Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler
1. Okek’leri 72 olan iki sayının çarpımı 432 olduğuna göre bu sayıların toplamı en küçük kaç olabilir? A) 72      B) 64      C) 48      D) 42      E) 36 


2. 4, 5, 6 sayılarıyla bölünebilen 2 basamaklı sayıların sayısı nedir?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

3. 8 ile bölündüğünde 5, 12 ile bölündüğünde 9 kalanını veren iki basamaklı kaç doğal sayı vardır?

A) 6      B) 5      C) 4      D) 3      E) 2

4. 9! sayısı aşağıdakilerden hangisi ile bölünemez?

A) 12      B) 15      C) 18      D) 21      E) 26

5. 5a24b sayısı 5 ile bölündüğünde 4 kalanını veriyor. Bu sayı 6 ile bölündüğünde kalan “0” dır. a’nın en büyük değeri nedir?

A) 4      B) 6      C) 7      D) 8      E) 9

6. (3a2b4) biçiminde yazılabilen sayılardan kaç tanesi 24 ile bölünebilir?

A) 5      B) 6      C) 7      D) 8      E) 9

7. Boyutları 6, 8 metre olan dikdörtgen biçimindeki alan karelere bölünecektir. En az kaç kare oluşturulabilir?

A) 8      B) 10      C) 12      D) 14      E) 16

8. 200<x<600 koşulunu sağlayan x tamsayılarının kaç tanesi 2 ve 3 ile bölünebilir?

A) 33      B) 44      C) 66      D) 88      E) 99

9. (4/5), (6/7), (8/9), (10/13) sayılarından en büyüğü en küçüğün kaç katıdır?

A) 36/35      B) 38/35      C) 52/45
D) 8/5         E) 7/5

10. Ardışık 10 çift sayının toplamı 1230 dur. Bu sayılardan en büyüğü aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?

A) 4      B) 6      C) 8      D) 11      E) 33

11. 6x – 3 = 4y + 1 = 7z + 4  eşitliklerinde x, y, z sayma sayılarıdır. Buna göre x+y+z nin en küçük değeri nedir?

A) 40      B) 41      C) 42      D) 43      E) 45

12. a, b, c doğal sayılardır.
x = 15a + 22 = 16b – 9 = 20c + 7 şartını sağlayan en küçük x sayısı kaçtır?

A) 247     B) 240     C) 267     D) 230     E) 227
14. 5n . 4n+1 sayısının tam bölenlerinin sayısı 110 ise n’nin değeri nedir?A) 14      B) 8      C) 6      D) 5      E) 4 


15. S = (3n.4n)/4 sayısının 40 tane tam böleni varsa S kaçtır?

A) 108     B) 144     C) 216     D) 432     E) 864

16. A.B = 256  ve  obeb(A,B) = 8  ise okek(A,B) kaçtır?

A) 8      B) 16      C) 24      D) 32      E) 40

17. Boyutları 18, 24, 48 cm olan tuğlalarla hacmi en küçük olan küp oluşturulacaktır. Kaç tane tuğla gereklidir?

A) 48      B) 72      C) 96      D) 102      E) 144

18. a<b olmak üzere, obeb(a,b) = 5,
okek(a,b) = 105 tir. Buna göre b nin değerlerinden biri hangisidir?

A) 15      B) 21      C) 25      D) 35      E) 70

19. (abc) üç basamaklı sayısı 2, 3, 4, 5 sayıları ile kalansız bölünmektedir. Bu koşula uyan kaç tane sayı vardır?

A) 12      B) 13      C) 14      D) 15      E) 16

20. İki basamaklı, 6 ile tam bölünebilen doğal sayıların toplamı kaçtır?

A) 816     B) 810     C) 784     D) 695     E) 672
sorular

Okulumuzda 9 bayan, 9 tane de erkek öğretmen vardır. Okulumuzda kaç tane öğretmen vardır?
ÇÖZÜM

Erdi’nin hikaye kitabı 17 sayfa.Erdi kitabının 8 sayfasını okudu. Erdi’nin okuyacağı kaç sayfa kalmıştır?
Gülten 13 yaşındadır.Gülten’in kardeşi Ayten Gülten’den 4 yaş küçüktür. Ayten kaç yaşındadır?
ÇÖZÜM

Ali 8 , Ayça 6 ve Ahmet 5 yaşındadır. Üçünün yaşlarının toplamı kaçtır?
Özkan bayramda biriktirdiği 13 liranın 4 lirasına oyuncak aldı. Özkan’ın kaç lirası kaldı?
ÇÖZÜM

Tanerler’in bahçesinde 7 tane elma, 8 tane armut, 5 tane de kiraz ağacı var. Tanerler’in bahçesinde kaç tane ağaç vardır?
ÇÖZÜM

cevaplar:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1) Ardışık üç sayının toplamı 47 dir.Bu sayılardan büyük olan küçük sayıdan 12 fazla,ortanca sayıda büyük sayıdan 7 eksiktir.Buna göre,ortanca sayı kaçtır?


A) 10 B) 15 C) 14 D) 27


2) y=x+2 doğrusunun x-ekseninin pozitif yönüyle yapmış olduğu açının tanjant değeri kaçtır?


A) 1 B) 2 C) -1 D) 3

3) Aşağıdaki noktalardan hangisi x-y+3>0 eşitsizliğini sağlar?


A) (1,4) B) (-3,5) C) (1,2) D) (0,7)

 

6) Benzer iki üçgenin benzerlik oranı 2 ve birinin alanı 4 ise diğerinin alanı kaç olabilir?


A) 1 B) 2 C) 4 D) 8


7) 12 işçinin günde 8 saat çalışarak 5 günde yaptığı işi 5 işçi günde 4 saat çalışarak kaç günde yapar?


A) 12 B) 16 C) 24 D) 30


8) Her gün bir önceki günden 3 sayfa fazla kitap okuyan kişi 63 sayfa kitabı kaç günde okur?(İlk gün 3 sayfa kitap okumuştur)


A) 9 B) 8 C) 7 D) 6


9) a ve b doğal sayı olmak üzere a2-b2=17 ise a=?


A) 9 B) 6 C) 12 D) 5


10) Bir sınıftaki herkes birbiriyle birer defa tokalaşmak şartıyla 325 tokalaşma meydana geliyor.Sınıf mevcudunu bulunuz.


A) 20 B) 22 C) 24 D) 26

 

CEVAPLAR :

1-B   2-A   3-C  6-A  7-C  8-D  9-A  10-D

4) A(1,2) noktasının orijine göre simetriği

kx+2y-6=0 doğrusu üzerinde ise k=?

A) -10 B) 10 C) 3 D) 2

5) A(a,-b) noktası koordinat düzleminde 3.bölgede ise B(b,-a) noktası hangi bölgededir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6) Bir esnaf %40 kar ile hesapladığı satış fiyatı üzerinden %30 indirim uyguluyor. Son durumda esnafın kar zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) %10 kar B) %2 zarar

C) %2 kar C) %10 zarar

7) Ahmet,Mehmet’e 250 Lira verirse paraları eşit oluyor.Paraları toplamı 800 lira olduğuna göre Mehmet’in kaç lirası vardır?

A) 150 B) 400 C) 250 D) 650

8) x+2y-m+3=0 doğrusunun orijinden geçmesi için m ne olmalıdır?

A) -3 B) 0 D) 3 D) 2

9) %20 zarar ile satış fiyatı 320 TL olan bir malın,%20 kar ile satış fiyatı ne kadardır?

A) 400 B) 460 C) 440 D) 480

CEVAPLAR:

4-A 5-A 6-B 7-A 8-C 9-D

10-D

1.Bir sayının 4/5 inin 3 fazlası aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır?

a)15 b)20 c)25 d)30

2.Dörtte birinin 3 fazlası kendisine eşit olan sayı kaçtır?

a)12 b)6 c)10 d)4

3.Üç arkadaş 53 tane bilyeyi birinci ikinciden 1 fazla, ikinci ise üçüncüden 2

fazla bilye alarak paylaşıyorlar. Buna göre en az bilye alan, kaç tane

almıştır?

a)14 b)15 c)16 d)17

4.Anne ile 3 çocuğunun yaşları toplamı 61 dir. 3 yıl sonra annenin yaşı,

çocukların yaşları toplamının 2 katının 2 eksiği olacaktır. Annenin şimdiki

yaşı kaçtır?

a)40 b)45 c)50 d)55


5.
3 çocuğun bugünkü yaşları toplamı 30 dur. 5 yıl sonra çocukların

yaşları toplamı kaç olur?

a)35 b)40 c)45 d)50

6.Bir sınıftaki sıralara öğrenciler üçer otururlarsa 9 kişi, ikişer

otururlarsa 14 kişi ayakta kalıyor. Buna göre sınıfta kaç sıra vardır?

a)5 b)7 c)15 d)23

7.Bir işçi belli bir işi 10 günde, başka bir işçi de aynı işi 15 günde

bitirebilmektedir. İki işçi bu işi birlikte kaç günde bitirebilir?

a)5 b)6 c)7 d)8

8.İki işçi bir işi 12 günde yapıyorlar. Birinci işçi tek başına 36 günde

yaparsa, ikinci işçi aynı işi kaç günde yapar?

a)9 b)12 c)18 d)24

9.Ardışık iki çift sayının toplamı 86 ise bunlardan büyük olanı kaçtır?

a)44 b)42 c)40 d)38

10.2/5 i dolu olan süt kabına 3 litre daha süt eklenince kabın yarısı dolmuştur. Buna göre, kap tam dolu iken kaç litre süt alır?

a)18 b)24 c)27 d)30

CEVAP ANAHTARı

1-A 2-D 3-C 4-B 5-C 6-A 7-B 8-C 9-A 10-D

1. Bir mala önce %20 zam yapıp, sonra zamlı fiyat üzerinden %20 indirim yapılırsa, aşağıdaki sonuçlardan hangisi oluşur?

A) Fiyatta değişiklik olmaz.
B) %2 kar olur.
C) %4 zarar olur.
D) %6 kar olur.
E) %8 zarar olur.


2. I. mal a liraya alınıp 2b liraya satılarak c lira zarar ediliyor. II. mal ise 2a liraya alınıp 6b liraya satılarak c lira kar ediliyor. I. malın satışından zarar % kaçtır?

A) 15      B) 20      C) 25      D) 30      E) 40
3. Yavuz %20 kar ile 90000 liraya satacağı kalemini %20 zararla kaça satacaktır?

A) 45000      B) 60000      C) 65000
D) 70000      E) 72500

4. Bir tüccar bir top kumaşın 2/5 ini %30 kar ile, kalan kısmını da %20 kar ile satarsa, bu kumaşın tamamı % kaç kar ile satılmış olur?

A) 50      B) 45      C) 25       D) 24       E) 20

5. Bir tüccar x liraya aldığı malı y liraya satmaktadır. y=(8x)/5 olduğuna göre bu satıştan % kaç kar elde edilmektedir?

A) 55      B) 60      C) 65      D) 70      E) 75

6. Bir malın yarısını %10 zararla, diğer yarısını %80 kar ile satan bir satıcı, tüm satıştan % kaç kar eder?

A) 35      B) 40      C) 45      D) 50      E) 55
7. Sekiz tanesini a liraya aldığı bir malın, on tanesini 3a liraya satan bir bakkal bu satıştan yüzde kaç kar etmiştir?

