Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Tarihin bilimsel tanımını yapınız?
2_Olgu ve olay kavramlarını açıklayıp örnek veriniz?
3_Tarih biliminin yöntemini diger bilimlerle karşılaştırınız?
4_Tarihçi bir olayla ilgili belgeleri hangi aşamalardan geçirerek degerlendiriniz?
5_Tarih neden nasıl sınıflandırılmıştır?

1- TARİHİN TANIMI: Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.

2- Olgu, bilimsel verilere dayalı, kanıtlanabilir özellikteki bilgidir.

örnekler:

Atatürk 1881 yılında doğmuştur.
Türklerin ilk sözlüğü Divan-ı Lugat-it Türk’tür.
Atatürk 19 Mayıs 1919′da Samsuna çıkmıştır.
Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
Atatürk 10 Kasım 1938′de vefat etmiştir.
“savaş” bir olgudur ama “1.dünya savaşı” bir olaydır…

5- dünyada belli başlı olaylar yaşanmıştır. bu olaylar tüm dünyayı derinden etkileyen olaylar olduğu için tarih sınırlandırılmıştır

sayfa 11
soRu 1) cevap:seyahatname
soru 2 ” :yazıLı
sayfa 12
istanbulda insanların evleri düzgün gecekondulaşma yok görünüş bakımından kirlilik yaratmamakta ve dier resimden daha ileride yani daha çok gelişmiş etipyo ise istanbula göre geride kalmış gelişmemiş bir yer görüntü kirliliği yaratmakta gecekondulaşma var.
Devamını Oku »

Tarih 10.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

1-Osmanlıların özellikle Rumeli’de uyguladıkları iskan siyaseti hakkında bilgi veriniz.
2-Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa Hıristiyan birliğini bozmak amacıyla yaptığı faaliyetleri yazınız.
3-Osmanlı Devleti ilk deniz donanmasını hangi beylik topraklarını ele geçirdikten sonra oluşturduğunu yazarak,
Osmanlı Devleti’nin Balkanlara ilk kez hangi hükümdarları zamanında adım attığını belirtiniz.
4-Cem Sultan olayının önemi nedir?Yazınız.
5-Tahtı oğluna bırakıp çekilen II.Murat’ın eski gücünü tekrar elde ettiği olay hangisidir?
Devamını Oku »

Tarih Dersi 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı
SORU 1- …………………………………..olayları …………………………………. bildirerek ………………………………….ilşkisi içerisinde …………………….dayanarak ………………………..olarak anlatan bilimdir. .(10 PUAN)

SORU 2- Bir tarihi bilgi değişebilir mi? Örneklerle açıklayınız. .(10 PUAN)

SORU 3- Miladi ve Hicri takvimi kaşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini yazınız. .(10 PUAN)

Devamını Oku »

 

1.Osman Bey zamanında fetih hareketleri aşağıdaki yerlerden hangisi üzerinde yoğunlaşmıştır?
A) Anadolu Beylikleri B) Bizans
C) Balkanlar D) Ege adaları
(1995-DPY-A)

2.Orhan Bey döneminde iik düzenli ordu birliklerinin kurulması, idare ve siyasi alanda kurumlaşmaya gidilmesi, Osmanlı Devteti’nde aşağıdaki gelişmelerden hangisini göstermektedir?
A) Aşiret toplumundan devlet hayatına geçildiğini
B) Dine bağlı bir devlet kurulduğunu
C) Anadolu Türk birliğinin sağlandığını
D) Devletin dini yasalarla idare edildiğini

3. Orhan Bey dönemi ne ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli askeri birliklerin kurulması
B) Divan teşkilâtının kurulması
C) Marmara kıyılarının ele geçirilmesi
D) Edirne’nin başkent olması

(1998 – KML)

4. Kuruluş Dönemi’nde, Osmanlılara karşı Avrupa devletlerinin Haçlı (birleşik) orduları kurmalarının temel nedeni aşağıdakiierden hangisidir?
A) istanbul Boğazı’nı ele geçirmek
B) Akdeniz’deki Osmanlı egemenliğine son vermek
C) Karadeniz ticaretini ele geçirmek
D) Türkleri Balkanlardan çıkartmak

(1995 – FUAÖL)

5. Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Bizans ve Balkanlar üzerine gitmelerinin nedenlerinden biri değildir?
A) Bizans’ta siyasi durumun karışık olması
B) Balkanlarda güçlü bir devletin bulunmaması
C) Bizans’ın Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışması
D) Anadolu Beyliklerinin Osmanlı’dan güçlü olması

6. Osmanlılar, aşağıdaki Anadolu beyliklerinin hangisinde, satın almak suretiyle toprak kazanmıştır?
A) Karamanoğullan’ndan
B) Hamitoğullan’ndan
C) İsfendiyaroğullan’ndan
D) Saruhanoğullan’ndan

(1997-FL)

7. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Türk Birliğini sağlamak için yapılan mücadelelerden biri değildir?
A) Karesioğullarmm alınması
B) Çimpe Kalesi’nin alınması
C) Germiyanoğulları ile akrabalık kurulması
D) Hamitoğullarmın alınması

8. Aşağıdakiierden hangisi Türklerin Balkanlardan kolay kolay atılamaycağım gösteren savaşlardan biri değildir?
A) Maltepe Savaşı
B) Sırpsındığı Savaşı
C) l. Kosova Savaşı
D) l!. Kosova Savaşı

9. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde sadece Bizanslılarla yaptıkları savaşlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?
A) Ankara -1. Kosova
B) Niğbolu – Koyunhisar
C) Maltepe -II. Kosova
D) Koyunhisar – Maltepe
10. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yıldırım Beyazıt döneminde yapılmıştır?
A) l. KosovaB) Varna
C) Niğbolu D) II. Kosova

(1998-DPY)

11. Yıldın m Bayezit, istanbul’un fethine hazırlık olarak aşağı-data’lerden hangisine daha çok önem vermiştir?
A) Boğazlarda Türk denetimini arttırmak
B) Bizans’ta iç karışıklıklar çıkarmak
C) Anadolu’yu tehdit eden Timur’a karşı önlem almak
D) Anadolu Türk beyliklerini kendine bağlamak

12. Anadolu Beyliklerini Osmanlı yönetimine bağlıyarak Anadolu Türk Birliğini sağlayan ilk Osmanlı padişahı aşağıda-kilerden hangisidir?
A) Osman Bey
B) Yıldırım Bayezit
C) l. Murat
D) II. Murat

13. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da Türk birliğinin bozulmasına yol açmıştır?
A) Niğbolu Savaşı
B) l. Kosova Savaşı
C) Ankara Savaşı
D) Varna Savaşı

14. l. Bulgar krallığına son verilmesi II. Anadolu Hisarfmn yaptırılması
Yukarıda verilenler aşağıdakiierden hangisin gerçekleştirmek için yapılmıştır?
A) Balkanlarda güvenliği sağlamak
B) Karadeniz’i Türk gölü haline getirmek
C) Bizans’a gelebilecek yardımları önlemek
D) Karamanoğuliarı Beyiiği’ni ortadan kaldırmak

15. Fetret Devri*ni sona erdiren, Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü yeniden sağlayan Padişah aşağıdakiierden hangisidir?
A) i. Murat
B) II. Murat
C) I. Mehmet
D) Fatih Sultan Mehmet

16. l. Düzmece Mustafa İsyam’nın bastırılması
II. Şeyh Bedrettin isyanı’mn bastırılması
III. Fetret Devrine son verilmesi
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde görülmüştür?
A) Yıldırım Bayezit
B) l. Murat
C) l. Mehmet
D) II. Murat

17. Osmanlılarda flk deniz savaşı hangi padişah döneminde olmuştur?
A) l. Murat
B) Yıldırım Bayezit
C) l. Mehmet
D) II. Murat

18. Edime – Segedin Antlaşması, aşağıdaki hükümdarlardan hangisi zamanında imzalanmıştır?
A) Yıldırım Bayezit
B) I. Mehmet
C) I. Murat
D) II. Murat

