1-) Öğrenilmemiş,türe özgü ve türün bütün bireylerinde görülen davranışlara ‘içgüdü’ denir. (…d…)
2-) İç gözlem ( içe bakış) yöntemini benimseyen psikolojik yaklasıma yapısalcılık denir. (…d…)
3-) Karsılıklı konuşma yolu ile bireylerin duygu ,düşünce ve davranışlarını saptamaya yönelik yönteme
gözlem denmektedir. (…y…)
4-) Uyarıcıların organizma tarafından alınmaya başlandığı alt ve üst sınırlara duyum eşiği denir. (…d…)
5-) Uyarıcılardan etkılenen organizmanın yaptığı davranışlara uyum denir. (…y…)

B) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. ( 7 x 5: 35 puan )

1-) Duyu organlarını harekete geçirerek organizmayı etkileyen her türlü enerjiye uyarıcı denir.
2-) Psikolojinin tıbba uygulanmasıyla klinik psikoloji doğmuştur.
3-) Psikodinamik yaklasımın kurucusu Sigmund Freuddır.
4-) Davrnışları U – T bagıntısı ile acıklayan psikolojik yaklaşıma davranıscılık denir.
5-) İnsan hayatını gelişim evrelerine ayırarak , yaş ile davranıs arasındaki ilişkiyi acıklayan psikoljinin alt
dalına gelişim psikolojisi denir.
6-) Bir fabrikada çalışan mühendisin fabrika işçilerinin çalışmalarını onlara fark ettirmeden izlemesi
Doğal gözleme örnektir.
7-) işlevselcilik ekole göre bilinç incelenmeli bunun yanı sıra insanın çevreye uyumuda psikolojinin
konusu olmalıdır.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız( 10 x 5 : 50 puan )

1-) Küçük yaşlarda uygulanan hatalı eğitimden veya geçmişteki aşırı korku ve heyecanlardan ileri gelen davranış bozukluklarının derin köklerinin incelenmesinde aşağıdaki araştırma tekniklerinden daha çok hangisine başvurulmuştur?
A-) Test B-)Gözlem C-)İstatistik D-)Deney E-)Vak’a incelemesi
2-) “Köpek” sözcüğünün bir çobanda, bir avcıda,bir poliste veya bekçide canlandırdığı imajın birbirinden farklı olması beklenir.Burada algıyı etkileyen hangi faktöre yer verilmiştir?
A-)Ortam B-)Meslek C-)Yetenekler D-)Zeka E-)Dikkat
3-) Psikoloji Bilimine test ve ölçek geliştirerek katkıda bulunan psikoloji, verilerin çözümlenmesi için istatistiksel yöntem ve teknikler geliştiren psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir ?
A-) Klinik psikoloji B-) Deneysel Psikoloji C-) Psikometrik psikoloji D-) Eğitim Psikoloji E-) Danışmanlık Psikoloji
4-) I. Çalışma – Başarı II. Sigara – Sağlık III.Uzun boylu – Genç
Yukarıdaki üç değişken arasındaki ilişkinin yönü aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A-) Negatif-Pozitif-Sıfır B-) Pozitif- Sıfır- Negatif C-) Pozitif- Negatif- Sıfır
D-) Negatif- Sıfır-Pozitif E-) Negatif- Negatif- Negatif
5-) Aşagıdakilerden hangisi Psikolojinin konularından değildir ?
A-) İnsan ve hayvan davrnışlarını incelemek B-) Öğrenme yollarını araştırmak C-) Organizma çevre ilişkisini incelemek
D-)Ruhun varlığını araştırmak E-) Organizmanın uyum problemlerini araştırmak
6-) Dindar bir kişi, bir konuşmanın dinle alakalı kısımlarına, sanatkar ise aynı konuşmanın sanat ile alakalı kısımlarına dikkat eder.
Bu durum aşagıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır ?
A-) Algıda örgütleme B-) Algıda seçicilik C-) Psikolojik illüzyon D-) Algı yanılması E-) Algıda değişmezlik
7-) Yeni göreve başlayan bir öğretmenin ilk derslerinde ders anlatırken heyecanlandığı ,terlediği görülmüştür.Bu öğretmenin daha sonraki günlerde ders anlatırken heyecanlanmadığı terlemediği görülmüştür.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A-)Alışma B-) Duyarsızlaşma C-) Aşırı uyarılma D-)Yetersiz uyarılma E-) Farklı uyarılma
😎 Bir Tekstil fabrikasına işci alımında psikologun görevlendirilmesi psikolojinin hangi uygulama alanına girer?
A)Endüstriyel Psikolojisi B)Okul Psikolojisi C)Klinik Psikolojisi D)Adalet Psikolojisi E) Personel Psikolojisi
9-) Psikolojinin aşagıdaki bilimlerden hangisi ile ilişkisi yoktur ?
A-) Fizyoloji B-) Sosyoloji C-) Antropoloji D-) Biyoloji E-) Fizik
10-) ‘’Bu ekole göre parçaların tek başına bir anlamı yoktur.Bütün içinde anlam kazanırlar.Öğrenirken ilk önce bütünü öğrenir,bütünü algılarız.’’ Diye görüş bildiren bir psikolog hangi ekolü savunmaktadır ?
A-) Hümanistik B-) Bilişsel C-) Biyolojik D-) Yapısalcılık E-) Gestalt