A) 40      B) 60      C) 80      D) 120      E) 140

8. Bir satıcı tanesini a liraya aldığı kalemlerinin yarısını kaybetmiştir. Zarar etmemesi için tanesini kaça satmalıdır?

A) 5a/4    B) 4a/3    C) 3a/2    D) 2a    E) 3a

9. Ahmet parasının %20 sini Ali’ye verirse paraları eşit oluyor. Ali’nin parası, Ahmet’in parasının % kaçıdır?

A) 60      B) 65      C) 70      D) 80      E) 75

10. Bir sınıfın öğrencilerinin %30 u kızdır. Erkeklerin % 40 ının ve tüm sınıfın % 43 ünün başarılı olduğu bir dersten kız öğrencilerin yüzde kaçı başarılıdır?

A) 25      B) 30      C) 40      D) 50      E) 60

11. Bankaya yatırılan 250 milyon liranın 6 aylık faizi 100 milyon liradır. Buna göre banka yıllık % kaç faiz uygulamıştır?

A) 100      B) 90      C) 80      D) 75      E) 60

12. Bir vazo satış fiyatı üzerinden, art arda yapılan %20 ve %35 lik iki zamdan sonra, 972 bin liraya satılıyor. Vazonun bu iki zamdan önceki satış fiyatı kaç bin liradır?

A) 560     B) 600     C) 640     D) 700     E) 720
13. Bir mağaza %20 indirim yaptığında, satışları %30 artıyor. Bu mağazanın günlük kasa gelirindeki değişme ne olur?

A) %6 artar      B) %4 artar      C) %2 artar
D) %2 azalır     E) %4 azalır


14. Bir mal arka arkaya yapılan %20 ve %25 indirimden sonra satılıyor. Tek indirim yapılsaydı % kaç olurdu?

A) 45      B) 50      C) 30      D) 35      E) 40

15. Bir satıcı bir malı %25 kar ile satmaktadır. Eğer bu malı satış fiyatı üzerinden art arda %40 ve %20 lik iki indirim yaparak satarsa, 500.000 lira zarar ediyor. Satıcı bu malı kaç liraya almıştır?

A) 1.000.000      B) 1.250.000      C) 1.500.000
D) 1.750.000      E) 2.000.000

16. Bir satıcı 7 tanesini x liraya aldığı kalemlerin 4 tanesini yine x liraya satıyor. Bu satıştaki karı % kaçtır?

A) 10      B) 30      C) 60      D) 75      E) 80

17. Bankaya %80 den yatırılan para 9 ay sonra 252 bin lira faiz getirmiştir. Bankaya yatırılan para kaç bin liradır?

A) 400     B) 420     C) 440     D) 450     E) 500

18. 330 bin lira %70 ten kaç ay sonra 77 bin lira faiz getirir?

A) 3      B) 4      C) 5      D) 6      E) 7

19. A liranın %80 ini %45 ten x ay; kalanı da %60 tan y yıl bankaya faize veriliyor. Her iki faizin geliri eşit olduğuna göre x ile y arasındaki bağıntı nedir?

A) x=4y      B) 2x=5y      C) x=5y
D) x=3y      E) 3x=16y
20. Tuz oranı %10 olan 20 litrelik tuzlu suyun yarısına 5 litre su, diğer yarısına 10 litre su katılıyor. Bu iki karışım tekrar bir kapta toplanırsa, son durumda tuz yüzdesi yaklaşık olarak ne olur?

A) 2,7      B) 3,1      C) 5,7      D) 6,1      E) 6,2

21. Kurutulduğunda ağırlığından %40 kaybeden yaş üzümden kaç kg kurutmalıyız ki 72 kg kuru üzüm olsun?

A) 120     B) 130     C) 140     D) 180     E) 195

22. Bir sayının %25 inin %40 ı bu ilk sayının % kaçıdır?

A) 20      B) 15      C) 16      D) 12      E) 10

23. Tuz oranı %10 olan bir karışımın 1/5 i alınıp yerine aynı miktarda tuz konmuştur. Yeni karışımın tuz yüzdesi kaçtır?

A) 14      B) 18      C) 21     D) 28      E) 35

24. Bir mal etiket fiyatının 20.000 TL eksiğine satılırsa %25 zarar, 10.000 TL fazlasına satılırsa, %50 kar ediliyor. Bu durumda, Bu malın maliyet fiyatı kaç bin liradır?

