğin okuldaki fayansların dizilişi, halı desenleri.
Süsleme yapılabilmesi için, her bir köşede oluşan açıların ölçülerinin toplamı 360 derece olmalıdır.

Süslemenin Kodu: Bir süslemede, her köşedeki düzgün çokgensel bölgelerin kenar sayıları süslemenin kodunu verir. Burada verilen süslemeli şeklin ortadaki köşelerinden birini belirleriz ve bu köşe etrafında oluşan şekillerin kenar sayısı ve kaç tane olduğuna göre kod yazarız.
Karelerden oluşan bir süslemede kod 4,4,4,4 (burada köşe etrafında 4 kenarlı 4 tane kare var)
Eşkenar üçgenlerden oluşan bir süslemede kod
3,3,3,3,3,3 (burada köşe etrafında 3 kenarlı 6 tane üçgen var)
Düzgün altıgenlerden oluşan bir süslemede kod
6,6,6 (burada köşe etrafında 6 kenarlı 3 tane altıgen var)

Örüntü: Farklı şekillerin biraraya gelerek oluşturdukları yeni şekildir.

ONDALIK KESİR NASIL YAZILIR?

Virgüllü olarak yazılabilen yada paydası 10 sayısının
kuvvetleri şekline dönüştürülebilen sayılara ondalık kesir yada ondalık sayı denir. Ondalıklı sayıyı kesir sayısı olarak yazmak için, sayının tamamı paya yazılır, virgülden

sonra sağda kaç tane sayı varsa, kesrimizin paydasına
 1 sayısının yanına  o kadar sıfır ilave
 edilir yani payda 10 sayısının kuvvetleri şekline dönüştürülür.Ondalıklı kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yaparken virgüller alt alta getirilir
 daha sonra bildiğimiz toplama ve çıkarma işlemi yapılır. Ondalıklı kesirlerde çarpma işlemi
aynen yapılır virgüllerin sağında kaç tane sayı varsa sonuçtaki sayıdan sola doğru o kadar
sayılır ve virgül araya konur. Ondalıklı kesirlerde bölme işlemi yaparken normal kesire dönüştürüp
 işlemi kesirlerdeki gibi yaparız. 

23,456 = 23456/1000
1,4 + 3,5 = 4,9
74,8 – 2,5 = 72,3
5,1 . 2,8 = 14,28
3,2 : 1,3 = 32/10 : 13/10 = 32/13

A. TANIMLAR
Devamını Oku »

1) Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik keser.yani birbirinin orta dikmesidir.orta dikme=90 derecelik kesme
cevap: 1 ve 3
2) Rasyonel sayılarda adım adım işlemler,merdiven tarzı basamaklı
5-1/5/2/1= 4/5/2/1= 4/5×1/2= 4/10= 2/5
cevap: 2/5
3) Tam sayılarda işlemler,sembol yerine sayı yazma işlemi
En büyük çıkması için pozitif olması gerekir.
(-8)x(-2)+(+3)=+16+3=+19
cevap: D şıkkı
4) Rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterme ve yerleştirme
Aralıklar arası 1/3 birimdir.B ile C arası 0’dır.C noktası +1/3 olur.
cevap: 1/3
5) Gerçek uzunluğu ve ölçek uzunluğu
Ölçekli çizim uzunluğu/gerçek uzunluk=ölçekli çizim uzunluğu/gerçek uzunluk
62m=6200cm  1/25=x/6200  25x=6200
her iki taraf 25’e bölünürse x=248cm çıkar.
cevap: 248
6) Benzerlik cisimlerin aynı oranda küçültülmesi ve büyültülmesidir.  verilen şekil 2/3 oranında küçültülmüştür.
cevap: C şıkkı
7) Alışverişte yüzde hesapları
İndirimlerde,etiket fiyatından indirim çıkarılır.
A)100-25=75  B)90-9=81  C)90-18=72
D)100X30/100=30 indirim 100-30=70 en ucuz satış
cevap: D şıkkı
8) Dairenin alanı= π.r.r
küçük dairenin yarıçapı=1 birim A=π.1.1=π
büyük dairenin yarıçapı=2 birim A=π.2.2=4π
cevap: 4
9) Yansıma simetrisi,katlama çizgisinden katlandığında üst üste gelecek.
cevap: D şıkkı
10) Dörtgensel bölgelerin alanı,pisagor bağıntısı
Karenin bir kenarını bulmak için dik üçgen oluşturulur ve pisagor bağıntısı kurulur.karenin bir kenarına a dersek,
a.a=3.3+1.1  a.a=9+1=10
karenin alanı=a.a=10
cevap: 10
11) Silindirin açık şekli ve silindirin hacmi
hacim=π.r.r.h          Ç=2.π.r
1620=3.6.6.h          Ç=2.3.6
1620=108.h            Ç=36cm
h=15cm
cevap: C şıkkı
12) Parelel doğruların bir kesenle yaptığı açılar.bu iki açı birbirini 180 dereceye tamamlar.
180-33=147
cevap: 147
13) Olasılık ve alan
olasılık=istenen alan/tüm alan
taralı alan=40.40-20.20=1600-400=1200
tüm alan=60.60=3600
o(A)=1200/3600=1/3
cevap: 1/3
14) Veri analizi. mod=en çok tekrar eden sayıdır.
tepe değer(mod)=15
cevap: 15
15) Karesel bölgenin kesilip çıkartılması sonucu oluşan yeni alan,cebirsel ifadeler,üslü ifadeler
kesildikten sonra karenin bir kenarı 6-a olur.
Alan=(6-a)x(6-a)=a.a-6.a-6.a+36
A=a.a-12a+36
cevap: D şıkkı
16) Grafik yorumlama
cevap: A şıkkı
17) Sayı örüntüleri
1.adım—6 çöp      örüntü kuralı= 5.n+1
2.adım—11 çöp     5.n+1=5.7+1=35+1=36
3.adım—16 çöp
cevap: 36
18) Koordinat düzleminde verilen noktaların yerleştirilmesi.
A(x,y)
Birinci sayılar x’dir ve yataydaki x ekseni üzerinden alınır, ikinci sayılar y’dir ve dikeydeki y ekseni üzerinden alınır.
cevap: C şıkkı

7.SINIFLAR 2008 SBS SINAVI SORULARI

bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme