Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

1- Ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple Ali’lerin elektrikleri kesilmişti.
Bu durumda Ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur?
A) Haklarını
B) Özgürlüklerini
C) Sorumluluklarını
D) Düşüncelerini

2- Aynı büyüklükteki kağıtlara aşağıdakilerden hangisinin haritası çizildiğinde ayrıntı daha fazla
olur?
A) Avrupa
B) Türkiye
C) Dünya
D) Marmara Bölgesi

3- Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerindeki bir yerin matematik konumunu belirlemek için kullanılacak bilgilerden değildir.
A. Yükseltisi
B. Ekvatora Uzaklığı
C. Bulunduğu Kıta
D. Denizlere göre Konumu

4.
I. 1/ 2.500.000
II. 1/4.000.000
III. 1/ 1.000.000
Yukarıdaki ölçeklerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.?
A. I,II,III
B. II,I,III
C. II,III,I
D. III,I,II

5- Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir?
a- Çok güzel bir araban var.
b- Güneydoğu Anadolu bölgesi en küçük bölgemizdir.
c- En sevdiğim renk beyazdır.
d- Bence o, seni sevmiyor
Devamını Oku »

1- Orta Asya Türkleri genel olarak Gök Tanrıya
inanırlar, ölüleri için de tören düzenlerlerdi. Ölen
kişinin atı, silahı ve çok sevdiği eşyaları
beraberinde mezara bırakılırdı.

Göçebe bir hayat yaşamalarına karşın,
ölülerine bu derece değer vermeleri,
aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Ölümden sonraki yaşama inanışlarına

B) Ekonomik yönden gelişmiş olmalarına

C) Ölenin eşyalarını, kullanma alışkanlıklarının bulunmayışına

D) Uygulamanın alışkanlık haline gelmesine

2- Barut, pusula,kağıt ve matbaa gibi buluşları hep Asyalılar yapmış; ama daha modern hale getirilmesi ise Avrupalılar tarafından gerçekleştirilmiştir.

Buna, Asyalıların hangi durumu gerekçe olarak gösterilebilir?

A) Yöneticilerin yeniliklere açık olmaması
B) Eğitim düzeylerinin bu tür buluşları geliştirecek boyutlara ulaşmaması

C) Göçebe hayatının, yerleşik hayata göre daha yaygın olması

D) Siyasi çatışmaların yeni icatlara fırsat yaratmaması.

3- II.Mahmut döneminde:

• Divan-ı Hümayunun yerine bakanlıkların kurulması

• Memurların atama ve yükselme işlemlerinin belli kurallara bağlanması

• Padişah ve sadrazamın elinde bulunan yetkilerin bakanlıklar arasında paylaştırılması

• Yenilikler için hükümete önerilerde bulunacak komisyonların kurulması

gibi düzenlemelerle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmek istenmiştir?

A) Eğitim sisteminin geliştirilmesi.

B) Ekonominin güçlendirilmesi.

C) Yönetimde çağdaş uygulamalara geçilmesi.

D) Halkın yönetime ortak edilmesi.

4- Avrupa’da, Orta Çağ boyunca krallıkların
dışında derebeylik adı verilen küçük siyasi
birlikler de vardı. Zamanla bu derebeylikler,
krallıklar tarafından toprakları alınarak ortadan
kaldırıldı.

Bu sonucun elde edilmesinde,
aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre
daha etkili olmuştur?

A) İstanbul’un alınmasından sonra, kale ve
surların top gülleriyle yıkılacağının
anlaşılması.

B) Avrupa’da halkın, derebeylik yönetimine
karşı tepki göstermeye başlaması.

C) Coğrafya keşiflerine bağlı olarak sömürgecilik anlayışının gelişmesi

D) Derebeyliklerinin Avrupa’daki siyasi gelişmelere ayak uyduramaması.

5- Ankara Savaşı’ndan sonra, bir süre Anadolu
Türk birliği bozulmuştu. Buna karşın
Balkanlardaki Osmanlı topraklarında yaşayan
halk devlete olan bağlılığını sürdürmüştür.

Balkanlarda bu durumun oluşmasına,
aşağıdakilerden hangisinin katkısı daha çok
olmuştur?

A) Hıristiyanlar arasında mezhep birliğinin
Bulunmaması.

B) Bizans Devleti’nin Balkanlardaki üstünlüğünün sona ermesi.

C) Osmanlıların Balkanlardaki fetihlerinin devam etmesi.

D) Osmanlıların yönetimindeki halka adaletli ve hoşgörülü davranması

6- Osmanlılar; gelirleri hastahane, cami medrese
gibi kurumların idaresi ve bakımında
kullanılmak üzere “vakıf” adı verilen araziler
ayırmışlardı.

Bu sistemde, aşağıdakilerden hangisi
düşünülmüş olamaz?

A) Hizmet amacıyla açılan sosyal kurumların
sürekliliğini sağlamak.

B) Hizmet veren kurumların devlete olan
ekonomik yükünü hafifletmek.

C) Bayındırlık hizmetleri için gelir sağlamak

D) Hizmet sektöründe, gelirleriyle giderlerini
karşılayacak bir anlayışı yerleştirmek.

7- Kurtuluş savaşı öncesinde, bulundukları yerin işgalini önlemek amacıyla sivillerden silahlı direniş birlikleri oluşturuldu. Ne var ki Kuva-yi Milliye adı verilen bu birlikler, işgalci güçlere karşı kesin bir başarı sağlayamadılar.

Bu başarısızlığa, aşağıdakilerden hangisi gerekçe olarak gösterilebilir?

A) İstanbul Hükümetiyle iş birliği yapmamış olmaları.

B) Askeri eğitimleri yetersiz olup; küçük birlikler halinde bulunmaları.

C) Halktan yeterli desteği sağlayamamış olmaları.

D) Düzenli orduyla çatışmaya girmeleri

8- Amasya Genelgesi’nde:
• Vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli
tehlikededir.
• İstanbul Hükümeti, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.
• Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır denilmektedir.

Bu maddelerle milletin dikkati,
aşağıdakilerden hangisine çekilmek
istenmemiştir?

A) Vatanı bölme çalışmalarının yapıldığına.

B) İstanbul Hükümeti’nin gereken çabayı göstermediğine.

C) Milletten kararlı ve cesur davranışlar beklendiğine.

D) Yeni bir hükümet kurmanın zorunlu olduğuna

9- Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:

• Her türlü yabancı işgal ve müdahalelere karşı, Osmanlı Hükümetinin dağılması halinde millet, hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir.
• Kuva-yi Milliye’yi etken ve millî iradeyi hakim kılmak esastır.
• Manda ve himaye kabul olunamaz.

Bu maddelere bakarak, aşağıdakilerden
hangisine açıklık getirildiği söylenemez?

A) İşgallere karşı milletçe karşı konulacağına.
B) İstanbul Hükümetinin baskı altında tutulduğuna
C) Kuva-yi Milliye birliklerine destek verileceğine
D) Türk milletinin varlığını, herhangi bir devletin egemenliği altında sürdürmeyeceğine
10- Kurtuluş mücadelesinin verildiği dönemlerde; kazanılan hemen her savaştan sonra, (Londra Konferansı’na TBMM’nin davet edilmesi, Ankara ve Kars Antlaşmalarının yapılması gibi) siyasi başarılara da imza atılmıştır.

Bu sonucun elde edilmesinde, aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha etkili olmuştur?

A) Türk ulusunun bağımsızlık konusundaki kararlılığının, İtilaf Devletlerince anlaşılmış olması.
B) Osmanlı Hükümetinin görev yapamaz duruma gelmesi.
C) Halkın her durumda, Türk ordusunun yanında yer alması.
D) TBMM’nin İtilaf Devletleriyle iyi ilişkiler kurması

11- Atatürk’ün;

“Dini, mezhebi, dili ne olursa olsun, kendini
Türk sayan, Türk bilen ve Türk yaşayan herkes
Türk’tür.” sözleriyle ifadesini bulan
milliyetçilik anlayışına, aşağıdakilerden
hangisi örnek olarak gösterilebilir?

A) Yurtta barış, dünyada barış

B) Ne mutlu Türküm diyene

C) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

D) Türk; öğün, çalış, güven

12- Hızla gelişen dünyada uygulanan bir çok
sistemin, özelliğini yitirerek yok olmasına
karşın, Atatürkçü düşünce sistemini içeren
ilkeler her geçen gün daha büyük önem
kazanmaktadır.

Bu sonucun elde edilmesinde, ilkelerin
özelliklerinden hangisi ön plana çıkar?
A) Yurtta ve dünyada barıştan yana olmaları

B) Akla, mantığa ve bilime dayandırılmaları

C) Birbirlerinin tamamlayıcısı durumunda olmaları

D) Çağdaş gelişmelere açık olmaları

13- İnsan haklarına saygıyı temel ilke edinen bir
kişiden, aşağıdaki davranış şekillerinden
hangisini göstermesi beklenemez?

A) Sahip olduğu hakların çiğnenmesine izin
vermemesi.

B) Ulusal çıkarları, kişisel çıkarlarının üstünde tutması.

C) Toplumsal hakların korunmasına özen göstermesi
D) Devlet otoritesinin gerekliliğine inanmaması
14-

Yukarıdaki kürede numaralanmış alanlar
aynı ölçekle düzlem üzerine aktarıldığında,
hangisi daha ayrıntılı çizilebilir?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

15-

Yukarıdaki grafiğin özellikleri dikkate
alındığında, aşağıdaki tarım ürünlerinden
hangisinin yetişmesine olanak yoktur?

A) Çay B) Muz
C) Susam D) Yer fıstığı
16-

Yukarıdaki haritada gösterilen illerimizden
Hatay’a 21 Haziran’da Güneş ışınlarının
daha dik gelmesi, aşağıdakilerden hangisine
bağlıdır?

A) Güneş ışınlarını kesecek yükseltilere uzak olmasına.

B) Yengeç dönencesine daha yakın olmasına.

C) Kuzey Yarımkürede yaz mevsiminin yaşanmasına.

D) Diğer illere göre denize daha yakın olmasına.
17- Tarihçiler, insanların yaşayışlarına ilişkin bilgi
edinmek ve geleceğe ışık tutmak amacıyla
sürekli bir arayış ve inceleme içinde
olmuşlardır. Ancak, edinilen bilgilerin tarih
çağlarına ait olanları; tarih öncesine göre daha
kesin sonuçlar vermektedir.

Bu durum, tarih çağlarının hangi özelliğine
bağlanabilir?

A) Tarihe ilgi duyanların sayıca artmasına.

B) Yöneticilerin araştırmacılara destek vermesine.

C) Çok sayıda yazılı belgenin bulunmasına.

D) Araştırma ve kazıların daha dikkatli yapılmasına

18- Toplumsal sorunlara çözüm üretmek, kamuoyu
oluşturmak, halkın sesini yöneticilere
duyurabilmek gibi amaçlarla kurulan kuruluşlara
“sivil toplum örgütleri” denilmektedir.

Bu örgütlerin kurulmasına ve yaşamasına
fırsat veren bir devletle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi düşünülemez?

A) Yönetenlerle yönetilenler arasında tam bir uyumun sağlandığı.

B) Haksız uygulamalara karşı halkın göstereceği tepkiye saygı duyulduğu.

C) Farklı düşüncelerin ifade edilmesine engel olunmadığı.

D) Demokratik hakların kullanılmasına özen gösterildiği.

19-
I- Yazılı bir anayasanın bulunması.

II- Yargı yetkisinin bağımsız mahkemeler bırakılması.

III- Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması.

IV- Anayasanın bütün kanunlardan üstün tutulması

Yukarıda belirtilenleri uygulayan bir devlet
için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsan haklarına gereken saygı
gösterilmektedir.

B) Yasalar; anayasaya uygun olarak hazırlanmaktadır.

C) Yeni yasaların çıkarılmasına sınırlama getirilmiştir.
D) Yargıya siyasi otoritenin baskı yapması önlenmiştir.
20- Türkiye’ye gelen bir turist, Mevla’na Türbesi’ni,
Alanya Kalesi’ni, Efes Harabelerini ve Sümela
Manastırı’nı ziyaret etmiştir.

Turist bu gezide, Türkiye’nin Coğrafi
Bölgelerini hangi sıraya göre gezmiştir?

A) Karadeniz-Ege-Akdeniz-İç Anadolu
B) Ege-İç Anadolu-Karadeniz-Akdeniz
C) İç Anadolu-Akdeniz-Ege-Karadeniz
D) Akdeniz-İç Anadolu-Ege-Karadeniz

21- Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
tamamlandığında; bölgede görülebilecek en
önemli sosyal ve ekonomik gelişme,
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Turizm gelirlerinin büyük boyutlara ulaşması.

B) İşsizlik sorununa kesin çözüm getirilmesi.

C) Ağır sanayi kuruluşları için zemin oluşturulması.

D) Başka bölgelere olan göçün azalması

22- Marmara Bölgesi’nde, Çatalca–Kocaeli bölümü
Türkiye’nin de en yoğun nüfuslu yeridir.

Bölümün bu özelliğine, aşağıdakilerden
hangisinin neden olduğu söylenemez?

A) Yer şekillerinin sadelik göstermesi.
B) Endüstri kuruluşlarının yörede toplanması.
C) Ticari etkinliklerin artması.
E) Sağlık,eğitim gibi sektörlerin yoğunluk kazanması

23-
• Kervansarayların yapılması
• Lonca teşkilatının kurulması
• Kalelerin onarılması
• Sinop, Antalya ve Alanya gibi kıyı
kentlerinin ele geçirilmesi.

Anadolu Selçuklu Devleti’nce
gerçekleştirilen yukarıdaki olaylarla ilgili
olarak, aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?

A) Ticaretin geliştirilmesine çalışılmıştır.
B) Esnaf ve zanaatkârlar örgütlenmiştir.
C) Anadolu’nun Türkleşmesi tamamlanmıştır.
D) Dış tehditlere karşı önlem alınmıştır.

24-Ege Bölgesi’nin kıyı kesimi ile İç Batı Anadolu
Bölümü’nde, ürün çeşidi bakımından farklılıklar
görülmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu farklılığın
nedenleri arasında gösterilemez?

A) Yükseltilerin batıdan doğuya doğru artması
B) Kıyılarda geniş delta ovalarının yer alması.
C) Her iki bölümde farklı iklim tiplerinin görülmesi.

D) İç kesimlerde tarımın modern yöntemlerle yapılmaması

25. Kurtuluş Savaşı’nın başlarında, Kuva-yi
Milliye hareketinin doğması, millî
cemiyetlerin kurulması gibi gelişmeler,
aşağıdakilerden hangisinin bir
göstergesidir?

A) Yerel direnişteki kararlılığının
B) Saltanat yönetimine son verileceğinin
C) Düzenli ordu kurulacağının
D) TBMM kararlarına bağlı kalınacağın

SORULAR

1. Göllerin kirlenmesi göçmen kuşların yaşamını nasıl etkiler?

2. Göllerin kirlenmesinin nedenleri neler olabilir?

Fabrika atıkları, göllere dökülen çöpler göllerin kirlenmesine neden olmaktadır

3. Olgu ve görüşe birer örnek veriniz?

Galatasaray bir spor kulübüdür. Galatasaray iyi bir takımdır

4. Esenyayla Köyü Akyaka’yabağlı ve ilçeye yakın bir köydür.Köyün yolları toprak olduğu için özellikle kış aylarında ulaşımı olumsuz etkilemektedir.Buna karşılık çok güzel bir köy olan Esenyayla Köyü’nün diğer köylere göre önemli avantajları vardır.Bunlardan en önemlisi köyde bakkalların bulunmasıdır.

Yukarıdaki yazıda geçen olgu ve görüşleri bulunuz?

5.
Mağazadan bir bilgisayar aldınız.Ancak bilgisayarı eve getirdiğinizde çalışmadığını gördünüz.Bu durumla ilgili kimlere başvurmanız gerekmektedir?

HER SORU 20 PUAN DEĞERİNDEDİR BAŞARILAR DİLERİM

5.sınıf 6.ünite
DEĞERLENDİRME SORULARI:
• Peygamber kime denir?
• Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı nedir? Belirtiniz.
• Allah hangi dönemlerde peygamberler göndermiştir? Anlatınız.
• Peygamberlerin gönderiliş amacı nedir? Açıklayınız.
• Peygamberlerin güvenilir olma niteliği hakkında bilgi veriniz.
• İlk ve son peygamberlerin adlarını söyleyiniz.
• Allah mesajlarını niçin peygamberler aracılığıyla göndermiştir? Açıklayınız.
• İnsanlara peygamberlerden gelen mesajlar hangi konuları içermektedir? Söyleyiniz.
• Peygamberler niçin insanlardan seçilmiştir? Belirtiniz.
• Peygamberlerin nitelikleri nelerdir? Sayınız.
• Hz. Muhammed’in güvenirlilik niteliği hakkında bilgi veriniz.
• Kuranda adı geçen peygamberlerden on tanesinin adını söyleyiniz.

TEST 1

1.Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir.

 A)Yer altı zengin B) Sıcaklık düzeni C) Yetiştirilen ürünler D)Jeopolitik konum

CEVAP:A

2. Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri olan Artukoğulları beyliği hangi bölgede kurulmuştur?

A) İzmir çevresinde B) Mardin ve civarında C) Erzincan ve civarında D) Erzurum civa.

CEVAP:B

3. Selçuklularda gelirleri cami,medrese,aşevi gibi çeşitli sosyal kurumların giderlerine ayrılan topraklara ne ad verilir?

A) Mülk arazi B) Vakıf Arazi C)Ikta arazi D) Has arazi

CEVAP. B

4.Timur İmparatorluğunun kurucusu olan Timur aşağıdaki ünvanlardan hangisini kullanmıştır?

A) Han B)Şah C)Emir D)Padişah

CEVAP: C

5. Dünyanın en güzel mimari eserlerinden birisi olan Tac Mahal aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisi tarafından yaptırılmıştır?

A) Timur B) Ekber Şah C) Batu Han D) Cihan Şah

CEVAP: D

6. –Kış soğuklarından zarar görür

– Bir yıl az bir yıl fazla ürün verir

– En fazla Ege Bölgesinde üretilir

Yukarıda bazı özellikleri verilen tarım ürünümüz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üzüm B) Zeytin C) Pirinç D) Ayçiçeği

CEVAP : B

7. Ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marmara B) Karadeniz C) Ege D) Doğu Anadolu

CEVAP: A

8. Aşağıdaki kentlerimizin hangisinin gelişmesinde yer altı kaynaklarının etkisi en azdır?

A) Batman B) Zonguldak C) Soma D) Akhisar

CEVAP : D

9. Aşağıdaki verilen yerlerden hangisi ülkemizin seyrek nüfuslu alanlarından biri değildir?

A) TuzGölü Çevresi B) Hakkari Yöresi

C) Yıldız Dağları Yöresi D) Çukurova Çevresi

CEVAP: D

10. Aşağıdakilerden hangisi plansız kentleşmenin sonucu olarak ortaya çıkan bir durum değildir?

A) Çevre Kirliliği B) Gecekondulaşma C) Ulaşım Güçlüğü D)Hızlı nüfus artışı

CEVAP:D

TEST 2

1. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?

 

a-Danişmentliler b- Saltuklular c-Artuklular d-Aydınoğulları

 

2. Anadolu Selçuklu Devleti’nde hangi arazi geliri sultana verilirdi?

 

a-Mülk Arazi b-Has Arazi c-İkta Arazi d-Vakıf Arazi

3. Aşağıdaki kentlerden hangisi bir körfez kıyısında kurulmuştur?

 

a-Sinop b-Trabzon c-İzmit d-Edirne

 

4. Milletvekilleri aşağıda belirtilenlerden hangisini millet adına kullanırlar?

 

a-Egemenlik b-Hürriyet c-Eşitlik d-Demokrasi

 

5. Dünya yüzölçümünün yüzde kaçı karalarla kaplıdır?

 

a-%71 b-%29 c-%50 d-%60

 

6. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi daha çok tehlikelidir?

 

a-Grip b-Sarılık c-Tifo d-Kızamık

 

7. Aşağıdakilerden hangisi yıldızdır?

 

a-Venüs b-Güneş c-Jüpiter d-Plüton

 

8. Taç Mahal’i aşağıdaki hükümdarlardan hangisi yaptırmıştır?

 

a-Babür Şah b-Timur Han c-Cihan Şah d-Uzun Hasan

 

9. Ülkemizde ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır?