A) 60      B) 54      C) 50      D) 48      E) 40

25.

Yukarıda bir malın alış fiyatı (x) ile, satış fiyatı (y) arasındaki bağıntının grafiği verilmiştir. Bu maldan 750 TL kar edilebilmesi için, malın alış fiyatı kaç TL olmalıdır?

A) 600      B) 650      C) 700      D) 750      E) 800

CEVAPLAR;  1-C,  2-C,  3-B,  4-D,  5-D,  6-A,  7-E,  8-D,  9-A,  10-D,  11-C,  12-B,  13-B,

14-E,  15-B,  16-D,  17-B,  18-B,  19-A,  20-C,  21-A,  22-E,  23-D,  24-C,  25-B

1-Çevresi 76 cm olan karenin bir kenar uzunluğu kaç cm. dir?

a-19 b-18 c-20 d- 222-Bir günde 6 saat çalışan öğrenci 84 saati kaç günde çalışır?

a-14 b-15 c-13 d-123-Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 86 ise bölünen sayı en çok kaç olur?

a-602 b-608 c-596 d-600

4- ax8= 72 ise ‘a’ yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?

a-7 b-8 c-9 d-105-Toplama işleminde etkisiz eleman aşağıdakilerden hangisidir?

a-1 b-0 c-2 d-Hiçbiri


6-85+23+9=………. toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a-117 b-118 c-116 d-1197-Ceren’in aklından tuttuğu sayının ¼ ‘i 136 ise aklından tuttuğu sayı kaçtır?

a-555 b-515 c-544 d-5608-Aşağıdaki sayılardan hangisi tek sayıdır?

a-6549 b-4540 c-6532 d-6788

9-Matematikte sayıları yazmak için kaç tane rakam kullanıyoruz?

a-10 b-9 c-8 d-7


10-Üç basamaklı en büyük sayı ile üç basamaklı en küçük sayının toplamı kaçtır?

a-899 b-1099 c-999 d- 888


CEVAP ANAHTARI

1-A 2- A 3- A 4- C 5- B 6- A 7 – C 8 – A 9-A 10- B

1.)A. Şeması verilen küme nasıl kümedir?

O

A.)Elemansız küme B.)Boş küme C.)Bilinmeyen küme2.) Eleman sayıları aynı olan ve aynı elemanlardan oluşan kümelere ne denir?

A.)Eşit kümeler B.)Aynı kümeler C.)Denk Kümeleri


3.) 16,19 – 25,28 – 34,37

Yukarıda verilen sayı dizisinde boş bırakılan yerlerde hangi sayılar gelmelidir?

A.)22,31 B.)23,29 C.)21,30

4.) 70 kalemi %10’u kaç kalemdir?

A.)8 B.)9 C.)7


5.) 900liranın %1’i kaç liradır?

A.)9 lira B.)8 lira C.)10 lira


6.) Bir bölme işleminde bölen 9, bölüm ise 8’dir. Bölünen kaçtır?

A.) 69 B.)72 C.) 81


7.) Bir çapma işleminde çarpanlardan biri 123, çarpım 369’dur.İkinci çarpan kaçtır?

A.) 3 B.)5 C.)9


8.) Bir toplama işleminde toplananlardan biri 3925, toplam ise 8181’dir.Diğer toplanan kaçtır?

A.)4256 B.)3257 C.)3256


9.)Tabanları kare şeklinde, yan yüzeyleri dikdörtgen şeklinde olan kapalı geometrik şekle ne denir?

A.)kare prizma B.)piramit C.)dikdörtgenler prizması


10.)Dört kenarı birbirine dik olan kenarı birbirine eşit olan geometrik şekle ne denir?

