Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Tarihin bilimsel tanımını yapınız?
2_Olgu ve olay kavramlarını açıklayıp örnek veriniz?
3_Tarih biliminin yöntemini diger bilimlerle karşılaştırınız?
4_Tarihçi bir olayla ilgili belgeleri hangi aşamalardan geçirerek degerlendiriniz?
5_Tarih neden nasıl sınıflandırılmıştır?

1- TARİHİN TANIMI: Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.

2- Olgu, bilimsel verilere dayalı, kanıtlanabilir özellikteki bilgidir.

örnekler:

Atatürk 1881 yılında doğmuştur.
Türklerin ilk sözlüğü Divan-ı Lugat-it Türk’tür.
Atatürk 19 Mayıs 1919′da Samsuna çıkmıştır.
Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
Atatürk 10 Kasım 1938′de vefat etmiştir.
“savaş” bir olgudur ama “1.dünya savaşı” bir olaydır…

5- dünyada belli başlı olaylar yaşanmıştır. bu olaylar tüm dünyayı derinden etkileyen olaylar olduğu için tarih sınırlandırılmıştır

sayfa 11
soRu 1) cevap:seyahatname
soru 2 ” :yazıLı
sayfa 12
istanbulda insanların evleri düzgün gecekondulaşma yok görünüş bakımından kirlilik yaratmamakta ve dier resimden daha ileride yani daha çok gelişmiş etipyo ise istanbula göre geride kalmış gelişmemiş bir yer görüntü kirliliği yaratmakta gecekondulaşma var.
Devamını Oku »

Tarih 10.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

1-Osmanlıların özellikle Rumeli’de uyguladıkları iskan siyaseti hakkında bilgi veriniz.
2-Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa Hıristiyan birliğini bozmak amacıyla yaptığı faaliyetleri yazınız.
3-Osmanlı Devleti ilk deniz donanmasını hangi beylik topraklarını ele geçirdikten sonra oluşturduğunu yazarak,
Osmanlı Devleti’nin Balkanlara ilk kez hangi hükümdarları zamanında adım attığını belirtiniz.
4-Cem Sultan olayının önemi nedir?Yazınız.
5-Tahtı oğluna bırakıp çekilen II.Murat’ın eski gücünü tekrar elde ettiği olay hangisidir?
Devamını Oku »

Tarih Dersi 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı
SORU 1- …………………………………..olayları …………………………………. bildirerek ………………………………….ilşkisi içerisinde …………………….dayanarak ………………………..olarak anlatan bilimdir. .(10 PUAN)

SORU 2- Bir tarihi bilgi değişebilir mi? Örneklerle açıklayınız. .(10 PUAN)

SORU 3- Miladi ve Hicri takvimi kaşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini yazınız. .(10 PUAN)

Devamını Oku »

 

Devamını Oku »

1) Türklerin Orta Asya’ dan göç etmeleri, yer değiştirmeleri her zaman kolay olmamıştır. Göçler sırasında karşılaşılan zorluklar ve bazen savaşlar, her Türk’ ü tehlikeye göğüs gerip, her an bir ölüm – kalım mücadelesine hazır hale getirdi.

Devamını Oku »

. SINIF SOSYOLOJİ DERSİ II. DÖNEM I.YAZILI SORULARI
1.
             Kültür nedir? Açıklayınız. Devamını Oku »

AD: NO:
SOYAD: SINIF:

1)Aşağıdakilerden hangisinde I.olay II.olay üzerinde etkili olmamıştır?
I.olay II.olay
A)M.Ali Paşa İsyanı Hünkar İskelesi Antlaşması
B)Kutsal yerler sorunu Kırım Savaşı
C)Edirne Antlaşması Yunanistan’ın kurulması
D)Duyun-u Umumiyenin Kapitülasyonların
Kurulması kaldırılması
E)Berlin Antlaşması Ermeni sorunun
gündeme gelmesi
2)Berlin Antlaşmasında
I:Romanya II.Karadağ III.Sırbistan IV.Bulgaristan
Devletlerinden hangileri Osmanlı Devletinden bağımsızlıklarını kazanmıştır.
A)I ve II B)I ve III C)II ve III
D)I,II,III E)II,III veIV
3)Osmanlı Devleti, Fransa ve Rusya arasında yapılan Tilsit Antlaşması’na karşı tedbir amacıyla İngiltere ile aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamıştır?
A)Kütahya B)Paris C)Balta Limanı
D)Hünkar İskelesi E)Kale-i Sultaniye

