Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Tarihin bilimsel tanımını yapınız?
2_Olgu ve olay kavramlarını açıklayıp örnek veriniz?
3_Tarih biliminin yöntemini diger bilimlerle karşılaştırınız?
4_Tarihçi bir olayla ilgili belgeleri hangi aşamalardan geçirerek degerlendiriniz?
5_Tarih neden nasıl sınıflandırılmıştır?

1- TARİHİN TANIMI: Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.

2- Olgu, bilimsel verilere dayalı, kanıtlanabilir özellikteki bilgidir.

örnekler:

Atatürk 1881 yılında doğmuştur.
Türklerin ilk sözlüğü Divan-ı Lugat-it Türk’tür.
Atatürk 19 Mayıs 1919′da Samsuna çıkmıştır.
Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
Atatürk 10 Kasım 1938′de vefat etmiştir.
“savaş” bir olgudur ama “1.dünya savaşı” bir olaydır…

5- dünyada belli başlı olaylar yaşanmıştır. bu olaylar tüm dünyayı derinden etkileyen olaylar olduğu için tarih sınırlandırılmıştır

sayfa 11
soRu 1) cevap:seyahatname
soru 2 ” :yazıLı
sayfa 12
istanbulda insanların evleri düzgün gecekondulaşma yok görünüş bakımından kirlilik yaratmamakta ve dier resimden daha ileride yani daha çok gelişmiş etipyo ise istanbula göre geride kalmış gelişmemiş bir yer görüntü kirliliği yaratmakta gecekondulaşma var.
Devamını Oku »

Tarih 10.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

1-Osmanlıların özellikle Rumeli’de uyguladıkları iskan siyaseti hakkında bilgi veriniz.
2-Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa Hıristiyan birliğini bozmak amacıyla yaptığı faaliyetleri yazınız.
3-Osmanlı Devleti ilk deniz donanmasını hangi beylik topraklarını ele geçirdikten sonra oluşturduğunu yazarak,
Osmanlı Devleti’nin Balkanlara ilk kez hangi hükümdarları zamanında adım attığını belirtiniz.
4-Cem Sultan olayının önemi nedir?Yazınız.
5-Tahtı oğluna bırakıp çekilen II.Murat’ın eski gücünü tekrar elde ettiği olay hangisidir?
Devamını Oku »

Tarih Dersi 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı
SORU 1- …………………………………..olayları …………………………………. bildirerek ………………………………….ilşkisi içerisinde …………………….dayanarak ………………………..olarak anlatan bilimdir. .(10 PUAN)

SORU 2- Bir tarihi bilgi değişebilir mi? Örneklerle açıklayınız. .(10 PUAN)

SORU 3- Miladi ve Hicri takvimi kaşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini yazınız. .(10 PUAN)

Devamını Oku »

 

1.Osman Bey zamanında fetih hareketleri aşağıdaki yerlerden hangisi üzerinde yoğunlaşmıştır?
A) Anadolu Beylikleri B) Bizans
C) Balkanlar D) Ege adaları
(1995-DPY-A)

2.Orhan Bey döneminde iik düzenli ordu birliklerinin kurulması, idare ve siyasi alanda kurumlaşmaya gidilmesi, Osmanlı Devteti’nde aşağıdaki gelişmelerden hangisini göstermektedir?
A) Aşiret toplumundan devlet hayatına geçildiğini
B) Dine bağlı bir devlet kurulduğunu
C) Anadolu Türk birliğinin sağlandığını
D) Devletin dini yasalarla idare edildiğini

3. Orhan Bey dönemi ne ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli askeri birliklerin kurulması
B) Divan teşkilâtının kurulması
C) Marmara kıyılarının ele geçirilmesi
D) Edirne’nin başkent olması

(1998 – KML)

4. Kuruluş Dönemi’nde, Osmanlılara karşı Avrupa devletlerinin Haçlı (birleşik) orduları kurmalarının temel nedeni aşağıdakiierden hangisidir?
A) istanbul Boğazı’nı ele geçirmek
B) Akdeniz’deki Osmanlı egemenliğine son vermek
C) Karadeniz ticaretini ele geçirmek
D) Türkleri Balkanlardan çıkartmak

(1995 – FUAÖL)

5. Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Bizans ve Balkanlar üzerine gitmelerinin nedenlerinden biri değildir?
A) Bizans’ta siyasi durumun karışık olması
B) Balkanlarda güçlü bir devletin bulunmaması
C) Bizans’ın Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışması
D) Anadolu Beyliklerinin Osmanlı’dan güçlü olması

6. Osmanlılar, aşağıdaki Anadolu beyliklerinin hangisinde, satın almak suretiyle toprak kazanmıştır?
A) Karamanoğullan’ndan
B) Hamitoğullan’ndan
C) İsfendiyaroğullan’ndan
D) Saruhanoğullan’ndan

(1997-FL)

7. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Türk Birliğini sağlamak için yapılan mücadelelerden biri değildir?
A) Karesioğullarmm alınması
B) Çimpe Kalesi’nin alınması
C) Germiyanoğulları ile akrabalık kurulması
D) Hamitoğullarmın alınması

8. Aşağıdakiierden hangisi Türklerin Balkanlardan kolay kolay atılamaycağım gösteren savaşlardan biri değildir?
A) Maltepe Savaşı
B) Sırpsındığı Savaşı
C) l. Kosova Savaşı
D) l!. Kosova Savaşı

9. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde sadece Bizanslılarla yaptıkları savaşlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?
A) Ankara -1. Kosova
B) Niğbolu – Koyunhisar
C) Maltepe -II. Kosova
D) Koyunhisar – Maltepe
10. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yıldırım Beyazıt döneminde yapılmıştır?
A) l. KosovaB) Varna
C) Niğbolu D) II. Kosova

(1998-DPY)

11. Yıldın m Bayezit, istanbul’un fethine hazırlık olarak aşağı-data’lerden hangisine daha çok önem vermiştir?
A) Boğazlarda Türk denetimini arttırmak
B) Bizans’ta iç karışıklıklar çıkarmak
C) Anadolu’yu tehdit eden Timur’a karşı önlem almak
D) Anadolu Türk beyliklerini kendine bağlamak

12. Anadolu Beyliklerini Osmanlı yönetimine bağlıyarak Anadolu Türk Birliğini sağlayan ilk Osmanlı padişahı aşağıda-kilerden hangisidir?
A) Osman Bey
B) Yıldırım Bayezit
C) l. Murat
D) II. Murat

13. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da Türk birliğinin bozulmasına yol açmıştır?
A) Niğbolu Savaşı
B) l. Kosova Savaşı
C) Ankara Savaşı
D) Varna Savaşı

14. l. Bulgar krallığına son verilmesi II. Anadolu Hisarfmn yaptırılması
Yukarıda verilenler aşağıdakiierden hangisin gerçekleştirmek için yapılmıştır?
A) Balkanlarda güvenliği sağlamak
B) Karadeniz’i Türk gölü haline getirmek
C) Bizans’a gelebilecek yardımları önlemek
D) Karamanoğuliarı Beyiiği’ni ortadan kaldırmak

15. Fetret Devri*ni sona erdiren, Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü yeniden sağlayan Padişah aşağıdakiierden hangisidir?
A) i. Murat
B) II. Murat
C) I. Mehmet
D) Fatih Sultan Mehmet

16. l. Düzmece Mustafa İsyam’nın bastırılması
II. Şeyh Bedrettin isyanı’mn bastırılması
III. Fetret Devrine son verilmesi
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde görülmüştür?
A) Yıldırım Bayezit
B) l. Murat
C) l. Mehmet
D) II. Murat

17. Osmanlılarda flk deniz savaşı hangi padişah döneminde olmuştur?
A) l. Murat
B) Yıldırım Bayezit
C) l. Mehmet
D) II. Murat

18. Edime – Segedin Antlaşması, aşağıdaki hükümdarlardan hangisi zamanında imzalanmıştır?
A) Yıldırım Bayezit
B) I. Mehmet
C) I. Murat
D) II. Murat

19. Avrupalıların Türkleri Balkanlardan atma ümidi, aşağıdakiierden hangisinin sonucunda tamamen ortadan kalkmıştır?
A) l. Kosova
B) II. Kosova
C) Niğbolu
D) Varna

20. Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş dönemi olaylarından biri değildir?
A) Otlukbeli Savaşı
B) Yeniçeri Ocağı’nın kurulması
C) İznik ve İzmit’in alınması
D) İlk defa Rumeli’ye geçilmesi

CEVAPLAR:1.B 2.A 3.D 4.D 5.C 6.B 7.B 8.A 9.D 10.C 11.A 12.B 13.C 14.C 15.C 16.C 17.C 18.D 19.B 20.A

 

1) Türklerin Orta Asya’ dan göç etmeleri, yer değiştirmeleri her zaman kolay olmamıştır. Göçler sırasında karşılaşılan zorluklar ve bazen savaşlar, her Türk’ ü tehlikeye göğüs gerip, her an bir ölüm – kalım mücadelesine hazır hale getirdi.

Bu bilgilere göre göçler Türkler üzerinde hangi yönde etkili olmuştur?

A) Teşkilatçılıklarında
B) Hayvancılıkta ilerlemelerine
C) Gittikleri coğrafyada hakimiyet kurmalarına
D) Savaşçılık özelliklerinin gelişmesine
E) Türk birliğinin kurulmasına

2) Aşağıda İslam öncesi Türklerle ilgili verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

A) Uygurlar ile yerleşik hayata geçilmiştir.
B) Yaşam biçimi ilk dönemlerde göçebedir.
C) Merkezi bir devlet oluşturamamışlardır.
D) En eski siyasal birliği Hunlar kurmuştur.
E) Devlet hükümdar ailesinin ortak malı sayılmıştır.

3) İslam öncesi Türk devletlerinde genelde düzenli bir veraset sistemi yoktur.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun yol açtığı sonuçlardan biri değildir?

A) Güçlü ve yetenekli kimseler devlet yönetimini ele geçirmiştir.
B) Taht kavgaları olmuştur.
C) Devletin yıkılışı çabuklaşmıştır.
D) İç çatışmalarla devlet zayıf düşmüştür.
E) Devlet yönetimi sürekli el değiştirmiştir.

4) Kavimler Göçünün aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Avrupa’ yı dinsel ve kültürel yönden etkilemiştir?

A) Roma İmparatorluğu’ nun ikiye ayrılması
B) Batı Roma’ nın yıkılması
C) Avrupa Hun Devleti’ nin kurulması
D) Hıristiyanlık dininin Barbar kavimler arasında yayılması
E) Feodalite rejiminin ortaya çıkması

5) Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin bilimsel faaliyetlere önem verdiklerini göstermektedir?

A) Göçebe yaşamaları
B) Yerleşik hayata geçmeleri
C) Orhun Yazıtlarını ortaya koymaları
D) On iki hayvanlı Türk takvimini yapmaları
E) Resim sanatında hayvan üslubunu kullanmaları

6) İslamiyet’ ten önce Türk devletleri töre ile yönetilirdi. Kurultay adı verilen meclis devlet yönetiminde etkiliydi. Devlet yönetiminde hatun da söz sahibidir.

Buna göre İslam öncesi Türk devletlerinde Kağan’ ın durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kağan’ ın yetkileri sınırsız değildir.
B) Devlet hükümdar ailesinin ortak malıdır.
C) Kağan seçimle iş başına gelmektedir.
D) Kağan’ ın dışında halk yönetime katılmıştır.
E) Yönetimde soylular hakimdir.

7) Türklerin sosyal ve ekonomik yaşamlarında belirleyici olan göçebe yaşayış Orta Asya Türk devletlerine hangi özelliği kazandırıştır?

A) Merkeziyetçilik
B) Askeri devlet
C) Milliyetçi devlet yapısı
D) Boylar federasyonu
E) Meşrutiyetçilik

8) Çin entrikaları ve Çinli prenseslerin Türk hanedanlarla yaptıkları evlilik sonrasında Türk prensleri arasındaki anlaşmazlıkların artması Orhun abidelerinde de bu zaafların Türk devletlerini zayıflatıp çökerttiğinden bahsedilmiştir.