A.)Kare B.)Dikdörtgen C.)Paralel kenar

HAZIRLAYAN CEVAP ANAHTARI

1.) B 2.)A 3.)A 4.)C 5.)A 6.)B 7.)A 8.)A 9.)C 10.)B

1-) 4 ile 9 arasındaki doğal sayıların kümesi kaç elemanlıdır?

a) 3 b) 4 c)5 d) 6


2-) 35 öğrencisi olan 3 / A sınıfında 6 öğrenci gözlük takıyor.Gözlük takmayan öğrencilerin kümesi A ise ,A kümesi kaç elemanlıdır?

a) 19 b)29 c)28 d)26


3-) 3584 sayısındaki rakamlardan sayı değeri en küçük olan hangisidir?

a) 3 b) 5 c) 8 d) 4


4-)Rakamları 4,6,7,8 olan dört basamaklı bir doğal sayı veriliyor.Bu sayının en küçük olması için 8 rakamı hangi basamağa yazılmalıdır.

a)binler b)yüzler c) onlar d) birler

5-)24 doğal sayısının Romen rakamlarıyla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

a) XIV B) XXVI C) XXIV D) XXII


6-) Bir sepetteki simitlerin 1 ‘ i 15 ‘tir.Sepette kaç tane simit vardır?

6

a) 60 b) 85 c) 75 d) 90


7-) İki basamaklı iki doğal sayının toplamları 78 ‘dir.Toplananlardan birinin onlar basamağındaki rakamın sayı değerine 2 ekleniyor.Toplam kaç olur?

a) 58 b) 98 c) 78 d) 38


😎 Bahçemizde 45 tane kayısı ağacı, 54 tane erik ağacı vardır.Kayısı ağaçlarından 25 tane fazla da kavak ağacı vardır.Bahçemizde kaç tane ağaç vardır?

a) 169 b)164 c) 134 d) 158


9-) Ablam; benden 5 yaş büyük,ağabeyimden 7 yaş küçüktür.Ağabeyim 22 yaşındadır.Yaşlarımızın toplamı kaçtır?

a) 48 b) 54 c) 47 d) 34


10-) Bir ürün için televizyonda gündüz 8, gece 4 reklam yapılıyor.Bir haftada kaç kez reklam yapılmıştır?

a) 84 b) 132 c) 32 d) 184


11-) Babamın yaşı,kardeşimin yaşının 3 katından 2 fazladır.Babam 38 yaşında olduğuna göre, kardeşim kaç yaşındadır?

a) 12 b) 13 c)15 d)16


12-)Bir kırtasiyeci,tanesi 2 milyon liradan defter satın alıyor.Defterlerin tanesini 3 milyon liradan satıyor.Bu satıştan 72 milyon lira kar ediyor.Kırtasiyeci kaç defter satmıştır?

a) 36 b) 72 c)38 d) 701c 2B 3A 4D 5C 6D 7B 8A 9C 10A 11A 12B

1-)40 sayısının 3/4 ünün 3 fazlası hangi sayıdır?

a)34   b)33   c)32    d)30


2-)’7007’ sayısındaki rakamlar kümesinin elaman sayısı kaçtır?

a)4    b)3    c)2     d)7


3-) 7534 sayısının rakamlarının basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının farkı kaçtır?

a)7512    b)7515    c)7519    d)7516

4-) 5 yüzlük,3 onluk,6 binlik,1 birlikten oluşan sayı kaçtır?

a)6531 b)3651 c)6513 d)3156


5-)Dört basamaklı en küçük sayı ile üç basamaklı en büyük sayının farkı kaçtır?

a)899 b)900 c)1 d)99


6-)Aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a)Bir bütünün yarısı 1/2 kesri ile gösterilir.

b)Bir bütünün çeyreği 1/4 kesri ile gösterilir.

c)4/4 kesri bir bütünü gösterir.

d)3/4 kesri ‘üçte dört’ diye okunur.


7-)Bir çiftçi ürettiği 300 çuval pirincin 1/10’ini dün pazara götürüp sattı.Şimdi çiftçinin elinde kaç çuval pirinç kalmıştır?

a)230 b)270 c)170 d)130


😎 *2

– 4?