 

a-1936 b-1923 c-1927 d-1950

 

10. Anadolu’da Türk Tarihi kaç yılında başlamıştır?

 

a-1923 b-1176 c-1071 d-1048

 

CEVAPLAR: 1-D, 2-B, 3-C, 4-A, 5-B, 6-B, 7-B, 8-C, 9-C, 10-C

TEST 3

S1)Selçukluların Bizanslılara karşı kazandığı ilk büyük savaş hangisidir?

a)Pasinler b)Dandanakan c)Malazgirt d)Kösedağ

 

S2)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletlerinden değildir?

a)Artuklular b)Mengücekliler c)Saltuklular d)Osmanlılar

S3) I. Haçlı Seferi başladığında Anadolu Selçuklu Devletinin başında kim bulunuyordu?

a)Süleyman Şah b)I.Kılıç Arslan c) II. Kılıç Arslan d)I. Mesut

 

 

S4)Haçlı Seferlerinin asıl amacı aşağıdakilerden hamgisidir?

a)Müslümanların elinde bulunan kutsal yerleri kurtarmak

b)Türkleri Anadolu’dan çıkarmak

c)Topraklarını genişletmek

d)Bizans’ı kurtarmak

 

S5) Barut , Pusula , Matbaa hangi olaydan sonra Avrupa’ya götürülmüştür?

a)İstanbul’un fethinden sonra b)Haçlı Seferlerinden sonra c)Malazgirt Savaşından sonra d)Hiçbiri

 

S6)Konya ve çevresinde kurulan Anadolu Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

a)Germiyanoğulları b)Karesioğulları

c)Karamanoğulları d)Osmanoğulları

S7)Anadolu Selçuklu Devletinde devlet işleri nerede görüşülürdü

a)Kurultayda b)Divanda c) Sarayda d)Otağıda

 

S8)Anadolu Selçuklu Devletinde devlet malı olarak kabul edilen topraklara ne ad verilir?

a)Miri b)Has c )Mülk d)Vakıf

 

S9) 21 Haziran tarihi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

a)Ekvatorun kuzeyinde geceler gündüzlerden uzundur.

b)Güneş ışınları saat 12.00 de Yengeç Dönencesine dik gelir.

c)Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi başlar.

d)Güney Kutup Noktasında tam gün gündüz yaşanır

 

S10) Ankara’ da bulunan bir kişi aşağıdaki illerden hangisine gittiğinde boylam derecesi küçülürken enlem derecesi büyür?

a)Kırklareli b) Adana c)Elazığ d) İzmir

 

S11)Yurdumuzda ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır?

a)1950 b)1927 c)1935 d)1937

 

S12)Ülkemizin en yoğun nüfuslu coğrafi bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Marmara B. b)Ege B. c)Karadeniz B. d) Akdeniz B.

 

S13)Aşağıdaki enlemlere bakılarak hangisi için bu alanlarda tarım yapılamaz fikri çıkarılabilir ?

a)7O– 😯 b)80-90 c)50-60 d)20-30

 

S14)Haçlı Seferleri’nin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin Coğrafi Keşifler üzerinde daha etkili olduğu söylenebilir?

a))Barutun ateşli silahlarda kullanılması

b)Merkezi krallıkların güçlenmesi

c)Kağıt ve Matbaanın yaygınlaşması

d)Doğu- batı ticaretinin canlanması

 

 

S15) 21 Haziranda Kutuplardan Ekvatora dikey olarak 500 km. gidildiğinde sıcaklığın artmadığı bilakis sıcaklığın düştüğü görülmüştür.

Buna göre ulaşılan yer için ne söylenebilir?

a) Kış şartlarının hüküm sürdüğü bir alan

b)Denizden uzak bir alan

c) Yüksek bir dağ zirvesi

d)Nem açığının az olduğu bir yer

 

 

Cevaplar

1-A  2-D  3-B  4-A  5-B  6-C  7-A  8-A  9-B  10-B

11-B  12-A  13-B  14-D  15-C

 

1) Sanayi İnkılâbı hangi olayla başladığı kabul edilmektedir?


A-Telefonun bulunması

B-Buharlı makinenin bulunması

C-Radyonun bulunması

D-Tüfeğin icadı


2) Hangi maddenin enerji kaynağı olarak kullanılmaya başlanılması Sanayi İnkılabında yeni bir dönem açmıştır ?


A)Kömür B) Petrol C) Odun D) Doğalgaz


3) Sanayi Devrimi sonrası en çok sömürgeye sahip ülke hangisidir ?


A)Almanya B) Fransa C) İtalya D) İngiltere


4) Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılâbının doğurduğu sonuçlardan değildir ?


A)Hammaddeye duyulan ihtiyacın artması

B)Yeni Pazar bulma sorunun ortaya çıkması

C)Büyük sanayi tesisleri ortaya çıkması

D)İmparatorlukların yaygınlaşmaya başlaması5) I. Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrika’da ki topraklarımız Uşi Antlaşması ile hangi devlete bırakılmıştır ?

A)İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Almanya


6)Hangisi üçlü ittifak Devletleri arasında yer almaz ?

A)İtalya B) Hollanda C) Almanya D) Avusturya7.Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına, hangi devlete savaş ilan etmesi sonucu resmen girmiştir ?

A)Rusya B) İtalya C) İngiltere D)Fransa


8. Doğu cephesinde kaybedilen topraklarımız hangi komutan tarafından Ruslardan geri

alınmıştır ?

A)Mareşal Fevzi Çakmak B)Kazım Karabekir C)İsmet İnönü D)Mustafa Kemal


9. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Zaferinin sonuçlarından değildir ?


A)Rusya’da Çarlık yönetiminin devrilmesi

B)Milli Mücadele ruhunun oluşması

C)Mustafa Kemal’in yaratıcı komutan olarak tanınması

D)İtalyanların 12 Ada’dan çekilmesi


10. Yunanlıların İzmir’i işgali sırasında ilk kurşunu atan gazetecimiz kimdir?


A)Hasan Basri B) Hasan Fethi C) Hasan Tahsin D) Uzun Hasan


11. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş savaşı sırasında kurulan Zararlı Cemiyetler arasında yer almaktadır?


A)Kilikyalılar Cemiyeti B)Trakya Paşaeli Cemiyet C)Mavri Mir D)Reddi İlhak

 

 

CEVAP ANAHTARI:

1B  2A  3D  4D 5C  6B  7A  8B  9D  10C  11C

ÜNİTE 1:Devlet,Demokrasi,Anayasa,Vatandaşlık,Vatandaşlık Hakları ve Sorumlulukları

HEDEF :Devlet,demokrasi,anayasa,vatandaş,vatandaşlık hakları ve sorumlulukları ile ilgili temel

kavramların anlam bilgisi.

DAVRANIŞ 7:Sivil toplum kavramının ne anlama geldiğini söyleme/yazma.


SORU:Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin amaçları arasında yer almaz ?

A)İnsan haklarının ihlalini engelleme

B)İnsan haklarını gündeme getirme

C)Devlete karşı toplumu yönlendirme

D)Kamuoyunu bilinçlendirme


DOĞRU YANIT: C

TAHMİN ZORLUĞU: 5

2.ÜNİTE 1:Devlet,Demokrasi,Anayasa,Vatandaşlık,Vatandaşlık Hakları ve Sorumlulukları

HEDEF:Devletin yönetim yapısı,vatandaşlık,vatandaşlık hakları ve sorumlulukları ile ilgili

sınıflamalar bilgisi.

DAVRANIŞ 2:Merkez,il ve yerel yönetim özelliklerini söyleme/yazma


SORU:Aşağıdakilerden hangisi taşra yönetiminde yer alan kurumlardan biri olamaz?

A) Belediye B) TBMM C) Kaymakamlık D) İl İdare Kurulu


DOĞRU YANIT: B

TAHMİN ZORLUĞU: 23.ÜNİTE 1:Devlet,Demokrasi,Anayasa,Vatandaşlık,Vatandaşlık Hakları ve Sorumlulukları

HEDEF 2 :Devletin yönetim yapısı,vatandaşlık,vatandaşlık hakları ve sorumlulukları ile ilgili

sınıflamalar bilgisi.

DAVRANIŞ 5 :Ekonomik hakların bazılarını söyleme/ yazma.

 

SORU:Ülkemizde kadınlara tanınan haklar,Cumhuriyet döneminde gerçekleşen Atatürk

İnkılaplarının bir eseridir.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının bu amaç doğrultusundaki hedeflerinden

olamaz?

A)Topluma modern bir görünüm vermek.

B)Kadın–erkek eşitliğini her alanda sağlamak.

C)Kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamda üretken olmasını sağlamak.

D)Kadınlara tanınan özgürlükleri sınırlandırmak.


DOĞRU YANIT: D

TAHMİN ZORLUĞU:2


4.ÜNİTE 1:Devlet,demokrasi,anayasa,vatandaşlık,vatandaşlık hakları ve sorumlulukları

HEDEF 10 :Atatürk’ün vatanını ve milletini çok sevdiğini kavrayabilme.

DAVRANIŞ 1 :Atatürk’ün vatanını ve milletini çok sevdiğini örneklerle açıklayabilme.


SORU: Atatürk’ün “Ne Mutlu Türküm Diyene “sözü dikkate alınacak olursa,bir milletin

Var olabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine ihtiyaç yoktur?


A)Ulusal bilinç B)Dil birliği C)Din birliği D)Tarih bilinci

 

DOĞRU CEVAP: C

TAHMİN ZORLUĞU: 4

 

 


5.ÜNİTE 2 :İnsan haklarının korunması

HEDEF 3 :İnsan haklarının korunması ile ilgili temel ilkelerin belirgin özelliklerini kestirebilme.

DAVRANIŞ 1 :İnsan hakları,ulusal düzeyde korunmadığı zaman neler olabileceğini açıklayarak ,

söyleme / yazma.

 

SORU: İnsan haklarının korunduğu toplumlarda,aşağıdakilerden hangisinin olması beklenemez?


A)Toplumsal huzur ve güvenin sağlanması,

B)Yasalar önünde eşitliğin benimsenmesi,

C)Düşünce ve ifade özgürlüğünün yasaklanması,

D)Vatandaş-devlet ilişkilerinin aksamadan yerine getirilmesi.

 

DOĞRU YANIT: C

TAHMİN ZORLUĞU: 3

  1. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakları

mızdandır?

a)insanlar    b)yıldızlar

c)madenler   d)fabrikala

 

2.     Aşağıdakilerden hangisi yeryüzündeki suları kirletmez ?

a)su içinde yaşayan canlılar

b)atık sular

c)sanayi atıkları

d)hava kirliliği

3.   Her türlü bilgi toplama ve haberleşme araçları ile donatılmış olarak,uzayda bu-

lunan uydumuzun adı nedir?

a)Telekom b)Türkcel

     c)Türksat d)Uzaysat

4.   Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluş-

turmada etkili değildir?

a)Radyo b)Gazeteler

      c)Televizyon d)Ders kitapları

5.   I. Doğu Anadolu Türklere kalacak.

II.Bizanslılar,Selçuklu Devletine her yıl vergi verecek.

 

Bu hükümler hangi savaşın sonunda yapılan antlaşma şartlarıdır?

a)Kösedağ Savaşı b)Dandanakan Savaşı

c)Talas savaşı d)Malazgirt Savaşı

 
6.   Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla gelen ilk Türkler ,hangi seçenekte belirtilmiştir?

a)Oğuzlar b)Moğollar

c)Göktürkler d)Osmanlılar

 
7.    Malazgirt Savaşı kimler arasında olmuştur?

a)Gazneliler-Bizanslılar

b)Selçuklular-Bizanslılar

c)Gazneliler-Selçuklular

d)Bizanslılar-Moğollar

 
8.    Selçuklulardan önce Anadolu ,kimlerin egemenliği altındaydı?

a)Bizans İmparatorluğu b)Abbasiler

c)Batı Roma İmparatorluğu

d)Karahanlılar

9.    Anadolu’nun kapılarını Türklere açan sultan aşağıdakilerden hangisidir?

a)Melikşah b)Süleyman Şah

c)Alparslan d)Selçuk Bey

 

10.   Aşağıda verilenlerden hangisi Malazgirt Savaşının bir sonucu değildir?

a)Anadolu’nun Türkleşmesini başlatması.

b)Anadolu Selçuklu devleti’nin kuruluşunu başlatması.

c)Anadolu’ya Türk boylarının göçleri başlamıştır.

d)Anadolu’ya yapılan haçlı seferlerini sona erdirmiştir.