A) Bilimsel B) Sosyal C) İktisadi
D) Kültürel E) Siyasi

9) Ülkelerini terk eden Türklerin, göç nedenleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) İklim değişmez
B) Kendi aralarındaki çekişmeler
C) Diğer Türk devletlerinin birlikte hareket etmeleri
D) Çin baskısı
E) Nüfusların artması

10) İslamiyet’ ten önceki Türk devletlerinden günümüze kalan sanat eserleri kullanılabilir ve taşınabilir cinsten eserlerdi.

Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türklerin yerleşik sanat eserlerine ilgi duymaması
B) Türklerin göçebe yaşamaları
C) Sanat eserlerini satmaları
D) Türklerin yerleşerek sanat yapımına önem vermeleri
E) Sanat yapımında Çinlilerden etkilenmeleri

11) Türkler Çinlilerle alış – verişlerinde ipek ve buğdayı alıp canlı hayvan ve hayvan ürünleri vermişlerdir.

Bu bilgilere dayanarak hangi sonuca varılır?

A) Hayvancılığa önem verdikleri
B) Avcılık yapmadıkları
C) Ticarete önem vermedikleri
D) Tarımla fazla uğraşmadıkları
E) Bilimsel çalışmalar yaptıkları

12) Orta Asya Türk devletleri göçebe yaşam sebebiyle tarımla uğraşmadılar. Ekonomik geçim kaynağı hayvancılık olarak gördüler. Ancak göçebe yaşamın Türklere kazandırdığı önemli yetenekler de vardır.

Bunlardan en kapsamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaret
B) Sanat etkinliği
C) Sosyal faaliyetler
D) Çeşitli dinlere inanmaları
E) Devlet teşkilatçılığı

13) Orta Asya’ da devlet yönetme yetkisi “kut anlayışına”
– Osmanlı’ da “Halifelik’ e” dayandırılmıştır.
– Böylece devlet o hanedanın ortak malı kabul edilmiştir.

Buna göre, Türk yönetim anlayışıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Seçimlere önem verilmiştir.
B) Yönetme yetkisinin Tanrısal güce dayanması
C) Ailenin en yaşlı kadını devleti yönetebilir
D) Laik yönetime sahiptir.
E) Türklerde veraset sistemi değişmemiştir.

14) Orta Asya Türk tarihinde, Türk devletlerinin kısa sürede yıkılıp, kısa sürede de kurulduğu bilinmektedir.

Bu durumun nedenleri arasında hangisini gösteremeyiz?

A) Türklerin teşkilatçı olması
B) Dış baskılara maruz kalması
C) Boyların isyan etmesi
D) Veraset sisteminin etkisi
E) Askerliğe önem verilmemesi

15) – Çinlilerden etkilenerek matbaayı kullandılar
– Askeri başarılardan çok kültürel alanda başarılı olmuşlar

Aşağıdaki devletlerden hangisi yukarıdaki bilgilere uygundur?

A) Göktürkler
B) Uygurlar
C) Hunlar
D) Kırgızlar
E) Korluk boyu

16) I. Mete Çin topraklarına girmeyip Çin’ i baskı altında tutmayı tercih etmiştir.
II. Uygurlar farklı dinlere girmelerine rağmen dini terimlerin Türkçe karşılıklarını kullandılar.
III. Karahanlılar İslam’ ı benimsemelerinden sonra bile Türk dilini kullanmışlardır.

Bu durumda, aşağıdakilerden hangisinin korunmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır?

A) Yönetim biçiminin
B) Milli benliklerinin
C) Toprak bütünlüğünün
D) Adalet ve hoşgörünün
E) İnanç sisteminin

. SINIF SOSYOLOJİ DERSİ II. DÖNEM I.YAZILI SORULARI
1.
             Kültür nedir? Açıklayınız.


2.            
Eğitimin toplumsal işlevleri nelerdir? Açıklayınız.


3.            
Kültürün özellikleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız.


4.            
Dikey ve yatay hareketlilik ne demektir? Örnekle açıklayınız.


5.            
Toplumsal kurumların ayırıcı özelliklerini maddeler halinde yazınız.


6.            
Köyden kente göç nedenlerinden 5 tanesini maddeler halinde yazınız.


7.            
Az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş toplumların, toplumsal tabakalaşma piramitlerini çiziniz.


8.            
Toplumsal Kurumların çeşitlerinden olan Aile ve  Din Kurumlarının görevleri ve  yapısal öğeleri hakkında bilgi veriniz.


9.            
Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

·         Emperyalizm     

·         Örgüt

·         Kurum

AD: NO:
SOYAD: SINIF:

1)Aşağıdakilerden hangisinde I.olay II.olay üzerinde etkili olmamıştır?
I.olay II.olay
A)M.Ali Paşa İsyanı Hünkar İskelesi Antlaşması
B)Kutsal yerler sorunu Kırım Savaşı
C)Edirne Antlaşması Yunanistan’ın kurulması
D)Duyun-u Umumiyenin Kapitülasyonların
Kurulması kaldırılması
E)Berlin Antlaşması Ermeni sorunun
gündeme gelmesi
2)Berlin Antlaşmasında
I:Romanya II.Karadağ III.Sırbistan IV.Bulgaristan
Devletlerinden hangileri Osmanlı Devletinden bağımsızlıklarını kazanmıştır.
A)I ve II B)I ve III C)II ve III
D)I,II,III E)II,III veIV
3)Osmanlı Devleti, Fransa ve Rusya arasında yapılan Tilsit Antlaşması’na karşı tedbir amacıyla İngiltere ile aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamıştır?
A)Kütahya B)Paris C)Balta Limanı
D)Hünkar İskelesi E)Kale-i Sultaniye

4) Osmanlı Devletinde balkanlardaki ilk ve son azınlık hangi olaylarla bağımsızlığını kazanmıştır?
İlk azınlık Son azınlık
A)Bükreş 93 Harbi
B)Edirne 93 Harbi
C)Edirne I.Dünya Savaşı
D)Edirne I.Balkan Savaşı
E)Bükreş II.Balkan Savaşı
5)Osmanlıda 19yy.’da medreseler Evkaf Nezaretine, batı tarzı eğitim kurumları Maarif Nezaretine bağlandı.Böylece eğitimde ikilik ortaya çıktı.Bu durum hangi dönemde gerçekleşmiştir?
A)II.Abdülhamit B)I.Abdülaziz C)II.Mahmut
D)I.Abdülhamit E)I.Abdülmecid

6)Osmanlı’da gayri Müslimler ile Müslümanlar arasındaki en önemli farklar ne zaman kaldırılmıştır?
A)Tanzimat B)Sened-i İttifak C)Islahat
D)I.Meşrutiyet E)II.Meşrutiyet

7)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda Fransız İhtilalinin etkisiyle ortaya çıkmamıştır?
A)Sırp isyanı B)Yunan İsyanı C)Tanzimat
D)Mecelle E)M.Ali Paşa İsyanı

8)Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilalinin ortaya çıkmasının dış sebeplerindendir?
A)7 yıl savaşları
B)Osmanlıda I.Meşrutiyetin ilanı
C)İngiltere’deki meşrutiyet rejimi
D)İsviçre’de liberallerin yönetimde olması
E)Almanya’nın siyasi birliğinin sağlaması

9)Nüfus sayımı Osmanlı tarihinde ilk kez II.Mahmut döneminde yapılmıştır.II.Mahmut nüfus sayımının düzenli yapılmasını sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini kurmuştur?
A)Ceride Nezareti B)Nafia Nezareti C)Evkaf Nezareti
D)Sayman Nezareti E)Dahiliye Nezareti

10)İngiltere’nin Osmanlı topraklarını paylaşma politikası içine girmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)Almanya’nın siyasi birliğini sağlaması
B)Osmanlının Almanya’ya yakınlaşması
C)İngiltere ile Rusya’nın ittifak kurması
D)İngiltere’nin Hindistan’da sömürge kurmak istemesi
E)Osmanlı Devleti’nin zayıflaması

11)Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yapılan 1833 Hünkar iskelesi Antlaşmasının en önemli sonucu nedir?
A)Osmanlı son kez boğazlar üzerinde tek hakim olmuştur.
B)Rusya sıcak denizlere inme imkanını elde etmiştir.
C)Rusya güney sınırlarını güvence altına almıştır.
D)Boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır.
E)Boğazlar uluslar arası statüye sahip olmuştur.

12)-1798 Fransa’nın Mısırı işgali
-1833 Mısır sorunu
Yukarıdaki olayların ortak özelliği nedir?
A)Osmanlı Devletinin K.Afrika’daki egemenliği sona erdi
B)İngiltere’ye verilen ticari imtiyazlar arttı
C)Osmanlı Devleti Avusturya ile ittifak yapmıştır.
D)Rusya sıcak denizlere inme politikasını gerçekleştirdi.
E)Osmanlı Devleti Rusya ile ittifak yaptı.

13)İdare kademelerde görev alacak memur yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Mülkiye ne zaman açıldı?
A)II.Mahmut B)II.Abdülhamit C)I.Abdülmecid
D)I.Abdülaziz E)V.Mehmet Reşad

14)Kırım Savaşı’ndan sonra düzenlenen Paris Barış Konferansına savaşa katılmadığı halde temsilcileri katılan hükümet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fransa B)Piyemonte C)İngiltere
D)Prusya E)Avusturya

15)II.Meşrutiyet aşağıdaki özelliklerden hangisi ile daha önce görülmeyen bir gelişme sağlamıştır?
A)Anayasal yönetime geçilmesi
B)Halkı yönetime katması
C)Padişahın yetkilerini kısıtlaması
D)Batılılaşma özelliği göstermesi
E)Çok partili hayata geçilmesi

16)XIX. ve XX. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde yaşanan Tanzimat,Islahat ve Meşrutiyet hareketlerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Parlamenter sistemi gerçekleştirme
B)Teokratik yapıyı sürdürme
C)Devletin dağılmasını önleme
D)Anayasal düzeni sağlama
E)Uluslaşma sürecini tamamlama

17)Aşağıdaki coğrafyalardan hangisinin elden çıkışı Osmanlıda uygulanan ümmetçilik akımının etkisizliğine kanıt olarak gösterilemez?
A)Suriye B)Lübnan C) Cezayir
D)Irak E) Ürdün

18) Aşağıdakilerden hangisi 1787’de ABD’nin kuruluşunun doğurduğu sonuçlardan biri değildir?
A) İnsan Hakları Beyannâmesi’nin ilan edilmesi
B) Fransa’nın sömürgecilik yarışını kaybetmesi
C) Avrupa uygarlığının, yeni bir yayılma alanı bulması
D) Avrupa’ya karşı denge unsurunun oluşması
E) ABD’ye göçler sayesinde Avrupa’da işsizliğin azalması

19) I. Osmanlı
II. Amerika
III. Avusturya
IV. İngiltere
V. İspanya
Yukarıdaki devletlerden hangileri, demokratikleşme yolunda yaptıkları çalışmalar ile Fransız İhtilali’ni etkilemiştir?
A) I ve II B) III ve V C) II ve IV
D) I ve IV E) II ve III

20) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde Batılı anlamda yapılan yenilik hareketlerine bir örnek sayılamaz?
A) Islahat Fermanı
B) Sened-i ittifak
C) Tanzimat Fermanı
D) Lâle Devri Islahatları
E) Nizam-ı Cedit Dönemi

21) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devlet yönetiminin teokratik niteliğini vurgulamaktadır?
A) Azınlıklara hoşgörülü davranılması
B) Devletteki mutlak gücün padişahın elinde olması
C) Devletin çok uluslu olması
D) Divan’a sadrazamların başkanlık etmesi
E) Kararların Şeyhülislamdan alınan fetva ile uygulanması

22) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun XVIII. Yüzyılda gerçekleştirdiği askeri ıslahatlardan biri değildir?
A) Nizam-ı Cedit askeri birliklerinin oluşturulması
B) Kara mühendishanesinin oluşturulması
C) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
D) Sürat topçularının oluşturulması
E) Orduya bölük ve tabur sisteminin getirilmesi

23) Gerileme döneminde Avusturya,Pasarofça Antlaşmasıyla ele geçirdiği yerlerin bir bölümünü aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Osmanlıya geri vermiştir?
A)Ziştovi B)Yaş C)Vasvar D)İstanbul E)Belgrad

24) Türk tarihinin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi’yi, Osmanlı tarihindeki ferman ve ıslahatlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlk defa padişahın yetkilerini sınırlandırması
B) Topyekün batılılaşma yolunda atılan ilk adım olması
C) Belçika ve Prusya Anayasaları örnek alınmıştır
D) Avrupalı devletlerin baskısıyla yapılmış olması
E) Osmanlı’yı çöküşten kurtarması

25) Osmanlı Tarihi’nde, bazı devlet adamları gerçekleştirilmesinde katkıda bulundukları oluşumlar ile özdeşleşmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu yargıya uymaz?
A) Mustafa Reşit Paşa -Tanzimat Fermanı
B) Alemdar Mustafa Paşa – Sekban-ı Cedit
C) Mithat Paşa-l. Meşrutiyet
D) Nevşehirli Damat İbrahim – Lâle Devri
E) Ahmet Cevdet Paşa – Islahat Fermanı

26) Osmanlı Devleti’nde Parlamenter sisteme geçiş aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
A) Sened-i İttifak’la
B) Tanzimat Fermanı’yla
C) Islahat Fermanı’yla
D) I. Meşrutiyet’le
E) Bab-ı Ali Baskını’yla

27) 1908 yılında Aydınların baskısı sonucu ilan edilen II. Meşrutiyete göre her ne düşüncede olursa olsun partilerin kurulması serbest bırakılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nde gelişmeye başladığını gösterir?
A) Laik devlet anlayışının
B) Monarşik devlet sisteminin
C) Ulusal egemenlik kavramının
D) Sömürgeci devlet yapısının
E) Ulusal bağımsızlığın

28)Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilalinin getirdiği düşünce akımları ile bağdaşmaz?
A)Tanzimat Fermanının ilan edilmesi
B)Meşrutiyetin ilan edilmesi
C)İslahat fermanının ilan edilmesi
D)31 Mart olayının çıkması
E)Sened-i İttifakın imzalanması

29). Aşağıdakilerden hangisi ile, Osmanlı İmparatorluğu’nda “askerlik düzeni” ocak şeklinden bir vatan görevi şekline getirilmiştir?
A)Sened-i İttifak
B)Tanzimat Fermanı
C)Islahat Fermanı
D)Kanun-i Esasi
E)Mecelle-i Osmanlı
30). Tanzimat fermanı ile aşağıdaki alanların hangisinde yenilik yapılmamıştır?
A)Askerlik B)Maliye C)İdare D)Hukuk E)Tarım

31)Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut döneminde kaldırılmamıştır?
A)Yeniçeri Ocağı B)Müsadere C)Cizye vergisi
D)Tımar ve Zeamet E)Divan-ı Hümayun

32) Tanzimat Fermanında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır?
A)Rüşvet ve iltimasın kaldırılması
B)Mahkemelerin açık olarak yapılması
C)Hristiyanların il meclislerine üye olması
D)Askerlik işlerinin düzene konması
E)Vergilerin herkesten gelirine göre alınması

33)Aşağıdakilerden hangisi 1848 İhtilallerinin sonuçlarından değildir?
A)Fransada cumhuriyet ilan edildi
B)Almanya ve İtalya siyasi birliğini sağladı
C)Belçika ve Hollanda birbirinden ayrıldı
D)İşçi sınıfına haklar verildi
E)Avusturya’da Macarlar ayaklandı

NOT: Her sorunun doğru cevabı 3 Puandır. .
(3×33=99+1=100 puan)
Süre 45 dakikadır

AD,SOYAD: NO:
………… LİSESİ 2007/2008 ÖĞRETİM YILI TARİH III DERSİ 11 S SINIFI II. DÖNEM III. YAZILI SINAVI
1. Mohaç Savaşının (1526) sonuçlarını yazınız.
2. Preveze Deniz Savaşının(1538) sonuçlarını yazınız.
3. Sokullu Mehmet Paşa tarafından ortaya atılan Don-Volga Kanalı projesiyle amaçlananlar nelerdi? Yazınız.
4. Kapıkulu Ordusu hakkında bilgi veriniz.
5. Osmanlı Devletinin Duraklamasının dış nedenlerini yazınız.
6. Osmanlı Devletinde Hukuk hakkında bilgi veriniz.
7. Tımar sisteminin bozulma nedenlerinden dördünü yazınız.
8. a) Kapıkulu Ocağının silahlarını yapan, tamir eden askeri sınıf………………………………………………………..Ocağıydı.
b) Osmanlı Devletinde ilk gümüş Para…………………………………………………………………tarafından bastırıldı.
c) Osmanlı Devletinde hayvancılıkla uğraşanlardan……………………………………………………vergisi alınırdı.
d) Osmanlı toplum hayatında esnaf, çiftçi gibi halk kesiminin oluşturduğu sınıfa ……………….……………………….denirdi.
9. Osmanlı devletin olağanüstü durumlarda ihtiyaçlar dahilinde toplamış olduğu vergiye ne ad verilir?
A) Çiftbozan B) Avarız C) Cizye D) Haraç E) Ağnam
10. Selçuklular ve Osmanlıların uyguladığı tımar sistemi sayesinde;
I. Üretimde süreklilik sağlanmıştır.
II. Devlet otoritesi ülkenin her bölgesine ulaş¬mıştır.
III. Devlet gelirleri artırılmıştır.
IV. Ülke bayındır hale getirilmiştir.
Bunlardan hangisi ülkede iç güvenliğin sağlanmasında etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve IV E) III ve IV
Not: 1-7. Sorular 10’ar puan; 8. Soru 20 puan 9 ve 10. Sorular 5’er puandır.

BAŞARILAR…

9.SINIFLAR,TARİH DERSİ II. DÖNEM, II. YAZILI SINAV SORULARI (A)
Adı Soyadı:
Sınıfı:
No:

1) Bir tarihi olayın değerlendirilmesinde
I.Olayı meydana geldiği dönemin şartlarına göre değerlendirmek
II.Olayı günümüzdeki bazı olaylarla karşılaştırmak
III.Olayı farklı kaynaklara dayanarak incelemek
Yargılarından hangilerine önem verilmesi objektif bir yaklaşım sergilenmesini sağlar?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)II ve III

2)Tarih öncesi ve Tarihi Çağlar’ın günümüze yaklaştıkça sürelerinin kısaldığı görülür. Aşağıdakilerden hangisinin bu durum üzerinde etkisi olduğu söylenemez?
A)Toplumlararası iletişimin hızlanması B)Toplumsal gelişmenin yavaşlaması
C)Ticari faaliyetlerin hızlanması D)Teknolojinin hızla genişlemesi
E)Toplumlararası rekabetin artması

3)Yaşanan olaylar doğrudan tarihi bilgi ve kaynak olarak değerlendirilmezler. Bir olay üzerinden belli bir sürenin geçmesi beklenir. Bu durum
I.Objektif bir değerlendirmenin yapılabilmesi
II.Olayların tüm sonuçlarıyla birlikte ortaya çıkması
III.Olayların başka olaylarla bağlantılı olması gibi yargılardan hangileriyle ilgilidir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)I, II ve III

4) Lidya uygarlığında ticari faaliyetleri kolaylaştırma düşüncesi paranın icadına, paranın icadı uluslar arası ticaretin gelişimine, o da Kral Yolu’nun yapılmasına neden olmuştur. Buna göre;
I.Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi bulunduğu
II.Bir olayın sonucunun, sonraki olaya neden olduğu
III.Lidyalıların yalnız ticari faaliyetlerle ilgilendikleri yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)I, II ve III

5)Cilalı Taş Devri’ni yaşamış olan bir bölgede yapılan kazılar sonucunda;
-buğday kalıntılarına,
-seramiklere
-hayvan koşumlarına rastlanmıştır. Buna göre;

I.Yerleşik yaşam başlamıştır.
II.Ateşten yararlanılmıştır
III.Devirleri sırasıyla yaşamışlardır.
IV.Hayvanlar ehlileştirilmiştir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)I ve II B)II ve IV C)II ve III D)I, II ve III E)I, II ve IV

6) İlkçağ’da gözümüze çarpan;
-Sümerlerin çivi yazısını kullanmaları
-Hititlerin anal denilen yıllıklar yazmaları
-Lidyalıların parayı kullanmaları gibi gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kendi alanlarında ilk buluşlar olmaları B)Tarih öncesi dönemde gerçekleştirilmeleri
C)Toplum tarafından benimsenmiş olmaları D)Tarihi çağları başlatmış olmaları
E)Evrensel nitelikteki gelişmeler olmaları

7)MÖ.1280 yılında imzalanan Kadeş Antlaşması’na göre;
I.Mısır veya Hititlerden kaçan bir sığınmacı iade edilecek
II.Kaçan sığınmacı öldürülmeyecek
III.Suçundan dolayı ailesine zarar verilmeyecektir. Buna göre bu maddelerden hangileri, toplu ceza yerine bireysel hukuk anlayışına kesin kanıt olarak gösterilebilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I ve III

8) Ahiret inancına sahip Mısırlılar, bedenin bozulmaması amacıyla ölüleri mumyalamışlar ve ölüler için anıt mezarlar yapmışlardır. Bu durum Mısırlıların aşağıdaki alanların hangilerinde gelişme göstermelerine sebep olmuştur?
A) Bürokrasi- Yasa hazırlayıcılığı B)Tıp- Mimari C)Savaş- Merkezi Krallık
D)Bilim- Felsefe E)Ticaret- Tarım

9) İyonlardaki
I.Şehir devletleri halinde yaşayarak özgür bir ortam oluşturmaları
II.Site yöneticilerinin bilimle uğraşanları desteklemeleri
III.Çok tanrıcılığı benimsemeleri
IV.Ticaret sayesinde diğer uygarlıklarla etkileşime geçmeleri gibi özelliklerden hangileri bilim ve felsefe alanındaki gelişmelerde etkili olmamıştır?
A)Yalnız III B)II ve IV C)I ve II D) III ve IV E)I ve III

10) Orta Asya’da islamiyetten önce kurulan Türk devletlerinde ülke, hanedanın ortak malı olarak kabul edilmiş ve aile üyelerine ülke yönetiminde görevler verilmiştir. Bu durumun ortaya çıkardığı en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kısa sürede yıkılmaları B)Halka baskı uygulamaları C)Savaşçı bir toplum olmaları
D)Göçebeliği benimsemeleri E)Avrupa’ya göç etmeleri

11) Göçebe Türklerin sanat faaliyetlerinde çoğunlukla savaş sahneleri, av sahneleri ve hareketli figürler yer alır. Bu durum Türk Sanatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A)Boyların katkıları ile oluştuğunun B)Göçebe yaşantıdan etkilendiğinin
C)Klasik bir dönem yaşandığının D)Halk tarafından benimsenmediğinin
E)Başka kültürlerden etkilendiğinin

12) Kavimler Göçünden sonra merkezi krallıkların yıkılması ile kendi güvenliğini sağlayamayan köylüler ve toprak sahipleri, daha güçlü olanın yanında yer almaya çalışmışlardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur?
A)Kilisenin etkinliğinin azalmasında B)Merkezi yönetimin kurulmasında
C)Tarım gelirlerinin artmasında D)Halk arasında dayanışma oluşmasında
E)Feodal yönetim şeklinin doğmasında