35

Yukarıdaki işlemde, * ve ? yerine gelecek rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?

a)12 b)13 c)14 d)15


9-)Kare şeklindeki bir bahçenin çevresi 436m dir.Bu bahçenin 3 kenarına tel çektik.Kaç metre tel harcanmıştır?

a)109 b)218 c)327 d)227


10-)14 tavuk,13 kedi ve 9 köpeğin ayakları toplamı kaçtır?

a)106 b)116 c)96 d)126


CEVAP ANAHTARI:

1.B  2.C  3.B   4.A   5.C   6.D  7.B   8.D   9.C   10.B

A Kitapçığı Matematik testi

2009 yılı 7.sınıf SBS soru ve cevapları yayınlanmıştır. Aşağıdaki linklerden SBS 7.sınıf soru ve cevaplarını indirebilirsiniz.

A Kitapçığı Türkçe testi

B Kitapçığı Türkçe testi

1.) x = 2 ve y = 5 ise 360 ın değeri x ve y cinsinden hangisidir?


a) 6 xy b) 2x+3y c) x+y d) 3xy

2.) 1,44 +0,3 +1,76 = ? işleminin değeri kaçtır?


a) 4,76 b) 3,26 c) 2,06 d) 1,5

3.) 1,7 : 1,8 = ? Değeri kaçtır?


a) 17 / 18 b) 16 / 18 c) 16 / 17 d) 17 / 16


4.) a sıfırdan farklı bir doğal sayıdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi en büyüktür ?


a) a / 10 b) a+1 / 10 c) a / 8 d) a+1 / 8

2               2

5.) ( 2020 ) — ( 2019) = ? İşleminin değerini bulunuz.?


a) 4039 b) 2019 c) 2020 d) 1

6.) 3 ile 12     sayılarının geometrik ortası kaçtır?


a) 6 b)6 c) 3 d) 37.) Bir dik üçgende bir dar açının kosinüsü 24 / 25 ise bu üçgenin çevresi kaç birimdir?


a) 60 b) 58 c) 56 d) 49


8.) Bir ayrıtı √ 3 birim olan küpün cisim köşegeninin uzunluğu kaç birimdir?


a) 9     b) 3 3   c) 2 3     d) 3


9,) Hacmi 256 cm3 olan kürenin yarıçap uzunluğu kaç cm. dir? ( = 3 için)


a) 4 b) 3 c) 2 d) 110.) Bir Doktor 10 günde bir nöbet tutmaktadır. İlk nöbetini Salı günü tuttuğuna

göre 5. nöbetini hangi gün tutar?


a) Cuma b) Pazar c) Salı d) PerşembeCEVAPLAR :

1) a, 2) b, 3) c, 4) d, 5) a, 6) b, 7) c, 8) d, 9) a, 10 ) b

2. A ve B şehirleri arası 360 km.dir.I. taşıt bu yolu 5 saatte II.taşıt

ise bu yolu 6 saatte almaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  1. I taşıtın diğerinden saatte 12 km daha fazladır.

  2. I.taşıt , A dan aynı anda yola çıktıklarında B ye vardığı anda diğerinden 72 km önde olacaktır.

  3. II. Taşıt yolun 300 km lik kısmını 5 saatte alır.

A)1 B)3 C) 2 ve 3 D)1ve 3

4.İki sayının toplamı 80dir.Büyük sayının 3 katı ile küçük sayının 2

katının farkı 50 dir.Bu sayıları bulunuz.

A)38,42 B)37,42 C) 36,41 D)38,40

5. A( -2;3) noktasının orijine göre simetriği hangisidir?

A)(2,-3) B)(-2;-3) C) (2;-3) D)(2;3)

6. Aralarında asal olan 2 sayıdan biri 21 ise diğeri 2 basamaklı en çok hangi

sayı olabilir?

A)97 B)96 C) 95 D)99

7.En büyük ortak bölenleri 12, en küçük ortak katları 336 olan iki

sayıdan biri 48 ise diğeri kaçtır?

A)82 B)83 C) 84 D)85

CEVAP ANAHTARI:

2-C

4-A

5-A

6-A

7-C


Bedava İlan Verme