 
11.  Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

a)Süleyman Şah b)Alparslan

c)Tuğrul Bey d)I.Kılıç Arslan

 
12.    Anadolu Selçuklularının en parlak dönemi hangi sultan zamanındadır?

a)Süleymanşah b)I.Mesud

c)II.Kılıçarslan d)I.Alaeddin Keykubat

 
13.   Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden değildir?

a)Danişmentliler b)Saltuklular

c)Karamanoğulları d)Mengücekliler

 
14.    Anadolu’ya Türklerin girmesini sağlayan savaş Malazgirt Savaşı olduğuna göre,

aşağıdakilerden hangi savaş sonunda Anadolu kesin bir Türk yurdu haline gelmiştir?

a)Pasinler b)Miryakefalon

c)Yassı Çemen d)Kösedağ

 
15.   Hangisi,Türklerin Anadolu’ya kolaylıkla yerleşmesinin sebeplerinden biridir?

a)Bizans imparatorluğundaki iç karışıklıklar.

b)Bizans imparatorlarının Türklerden yardım istemeleri.

c)Bizanslıların Müslümanlığı kabul etmeleri.

d)Bizanslıların cesaret ve kahramanlığı.

 
16.    Anadolu Selçuklu devletinin ilk başkenti

aşağıdakilerden hangisidir?

a)Konya b)İznik

c)Ankara d)Erzurum

 
17.   Aşağıda verilen olaylardan hangisi Anadolu Selçuklu Devleti zamanında olmamıştır?

a)Türklerin Avrupa’ya(Rumeli) geçmeleri.

b)Anadolu’ya haçlı seferlerinin başlaması.

c)Moğolların Anadolu’ya saldırıları.

d)Orta Asya’dan gelen Türkmen boyların ın,Anadolu’ya yerleştirilmeleri.

 

18.  Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferle-

nin nedenlerinden değildir?

a)Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi.

b) Papa’nın Hıristiyan uluslara birleşme çağrısı.

c)Doğu ülkelerinin zenginliğine ulaşma isteği.

d)Bizans’ın zararlı faaliyetlerini durdurmak isteği.

 
19.   Haçlı savaşları aşağıdakilerden hangisinde etkili olmamıştır?

a)Burjuvaların güçlenmesinde.

b)Kralların güçlenmesinde.

c)Eşitlik düşüncesinin yaygınlaşmasında.

        d)Kilise otoritesinin sarsılmasında.

 
20.   Anadolu Selçuklu Devletinin batı yönünde ilerlemesine aşağıdaki olaylardan hangisi engel olmuştur?

a)Miryakefalon b)Yassı Çemen

c)Haçlı Seferleri d)Kösedağ savaşı

 
21.    Moğollar hangi savaştan sonra Anadolu’ya hakim olmuşlardır?

a)Kösedağ b)Pasinler

c)Ankara d)Miryakefalon

 
22.    Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasıyla hangi dönem başlar?

a)Beylikler Dönemi b)Fetret Dönemi

c)Osmanlı İmparatorluğu

d)Lale Devri

 
23.    Aşağıdakilerden hangisi Anadolu beyliklerinden biri değildir?

a)Osmanoğulları

b)Aydınoğulları

c)Karamanoğulları

d)Selçuklular

 
24.    Anadolu Selçuklu Devleti’nin otoritesi zayıflayınca,Anadolu topraklarında birçok beylik kuruldu.

Aşağıdakilerden hangisi bu beyliklerin genel özellikleri içerisinde yer almaz?

a)Bu beylikler Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük rol oynadılar.

b)Anadolu’da Türk kültürünün kökleşmesine katkıda bulundular.

c)Hepsi kendisini Anadolu Selçuklu’nun mirasçısı kabul etmişler.

d)Beylikler döneminde Anadolu tekrar Bizans’ın hakimiyeti altına girmiştir.

 

 

25.Beylikler döneminde Türkçe’ye önem veren,Türkçe’yi beyliğinde resmi devlet dili olarak ilan eden Türk Beyi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Karamanoğlu Mehmet Bey

b)I.kılıç Arslan

c)Aydınoğlu Umur Bey

d)Karesioğlu Kalem Bey

 

 

 

SORU

A

B

C

D

1

 

 

*

 

2

*

 

 

 

3

 

 

*

 

4

 

 

 

*

5

 

 

 

*

6

*

 

 

 

7

 

*

 

 

8

*

 

 

 

9

 

 

*

 

10

 

 

 

*

11

*

 

 

 

12

 

 

 

*

13

 

 

*

 

14

 

*

 

 

15

*

 

 

 

16

 

*

 

 

17

*

 

 

 

18

 

 

 

*

19

 

 

*

 

20

 

 

*

 

21

*

 

 

 

22

*

 

 

 

23

 

 

 

*

24

 

 

 

*

25

*

 

 

 

Derebeyliklerin kurulması aşağıdakilerden hangisinin zayıflamasına neden olmuştur ?

a ) Kilise ve papalığın b ) Sosyal sınıflaşmanın

c ) Merkezi krallıkların d ) Feodal rejimin

 

2-Osmanlı Devletinde duraklamanın belirtileri en fazla aşağıdakilerden hangisinde

hissedilmiştir ?

a ) Ordunun savaş gücünde b ) Güzel sanatlarda

c ) İmar ve bayındırlık faaliyetlerinde d ) Şehirleşmede

 

3-Aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı şehzadelerinin devlet işlerinde tecrübe kazanmaları

amaçlanmıştır ?

a ) Atabeylerin eğitim vermesi b ) Sancaklarda valilik yapmaları

c ) Kafes usulü uygulanması d ) Enderun ( saray okulu ) eğitimi

 

4-XIX. yüzyılda çıkan ulusçuluk isyanlarının nedenleri arasında aşağıdakilerin hangisinden

bahsedilemez ?

a ) Rusya’nın Balkan uluslarını kışkırtmasından

b ) Balkan topraklarının sürekli olarak savaş alanı haline gelmesinden

c ) Osmanlı Devletinin eski gücüne kavuşmak istemesinden

d ) Balkanlarda görevli olan yeniçerilerin usulsüz davranışlarının olmasından

 

5-Aşağıdaki ülkelerin hangisinde,doğusu ile batısı arasında yerel saat farkı daha fazladır ?

a ) Türkiye b ) Kanada c ) Şili d ) İtalya

 

6-Aşağıdakilerden hangisi,Türkiye’de enlemin etkilerinden biri değildir ?

a ) Akdeniz’in Karadeniz’den daha tuzlu olması

b ) 21 Haziranda Sinop’ta en uzun gündüzün yaşanması

c ) Adana’nın İzmir’den daha sıcak olması

d ) Kars’ta güneşin,İzmir’e göre önce doğması

 

7-Aşağıdakilerden hangisini gösteren eşyükselti eğrileri daha seyrek aralıklarla çizilir ?

a ) Dik yamaç b ) Ova c ) Falez d ) Çentik vadi

 

8-Karstik arazilerdeki mağara tavanlarının çökmesiyle,etki alanı dar depremler olur.

Bu tür depremlere ülkemizde en çok hangi bölgede rastlanır ?

a) Karadeniz b ) Marmara c ) Doğu Anadolu e )Akdeniz

 

9-Erzurum – Kars ve Ardahan yöresinde büyükbaş hayvancılığın yaygın olmasının

nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

a ) Yaz yağışları ve gür otlaklar

b ) Tarım alanlarının dar olması

c ) Ortalama yükseltinin dar olması

d ) Ulaşımın gelişmemiş olması

 

10-Aşağıda verilen temel hak ve özgürlüklerden hangisine hiçbir durum ve şartta kısıtlama

yada durdurma getirilemez ?

a ) Kişi dokunulmazlığı b ) Seçme ve seçilme hakkı

c ) Konut dokunulmazlığı d ) Yargılanma hakkı

CEVAP ANAHTARI

1-C   2-A   3-B   4-C   5-B   6-D   7-B   8-E    9-A    10-D

1.Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir.

 A)Yer altı zengin B) Sıcaklık düzeni C) Yetiştirilen ürünler D)Jeopolitik konum

CEVAP:A

2. Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri olan Artukoğulları beyliği hangi bölgede kurulmuştur?

A) İzmir çevresinde B) Mardin ve civarında C) Erzincan ve civarında D) Erzurum civa.

CEVAP:B

3. Selçuklularda gelirleri cami,medrese,aşevi gibi çeşitli sosyal kurumların giderlerine ayrılan topraklara ne ad verilir?

A) Mülk arazi B) Vakıf Arazi C)Ikta arazi D) Has arazi

CEVAP. B

4.Timur İmparatorluğunun kurucusu olan Timur aşağıdaki ünvanlardan hangisini kullanmıştır?

A) Han B)Şah C)Emir D)Padişah

CEVAP: C

5. Dünyanın en güzel mimari eserlerinden birisi olan Tac Mahal aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisi tarafından yaptırılmıştır?

A) Timur B) Ekber Şah C) Batu Han D) Cihan Şah

CEVAP: D

6. –Kış soğuklarından zarar görür

– Bir yıl az bir yıl fazla ürün verir

– En fazla Ege Bölgesinde üretilir

Yukarıda bazı özellikleri verilen tarım ürünümüz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üzüm B) Zeytin C) Pirinç D) Ayçiçeği

CEVAP : B

7. Ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marmara B) Karadeniz C) Ege D) Doğu Anadolu

CEVAP: A

8. Aşağıdaki kentlerimizin hangisinin gelişmesinde yer altı kaynaklarının etkisi en azdır?

A) Batman B) Zonguldak C) Soma D) Akhisar

CEVAP : D

9. Aşağıdaki verilen yerlerden hangisi ülkemizin seyrek nüfuslu alanlarından biri değildir?

A) TuzGölü Çevresi B) Hakkari Yöresi

C) Yıldız Dağları Yöresi D) Çukurova Çevresi

CEVAP: D

10. Aşağıdakilerden hangisi plansız kentleşmenin sonucu olarak ortaya çıkan bir durum değildir?

A) Çevre Kirliliği B) Gecekondulaşma C) Ulaşım Güçlüğü D)Hızlı nüfus artışı

CEVAP:D

1- Yeryüzündeki bir noktanın ekvatora en yakın uzaklığının açı olarak değerine ne denir?