19. Avrupalıların Türkleri Balkanlardan atma ümidi, aşağıdakiierden hangisinin sonucunda tamamen ortadan kalkmıştır?
A) l. Kosova
B) II. Kosova
C) Niğbolu
D) Varna

20. Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş dönemi olaylarından biri değildir?
A) Otlukbeli Savaşı
B) Yeniçeri Ocağı’nın kurulması
C) İznik ve İzmit’in alınması
D) İlk defa Rumeli’ye geçilmesi

CEVAPLAR:1.B 2.A 3.D 4.D 5.C 6.B 7.B 8.A 9.D 10.C 11.A 12.B 13.C 14.C 15.C 16.C 17.C 18.D 19.B 20.A

 

1) Türklerin Orta Asya’ dan göç etmeleri, yer değiştirmeleri her zaman kolay olmamıştır. Göçler sırasında karşılaşılan zorluklar ve bazen savaşlar, her Türk’ ü tehlikeye göğüs gerip, her an bir ölüm – kalım mücadelesine hazır hale getirdi.

Bu bilgilere göre göçler Türkler üzerinde hangi yönde etkili olmuştur?

A) Teşkilatçılıklarında
B) Hayvancılıkta ilerlemelerine
C) Gittikleri coğrafyada hakimiyet kurmalarına
D) Savaşçılık özelliklerinin gelişmesine
E) Türk birliğinin kurulmasına

2) Aşağıda İslam öncesi Türklerle ilgili verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

A) Uygurlar ile yerleşik hayata geçilmiştir.
B) Yaşam biçimi ilk dönemlerde göçebedir.
C) Merkezi bir devlet oluşturamamışlardır.
D) En eski siyasal birliği Hunlar kurmuştur.
E) Devlet hükümdar ailesinin ortak malı sayılmıştır.

3) İslam öncesi Türk devletlerinde genelde düzenli bir veraset sistemi yoktur.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun yol açtığı sonuçlardan biri değildir?

A) Güçlü ve yetenekli kimseler devlet yönetimini ele geçirmiştir.
B) Taht kavgaları olmuştur.
C) Devletin yıkılışı çabuklaşmıştır.
D) İç çatışmalarla devlet zayıf düşmüştür.
E) Devlet yönetimi sürekli el değiştirmiştir.

4) Kavimler Göçünün aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Avrupa’ yı dinsel ve kültürel yönden etkilemiştir?

A) Roma İmparatorluğu’ nun ikiye ayrılması
B) Batı Roma’ nın yıkılması
C) Avrupa Hun Devleti’ nin kurulması
D) Hıristiyanlık dininin Barbar kavimler arasında yayılması
E) Feodalite rejiminin ortaya çıkması

5) Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin bilimsel faaliyetlere önem verdiklerini göstermektedir?

A) Göçebe yaşamaları
B) Yerleşik hayata geçmeleri
C) Orhun Yazıtlarını ortaya koymaları
D) On iki hayvanlı Türk takvimini yapmaları
E) Resim sanatında hayvan üslubunu kullanmaları

6) İslamiyet’ ten önce Türk devletleri töre ile yönetilirdi. Kurultay adı verilen meclis devlet yönetiminde etkiliydi. Devlet yönetiminde hatun da söz sahibidir.

Buna göre İslam öncesi Türk devletlerinde Kağan’ ın durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kağan’ ın yetkileri sınırsız değildir.
B) Devlet hükümdar ailesinin ortak malıdır.
C) Kağan seçimle iş başına gelmektedir.
D) Kağan’ ın dışında halk yönetime katılmıştır.
E) Yönetimde soylular hakimdir.

7) Türklerin sosyal ve ekonomik yaşamlarında belirleyici olan göçebe yaşayış Orta Asya Türk devletlerine hangi özelliği kazandırıştır?