13) Orta Asya Türk devletlerinde devlet yönetiminde Hakana yardımcı olunabilmesi amacıyla Kurultay adlı bir meclis oluşturulmuştur. Bu meclis karar alma meclisi değil danışma meclisi niteliğindedir. Buna göre;
I.Son kararın Hakana ait olması
II.Devletin ileri gelenlerince oluşturulması
III.Devlet yönetiminde Hakana yardımcı olması gibi özelliklerinden hangileri Kurultaya danışma meclisi niteliği katmaktadır?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E) II ve III

14) Uygurlarda Maniheizm resmi din olarak kabul edilmesine rağmen devlet içerisinde başka dinlere ait mabetlere de sıkça rastlanmaktadır. Buna göre Uygurlarla ilgili olarak;
I.Dini inançlara karşı hoşgörüyle yaklaşılmıştır.
II.Toplumda mezhep farklılıkları bulunmaktadır.
III.Laik devlet anlayışı benimsenmiştir. Gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I,II ve III

15) İslamiyetten önce Arabistan halkının bir kısmı, Hristiyanlığa ve Museviliğe, büyük bir kısmı ise putperestliğe inanmaktaydı. Halk kabileler halinde yaşamaktaydı. Ayrıca toplumda kan davaları eksik olmuyordu. Bu açıklama aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olarak gösterilebilir?
A)Ekonomik olarak geri kalınmış bir toplum olduğuna B)Halk arasında sınıflaşmalar olduğuna
C)Dini ve siyasi yönden toplumda bütünlük bulunmadığına D)Ticaretin önemli bir geçim kaynağı olduğuna
E)Çevre uygarlıklardan etkilenildiğine

16) I.Durum: Dört Halife Devrinde halifelerin işbaşına gelişinde Mekke’nin ileri gelenleri söz sahibi olmuşlar ve halifeleri seçimle belirlemişlerdir.
II.Durum: Emevilerle birlikte ölen halifenin yerine oğlu geçmeye başlamıştır. Bu iki durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?
A)İslam toplumunda çoğulculuğa her zaman önem verildiğinin
B)Emevilerden itibaren halifelikte saltanat sisteminin benimsendiğinin
C)Emevilerle birlikte yönetimin aynı aileden devam ettiğinin
D)Halifelerin her zaman seçimle işbaşına geçmediğinin
E)İslam Devletinde demokratik dönemler bulunduğunun

17) Hz.Ebubekir döneminde;
-dinden dönen kabileler itaat altına alınmış
-zekat vermek istemeyenlerin üzerine gidilmiş
-sahte peygamberler ortadan kaldırılmıştır. Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A)Devlet otoritesini sağlamaya B)Sınırları genişletmeye C)Kur’an’ın orjinalliğini korumaya
D)Arap Milliyetçiliğini önlemeye E)Ticaret gelirlerini artırmaya

18)Abbasiler döneminde, Eski Yunan ve Roma Medeniyetlerine ait pek çok eser Arapçaya çevrilmiştir. Medreselerde de tefsir, fıkıh, kelam gibi derslerin yanı sıra tıp, matematik, kimya gibi dersler de okutulmuştur. Buna göre;
I.İslam kültürü, Batı kültürünün temelini oluşturmaktadır.
II.Farklı zaman dilimlerinde göze çarpan uygarlıklar arasında kültürel etkileşim olabilmektedir.
III.Abbasiler döneminde dini ve pozitif bilimlere önem verilmiştir gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve III D)II ve III E)I ve II

19) –İslamiyetin Türkler arasında yayılmaya başlaması
-Orta Asya’da Çin hakimiyetinin sona ermesi
-Ticaret yollarının Müslümanların denetimine geçmesi
-Türk ve Arap toplulukları arasındaki ilişkilerin gelişmesi
Talas Savaşı’nın yukarıdaki sonuçları aşağıdaki alanların hangisine yönelik değildir?
A)Dini B)Siyasi C)Bilimsel ve Kültürel D)Ekonomik E)Sosyal

20) Türkler, İslamiyeti kabul ettikten sonra İslamiyeti yaymak amacıyla çeşitli savaşlar yapmışlardır. Böylece cihat politikasını uygulamışlardır. Buna göre
I.Dandanakan Savaşı
II.Malazgirt Savaşı
III.Pasinler Savaşı
IV.Yassıçemen Savaşı savaşlarından hangileri cihat özelliği göstermez?
A)Yalnız II B)II ve III C)I ve IV D)II ve IV E)I,II ve IV

21)Karahanlı Devleti İslamiyeti kabul etmesine rağmen;
-Türkçeyi her alanda kullanmışlar
-Ülkeyi eski Türk geleneklerine göre yönetmişlerdir. Bu durum;
I.Türk geleneklerinden kopmadıkları
II.Araplaşma eğilimi taşımadıkları
III.İslamiyeti tam olarak benimseyemedikleri yargılarından hangilerine kanıttır?
A)Yalnız I B)I ve II C)I ve III D)II ve III E)I,II ve III

22)Türk-İslam devletlerinde ele geçirilen topraklar komutanlara görev karşılığında dağıtılmış ve onlardan bulun dukları bölgelerde vergi toplamaları, asker yetiştirmeleri, bölgeyi bayındır hale getirerek yönetmeleri istenmiştir. Buna göre bu sistem aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili değildir?
A)Ekonomik B)Yönetim C)İmar D)Askeri E)Dini

23) Moğol İmparatoru Cengiz Han döneminde (1196-1227) Orta Asya’daki İslam mimari eserlerinin yakılıp yıkıldığı gözümüze çarparken, ölümünden sonra ortaya çıkan Moğol Hanlıkları döneminde bu İslam eserlerinin onarıldığı hatta yenilerinin yapıldığı görülmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)Moğolların siyasi otoritelerini kaybettiklerinin B)Moğollar arasında İslamiyetin yayılmaya başladığının
C)Moğolların Türk kültürünü etkilediklerinin D)Moğolların ikili yönetim anlayışıyla yönetildiklerinin
E)Moğolların, İslamiyetin koruyuculuğunu üstlendiklerinin

24)1040 Dandanakan Savaşı Gaznelileri çöküşe götürürken , Selçukluların kuruluşunun tamamlanmasını sağlamıştır. Sadece bu bilgiler;
I.İktidarın el değiştirmeye başladığı
II.Bölgedeki güç dengelerinin değiştiği
III.Devlette Türkmenlerin etkin hale geldiği yargılarından hangilerinin göstergesi olabilir?
A)Yalnız II B)II ve III C)I ve II D)I ve III E)I,II ve III

25)Malazgirt savaşı sonrası Türklerin Anadolu’ya göçe yönlendirilmesi;
I.Türkleri Balkan fetihlerinde destek güç olarak kullanmak
II.Denizcilik alanında Venedik donanmasıyla boy ölçüşmek
III.Halkın kültürel yönden gelişmesine destek sağlamak
IV.Anadolu’nun kısa sürede Türkleşmesini sağlamak
V.Anadolu’da kurulan beyliklere nüfus desteği sağlamak yargılarından hangileri ile ilgilidir?
A)I ve II B)III ve IV C)III ve V D)IV ve V E)I ve III

9.SINIFLAR,TARİH DERSİ II. DÖNEM, II. YAZILI SINAV SORULARI (B)
Adı Soyadı:
Sınıfı:
No:

1) I.Olayların meydana geldiği dönemlerde yazılan her türlü belgeye ana kaynak denir.
II. Ana kaynaklardan yararlanılarak yazılan eserlere ise ikinci el kaynak denir.
Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?
A)İkinci el kaynaklar çoğunlukla yanlış bilgiler içerir
B)Ana kaynaklar yazılırken ikinci elden kaynaklardan da faydalanılır.
C)İkinci el kaynaklar, ana kaynakların izlerini taşır
D)Aynı olayı anlatan kaynaklar aynı kişiler tarafından yazılmıştır
E)Ana kaynakların güvenilirliği zayıftır

2) Tarih Öncesi Çağlar’dan, Tarihi Çağlar’a geçiş dönemi toplumdan topluma farklılık gösterir
Bu duruma neden olarak;
I.Toplumların inanış biçimleri
II.Toplumların yazıyı farklı zamanlarda kullanmaları
III.Bilimsel çalışmaların önemsenmemesi yargılarından hangileri gösterilebilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)II ve III

3) “Tarihi bilgiler, kesin ve değişmez bilgiler değildir.”Aşağıdaki yargılardan hangisi bu açıklamayı destekler niteliktedir?
A)Yeni belge ve bilgiler eski bilgileri değiştirebilir B)Tarihi olay objektif bir biçimde değerlendirilmelidir
C)Yerli kaynaklar gibi yabancı kaynaklara da başvurulması, kesin sonuçlar elde edilmesini sağlar.
D)Tarihi olaylar mutlaka belgelere dayandırılmalıdır E)Tarihte yer ve zaman kavramı son derece önemlidir.

4)Yontma Taş Devri’nin sonlarında bulunan ateş, insan topluluklarının yaşamlarında önemli değişikliklere yol açmıştır. Buna göre;
I.Seramik yapımının gerçekleşmesi
II.Madenlerin eritilerek hayata sokulması
III.Yerleşik yaşama geçilmesi gibi faaliyetlerden hangilerinin ateşin kullanılması ile doğrudan bir ilişkisi yoktur?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve III E)II ve III

5) Tarih öncesi Dönemler, insanların kullanmış oldukları araç ve gereçlerin özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. En eski döneme ait eşyalar, diğer dönemlere ait eşyalara oranla toprağın daha alt katmanlarında yer almaktadır. Tarih öncesi devirleri, tarihsel sürece uygun yaşamış bir bölgede araştırma yapan bir arkeolog sırasıyla aşağıdaki alet türlerinden hangilerini bulur?
A)Taş, toprak, maden B)Toprak, taş, maden C)Taş, maden, toprak
D)Maden, toprak, taş E)Maden, taş, toprak

6) İlkçağ toplumlarından; Sümerler’in yazıyı, Mısırlıların Güneş takvimini, Çinlilerin ipekli kağıdı icat etmeleri;
I.Gereksinim duymaları
II.Medeniyetlerini yayma arzusu
III.Dinsel inanışlar gibi faktörlerden hangileriyle alakalıdır?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)II ve III

7)-Hititlerde Tanrılara hesap verme düşüncesi
-Mısır’da tarla sınırlarının belirlenmesi ihtiyacı
-Lidyalılarda ticari faaliyetleri kolaylaştırma düşüncesi
-İyonlarda yerleşmek ve ticaret amacıyla yeni yerlerin aranması gibi özelliklerin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?
A)Paranın icat edilmesine B)Kolonicilik faaliyetlerine C)Anal denilen yıllıkların yazılmasına
D)Yazının icat edilmesine E)Geometri biliminin ortaya çıkmasına

8)Mısır uygarlığında;
-takvim çalışmalarının başlaması
-mumyacılık tekniğinin gelişmesi
-tarımın gelişmesi
-anıtmezar yapımının gelişmesi gibi gelişmelerin meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangi ikisi etkili olmuştur?
A)Sanat- Edebiyat B)Din- Matematik C)Nil Nehri- Coğrafi Koşullar
D)Nil Nehri- Din E)Yönetim- Din

9)İlk tek Tanrılı din, İbrani toplumunda görülen Musevilik olmasına rağmen bu din, Hristiyanlık ve İslamiyet kadar yayılmamıştır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)İbrani devletinin kısa sürede yıkılması B)Tarih boyunca baskı ve şiddete maruz kalınması
C)Nüfus olarak azınlıkta kalınması D)Museviliğin Ortadoğu’da ortaya çıkması
E)Musevilerin bu dinin yalnızca kendilerine gönderildiğine inanmaları

10) İslamiyetten önce Türk devletlerinde görülen;
I.konar-göçer yaşam tarzının benimsenmesi
II.Her boyun “Kurultay Meclisi”nde temsil edilmesi
III.İkili yönetim anlayışının uygulanması gibi özelliklerden hangileri bu devletlerin kısa sürede yıkılmalarında etkili olan sebeplerdendir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I ve III

11) Türk toplulukları genelde göçebe bir yaşantı sürdürmüşler ve bu yaşantıya uygun faaliyetlerde bulunmuş lardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi göçebe Türklerin faaliyetlerinden biri değildir?
A)Ticaret B)Mimari C)Yönetim D)Askerlik E)Hayvancılık

12) Feodalite rejiminde;
-ticaret önemini kaybetmiş
-küçük idari birimler oluşturulmuş
-Kilisenin halk üzerindeki etkisi artmış
-sınıf farklılıkları meydana gelmiştir. Bu açıklamada aşağıdaki alanların hangisinde bir değişiklik olduğuna değinilmemiştir?
A)Ekonomik B)Sosyal C)Etnik D)İdari E)Dinsel Etki

13)İslam öncesi Türk topluluklarında Töre denilen sözlü hukuk kuralları geçerliydi. Devlet ve toplum hayatı bu hukuka göre işlerdi. Hükümdarlar bile bu kurallara aykırı hareket edemezlerdi. Buna göre;
I. Hükümdarları sınırlayan kurallar bulunduğu
II.Sözlü hukuk kurallarının yaygın olduğu
III.En yetkili gücün hükümdar olduğu yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve II D)I ve III E)II ve III

14) Hazar Devleti’nde davalara ikisi Müslüman, ikisi Hristiyan, ikisi Musevi ve biri de Şamanist olan yedi kişi lik hakim heyeti bakardı. Sadece bu bilgiler;
I.Dinsel hoşgörünün olduğu
II.Ülkede din birliğinin olmadığı
III.Ülkenin demokrasiyle yönetildiği yargılarından hangilerinin göstergesi olamaz?
A)Yalnız II B)Yalnız III C)I ve II D)I ve III E)II ve III

15) İslami döneme kadar Arabistan’da siyasi bir birlik oluşturulamamış ve herhangi bir Arap Devleti, yarımadaya tam olarak hakim olamamıştır. Buna neden olarak;
I.Arabistan’da önemli coğrafi farklılıklar olması
II.Toplumda kadına değer verilmemesi
III.Araplar arası kültür birliğinin oluşturulamamış olması yargılarından hangileri gösterilebilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve III D)II ve III E)I,II ve III

16) I.Olay: Hz.Ebubekir zamanında ümmetçi anlayışı sağlamak üzere toplumda eşitliğe önem verilmiş ve tüm kabilelere eşit mesafede durulmuştur.
II.Olay: Hz. Osman zamanında Ümeyye (Emevi) ailesinin mensupları devlette önemli makamlara getirilmiştir.
Yukarıdaki I. ve II. olay dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)Fetihlerde önemli mesafeler katedildiğine
B)İslam tarihinde en eşitlikçi dönemin Hz.Ebubekir zamanında yaşandığına
C)Hz. Osman döneminde kurumlaşmaya önem verildiğine
D)Hz. Osman’dan itibaren halifelikte saltanat sistemine geçildiğine
E)Hz. Ebubekir dönemindeki eşitlik anlayışının devam ettirilemediğine

17) Hz.Ömer döneminde;
-fethedilen topraklar küçük illere bölünmüş
-adalet örgütü kurulmuş
-devlet hazinesi kurulmuştur. Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)Toplumda ayrılıklar olduğunun B)Kurumsallaşmanın gerçekleştirildiğinin
C)Çok uluslu yapıya geçildiğinin D)Ülke sınırlarında daralma yaşandığının
E)Ülkede iç savaş yaşandığının

18) Abbasiler’de;
-Memun döneminde bilimsel çalışmalara ağırlık verilmiş, pozitif bilimlerle alakalı Mutezile mezhebi ön plana çıkmış,
-Mutasım döneminde Türkler’e büyük önem verilmiş ve Bizans sınırında ordugah şehri olan Avasım şehirleri kurulmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Abbasiler, Emeviler’in uyguladığı ırkçı politikaları terk etmişlerdir.
B)Abbasiler ümmetçiliği ön planda tutmuşlardır.
C)Abbasiler, Arap olmayan Müslüman topluluklara karşı hoşgörülü tutum sergilemişlerdir
D)Abbasiler bilimsel çalışmalara önem vermişlerdir.
E)Abbasiler döneminde mezhep çatışmaları artarak devam etmiştir.

19) “Türk-İslam tarihi Talas Savaşı ile başlar.” Bu düşünceye sahip olan bir tarihçi buna gerekçe olarak;
I.Türkler’in Emeviler’le sürekli mücadele etmesi
II.Bu savaş sonucunda kağıt,matbaa,pusula ve barutun Çin’in dışına taşması
III.Talas Savaşı ile Türkler’in İslamiyete girmeye başlaması yargılarından hangilerini gösterebilir?
A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve II D)I ve III E)II ve III

20) Türkler, İslamiyeti kabul ettikten sonra İslamiyeti yaymak amacıyla çeşitli savaşlar yapmışlardır. Böylece cihat politikasını uygulamışlardır. Buna göre
I.Dandanakan Savaşı
II.Malazgirt Savaşı
III.Pasinler Savaşı
IV.Yassıçemen Savaşı savaşlarından hangileri cihat özelliği gösterir?
A) II ve III B) Yalnız II C)I ve IV D)II ve IV E)I,II ve IV

21) Karahanlılar Devleti’nde;
-hükümdarlar Türkçe isim kullanmış
-Türkçe resmi dil ilan edilmiş
-ülke ikili sistemle yönetilmiştir. Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine kanıttır?
A)Türk kültürünün devam ettirildiğine B)Arap kültürünün benimsendiğine
C)Farklı toplumlarla etkileşim yaşandığına D)Devletin kısa ömürlü olduğuna
E)Yönetim yapısının değiştiğine

22)Büyük Selçuklu Devleti’nde görülen;
I.Köylülerin devletten izin almadan topraklarını terk etmelerinin yasaklanması
II.Müslüman ve gayrimüslim çiftçilerden öşür ve haraç vergilerinin alınması
III.Toprağını işlemeyip boş bırakan çiftçinin toprağının elinden alınması
IV.Esnaf ve zanaatkarların kendi aralarındaki birliklerinin desteklenmesi gibi uygulamalardan hangileri tarımsal üretimde sürekliliği hedeflemektedir?
A)Yalnız I B)I ve II C)II ve IV D)I ve III E)III ve IV

23) Orta Asya’da Cengiz Han önderliğinde kurulan Moğol Devleti, kısa sürede Asya’da egemenliği ele geçirmiş ve Batıya doğru ilerlemeye başlamıştır. Moğolların batıya doğru ilerleyişi Türkleri de etkilemiş ve Türkler Ana dolu’ya göç etmeye başlamışlardır. Bu durumun öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A)Haçlı seferlerinin gerçekleşmesine B)Beylikler arasında siyasal hakimiyet mücadelelerinin başlamasına
C)Toplumda dayanışmayı sağlayacak kurumların oluşturulmasına
D)Denizciliğin ve deniz ticaretinin gelişmesine
E)Anadolu’nun kısa sürede Türkleşip Müslümanlaşmasına
24) Dandanakan Savaşı’ndan sonra Selçuklu devlet merkezi Rey şehrine taşınmış, Çağrı Beye ülkenin doğu tarafı, Musa Yabguya batı tarafı bırakılmıştır. Tuğrul Bey ise Rey kentinde devletin merkezinde yer almıştır. Buna göre;
I.Eski Türk geleneklerinin devam ettirildiği
II.Aile üyelerinin yönetimde etkili olduğu
III.Siyasi bütünlüğün sağlanmaya çalışıldığı yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I ve III

25) Malazgirt Savaşının kazanılmasının ardından Türk komutanları, Büyük Selçuklu sultanı Alparslan tarafından sistemli bir şekilde Anadolu’ya yönlendirilmiş ve ilk Türk siyasi yapılanmalar Anadolu’da faaliyet göstermeye başlamıştır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu da bu şekilde gerçekleşmiştir.Bu açıklamaya göre;
I.Türk tarihinin Malazgirt Savaşı ile başladığı
II.Anadolu’nun sistemli bir fetih hareketi ile Türkleşmeye başladığı
III.Anadolu’daki siyasi yapılanmaların Büyük Selçukluların bir uzantısı olduğu
IV.Anadolu’daki ilk türk yerleşmelerinin, Selçuklu otoritesini artırdığı yargılarından hangileri savunulamaz?
A)Yalnız II B)Yalnız IV C)I ve III D)III ve IV E)II ve IV

TARİH II DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SINAV

Adı ve Soyadı:
Numarası :

1. Osmanlı Devleti dışarıdan aldığı borçları ödeyemeyince, alacaklı devletler Osmanlı Devleti’nin maliyesini denetlemek için bir yönetim kurmuşlardır.
Böyle bir yönetimin kurulması, Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki özeliklerinden hangisinin dikkate alınmadığını gösterir?
A) Anayasal düzene geçmesinin
B) Bağımsız olmasının
C) Merkeziyetçi olmasının
D) Padişahın Halife sanını taşımasının
E) Yabancılara ayrıcalıklar tanımış olmasının

2. Osmanlı İmparatorluğu’nun üç kıta üzerinde uzun
süre egemenlik kurmuş olması bu imparatorluğa,
I. stratejik bakımdan önemli konumda olma,
II. farklı din ve milletlerden çok sayıda kişiyi barındırma,
III. merkeziyetçi sistemi benimseme
özelliklerinden hangilerini kazandırmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

3. Osmanlı Devleti’nde Has ve Zeamet topraklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu toprakların “maaş karşılığı” olarak verildiğinin en güçlü kanıtıdır?
A) İşlenmeyen toprakların geri alınması
B) Devlete asker yetiştirilmesi sağlaması
C) Gelirin fazla olması
D) Mülkiyetinin devlete ait olması
E) Rütbe ve derecelere göre verilmesi

4. Osmanlı Devleti’nde divan üyelerinden bazıları şunlardır:
I. Veziriazam
II. Vezir
III. Defterdar
IV Nişancı
V Kazasker
Bunlardan hangilerinin sayısı, sınırların genişlemesine paralel olarak artırılmıştır?
A) I, II ve III B) II, III ve V C) II, IV ve V
D) I, III ve V E) III, IV ve V

5. Osmanlı Devleti uzun yıllar üç kıta üzerinde hâkimiyet kurmuş birbirinden farklı dili konuşan ve farklı inançlara sahip olan milletleri bünyesinde tutabilmeyi başarmıştır.
Bu durumun gerçekleşmesinde aşağıdakilerin hangisinin etkisinden söz edilemez?

A) Halkın geleneklerinin değiştirilmemesinin
B) Devletin saltanat ile yönetilmesinin
C) Dini inançlara saygı duyulmasının
D) İnsanların haklarının korunmasının
E) Halka adaletle davranılmasının

6. XIX. yüzyılda, Avrupa malları Osmanlı iç pazarlarına girmiş; diğer yandan hammadde ihracatı yoğunluk kazanmıştır.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Gümrük vergileri artmıştır.
B) Yerli mal üretiminin ekonomideki payı azalmıştır.
C) Hammadde fiyatları düşmüştür.
D) Osmanlı parası değer kazanmıştır.
E) Tüketim maddesi çeşitlerinde azalma olmuştur

7. Osmanlı Devleti’nde görülen;
I. Ekonominin tarımsal üretime dayanması
II. Miri arazinin bir kısmında tımar sisteminin uygulanması
III. Kentlerde ticari etkinliklerin lonca teşkilatınca denetlenmesi
Uygulamalarından hangilerinin, Avrupa’da yaygın olarak görülen derebeylik sistemine benzer durumun oluşmasını engellediği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

8. Mukataa; geliri iltizam yoluyla doğrudan hazineye giden arazidir. İltizam alan kişiye mültezim adı verilmiştir. Bunlar devlete ödedikleri peşin vergiyi salyaneli eyaletlerden toplarlardı.
Yukarıdaki açıklamaya göre, XVII. Yüzyılda zengin tımarların mukataalı araziye dönüştürülmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Yeniçeri isyanlarının artmasıyla
B) Sosyal hizmetlerin düzenli hale getirilmesiyle
C) Hazine gelirlerinin azalmasıyla
D) Tarımsal üretimin artırılmasıyla
E) Sanayileşmeye önem verilmesiyle

9. Osmanlı Devleti’nde temel hukuk kuralları İslam dininin koyduğu ilahi hukuk kurallarıydı ve değişmezdi. Bu hukuk kuralları ile çelişmemek şartı ile padişaha sınırsız bir kural koyma yetkisi tanınmıştı. Bu kurallar örfe dayanıyordu.

Bu bilgiye dayanarak,

I. Osmanlı ülkesinde tek geçerli hukuk İslam hukukudur.
II. Osmanlı Devleti’nde padişah yasama gücünü kullanmıştır.
III. Osmanlıda geçerli olan hukuk kurallarının tamamı ilahi kaynaklıdır.
yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

10. Osmanlı Devleti’ndeki uygulamalardan bazıları şunlardır:
I. Ülkenin, devleti yöneten aile bireylerinin malı sayılması
II. XVI. Yüzyılın sonuna kadar, şehzadelerin devlet yönetiminde deneyim kazanmaları için sancaklara vali olarak gönderilmesi
III. Ölen hükümdarın yerine tahta geçme hakkının, hükümdarın erkek çocuklarına ait olması.
IV. XVII. Yüzyıldan itibaren, tahta geçme hakkının devleti yöneten ailenin en yaşlı erkeğine verilmesi
Bu uygulamaların hangilerinde, taht kavgalarını önleme amacı vardır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV
D) I ve III E) II ve IV

11. Külliye, tahrir defteri, narh ve ihtisap ağası kavramlarını açıklayınız.

12. Divan-ı Hümayun üyeleri kimlerdir? Bu üyelerin görevleri nelerdir?

13. Şura-ı Devlet’ in görevleri nelerdir?

14. Kapitülasyonların Osmanlı ekonomisi üzerindeki etkilerini açıklayınız.

15. Kalemiye sınıfı kimlerden oluşmaktadır? Görevleri nelerdir?

Not: 1 – 10. sorular 5; diğer sorular 10 puan değerindedir.

BAŞARILAR

TARİH II DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SINAV

Adı ve Soyadı:
Numarası :

1. I. Şehzadelerin sancağa çıkması
II. Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşılması
III. Ekber ve Erşed sisteminin getirilmesi
IV. Saray kadınlarının yönetime katılması
V. Devşirme sisteminin uygulanması
Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Veraset Sistemi ile ilgili olduğu söylenemez?
A) I ve III B) II ve IV C) III ve V
D) IV ve V E) I ve II

2. Osmanlı Devleti’ndeki uygulamalardan bazıları şunlardır:
I. Ülkenin, devleti yöneten aile bireylerinin malı sayılması
II. XVI. yüzyılın sonuna kadar, şehzadelerin devlet yönetiminde deney kazanmaları için sancaklara vali olarak gönderilmesi
III. Ölen hükümdarın yerine tahta geçme hakkının, hükümdarın erkek çocuklarına ait olması
IV. XVII. yüzyıldan itibaren, tahta geçme hakkının devleti yöneten ailenin en yaşlı erkeğine verilmesi Bu uygulamaların hangilerinde, taht kavgalarını önleme amacı vardır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV
D) I ve II E) II ve IV
3. Osmanlı Devleti’nde çift bozan vergisi toprağı boş bırakan veya terk eden köylülerden alınırdı.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bu vergi ile sağlanmak istenen amaçlardan biri olduğu söylenemez?
A) Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak
B) İç göçü denetim altına almak
C) Mültezimlerin halka baskı yapmasına engel olmak
D) Üretim-tüketim dengesinin bozulmasını önlemek
E) Vergi gelirlerinin düşmesini engellemek

4. 1856 yılında yayınlanan Islahat Fermanının aşağıdaki maddelerinden hangisi azınlıklara siyasal haklar tanındığını gösterir?
A) Azınlıklar şirket ve banka kurabilecek
B) Hıristiyanlar İl Genel Meclisine üye olabilecek
C) Patrikhane ıslah edilecek
D) Azınlıklara da can, mal, ırz güvenliği sağlanacak.
E) Azınlıklar da memur olabilecek

5. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde,
I. demiryolları yapımına önem verilmesi,
II. telgrafın kullanılmaya başlanması,
III. bazı malların ticaretini yerli ve yabancı tüccarlara yasaklayan tekel sisteminin Balta Limanı Antlaşması’yla kaldırılması
gelişmelerinden hangilerinin, merkezi yönetimin güçlendirilmesine yardımcı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde doğrudan merkeze bağlı eyaletlerin özelliklerinden biridir?
A) Dirlik Sistemi uygulanmıştır.
B) Yöneticileri yerli halktan seçilmiştir.
C) Salyane denilen bir vergi öderlerdi.
D) içişlerinde serbest dışişlerinde devlete bağlı olmuşlardır.
E) Vergiler iltizam yöntemiyle toplanmıştır
7. Tımar; yıllık vergi geliri 3.000 ile 20.000 akçe arasında olan dirlikler olup genellikle askerlere ve memurlara verilirdi. Tımar sahipleri kendilerine verilen topraklarda oturmak ve asker yetiştirmek zorundaydılar. Bunlar bayındırlık ve güvenlikten de sorumluydular.
Bu bilgilere bakılarak, aşağıdakilerden hangisinin Tımar sisteminin yararlarından biri olduğu söylenemez?

A) Ülke altyapısının geliştirilmesi
B) Araziden daha iyi faydalanılması
C) Ordunun giderlerinin azaltılması
D) Yeniçeri sayısının artırılması
E) Asayişin sağlanması

8. Fatih döneminde, merkez teşkilatında Türkmen beylerinin etkinliği azaltılıp devşirme sistemiyle yetişmiş devlet adamlarına yer verilmiştir.
Yönetimdeki bu uygulamanın temel nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Osmanlı ailesinin yönetimdeki egemenliğini güçlendirmek
B) Devlet adamlarını sistemli şekilde yetiştirmek
C) Yetişmiş devlet adamlarından yararlanmak
D) Hanedan içinde devşirme kökenli yöneticilerin etkinliğini artırmak
E) Yönetim kademelerini bütün din mensuplarına açık tutmak

9. Osmanlı Devleti’nde Has ve Zeamet topraklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu toprakların “maaş karşılığı” olarak verildiğinin en güçlü kanıtıdır?

A) İşlenmeyen toprakların geri alınması
B) Gelirin fazla olması
C) Mülkiyetinin devlete ait olması
D) Devlete asker yetiştirilmesi sağlaması
E) Rütbe ve derecelere göre verilmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda bir yönetim birimidir?

A) Ocaklık B) Sancak C) Yurtluk D) Has E) Tımar

11. Tedris, ehl-i hibre, kapan hanları, ve çaşnıgir kavramlarını açıklayınız.

12. Sanayi İnkılabının Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri nelerdir?

13. Kadı ‘ nın görevleri nelerdir?

14. XIX. yüzyılda merkez teşkilatında yapılan değişiklikler nelerdir?

15. Cemaat ne demektir? Osmanlı Devleti’nin cemaat idareleri hakkında kısaca bilgi veriniz.

Not: 1 – 10. sorular 5; diğer sorular 10 puan değerindedir.

BAŞARILAR

1)Aşağıdakilerden hangisi Haçlıların saldırı gücünün kırılmasına ve Türklerin Avrupa’ya yürümesine yol açan bir savaştır?
A)Varna B)Niğbolu C)I.Kosova
D)Maltepe E)II.Kosova

2) Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale’deki başarımızın sonuçlarından biri değildir?
A)M.Kemal içte ve dışta tanındı.
B)I.Dünya Harbi iki yıl uzadı.
C)Rusya’da Bolşevik ihtilali çıktı.
D)Bulgaristan ittifak grubuna katıldı.
E)İtalya itilaf grubuna katıldı

3)Aşağıdaki savaşlardan hangisi Haçlı seferi niteliği taşımaz?
A)Sırpsındığı B)I.Kosova C)Palekanon
D)Varna E)Niğbolu

4)Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey döneminde gerçekleşmemiştir?
A)Kendi adına para bastırma
B)Divan örgütünün kurukması
C)İlk düzenli ordunun kurulması
D)İlk medresenin açılması
E)Defterdarlık makamının kurulması

5) Aşağıdakilerden hangisi II.Beyazıt Devrinde yapılan Osmanlı-Memluk Savaşının nedenlerinden biri değildir?
A)Hicaz su yolları meselesi
B)Memlüklerin Dulkadiroğulların içişlerine karışmaları
C)Cem Sultanı korumaları
D)Karaman Beylerini korumaları
E)Şahkulu ayaklanmasını çıkartmaları

6) Yemen – Hicaz ve Suriye – Filistin cephelerinde Arapların İngilizlere yardım etmelerinde etkili olan gizli Antlaşma hangisidir?
A) Mac Mahon
B) Sykes –Picot
C) Londra Sözleşmesi
D) İstanbul Antlaşması
E) St. Jean De Maurienne

7) I. Selim,I. Süleyman ve II. Selim’in saltanatları, Balkan
lar ve Orta Avrupa’da olduğu kadar; Akdeniz ve Orta
doğu’da da Osmanlı yayılışının doruk noktasına ulaştı
ğı dönemlerdir.
Bu başarıda;
I. Memlûk Devleti’ne son verilmesi
II. Hint Deniz Seferleri’nin yapılması
III. Preveze Deniz Savaşı’nın kazanılması
gelişmelerinden hangilerinin katkısından söz edilemez?
A) Yalnız t B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

8) Anadolu’da Şii faaliyetlerini ve isyanlarını siyasal çıkarları için destekleyen, Safevi Devleti’ne karşı Yavuz Sultan Selim doğu seferine çıkmıştır.
Bu bilgilerden hareketle,
I.Osmanlı Devleti’nde mezhep birliğinin olmadığı
II.Osmanlı ve Safevi Devletleri arasındaki sorunların
sadece dinsel nedenlerden kaynaklandığı
III.Anadolu’da halkın Osmanlı yönetiminden memnun
olduğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

9) I. Yeni ticaret yollarının bulunması
II. Rönesans ve Reform hareketleri
III. Fransız İhtilali
IV. Amerika’nın keşfi V. Otuz yıl Savaşları
VI. Mutlak krallıkların kurulması
Bunlardan hangileri, siyasal ve ekonomik açıdan, Osmanlı İmparatorluğu’nu diğerlerinden daha fazla etkilemiştir?
A) II. ve V. B) II. ve IV. C) IV. ve VI.
D) I. ve III E) V. ve VI.

10) XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da skolastik düşünce bırakılmış, klasik kültür yeniden canlanmış. Papalığa karşı çıkılarak dinde yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.
Bu gelişmelere dayanarak XV. ve XVI. yüzyıl Avrupa’sı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Düşünce özgürlüğü engellenmiştir.
B) Halk, yönetime ortak olmuştur.
C) Uluslararası kültür birliği sağlanmıştır.
D) Dinin toplum üzerindeki etkisi değişmiştir.
E) Hıristiyanlığın parçalanması önlenmiştir.

11) Avrupa’da Reform hareketleri başladıktan sonra görülen bazı gelişmeler şunlardır:
I. Ogsburg Anlaşması’yla halkın, bağlı bulunduğu hükümdar veya prensin kabul ettiği mezhebe girmeye zorlanması
II. Avrupa’da yeni mezheplerin ortaya çıkması
III. Okulların kiliseden alınması gelişmelerinden hangileri, inanç özgürlüğü doğrultusundaki gelişmeleri kolaylaştırıcı bir ortam sağlandığını gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
12) Aşağıdakilerin hangisinde Rönesans’ın etkisi yoktur?
A) Din savaşlarının çıkmasında
B) Reform hareketlerinin başlamasında
C) Skolastik düşüncenin önemini yitirmesinde
D) Büyük Şartın ilan edilmesinde
E) Endüstri Devriminin başlamasında

13) Avrupa’daki 1848 ihtilalleri, önceki ihtilallerden hangi yönüyle ayrılır?
A) Halkın anayasal haklar elde etmesi
B) Bütün Avrupa’yı etkilemesi
C) Fransız halkı tarafından başlatılmış olması
D) Avrupa’da sosyalist akımları başlatması
E) Yeni bağımsız devletlerin kurulması

14) I. Ümit Burnu’nun keşfedilmesi
II. Süveyş Kanalı’nın açılması
III. Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması
IV. Sömürgeciliğin hızlanması
V. Amerika Kıtası’nın keşfedilmesi
Bu gelişmelerden hangileri Osmanlı ülkesinin stratejik öneminin artmasında etkili olmuştur?
A) I ve II B) I ve V C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V

15) Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilalinin ortaya çıkmasının dış sebeplerindendir?
A)7 yıl savaşları
B)Osmanlıda I.Meşrutiyetin ilanı
C)İngiltere’deki meşrutiyet rejimi
D)İsviçre’de liberallerin yönetimde olması
E)Almanya’nın siyasi birliğinin sağlaması

16) Aşağıdakilerden hangisi 1787’de ABD’nin kuruluşunun doğurduğu sonuçlardan biri değildir?
A) İnsan Hakları Beyannâmesi’nin ilan edilmesi
B) Fransa’nın sömürgecilik yarışını kaybetmesi
C) Avrupa uygarlığının, yeni bir yayılma alanı bulması
D) Avrupa’ya karşı denge unsurunun oluşması
E) ABD’ye göçler sayesinde Avrupa’da işsizliğin azalması
17) Aşağıdakilerden hangisi 1848 İhtilallerinin sonuçlarından değildir?
A)Fransada cumhuriyet ilan edildi
B)Almanya ve İtalya siyasi birliğini sağladı
C)Belçika ve Hollanda birbirinden ayrıldı
D)İşçi sınıfına haklar verildi
E)Avusturya’da Macarlar ayaklandı

18) I.Fransız İhtilali
II.1830 İhtilali
III.1848 İhtilali
IV.Sanayi İnkılabı
V.I.Dünya Savaşı
Yukarıdakilerden hangileri Viyana Kongresinin toplanma nedeni ve sonucu aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir.
A)I-IV B)IV-II C)IV-III D)I-II E)I-V

19) 1709’da Ruslara yenilen İsveç Kralı XII. Şarl, 1768’de Ruslara yenilen Lehliler, 1848’de de Ruslara yenilen Macarlar Osmanlı Devleti’ne sığınmışlardır.
Bu olaylara bakılarak,
I. Bu dönemde Osmanlı Devleti güçlü bir devlettir.
II. Osmanlı Devleti Milliyetçilik akımlarını desteklemektedir.
III. Rusya, batısındaki ülkelerle çatışma halin¬dedir.
IV. Ruslarla Osmanlılar sürekli o|arak savaş halindedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I veli B) I ve III C) II ve III D.) II ve IV E) III ve IV

20) I. Ahmet döneminde, şehzadeleri sancaklarda görevlendirme uygulaması kaldırılarak, hanedanın en yaşlı üyesinin saltanatın başına geçmesi yasallaştırılmıştır.
Bu durumun, Osmanlı yönetiminde yarattığı aksaklık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet otoritesinin yok olması
B) Ülkede sık sık iç isyanların çıkması
C) Valide sultanların saltanata egemen olması
D) Şehzadelerin yönetim deneyimi ve tanınma fırsatı bulamaması
E) Devlet adamlarının sık sık değiştirilmesi

21) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğunun duraklamasına yol açan iç nedenlerden biridir?
A) Ülkede, çeşitli milletlerden ve dinlerden kişiler bulunması
B) Yeni ticaret yollarının keşfi
C) Avrupa’nın bilim ve teknikte ilerlemesi
D) Avrupa Hıristiyanlarının Osmanlılara, birlikte karşı koyması
E) İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması

22) Aşağıdakilerden hangisi, IV. Murat ve Köprülülerin yaptıkları yeniliklerin özelliği değildir?
A) Kuvvete şiddete başvurma
B) Orduyu disiplin altına alma
C) Eyaletlerde güvenliği sağlama
D) Avrupa’daki gelişmelerden yararlanma
E) Yönetime canlılık getirme

23) 1798 yılında Rusya ve İngiltere aşağıdakilerden hangisine tepki göstererek Osmanlı Devleti’yle ittifak yapmış ve Osmanlılarla birlikte mücadele etmiştir?
A)Sırpların ayaklanması
B)Romanya’nın bağımsız olması
C)Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi
D)Navarin’de Osmanlı donanmasının yakılması
E)Doğu Rumeli’nin Bulgaristan ile birleşmesi

24) Osmanlı devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde elçilikler kurmayı gerekli görmemiştir. Bu anlayış ilk defa aşağıdaki devirlerin hanginde değişmeye başlamıştır?
A) Lale Devri B) lll. Selim Devri C) II. Mahmut Devri D)Tanzimat Devri E) Meşrutiyet Devri

25) Osmanlı Devleti, Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri alabilmek için XVIII. yüzyılda, hangi devletlerle savaşmıştır?
A) Sırbistan – Lehistan – Portekiz
B) Fransa – İtalya – Lehistan
C) Hollanda – İtalya – Lehistan
D) Rusya – Venedik – Avusturya
E) Fransa – İngiltere – Sırbistan

26) Osmanlı devleti’nin, Avusturya ve İran ile yaptığı savaşların uzaması ve halktan yeni vergiler alması, aşağıdaki olaylardan hangisinin nedenleri olarak kabul edilmektedir?
A) Kabakçı Mustafa İsyanı’nın başlaması
B) Celali İsyanlarının genişlemesi
C) Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanması
D) 31 Mart Olayı’nın başlaması
E) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması

27) Küçük Kaynarca Antlaşması ile;
“Ruslar, Karadeniz’de savaş ve ticaret gemisi bulundurabilecek, Rus tüccarlara gümrük indirimlerinde bulunulacak ve Rus ticaret gemileri Boğazlardan geçebilecek.” maddeleri kabul edilmiştir. Bu durum;
I. Karadeniz egemenliğinin kaybedildiği
II. Rusya’nın sıcak denizlere inme hakkı elde ettiği
III. Rusya’nın kapitülasyon elde ettiği
yargılarından hangilerine kanıttır?
A) Yalnız III B) II ve III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

28) 1739 Belgrat Antlaşması’nda yer alan;
I. İstanbul’da devamlı bir Rus elçisinin bulunacak olması
II.Azak Kalesi’nin, yıkılmak şartıyla Ruslara verilmesi
III.Ruslar’in Karadeniz’de savaş ve ticaret gemisi
bulunduramayacak olması
gibi maddelerden hangileri Karadeniz’in Türk Gölü olma özelliğinin devam ettiğini kanıtlar niteliktedir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

29) Kırım Savaşını kazanan devletlerden biri olarak Paris Antlaşması’na katılan Osmanlı Devleti’nin, bu antlaşmanın aşağıda verilen mad¬delerinden hangisiyle yenilmiş bir devlet durumuna düşürüldüğü anlaşılmaktadır?
A) Osmanlı Devleti’nin devletlerin genel hakları bakımından bir Avrupa devleti sayılması
B) Avrupa devletlerinin, Osmanlı Devleti’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanımaları
C) Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nden, Hıristiyan azınlığın haklarını yeniden düzenlemesini istemeleri
D) Osmanlılarla, Rusların Karadeniz’de tersane ve savaş gemisi bulundurmamaları
E) Osmanlı Devleti ile bu antlaşmayı imzalayan devletlerden biri arasında anlaşmazlık çıktığında, önce antlaşmayı imzalayan öteki devletlere başvurulması

30) 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan önce toplanan İstanbul Konferansı’na katılan Avrupa devletleri, Bosna-Hersek ve Bulgaristan’da hakim ve valileri kendilerinin seçmelerini Osmanlı Devleti’ne önermişlerdir. Osmanlı Devleti ise bu öneriyi reddetmiştir.
Osmanlı Devleti’nin bu öneriyi reddetmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa devletleri arasındaki görüş birliğinden yararlanmak istemesi
B) Dünyadaki siyasi bloklaşmalara karşı olması
C) Yerel yönetimlere yetki vermek istemesi
D) Ruslarla iyi ilişkiler içinde olmak istemesi
E) İçişlerine karıştırılmasına karşı olması

31) Osmanlı döneminde İngiltere ile yapılan Balta Limanı Antlaşmasından başlayarak o zamana kadar yüzde üç olan gümrük vergisi ihracatta yüzde on iki, ithalatta ise yüzde beş olarak belirlenmiştir.
Bu bilgiye dayanarak,
I. Osmanlı Devleti’nde sanayi gelişecektir.
II. Osmanlı tacirleri yabancı tacirlere rekabet edecek duruma gelecektir.
III. Yabancı mallar Osmanlı Devleti’nin pazarlarına egemen olacaktır.
IV. Osmanlı Devleti ticaret yolları üzerindeki egemenliğini sürdürecektir.
V. Osmanlı Devleti ekonomik yönden giderek dışa bağımlı olacaktır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve III B)l ve V C)ll velll D) II ve V E) III ve V

32) Fransız İhtilali, Osmanlı Devleti’nde
I. Tanzimat Fermanı’nın ilanı
II. Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin kurulması
III. Kanun-i Esasi’nin kabul edilmesi
IV. Milliyetçilik hareketlerinin başlaması gibi gelişmelerde etkili olmuştur.
Bu gelişmelerden hangileri, Osmanlı Devleti’nin yönetim biçiminde değişiklikle sonuçlanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C)l ve II D) II ve IV E) I, II, III ve IV

33) I. İspanya’da Hıristiyanlık baskılarından kaçan Yahudilerin Osmanlı Devleti’ne sığınması,
II. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanması,
III. Halifenin Mısır’dan İstanbul’a getirilmesi
gelişmelerinden hangileri, Osmanlı Devleti’nde dış sorun yaratmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C)lvell D) I ve III E) II ve III

34) 1876 yılında düzenlenen İstanbul Konferansı’nın toplandığı ilk gün, Osmanlı Devleti’nin Kanunu-Esasi’yi yürürlüğe koyması ve meşrutiyeti ilan etmesinin nedenlerinden birinin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Konferansın alacağı kararlarda etkili olmak istemesi
B) Konferansın dağılmasını önlemeye çalışması
C) İngiltere’nin Kıbrıs’a yerleşmesini önlemek istemesi
D) Balkanlarda yapılacak ıslahat için Rusya’nın desteğini sağlamayı gerekli görmesi
E) Osmanlı-Rus savaşını önlemek amacıyla Londra’da toplanacak konferansı etkilemek istemesi

35) 1856 yılında imzalanan Paris Antlaşması ile Fransa ve İngiltere, Osmanlı topraklarının bütünlüğünü korunması ilkesini kabul etmişlerdir. Ancak, daha sonraki gelişmeler nedeniyle, bu devletler ya Osmanlı topraklarının parçalanmasına fiilen katılmışlar ya da başka devletlerin bu toprakları parçalanmasına seyirci kalmışlardır. Fransa ve İngiltere’nin tutumlarında görülen bu değişiklik hangi nedene bağlanabilir?
A) Avrupa’da milliyetçilik fikirlerini yayılmasına
B) Hammadde ve pazar gereksinimlerinin artmasına
C) Osmanlı topraklarını parçalamak isteyen Ruslarla ilişkilerini bozmak istemelerine
D) Yaygınlaşan sosyalist görüşlerin neden olduğu iç olaylarla uğraşmak zorunda kalmalarına
E) Kendi uygarlıklarını diğer ülkelere de yaymak istemelerine

36) Aşağıdaki devletlerden hangisi, Kırım Savaşı’na katılmadığı halde bu savaşın sonunda yapılan Paris Antlaşması’na katılmıştır?
A) Prusya B) Fransa C) Piyemonte
D) İngiltere E) Osmanlı Devleti

37) . Berlin Antlaşmasından sonra İngiltere, Rusya’nın ileride Osmanlı ülkesine yapacağı herhangi bir saldırıyı önleme amacıyla nereyi işgal etmişlerdir?
A) Boğazları B) Irak’ı C) Mısır’ı
D) Kıbrıs’ı E) Suriye’yi

38) Osmanlı İmparatorluğu’nda, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında dış güçlerin etkisi yoktur?
A) Macar mültecileri sorunu
B) Navarin Olayı
C) Alemdar Olayı
D) Çeşme Olayı
E) Şahkulu Ayaklanması

39) 1856 Paris Antlaşmasıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa devletler topluluğuna alınmasına karar verilmiştir.
Bu kararda aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır?
A) Islahat Fermanı’nın yayınlanmasının
B) Sened-i İttifak’ın imzalanmasının
C) Kanun-i Esasi’nin çıkarılmasının
D) Mecelle’nin hazırlanmasının
E) II. Meşrutiyetin ilan edilmesinin

40) Aşağıdakilerden hangisinde I.olay ile II.olay arasında bir ilişki yoktur?
I. II.
A.) Kutsal yerler sorunu Kırım savaşı
B.) İngilizlerin Mısır’ı işgali Kavalalı Mehmet
Ali Paşa isyanı
C.) Napolyon savaşları Viyana kongresi
D.) Berlin kongresi Romanya’nın
bağımsızlığını kazanması
E.) Mısır sorunu Boğazlar sorunu

41) XX. yüzyılın ilk yarısında, dünya devletlerinin bloklaşmasında ve savaşların çıkmasında aşağıdakilerden hangisi en çok etkili olmuştur?
A) Devletlerin bağımsızlıklarını kazanmak istemeleri
B) Devletlerin sınırlarını genişletmeye çalışmaları
C) Devletlerin hammadde ihtiyaçlarını giderme yolları aramaları
D) İtalya ve Almanya’nın güçlenmesi
E) Balkanlardaki buhranların önlenmek istenmesi
42) 1876 Anayasasını, Islahat fermanlarından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Padişahın izniyle kabul edilmiş olması
B) Batı uygarlığından etkilenmiş olması
C) Halka, temsil hakkının tanınması
D) Halktan gelirine göre vergi alınması
E) Halka inanç özgürlüğünün tanınması

43) I. Kazasker
II. Şeyhülislam
III. Nişancı
Yukarıdakilerden hangileri ilmiye sınıfına mensup değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I-II
E) II-III

44) Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A)Örfi ve şer’i konular görüşülür.
B)Savaş ve barış kararı buradan çıkar.
C)Fatih’ten sonra sadrazam başkanlık yapmıştır.
D)Temyiz mahkemesi görevi de yapar.
E)Osmanlı’nın Yükselme Döneminde kurulan kurumlarından biridir.

45) 19. yy.da Osmanlı Devletinde uygulanan aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle azınlıklara haklar verilmemiştir?
A) Halepa Fermanı B) Sened-i İttifak
C) Tanzimat Fermanı D) Islahat Fermanı
E) Kanun-ı Esasi

46)Aşağıdaki kalemlerden hangisi Nişancıya bağlı değildir?
A)Beylikçi Kalemi B)Ruznamçe Kalemi
C)Tahvil Kalemi D)Amedi Kalemi

47)Osmanlı Devletinde vakıf sisteminin bozulmasından dolayı 19.yy’da bütün vakıflar Evkaf Nezareti altında birleştirilmesi kimim döneminde gerçekleştirilmiştir?
A)II.Abdülhamit B)Abdülmecit C)Abdülaziz
D)III.Ahmet E)II.Mahmut

48) Osmanlının kuzey Afrika’da kaybettiği ilk ve son toprak parçası hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Filistin-Suriye
B) Cezayir-Trablusgarp
C) Mısır-Trablusgarp
D) Cezayir-Fas
E) Tunus-Cezayir

49) Osmanlıdan ayrılan ilk Balkan devleti ve son Balkan devleti hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Arnavutluk-Bulgaristan
B) Yunanistan-Arnavutluk
C) Sırbistan-Bulgaristan
D) Sırbistan-Arnavutluk
E) Sırbistan-Yunanistan

50) II. Baklan savaşına katılıp da I. Balkan savaşına katılmayan balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karadağ B) Sırbistan
C) Romanya D) Bulgaristan
E) Yunanistan

NOT: Her Sorunun doğru cevabı 2 Puandır

1. Dört Halife döneminde bütün Müslümanlar kardeş kabul edildiği halde, Emeviler döneminde Araplar diğer Müslümanlardan üstün görülmüştür.
Emeviler dönemindeki bu anlayış aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Hukuk alanında ilk örgütlenmenin başlamasına
B) Siyasi kargaşaların doğmasına
C) Kur’an nüshalarının eyaletlere gönderilmesine
D) Değişik kültürlerden insanların bir arada yaşamasına
E) Arap Yarımadasında İslamiyet’in yayılmasına (1995)

2. İslam dünyasının ünlü bilginlerinden İbni Sina’nın “Kanun” adlı eseri Batılılar tarafından onbeş defa
Latince’ye çevrilerek tıp öğretiminde kullanılmıştır.
Bu durum aşağıdaki genellemelerden hangisin! doğrulamaz?

A) İslam dini bilimsel gelişmelere açıktır.
B) Pozitif bilimlerde İslam bilginlerinin de hizmetleri vardır,
C) Tıp alanında da İslam bilgini yetişmiştir.
D) Pozitif bilimler İslamiyet’le birlikte doğmuştur.
E) Batı dünyası İslam bilginlerinden yararlanmıştır. (1995)
3. İslamiyet’i kabul eden Mısır ve Kuzey Afrika’nın Arap olmayan yerli halkı sadece din değiştirmekle kalmayarak zamanla yeni bir kimlik de kazandılar. Türkler ve İranlılar ise din değiştirmelerine karşın kimliklerini korudular.
Türklerin ve İranlıların kimliklerini korumaları aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A) Arapça’yı din dili olarak kabul etmelerinin
B) İslamiyet’i gruplar halinde kabul etmelerinin
C) Araplarla siyasal ilişkilerinin geç başlamasının
D) Ülkelerinin Arabistan’a daha uzak konumda olmasının
E) Eski ve köklü bir kültüre sahip olmalarının (1996)
4. Hz. Muhammed döneminde,1slamiyet’i yeni kabul etmiş, puta tapmaktan henüz ayrılmış kişilerin anılarım canlandırmamak için resim ve heykel yasaklanmış; bu yasağa rağmen Emeviler döneminde Kasr-ül Hayr Sarayı, Abbasîler döneminde ise Balkuvara Sarayı resim, kabartma ve heykellerle süslenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, İslam Devleti’nin kuruluşundan Abbasîler dönemine kadar
geçen zaman içinde sanat anlayışındaki bu değişikliğin nedenlerinden biridir?

A) Sınırların genişlemesi sonucu değişik kültürlerle ilişkiye girilmesi
B) İslam Devleti’nin ekonomik yönden güçlü olması
C) Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması
D) İslamiyet’te ayrılıkların başlaması
E) Emeviler döneminde halifeliğin saltanat haline getirilmesi (1996)
5. İslamiyet’te dini yaymak için yapılan savaşlar kutsal sayılmış, diğer yandan İslam devletlerinde Müslüman olmayan tebaaya, özel vergiler gibi belli koşullarda, din serbestliği tanınmıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?

A) Devlet yönetiminde hoşgörü olduğunun
B) Devlet gelirlerinin artırıldığının
C) Çeşitli vergilerin alındığının
D) İslamiyet’in yayılması için çaba harcandığının
E) Müslüman olmayanların yönetime katıldıklarının (1997)
6. Emeviler devrinde, Araplar kendilerini soylu ve diğer Müslüman uluslardan üstün görmüşlerdir. Bütün valilik ve komutanlıklara, önemli memurluklara Araplar getirilmiştir, İslam kültür ve uygarlığının oluşmasında büyük katkıları olan, Araplar dışındaki Müslüman kişilere, Arapların kız vermeleri yasaklanmıştır.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Emeviler devrinde ırkçılık politikası izlenmiştir.
B) İslam uygarlığında çeşitli kültürlerin katkıları vardır.
C) Emeviler devrinde toplumda ayrıcalıklı bir kesim vardır.
D) Emevi yönetimi, halka eşit olanaklar tanımıştır.
E) Emeviler devrinde askeri ve sivil örgütler kurulmuştur.
7. İslamiyet’i kabul eden milletler kutsal, kitaplarını okuyabilmek için Arap dilini ve alfabesini öğrenmeye başlamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir?

A) Bazı toplumlarda, İslamlaşmanın, Araplaşma şeklinde ortaya çıkması
B) İslamiyet’in İslam ülkeleri arasında farklı algılanması
C) İslamiyet’in kutsal kitabının, özgün biçimini koruması
D) Arap kültürünün, diğer kültürleri etkilemesi
E) Arapça sözcüklerin diğer dillerde de kullanılır hale gelmesi (1999)
8. Emeviler Döneminde,
I. İlk Arap parasının basılması
II. Arap olmayan Müslümanlara mevali (köle)adı verilmesi
III. Aileler arasında iktidar mücadelesi olması
IV. Ülkeye katılan ulusların kültürlerinden yararlanılması
olgularından hangileri, Arap milliyetçiliğinin göstergesi sayılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IV (1999)
9. I. Hz. Ebubekir döneminde görevlendirilen bir heyet, Kur’an surelerini toplamıştır,
II. Hz. Osman zamanında Kur’an ın düzenlemesi yapılmıştır.
III. Düzenlenen Kur’an, çoğaltılarak çeşitli yerlere gönderilmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri, Kur’an’ın özgün halinin bozulması, değişik biçimlerinin ortaya çıkması tehlikesini kesin olarak önlemiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III (2000)

10. Emeviler döneminde
I. İslamiyet’te ayrılıklar artmıştır.
II. İslamiyette Müslümanlardan alınan öşür ve zekat vergilerinin alınmasına devam edilmiştir.
III. Arap olmayan halk Arapların diğer milletlerden üstün olmadığını ortaya çıkarmak için gruplar kurmuştur.
IV. Türkler, Emevilere düşman olan kuruluşlara yardım etmiştir.
Yukarıda verilerlerden hangileri, Emevilerin yıkılmasına ortam hazırlamıştır?

A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) I, II ve IV
E) I, III ve IV (2001)

11. İslam Devleti’nin başkenti önce Medine. Ali zamanında ise Küfe idi Emeviler başkenti Şam’a taşımış, Abbasîler Bağdat’ı kurarak başkent yapmıştır
Yalnız bu bilgiye dayanarak, İslam Devleti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Egemen güç değiştikçe yönetim merkezinin de değiştiği
B) Güçlü bir merkezi otoriteye dayandığı
C) Siyasi yönden zamanın en güçlü devleti olduğu
D) Kültürel etkileşim sağlanmak istendiği
E) Milliyetçilik duygularının güçlü olduğu ( 2002)

12. Abbasiler, ülkelerinde yaşayan Türklere idari ve mali görevlerin yanısıra askeri alanda da önemli görevler vermişlerdir.
Yalnız bu bilgilere dayanarak ;
I. Abbasiler ve Türkler arasında kültür etkileşimi artmıştır.
II. Türkler askerlik görevi ile tanışmıştır.
III. Abbasiler, Arap milliyetçiliği politikası uygulamamıştır.
yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III ( 2003 )


Bedava İlan Verme