A)Boylam   B)Enlem   C)Saniye   D)Dakika

 

2- .Yeryüzündeki bir nokta için öğle vakti,o noktanın Güneş’in tam önüne geldiği andır. Bu anda o boylam üzerinde bulunan yerler için saat 12:00 olarak kabul edilir. Böylece ortaya çıkan saat ayarlamasına ne ad verilir?

A)Ulusal Saat    B)Yerel Saat    C)Merkezi Saat    D)Uluslararası Saat

3- Bir noktanın dünya üzerinde hangi kıtada yer aldığı, komşu ülkeler, çevresinde bulunan denizlere göre olan konumuna ne denir?

A)Özel Konum B)Matematik Konum C)Uluslar arası Konum D)Ulusal Konum

4-.İnsan, hayvan ve bitkilerde hastalık yapan mikrop ve virüs taşıyan silahlar aşağıdakilerden hangisidir?

A)Nükleer Silah B)Kimyasal Silah C)Mayın D)Biyolojik Silah

5- 2. Dünya Savaşı’nda Japonya’ya atılan ve binlerce insanın ölümüne yol açan bomba aşağıdakilerden hangi gruba girer?

A)Kimyasal B)Biyolojik C)Nükleer D)Hiçbiri

6- İnternet aracılığı ile bilgisayarımızda aşağıdaki işlemi yapamayız?

A) E.Mail B)Ses ve görüntü C)Bilgi alış-verişi D)Telsiz haberleşmesi

7-Devletin varlığı için zorunlu olan üç öğe aşağıdakilerden hangisi değildir?

A)Siyasi partiler B)Egemenlik C)Ulus D)Yurt

8-Atatürk’ün sözleri doğrultusunda, cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte vatandaşlık hak ve görevleri yeniden düzenlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu haklarımız arasında yer almaz?

A)Askerlik yapmak B)Vergi vermemek

C)Kanunlara uymak D)Seçme ve seçilme hakkı.

 

9- Anadolu’nun kapılarını sonuna kadar Türklere açan savaş aşağıdakilerden hangisidir?.

A)Miryokefalon B)Pasinler C)Kösedağ D)Malazgirt

 

10-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletlerinden değildir?

A) Artuklular B) Saltuklular C) Hamitoğulları D)Danişmentliler

 

11- Anadolu Selçuklu Devletinin en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşanmıştır?

A) İzzeddin Keykavus B) 2.Kılıç Arslan C) Alaeddin Keykubat D)1.Gıyaseddin Keyhüsrev

 Doğru cevaplar: 1-B, 2-B, 3-A, 4-D, 5-C, 6-D, 7-A, 8-B, 9-D, 10-C
11-C,

AÇIKLAMALAR:

AÇIKLAMALAR:

1. Sınav süresi 40 dakikadır.

2.Başarılar dilerim.

SORULAR

1-Kırımı alınmasının sonuçlarından iki tanesini yazınız

2-İstanbul’un fethinin nedenlerinden iki tanesini yazınız.

3-İstanbul’un fethine karşı Bizanssın a1dığı tedbirleri yazınız.

4-İstanbul’un fethinin sonuçlarından iki tanesini yazınız..

5-Osmanlı Devletinin Karadeniz’deki aldığı yerleri yazınz.

6-İnebahtı deniz savaşı kimler arsında yapılmıştır Sonuçlarından iki tanesini belirtiniz.

7-Kapitülasyonlar ne demektir? Kapitülasyonlar niçin verilmiştir?

8-Preveze deniz savaşının sonuçları nelerdir?

9-Hint deniz seferleri niçin yapılmıştır?

1O-Cezayir kim tarafından fethedilmiştir,fethin sonuçları nelerdir?

2008 -2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …… İLKÖĞRETİM OKULU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILISI

AÇIKLAMALAR:

1.Her sorunun değeri sorunun sonundaki ayracın içinde verilmiştir.

2.Sınav süresi 40 dakikadır.

3.Başarılar dilerim.

SORULAR:

1. Çağdaşlaşma ve uygarlık hangi öğeleri içine alır? (20)

2. Siyasi alanda yapılan inkılaplar hangileridir, yazınız? (10)

3. Çok partili rejime geçme denemeleri neden başarısızlıkla sonuçlanmıştır? (10)

4. Mustafa Kemal’in yeniklerinden rahatsız olanların Mustafa Kemal’e suikast düzenlemelerinin nedeni nedir? (10)

5. Hukuk alanında yapılan inkılaplar hangileridir, yazınız? (10)

6. Egemenliği koşulsuz olarak Türk milletine veren ilk anayasa hangisidir? (10)

7. Medeni Kanun deyince aklımıza hangi konular gelir? (10)

8. Eğitim ve kültür alanında hangi inkılaplar yapılmıştır, adlarını yazınız? (20)

http://www.sayisalgrafik.com.tr/gazete/vol04no03/s04/m01d.gif
KITALARIN KAYMASI
Frank Bursley Taylor,Amerika’lı amatör bir jeologdur.Ailesinin ekonomik durumu çok iyi idi.Bu nedenle akademik disipline uymamak için hem parası hem de zamanı vardı.Afrika ile Güney Amerika kıyıları arasındaki şekil benzerliği bir çok kişi gibi onun da dikkatini çekiyordu.Bir süre düşündükten sonra 1908 yılında kıtaların çok eski zamanlarda kayarak yer değiştirdiğini ileri sürdü.Her ne kadar jeoloji konusunda amatör bir gözlemci olsa da dünyadaki sıradağların,kıtalar arasındaki çarpışmaların etkisiyle sıkışarak oluşmuş olabileceğini öngördü.Ama elinde hiçbir kanıt yoktu.Dolayısı ile düşünceleri ciddiye alınmadı.
1904-1982 yılları arasında yaşamış olan Charles Hapgood,1958 yılında yazdığı ‘Yerkabuğu Hareket Ediyor’ adlı kitabında kıtaların hareket halinde olduğunu kesinlikle kabul etmedi.Bu kitap,Einstein’in önsöz yazması nedeniyle ün kazanmıştır.
*
Günümüzdeki kıtaların,büyük taşküre,yani litosfer levhalarının sürüklenerek yer değiştirmesi sonucunda ortaya çıktığına ait ilk düşünceler 18.yüzyılın sonlarında ortaya atılmıştı.Güney Amerika’nın doğusundaki çıkıntının Afrika’nın batı kıyılarındaki girintiye tam oturduğuna dikkati çeken kişi,Alman doğa bilimci Alexander von Humboldt oldu.1800 yılında ileri sürdüğü görüşlerinde Atlas Okyanusu’nun iki yakasının çok eski tarihlerde bitişik olduğunu belirtti.Bu tarihten 50 yıl sonra Fransız bilim adamı Antonio Snider,Kuzey Amerika ve Avrupa’daki kömür yataklarında belirlenen benzer bitki fosillerinin Humboldt’un varsayımını doğruladığını söyledi.
Kıtaların kayması kuramını savunanlar, Atlas Okyanusu’nun iki yakasındaki kıta sahanlıklarının uyumlu olmasının yanısıra bu görüşlerini destekleyen jeolojik kanıtlar toplamışlardır.Her iki yakanın kayaç yapısı benzerlik gösterir.
*
Kıtaların kaymasına ilişkin ilk ayrıntılı ve geniş kapsamlı kuramı,1912 yılında Alman meteorolog Alfred Wegener geliştirdi.Çok sayıda jeolojik ve paleontolojik veriden yararlanarak,jeolojik zamanın büyük bölümü boyunca tek bir kıtanın bulunduğunu ileri sürdü ve bu kıtayı Pangaea olarak adlandırdı.
Jura Dönemi’nin belirli bir evresinde Pangaea çeşitli parçalara ayrılmıştı.Bu parçalar giderek birbirinden uzaklaşmıştı.Bugün Amerika kıtasını oluşturan bölümlerin batıya doğru sürüklenmesiyle Atlas Okyanusu ortaya çıkmıştı.
Zaten jeologlar Güney Amerika ile Afrika’nın Atlas Okyanusu kıyıları boyunca uzanan en eski deniz çökellerinin Jura yaşlı olduğunu,bu dönemde iki kıtayı ayıran okyanusun bulunmadığını söylüyorlardı.
Yerküre tarihi boyunca geçerli olan standart modelle bağdaşmayan birçok bitki ve fosil anormallikleri Wegener’in dikkatini çekmişti.Geleneksel biçimde yorumlandığı zaman bunlardan çok azının mantıklı göründüğünü anladı.Okyanusların farklı yakalarında benzer hayvan fosillerine sık sık rastlanıyordu.Bu fosillerin ait olduğu hayvanların okyanusları yüzerek aşmadıkları besbelli bir olgudur.Keseli hayvanlar Güney Amerika’dan Avustralya’ya nasıl gitmişti? Birbirlerinin aynısı olan salyangozlar nasıl oluyor da hem İskandinavya’da hem de New England’da ortaya çıkmıştı?Norveç’in 600 km.kuzeyindeki çok soğuk bölgelerde kömür damarları ve diğer yarı-tropik kalıntılar ne arıyordu?
Wegener, Pangaea sayesinde bitki ve hayvanların her yana dağılmasını sağlayan bu görüşlerini ‘Kıta ve Okyanusların Kökeni’ kitabında anlattı.
*
Birinci Dünya Savaşı nedeniyle Wegener’in görüşleri fazla ilgi çekmedi.Ama 1920 yılında kitabının düzeltilmiş ve genişletilmiş ikinci baskısı çıkınca hemen tartışma konusu oldu.Aslında o günlerde kıtaların hareket ettiği konusunda herkes aynı fikirdeydi.Ama bu hareketin yatay değil,dikey doğrultuda olduğu kabul ediliyordu.İzostazi,yani dengelenme olarak bilinen dikey hareket süreci o güne kadar jeolojiye esas teşkil ettiği halde,bu hareketin nasıl ve neden oluştuğunu açıklayan bir kuram yoktu.
1937 yılında Güney Afrika’lı jeolog Alexander L.Du Toit, Wegener’in varsayımı üzerinde çeşitli düzeltmeler yaptı ve başlangıçta kuzeyde Lavrasya,güneyde Gondvana olmak üzere iki ana kıtanın bulunduğunu ileri sürdü.
‘Fırından çıkmış elma’ kuramı 19.yüzyılın sonlarında Avusturyalı Eduard Suess tarafından ortaya kondu.Bu kurama göre,eriyik haldeki Yerküre soğudukça tıpkı fırından çıkmış bir elma gibi buruşmuş,böylece okyanus havzaları ve sıradağlar oluşmuştu.Bu görüşü yansıtan bilgiler uzun süre ders kitaplarında yer aldı.Ancak,bu türden her durağan sürecin Yerküre’yi en sonunda engebesiz bir yuvarlağa dönüştüreceği,çünkü erozyon nedeniyle çıkıntıların düzlenip
çukurların dolacağını James Hutton çok önceden göstermişti.
*
20.yüzyılın başlarında Rutherford ve Soddy bir konuya dikkat çekmişlerdi.Dünyada bulunan elementler büyük oranda ısı rezervleri içeriyordu. Bu rezervler Eduard Suess’in önerdiği türden bir soğuma ve büzülmeye olanak tanımayacak büyüklüktedir.Kaldı ki Eduard Suess’in kuramı doğru olsaydı,dağlar yeryüzüne eşit biçimde dağılırlardı.Ayrıca dağların yaşları hemen hemen aynı olmalıydı.Oysa Ural ve Apalaş gibi bazı sıradağların,Alp ve Kayalık gibi diğer dağlardan yüz milyonlarca yıl yaşlı olduğu daha 20.yüzyılın başında biliniyordu.
*
Wegener’in görüşleri bilim dünyasına fazla radikal geldi.Onun jeoloji konusunda altyapısının olmayışı da ileri sürdüğü kanıtların önemsenmemesine ve önerilerinin küçümsenmesine neden oldu.Ama söyledikleri doğruydu.Jeologların birtakım açıklamalar yapmaları gerekiyordu.Fosillerin dağılımı konusuna açıklık getirmek için bir takım kara kütlelerini,eskiden olan ama şimdi olmayan kara köprüleri ile birbirine bağladılar.Bu kara köprülerinin ne sayıda olduğu da belirsizdi.Nitekim Hipparion soyundan eski bir at türünün aynı zamanda hem Fransa’da hem de Florida’da yaşamış olduğu anlaşılınca Atlantik’in iki yakası arasına bir tane konduruverdiler.Nedense aynı soydan türler farklı yerlerde bulgulandıkça daha önce öngörülmeyen yeni kara köprüleri ortaya çıkıyordu.Çok geçmeden eski tapir soylarının aynı anda hem Güney Amerika’da hem de Güneydoğu Asya’da yaşamış olduğu anlaşılınca,oraya da bir kara köprüsü çekildi.Kısa zaman içinde tarih öncesindeki denizlerin haritaları dünyanın her tarafında bir yerden diğerine uzanan varsayımsal kara köprüleriyle dolmuştu.Bu birleştirici yollar,sadece bir canlıyı bir kara kütlesinden diğerine taşımak gerektiğinde haritalarda ansızın ortaya çıktığı gibi,bazen de önceki varlıkları siliniyordu.Bu işlerin hiçbirinde somut kanıt yoktu.Bütün bu varsayımlar 50 yıl boyunca bilim dünyasında yer aldı.
İşin ilginç tarafı,kara köprüleri bile bazı açıklamalarda yetersiz kalıyordu.Avrupa’da bulgulanan bir tribolit türü Newfoundland’de de bulgulanmıştı,ama yalnızca bir tarafında.3.000 km. uzanan okyanusu aşabilen bu yaratık,300 km.genişliğindeki bir adada sıkışmış gibiydi. Avrupa’da ve Amerika’nın kuzey batısında bulunan,ama arada kalan bölgede hiçbir izine rastlanmayan bir diğer tribolit türünün durumunu açıklamak için ise kara köprülerinin yerine sanki üstgeçit gerektiği ortaya çıkıyordu.
*
1950’li yıllarda Yerküre’nin magnetik alanının jeolojik geçmişteki yapısına ilişkin olarak elde edilen bulgular,kıtaların kayması kuramına olan ilgiyi arttırdı. Birtakım mineraller,korkayaçların bileşeni olarak kristalleşirken kalıcı bir mıknatıslanmaya uğrarlar.Bu mıknatıslanmanın yönü,Yerküre’nin magnetik alanının o dönemdeki ve yerdeki yönüyle aynıdır.Daha sonraları ufalanma yoluyla ana kayaçtan dökülen mıknatıslanmış mineral parçaları,tortul çökeller halinde birikirler.Bu kez o dönemdeki magnetik alanın doğrultusunda yeniden yönlenirler.Nitekim,yeryüzünün değişik bölgelerinden seçilen farklı yaşlardaki kayaçlar üzerinde yapılan magnetizma incelemeleri,magnetik kutupların farklı dönemlerde farklı yerlerde bulunduğunu göstermiştir.Magnetik kutupların yer değiştirme eğrileri,çeşitli kıtalar için farklıdır.Bu farklılıklar bugün ayrı olan kıtaların bir zamanlar bitişik olduğu varsayımı ile açıklanır.
*
Wegener’in görüşlerinde hatalı taraflar da vardı.Grönland’ın her yıl 1,6 km. batıya kaydığını ileri sürmüştü.Bu rakam dikkate alınmayacak ölçüde abartılı karşılandı.Kaldı ki kara kütlelerinin hareketi konusunda inandırıcı açıklaması yoktu.Kuramına inanmak için,kıtaların yerkabuğunu iterek ilerlediğini,bunu yaparken tıpkı toprağı yarıp geçen bir pulluk gibi davrandığını,üstelik arkasında hiç iz bırakmadığını kabul etmek gerekir.
Kıtaların kaymasına ilişkin en anlamlı açıklama Arthur Holmes’ten geldi.İngiliz jeolog çok elverişsiz koşullarda yaptığı araştırmalardan sonra Yerküre’nin en az 3 milyar yıllık,muhtemelen çok daha yaşlı olduğunu ilan etmişti.Aynı zamanda radyoaktif ısınmanın Yerküre içinde konveksiyon,yani taşınım akımları üretebileceğini anlayan ilk bilim adamıydı.Teorik olarak bu akımların kıtaları yeryüzü etrafında kaydırabilecek kadar güçlü olabileceğini ileri sürdü.
Kıtaların kayması kuramı bu şekliyle tatmin edici açıklamalar getirmiyordu.Daha sonra açıklanacak olan deniz dibi yayılması ve levha tektoniği gibi kuramlar durumu anlaşılır kılacaktır.
DENİZ DİBİ YAYILMASI
Deniz dibi yayılması kuramı,okyanusların tabanındaki yer kabuğunun,deniz altı dağ dizisi boyunca oluştuğunu ileri sürer.Bu kuram daha oluşmadan önce, hemen hemen 20.yüzyılın ortalarına kadar,büyük miktarlardaki tortulun nereye gittiğinin cevabı bilinmiyordu.Yeryüzündeki nehirler,aşındırılmış maddeleri denizlere taşırlar.Üstelik bu işlem dünyamızın şekil kazanmasından bu yana sürmekteydi.Aşınmış maddelerin taşınma hızını ve geçmiş olan yıl sayısını düşününce ortaya çıkan rakam ürpertici boyutlardadır.Bu güne kadar okyanusların dibinde kilometrelerce kalınlığında tortul tabakası birikmiş olmalıydı. Öyle ki,okyanus dipleri şimdiye kadar yüzeye çıkmış bulunmalıydı.
*
Amerika’lı jeofizikçi Harry Hess,İkinci Dünya Savaşı boyunca bir nakliye gemisinde komutanlık yaptı.O günlerdeki gemiler yankılı iskandil denilen bir cihazla takviye edilmişlerdi.Aslında bu cihaz yeni tip bir derinlikölçerdi.Kıyıya yanaşan bir geminin sığ sularda manevra yapmasını sağlıyordu. Hess,bu cihazı fırsat buldukça bilimsel çalışmaları için kullandı.Bu sayede çok önemli bir keşifte bulundu.Herkesin sandığı gibi okyanus tabanı eski değildi.Ayrıca çamurla kaplı nehir ya da göl yatağı gibi kalın bir tortul tabakasıyla da örtülü değildi.Buna karşılık eski alüvyonlara özgü kaygan bir balçık örtüsü vardı.Her yanı kanyonlarla,çatlaklarla ve yarıklarla delik delikti.En önemlisi de guyot olarak adlandırılan volkanik deniz dağları vardı.Hess savaş içinde araştırmalarına devam edemedi.Bu konulara savaştan sonra eğilecekti.
*
1950’li yıllarda okyanusbilimciler önemli bir gerçeği bulguladılar.Yeryüzünde mevcut olan en yüksek ve en geniş dağ sırası suların altındaydı.Bu sıradağlar tüm deniz yatakları boyunca uzanır.İzlanda’da yolculuğa başlayan biri güneye doğru gittikçe,kendisini Atlas Okyanusu’nun ortalarında aşağı bir seviyede bulur.Denizaltı dağ dizisini takip edince Afrika’nın dibinden geçer.Oradan Hint Okyanusu’na,oradan da Avustralya’ya ulaşır.Bu dağ dizisi doruk yerlerinde ada veya takımada gibi su üstüne çıkmış olur.
*
Harry Hess,deniz dibi yayılması kuramını 1960 yılında açıkladı.Deniz diplerinden alınan karot örnekleri,yani özel bir burguyla çıkarılan silindir veya havuç şeklindeki örnekler,okyanus tabanının Atlantik’in ortasındaki okyanus sırtları civarında oldukça genç olduğunu,ama doğuya vaya batıya gidildikçe yaşlandığını gösteriyordu.Şu halde,merkezdeki çöküntü hattının her iki tarafında durmadan yeni okyanus kabuğu oluşuyordu.Arkadan yeni kabuk geldikçe öndeki kabuk çöküntü hattından itiliyordu.Başka bir ifade ile,Yerküre’nin manto katmanından kaynaklanan ergimiş maddeler,okyanusları kuşatan 60 bin km.lik orta okyanus tepelerinden dışarı yükselir.Magma soğurken sırtların kanat bölümlerinden uzaklara doğru itilir.Bu yayılma,birbiri ardına daha genç okyanus tabanları yaratır.Bu madde akıntıları kıtaların sürüklenmesine yol açar.Zira kabuk,kıta sınırlarına vardığında,dalma-batma ile Yerküre’nin içine dalar.Bu durum,büyük miktarlardaki tortulun nereye gittiğini de açıklar.
LEVHA TEKTONİĞİ
1906 yılında Fransız fizikçi Bernard Brunhes,gezegenin manyetik alanının zaman zaman yer değiştirdiğini saptamıştı.Bu değişimlere ilişkin kayıtların belli bazı kayaçlara doğum anlarında kalıcı olarak işlendiğini bulguladı.Yani,kayaçların içindeki ufak demir cevherleri,kayaçların oluşumu sırasında manyetik kutupların bulunduğu yönü gösterir.Kayaçlar soğuyup katılaştıkça aynı yönü göstermeyi sürdürür,oluşum sürecinde manyetik kutupların nerede olduklarını bir bakıma hafızalarına alırlar.1950’li yıllarda iki İngiliz bilimadamı,Britanya’daki kayaçlar içinde donmuş olan eski manyetik kayıtları inceleyince bir hayli ilginç bir sonuçla karşılaştılar.Çok uzun zaman önce Britanya kendi ekseni etrafında dönmüş ve kuzeye doğru yol almıştı. Ayrıca, Avrupa ile Amerika’nın aynı dönem için geçerli olan manyetik kayıt haritalarının yan yana getirildiği zaman birbirine uyduğunu da anladılar.Ancak bu görüşler ilgi görmedi.
*
1963 yılında D.Matthews ve F.Vine,Atlas Okyanusu’nun tabanı üzerinde yapılmış manyetik incelemeleri ele alarak,deniz tabanlarının, Harry Hess’in söylediği gibi yayılmakta olduğunu ve kıtaların da hareket ettiğini kanıtladılar.Böylece,yeryüzünün birbiriyle bağlantılı parçalardan kurulu bir mozaik oluşturduğu benimsenmiş oldu.Bu parçalar arasındaki şiddetli sürtünme ve sıkıştırmalar,gezegenin pek çok yüzey davranışından sorumludur.Sadece kıtalar değil,yerkabuğunun tamamı hareket halindedir.1968 yılında yayınlanan bir makale ile bu olaya levha tektoniği adı verildi.Böylece deniz dibi yayılması kuramı ile kıtaların kayması kuramı birleştirilmiş oldu.Yerküre’nin taşküre bölümü çok sayıda büyük levhalardan oluşmakta ve bu levhalar,yermantosunun yumuşak ve kısmen erimiş üstmanto katmanının üstünde yüzmektedir.Okyanus ortası sırtlar,bazı levhaların kenarlarında oluşur.Böyle yerlerde taşküre levhaları ayrılır ve yükselen manto malzemesi,uzaklaşan kenara eklenerek yeni okyanus tabanı oluşur.Levhalar sırtlardan uzaklaştıkça kıtaları da beraberlerinde sürükler.
*
Levha tektoniği,geçmişte ve günümüzdeki depremleri,yanardağ etkinliklerini,dağların oluşum süreçlerini açıklamak için, yer yüzeyini oluşturan çok büyük kabuk bloklarının hem çarpışmaları hem de ayrılmaları hareketlerini inceleyen bir kuramdır.Yerkabuğu,bir düzine kadar büyük levha ile bir dizi küçük levhadan oluşur.Bunların hepsi farklı yönlerde ve farklı hızlarda hareket eder.Levhalardaki kayaçlar esnemez bir kütle halinde hareket eder.Fazla bükülmez özelliktedirler.Levhaların, üzerlerinde taşıdıkları kara kütleleriyle ilişkileri rastlantısal ölçülerdedir.Kuzey Amerika Levhası,kıtanın kendisinden çok daha büyüktür.Levha sınırları,kıtanın batı kıyısını belli belirsiz izler.İzlanda,tam ortasından ikiye ayrılmıştır.Yani tektonik açıdan yarısı Amerika,diğer yarısı ise Avrupa’lıdır.
Levhaların kenarları veya sınırları dar kuşaklar biçimindedir.Dünyadaki depremlerin ve yanardağ etkinliklerinin %80’I burada olur.
Üç tip sınır vardır:
1-Okyanus ortasında 80.000 km. boyunca uzanan uzun,etkin sırtların tepe noktalarını izleyen ve çekme gerilimlerinin yol açtığı ince depremler kuşağı.
2-Bu sırtların düzlüklere karıştığı etek alanları.Bu bölgelerdeki kırıklar boyunca gerçekleşen depremler çok daha şiddetlidir.Bu depremler,kırığın her iki yakasındaki levhaların ters yönlerde birbirlerine sürtünerek hareket etmesinden kaynaklanır.
3-Bu sınır tipini oluşturan depremler daha seyrek dağılmış olmakla birlikte,çok daha derin odaklıdır.
*
Şimdiki ve geçmişteki kara kütleleri arasındaki bağlantılar bir hayli karmaşıktır.Kazakistan bir zamanlar Norveç’e ve New England’a bağlıydı.ABD sahillerinde bulunan herhangi bir çakıl taşının,aynı özellikleri gösteren benzeri Afrika sahillerindedir.Bu ve benzeri olgular,kayaçların yer değiştirdiğine ait örneklerdir.Sürekli bir çalkantı,levhaları birbirine geçip tek bir hareketsiz levhaya dönüşmesini engeller.Jeologların yaptıkları gözlemlere göre,Atlantik Okyanusu Pasifik’ten daha büyük hale gelene dek genişleyecektir.Afrika kuzeye doğru itilmektedir.Sonuçta Akdeniz ortadan kalkacak ve Fransa’dan Hindistan’a kadar uzanan bir dağ sırası oluşacaktır.Avustralya Asya ile birleşecektir.Bizler bu değişimlerin farkında değiliz.Bu olaylar, bir insanın kısa olan ömrü için algılanması olanaksız özelliktedir.Şu anda yerküreye bakan birisinin gördüğü manzara,enstantane çekilmiş bir fotoğraf gibidir.Oysa Yerküre’nin ömrü çok uzundur.

1-Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamı genel olarak düzenleyen yazılı kuralların tümüne birden verilen addır? (5Puan)

A) Âdet B) Töre C) Kurallar D) Anayasa

2-Aşağıdakilerden hangileri seçimle göreve gelmez? (5Puan)

I. Milletvekili II. Kaymakam III. Vali IV. Belediye Başkanı V. Muhtar

A) I, II ve V B) II, III ve V C) II ve III D) IV

3- Türkiye’nin bağımsız bir ülke olduğunu gösteren semboller arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? (5Puan)

A) Dolmabahçe Sarayı B) Para C) İstiklal Marşı D) Bayrak

4.Ülkemizde toplum ilişkilerinin düzenli yürümesini sağlayan yasalar aşağıdakilerden hangisi tarafından

çıkarılmaktadır? (5Puan)

A)Valiler B)Belediye başkanları C)TBMM D)Başbakan

5.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden değildir? (5Puan)

A)Milliyetçilik B)Irkçılık C)Halkçılık D)Cumhuriyetçilik

6.Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir? (5Puan)

A)Belediye B)Kızılay C)Lösev D)Türk Kalp Vakfı

7.Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? (5Puan)

A)Mustafa Kemal Atatürk B)Kenan Evren C)Celal Bayar D)Turgut

8.Ülkemizde çeşitli bakanlıklar bulunmaktadır. Bunlardan hangisi yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlarla ilişkilerimizi düzenler? (5Puan)

A)İç İşleri Bakanlığı B)Adalet Bakanlığı C)Sağlık Bakanlığı D)Dış İşleri Bakanlığı

9.İl sınırları içerisinde kanunları uygulamakla sorumlu, ildeki resmî kurum ve kuruluşların bağlı olduğu

yönetici hangisidir? (5Puan)

A)Kaymakam B)Vali C)Bakan D) Belediye başkanı

10.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin sınırlarını ve bağımsızlığını korumaktadır? (5Puan)

A)Mahkemeler B)Türk Silahlı Kuvvetleri C)Maliye Bakanlığı D)Emniyet Genel Müdürlüğü

11-Cumhurbaşkanı olmak için hangisi zorunlu değildir? (5Puan)

A) TC vatandaşı olmak B) 40 yaşını doldurmuş olmak

C) Milletvekili olmak D) Yüksek öğrenim görmüş

12- Aşağıdaki kurum çalışanlarının hangisinin belirli aralıklarla halkın seçimi sonucu yenilenmesi düşünülemez? (5Puan)

A) TBMM üyeleri B) Belediye Başkanları C) Hâkimler D) Muhtarlar

13 Vali ve kaymakam, aşağıdaki bakanlıklardan hangisine bağlı olarak çalışır? (5Puan)

A) Dış İşleri Bakanlığı B) İç İşleri Bakanlığı C) Maliye Bakanlığı D) Savunma Bakanlığı

14- Ülkemizde eskiden kalma tarihi eserlerin ve kültürel varlıkların korunduğu ve sergilendiği yerlere ne denir? (5Puan)

A-külliye B- müze C-okul D- dispanser

15- Ülkemizde maddi durumu iyi olmayan ve zeki çocukların eğitim görmesi için çalışmalar yapan kuruluş hangisidir? (5Puan)

A-Sivil Savunma Kurumu B-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

C-Kızılay D-Türk Kalp Vakfı

16Temel amacı toplumda aileye,bireye zararlı olan içki ,sigara.uyuşturucu ,kumar vb.gibi kötü alışkanlıkları eğitim yoluyla önlemek olan kuruluş hangisidir? (5Puan)

A-Yeşilay B-Türk Kalp Vakfı C-Kızılay D-Arama Kurtarma Timi

17-Hangisi devletin temel görevleri arasında yer almaz? (5Puan)

A-güvenlik B-sağlık C-hoşgörü D-adalet

18- Aşağıda doğal varlıklar ve bulundukları bölgeler verilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? (5Puan)

A) Van Gölü – Doğu Anadolu Bölgesi B) Çoruh Nehri – Akdeniz Bölgesi

C) Pamukkale – Ege Bölgesi D) Uludağ – Marmara Bölgesi

Aşağıdakilerin yanına doğru ise D,yanlış ise Y harfi koyunuz. (1X5=5 Puan)

( )Başbakan,cumhurbaşkanı tarafından atanır.

( )İlçede devletin temsilcisi belediye başkanıdır.

( )Valiler seçimle başa gelir.

( )Anayasa zamana ve gereksinimlere göre değişebilir.

( )Savcı ve hakimler iç işleri bakanlığına bağlıdır.

-Noktalı yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. (1×5=5Puan)

a-Ülkemizde milletvekilliği seçimi ………………yılda bir yapılır.

b-Merkezi yönetimin başında………………………bulunur.

c-Cumhurbaşkanı olmadığı zaman yerine………………bakar.

d-Tüm yasa ve kanunların,yöneticilerin bağlı olduğu temel yasaya…………..…….denir.

e-Anayasamıza göre kanun yapma yetkisi ………………………………..nindir

1.         Atatürk, Millî Mücadele döneminde İrade-i Milliye, Hakimiyet-i Milliye gazetelerinin çıkarılmasını ve Anadolu Ajansı’nın kurulmasını sağlamıştır.

            Atatürk’ün bu çalışmaları, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?

A) Ekonomiyi geliştirmeye

B) Halkın bilinçlendirilmesine

C) Ulusal kalkınmayı sağlamaya

D) Anayasal yönetime geçmeye

 

2.         Basın-yayın kuruluşları halka çeşitli nedenlerden dolayı zaman zaman yanlış bilgi aktarabilmektedir. Bu durumda habere konu olan kişi ya da kurum yanlışlığın düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.

            Bu durumda basın-yayın kuruluşu aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

            A) Özür mektubu göndermeli

            B) Tekzip (düzeltme) yayınlamalı

            C) Mahkemeye başvurmalı

            D) Savcılığa haberin yanlış olduğunu bildirmeli

 

3.         Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Temel Eğitime Destek Projesi kapsamında okul yapımı, mevcut okulların onarımı, ek derslik ve bina yapımı, ailesi yoksul insanlara ekonomik destek sağlanması, kırsal kesim okullarına eğitim materyali sağlanması, bilgisayar okuryazarlığı eğitiminin ilköğretim 4. sınıftan başlatılması gibi birçok faaliyetlerde bulunulmuştur.

            Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

            A) İlköğretime kayıt yaptıran öğrenci sayısının artırılması

                 hedeflenmiştir.

            B) Devlet desteğiyle bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı

                 öğretilmektedir.

            C) Millî Eğitim Bakanlığı eğitim projelerini desteklemektedir.

            D) Eğitim projelerine sadece devlet katkıda bulunmaktadır.

 

4.         Berna, arkadaşı Senem’i arar ve “Sinemaya gitmek için ailemden izin aldım ama bu akşam değil, yarın için.” der. Senem o sırada dikkatini televizyona verdiği için Berna’nın söylediklerinden sadece “izin aldım” kısmını duyar. Akşam uzun süre Berna’yı bekleyen Senem, gelmediği için arkadaşına kızar.

            Buna göre Senem doğru iletişim için aşağıdaki gerekli şartlardan hangisini yerine getirmemiştir?

            A) Düzgün kelime seçmeyi

            B) Dikkatle dinlemeyi

            C) Doğru mimikleri kullanmayı

            D) Empati kurmayı

 

5.         Derya öğretmen “Ülkemizde Nüfus” ünitesini işlerken öğrencisinin sorduğu soruyu bir örnekle açıklar. Verdiği örnekte “Ülkemizi çok kalabalık bir aile olarak düşünün. Aile reisi kaç tane çocuğunun olduğunu, kaçının kız kaçının erkek olduğunu, çocuklarının eğitim durumunu, hangi işlerde çalıştıklarını onlara iyi bir gelecek sağlayabilmek için bilmek ister.” der.

            Buna göre öğrenci aşağıdakilerden hangisini sormuş olabilir?

            A) Neden nüfus sayımı yapılır?

            B) Nüfus nedir?

            C) Nüfus ülkemizde nasıl dağılmıştır?

            D) Nüfus artışının getirdiği sorunlar nelerdir?

 

6.         Türkiye’de bazı yerleşim yerlerinin nüfusları yıldan yıla artarken, bazılarının nüfusları mevsimlik olarak artar.

            Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde mevsimlik nüfus artışı görülmez?

            A) Antalya                                                 B) Muğla

            C) Nevşehir                                              D) Sivas

 

7.         Bir yerin yerleşim yeri olarak tercih edilmesinde iş, eğitim, ulaşım, iletişim olanakları, sanayi kuruluşlarının varlığı gibi etmenlerden biri veya birkaçı etkili olabilmektedir.

Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde bu etmenlerin tümünün var olduğu söylenebilir?

A) Zonguldak                                            B) İzmir

C) Antalya                                                 D) Kütahya

 

8.         Anadolu’da 1950’li yıllar öncesine kadar nüfus azdı. O dönemde beş çocuğu olandan yol vergisi alınmaz, devletten maaş alanlar ise vergi dışı tutulurdu. Nüfusumuzun 1960’lı yılların sonuna doğru yaklaşık dört kat artmasıyla aile planlaması gündeme gelmiş, vergi dışı tutulma ayrıcalığı ortadan kalkmıştır.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Nüfusun az olduğu dönemlerde, artış devletçe desteklenmiştir.

B) 1960’lı yılların sonuna doğru nüfusumuz hızla artmıştır.

C) Hızlı nüfus artışı sonunda devlet, politikasını değiştirmiştir.

D) Aile planlamasıyla doğumlar yasaklanmıştır.

 

9.         Endüstriyel gelişmeye bağlı olarak iş olanaklarının fazla olduğu illerde hazine veya özel araziler üzerinde imar planına aykırı olarak, izinsiz inşa edilen yapılara “kaçak yapı” denir. Bu yapılar göç alan yerlerde daha fazladır.

Buna göre kentlerin gelişme özellikleri göz önüne alındığında hangisinde kaçak yapıların daha fazla olması beklenir?

            A) Rize                                                        B) Artvin

            C) Bursa                                                     D) Konya

 

10.       Adana ve Antalya, yaz mevsiminde göç aldığı için nüfusları

            artmaktadır.

            Bu illerin göç alma nedenleri aşağıdakilerin hangisinde doğru

            verilmiştir?

                 Adana               Antalya  

            A) Tarım                 Turizm

            B) Sanayi               Turizm

            C) Yaylacılık           Tarım

            D) Balıkçılık            Sanayi

 

11.      İstanbul kenti önceleri Boğaz’ın ve Haliç’in iki yakası ile sınırlıyken sonraları kentin batıda Küçükçekmece, doğuda İzmit yakınlarına, kuzeyde ise Karadeniz sahillerine kadar olan sahaları da yerleşime açılmıştır. Böylece İstanbul’un yerleşim sahası cumhuriyetin ilk yıllarına oranla çok fazla genişlemiştir.

            Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?

            A) Yeni iş ve yerleşme sahalarının açılması

            B) Bölgede engebenin az olması

            C) İç göçler

            D) Nüfus artışı

 

12.       Türkiye’de çalışma hakkı Anayasamızın 49. maddesiyle güvence altına alınmıştır. Anayasamıza göre çalışmak, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet bu konuda gerekli çalışmaları yapmak ve bazı önlemler almak zorundadır.

            Buna göre çalışma hakkının aşağıdaki hizmetlerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenemez?

            A) Çalışanların hayat seviyesini yükseltmek

            B) Çalışanları ve işsizleri korumak

            C) Çalışmayı destekleyip işsizliği önlemek

            D) Çocukların işe giriş yaşlarını düşürerek çalışmaya özendirmek

 

13.      Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun fethine katılan beyler, aldıkları yerlerde ilk Türk beyliklerini kurdular.

            I.             Artuklular

            II.            Danişmentliler

            III.           Mengücekler

IV.                    Saruhanoğulları

Yukarıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan bu beyliklerden biri değildir?

A) I                                                         B) II                                      

C) III                                                       D) IV

 

14.       Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1176 Miryokefalon Zaferi’nden sonra elini Anadolu’dan tamamen çeken Bizans İmparatoru, İngiltere Kralı’na gönderdiği bir mektupta “İhtiyar Türk kadın ve erkekleri, savaş alanına varmak isteyen süvarilerimizin karşısına çıkıyor, atların ayaklarına atlıyor, süvarilerimizi düşürüp öldürüyor, sonra kendileri de ölüyor.” demektedir.

            Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

            A) Bizans’ın Anadolu’yu alma ümidinin kalmadığı

            B) Türk halkının Anadolu’yu anavatan kabul ettiği

            C) Savaşta daha çok Bizans askerlerinin öldüğü

            D) Vatan savunmasının Türkler için önemli olduğu

 

 

15.      Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde Bursa, İznik, Edirne, daha sonra da İstanbul alınmıştır.

            Bu şehirlerin Osmanlı Devleti’ndeki önemi aşağıdakilerin

            hangisiyle açıklanabilir?

            A) Kültür merkezi olmaları

            B) Başkentlik yapmış olmaları

            C) Dinî merkez olmaları

            D) Dirlik toprakları olmaları

 

16.       Bizans, Orhan Bey’e yardımı karşılığında Gelibolu’daki Çimpe Kalesi’ni vermiş ve böylece Osmanlılar ilk defa Rumeli’ye geçmişlerdir. Bundan sonra alınan her Rumeli toprağına askerler aileleriyle birlikte yerleştirilmişlerdir.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde uygulanan bu politikanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

            A) Rumeli’de kalıcı olmak

            B) Aile kurumunu korumak

            C) Anadolu Türk birliğini sağlamak

            D) Balkanlara geçişi kolaylaştırmak

 

17.      Osmanlılarda ülke toprakları gelirlerine göre belli bölümlere ayrılırdı. Dirlik adı verilen bu bölümler, devlet memurlarına ve askerlere görev karşılığı olarak verilirdi. Dirlik alan memur ve askerler, gelirlerine göre atlı asker yetiştirmek zorundaydılar.

            Buna göre aşağıdakilerden hangisi Tımar Sistemi’nin Osmanlı Devleti’ne sağladığı yararlardan biri olarak gösterilemez?

            A) Her an savaşa hazır bir askerî gücün oluşturulması

            B) Hazineye yük olmadan asker yetiştirilmesi

            C) Tarım topraklarının genişlemesi

            D) Toprakların sürekli işlenmesi

 

18.       – Fatih sultan Mehmet, İstanbul’u aldıktan sonra yayımladığı bir fermanla korkup saklanan halkın korkmamasını, can, namus ve mallarının güvende olduğunu, dinlerine ve geleneklerine karışılmayacağını duyurmuştur.

            – Kanuni Sultan Süleyman, Mohaç Zaferi öncesinde orduyla savaş alanına ilerlerken askerlerine geçtikleri yerlerdeki Hıristiyan halkın ekili arazisine girilmesini, hayvanlarının alınmasını ve onlara başka türlü zarar verilmesini şiddetle yasaklamış, askerler de onun emrine uymuşlardır.

            Yukarıdaki örneklerden yola çıkarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

            A) Hoşgörü ve adaletin olduğuna

            B) Hıristiyanlara ayrıcalık tanındığına

            C) Özel mülkiyetin yaygın olduğuna

            D) Tarıma önem verildiğine

 

19.       Kur’an-ı Kerim’de yer alan “Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden …… sabahın Rabb’ine sığınırım.” ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi açıklanmak istenmiştir?

            A) Gece yapılan büyü ve muskanın günah olduğu

            B) Allah’ın muska ve büyü yapmayı Müslümanlara helal kıldığı

C) Bazı kişilerin yaptığı büyü ve muskanın İslam dinince geçerli olduğu

D) Büyü yapmanın ve muska taşımanın dinimizce kaçınılması gereken davranışlar olduğu

 

20.      Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin kötü alışkanlıklara başlamaması için dikkat etmesi gereken davranışlardan biri değildir?

            A) Arkadaş seçimini iyi yapmak

            B) Dinimizce yasak olan maddeleri kullanmamak

            C) Kendinden büyük ya da küçük yaştakilerle arkadaşlık

                 kurmak

            D) Aşırı bir özenti içerisinde olmamak

 

21.       İmanın koşullarından birisi de meleklere inanmaktır.

            Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri

            değildir?

            A) İnsanların duyduğu bazı gereksinimleri duymazlar.

            B) Sayıları sınırlıdır.

            C) Nurdan yaratılmış varlıklardır, gözle görülmezler.

            D) Erkek ya da dişi değillerdir.

 

Cevap Anahtarı

1.B  2.B  3.D  4.B  5.A  6.D  7.B  8.D  9.C  10.A  11.B  12.D  13.D  14.C  15.B  16.A  17.C  18.A  19.D  20.C  21.B


Bedava İlan Verme