Devamını Oku »

AD,SOYAD: NO:
………… LİSESİ 2007/2008 ÖĞRETİM YILI TARİH III DERSİ 11 S SINIFI II. DÖNEM III. YAZILI SINAVI
1. Mohaç Savaşının (1526) sonuçlarını yazınız.
2. Preveze Deniz Savaşının(1538) sonuçlarını yazınız.
3. Sokullu Mehmet Paşa tarafından ortaya atılan Don-Volga Kanalı projesiyle amaçlananlar nelerdi? Yazınız.
4. Kapıkulu Ordusu hakkında bilgi veriniz.
5. Osmanlı Devletinin Duraklamasının dış nedenlerini yazınız.
6. Osmanlı Devletinde Hukuk hakkında bilgi veriniz.
7. Tımar sisteminin bozulma nedenlerinden dördünü yazınız.
8. a) Kapıkulu Ocağının silahlarını yapan, tamir eden askeri sınıf………………………………………………………..Ocağıydı.
b) Osmanlı Devletinde ilk gümüş Para…………………………………………………………………tarafından bastırıldı.
c) Osmanlı Devletinde hayvancılıkla uğraşanlardan……………………………………………………vergisi alınırdı.
d) Osmanlı toplum hayatında esnaf, çiftçi gibi halk kesiminin oluşturduğu sınıfa ……………….……………………….denirdi.
9. Osmanlı devletin olağanüstü durumlarda ihtiyaçlar dahilinde toplamış olduğu vergiye ne ad verilir?
A) Çiftbozan B) Avarız C) Cizye D) Haraç E) Ağnam
10. Selçuklular ve Osmanlıların uyguladığı tımar sistemi sayesinde;
I. Üretimde süreklilik sağlanmıştır.
II. Devlet otoritesi ülkenin her bölgesine ulaş¬mıştır.
III. Devlet gelirleri artırılmıştır.
IV. Ülke bayındır hale getirilmiştir.
Bunlardan hangisi ülkede iç güvenliğin sağlanmasında etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve IV E) III ve IV
Not: 1-7. Sorular 10’ar puan; 8. Soru 20 puan 9 ve 10. Sorular 5’er puandır.

Devamını Oku »

9.SINIFLAR,TARİH DERSİ II. DÖNEM, II. YAZILI SINAV SORULARI (A)
Adı Soyadı:
Sınıfı:
No:

1) Bir tarihi olayın değerlendirilmesinde
I.Olayı meydana geldiği dönemin şartlarına göre değerlendirmek
II.Olayı günümüzdeki bazı olaylarla karşılaştırmak
III.Olayı farklı kaynaklara dayanarak incelemek
Yargılarından hangilerine önem verilmesi objektif bir yaklaşım sergilenmesini sağlar?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)II ve III

Devamını Oku »

TARİH II DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SINAV

Adı ve Soyadı:
Numarası :

1. Osmanlı Devleti dışarıdan aldığı borçları ödeyemeyince, alacaklı devletler Osmanlı Devleti’nin maliyesini denetlemek için bir yönetim kurmuşlardır.
Böyle bir yönetimin kurulması, Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki özeliklerinden hangisinin dikkate alınmadığını gösterir?
A) Anayasal düzene geçmesinin
B) Bağımsız olmasının
C) Merkeziyetçi olmasının
D) Padişahın Halife sanını taşımasının
E) Yabancılara ayrıcalıklar tanımış olmasının

Devamını Oku »

1)Aşağıdakilerden hangisi Haçlıların saldırı gücünün kırılmasına ve Türklerin Avrupa’ya yürümesine yol açan bir savaştır?
A)Varna B)Niğbolu C)I.Kosova
D)Maltepe E)II.Kosova

Devamını Oku »

1. Dört Halife döneminde bütün Müslümanlar kardeş kabul edildiği halde, Emeviler döneminde Araplar diğer Müslümanlardan üstün görülmüştür.
Emeviler dönemindeki bu anlayış aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

Devamını Oku »


Bedava İlan Verme