A) Merkeziyetçilik
B) Askeri devlet
C) Milliyetçi devlet yapısı
D) Boylar federasyonu
E) Meşrutiyetçilik

8) Çin entrikaları ve Çinli prenseslerin Türk hanedanlarla yaptıkları evlilik sonrasında Türk prensleri arasındaki anlaşmazlıkların artması Orhun abidelerinde de bu zaafların Türk devletlerini zayıflatıp çökerttiğinden bahsedilmiştir.

A) Bilimsel B) Sosyal C) İktisadi
D) Kültürel E) Siyasi

9) Ülkelerini terk eden Türklerin, göç nedenleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) İklim değişmez
B) Kendi aralarındaki çekişmeler
C) Diğer Türk devletlerinin birlikte hareket etmeleri
D) Çin baskısı
E) Nüfusların artması

10) İslamiyet’ ten önceki Türk devletlerinden günümüze kalan sanat eserleri kullanılabilir ve taşınabilir cinsten eserlerdi.

Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türklerin yerleşik sanat eserlerine ilgi duymaması
B) Türklerin göçebe yaşamaları
C) Sanat eserlerini satmaları
D) Türklerin yerleşerek sanat yapımına önem vermeleri
E) Sanat yapımında Çinlilerden etkilenmeleri

11) Türkler Çinlilerle alış – verişlerinde ipek ve buğdayı alıp canlı hayvan ve hayvan ürünleri vermişlerdir.

Bu bilgilere dayanarak hangi sonuca varılır?

A) Hayvancılığa önem verdikleri
B) Avcılık yapmadıkları
C) Ticarete önem vermedikleri
D) Tarımla fazla uğraşmadıkları
E) Bilimsel çalışmalar yaptıkları

12) Orta Asya Türk devletleri göçebe yaşam sebebiyle tarımla uğraşmadılar. Ekonomik geçim kaynağı hayvancılık olarak gördüler. Ancak göçebe yaşamın Türklere kazandırdığı önemli yetenekler de vardır.

Bunlardan en kapsamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaret
B) Sanat etkinliği
C) Sosyal faaliyetler
D) Çeşitli dinlere inanmaları
E) Devlet teşkilatçılığı

13) Orta Asya’ da devlet yönetme yetkisi “kut anlayışına”
– Osmanlı’ da “Halifelik’ e” dayandırılmıştır.
– Böylece devlet o hanedanın ortak malı kabul edilmiştir.

Buna göre, Türk yönetim anlayışıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Seçimlere önem verilmiştir.
B) Yönetme yetkisinin Tanrısal güce dayanması
C) Ailenin en yaşlı kadını devleti yönetebilir
D) Laik yönetime sahiptir.
E) Türklerde veraset sistemi değişmemiştir.

14) Orta Asya Türk tarihinde, Türk devletlerinin kısa sürede yıkılıp, kısa sürede de kurulduğu bilinmektedir.

Bu durumun nedenleri arasında hangisini gösteremeyiz?

A) Türklerin teşkilatçı olması
B) Dış baskılara maruz kalması
C) Boyların isyan etmesi
D) Veraset sisteminin etkisi
E) Askerliğe önem verilmemesi

15) – Çinlilerden etkilenerek matbaayı kullandılar
– Askeri başarılardan çok kültürel alanda başarılı olmuşlar

Aşağıdaki devletlerden hangisi yukarıdaki bilgilere uygundur?

A) Göktürkler
B) Uygurlar
C) Hunlar
D) Kırgızlar
E) Korluk boyu

16) I. Mete Çin topraklarına girmeyip Çin’ i baskı altında tutmayı tercih etmiştir.
II. Uygurlar farklı dinlere girmelerine rağmen dini terimlerin Türkçe karşılıklarını kullandılar.
III. Karahanlılar İslam’ ı benimsemelerinden sonra bile Türk dilini kullanmışlardır.

Bu durumda, aşağıdakilerden hangisinin korunmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır?

A) Yönetim biçiminin
B) Milli benliklerinin
C) Toprak bütünlüğünün
D) Adalet ve hoşgörünün
E) İnanç sisteminin


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme