Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

6.SINIF TÜRKÇE SORULARI

1. “Yeşil yeşil pencerelerden bir gül at bana,
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına,
Gözlerimde bulut saçlarımda çiğ.”
Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Kaynaşma B) Ulama C) Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz benzeşmesi

2. Aşağıdaki sözcük çiftleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Buna göre hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Çalışkan – Tembel C) Savurgan – Tutumlu
B) Vasıta – Araç D) Sert – Yumuşak

3. “ ile ” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır?
A) Bu adamla yolculuk yapılmaz. C-) Benimle uğraşmanın yanlış olduğunu öğren.
B) Seninle ben çok iyi anlaşıyoruz. D) İnsanlarla geçinmenin yollarını araştır.

4. “ Ben sana mecburum bilemezsin. ” dizesindeki fiil olan sözcük için aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur?
A) haber kipi – geniş zaman – olumsuz – II. tekil kişi
B) haber kipi – gelecek zaman – olumsuz – III. tekil kişi
C) dilek kipi – istek – olumsuz – II. tekil kişi
D) haber kipi – geniş zaman – olumsuz – I. tekil kişi

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır?
A) Kitaptaki soruları çözüp bitirdin mi?
B) Bilmelisin ki bu böyle sürmez.
C) Benim biletim çantamda kalmış, seninki nerede?
D) Caddedeki çukurlar görünümü bozuyor.

6. “ – yor ” eki büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırı bir ektir. Bu ekten önceki geniş – düz ( a – e ) ünlüler daralarak ( ı – i ) olur.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kuralın dışında kalır?
A) Akasyalar eliyor günü suyun yüzüne. C) Nasıl bakıyor dersiniz bize yıldızlar.
B) Bilmiyor günün değerini insanoğlu. D) Patlıyor insanın sabrı amaçsız yaşamda
Devamını Oku »

SES BİLGİSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (5)

1. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yardımcı ses yoktur?

a) Sen olursan bensiz, ben de olurum sensiz.

b) Say beni, sayayım seni.

c) Su akarken testiyi doldurmalı.

d) Su testisi su yolunda kırılır.

2. Aşağıdakilerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcükte ses değişikliği olmaz?

a) Kayık

b) Süt

c) Kalp

d) Genç

Devamını Oku »

7. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları

1) “Karlı dağların başında,

Salkım salkım olan bulut…

Saçın çözüp benim için

Yaşın yaşın ağlar mısın ?”

Dörtlük ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) Şair, buluttan şikayetçidir.

C) Kişileştirme vardır.

D) Yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

2) Tiyatro yapıtında kişinin kendi başına konuşmasına …………. denir.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Jest mimik B) Diyalog

C) Suflör D) Monolog

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” vardır?

A) Bu işin bitmesi senden fazla beni üzdü.

B) Bu kitaplığı hemen yenilemeliyim.

C) Seninle yarın dersanede buluşalım.

D) Şiirlerinde abartmalara sıkça yer vermiştir.

Devamını Oku »

8. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları

Gözlemlerden sonra, zihnimizin olumlu bir çalışma pozisyonuna girmesi demektir, düşünmek. Düşünmek insanın en üstün niteliklerinden biridir, varlığımızın temelidir. Düşünmek kudretlerin en üstünüdür; baskı altına alınamaz, yok edilemez. Düşüncenin ufukları sonsuzluğa uzanır. Şüphesiz en iyi düşünenler en doğru hareket edenlerdir. Her şeyi olduğu gibi kabul etmeden önce düşünürüz, bilgi, görgü ve kültürümüze uygun düşen fikirleri benimseriz.

1- Parçaya göre düşünmenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)İnsanın en üstün niteliklerinden biridir, varlığımızın temelidir.

B) Düşünmek bir alışkanlık işi olup sihirli bir anahtardır.

C)Düşünmek doğru hareket etmektir.

D) Değişik gözlemlerden sonra, zihnin olumlu bir çalışma durumuna girmesidir.

2- Doğru hareket etmek, neyin sonucu meydana gelen bir davranıştır?

A)İyi gözlem yapmanın

B) İyi düşünmenin

C) İyiliksever olmanın

D) Sabırlı olmanın

Bir milletin bütün zekası, bilgisi, duyarlılığı dilinde toplanır. Dil onun varlığı, savunması, başka milletler üzerindeki etkisinin en güçlü silahıdır. Bir millet toprağını kaybedebilir; dilini unutmazsa o toprağa yeniden sahip olabilir. Dilini kaybeden bir millet her şeyini kaybetmiş demektir.

3- Parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Dilin Yok Olması B) Dilin Önemi

C) Dilin Savaşı D) Milletin Dili

4- Parçadan, aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?

A)Dil, ülkeler fethetmede en etkili silahtır.

B)Dil, başka uluslar üzerinde etkili bir silahtır.

C)Dil, bir milletin, savunması ve varlığıdır.

D)Dil, bir milletin her şeyidir.

Şiir yazmak her şeyden önce bir ilham işidir. İnsan iç âlemine doğru inmezse, içindeki cevherleri keşfedemezse bu işi yapamaz. Gelişen olayları ruhunda duyamayan kişilerin yazdıkları şiirler saçma sapan bir aldatmacadan başka bir şey değildir. Fakat her olaydan etkilenip onu ruhunda duyan kişiler gerçek olarak şiirlerini ortaya koyarlar. Bu kişilerin şiirleri o devirde geçen bütün olayları objektif bir şekilde bize öğretir. İstiklal Marşımız bunun en güzel örneğidir. M. Akif’in olayların özüne inerek ortaya koyduğu bu marş bize o devrin özetini vermektedir.

5- Parçaya göre şiir yazmakta en önemli etken nedir?

A) Gelişen olayları ruhunda duyabilmek

B) Gelişen olaylara hâkim olabilmek

C)Gelişen olaylarla eski olaylar arasında bağ kurabilmek

D)Gelişen olayları kısaca özetlemek

6- Parçadan çıkarılamayacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A)İnsan kendisini zorlamakla şiir yazamaz.

B) İstiklal Marşımız, olayların ruhta duyulmasının neticesidir.

C) Şiir yazmada en önemli öğelerden biri ilhamdır.

D)Şiir yazmada önemli olan şairin kişilik özellikleridir.
Devamını Oku »

İMLA ( YAZIM ) KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ

Soru 1. İnsan bir kışını burada geçirse ( ) yalnız müzik dinlese ( ) yalnız bu yankılı havayı koklasa ( )

Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yerlere sı­rasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (,) (…) B) (;) (;) (.) C) (,) (,) (;) D) (;) (.) (…)

Soru 2. Eskiden beri söylenir ( ) “Bizim şiirimiz halk şiiridir ( )” Ama daima bunun aksine eser verilir () söylenenler gerçekleşmez.

Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getiril­melidir?

A) (:) (,) (;) B)(.) (.) (.) C) (;) (.) (;) D) (:) (.) (,)

Soru 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki parantez içi boş­luğa noktalı virgül (;) getirilemez?

A) Bu yazarı okumalısın ( ) onda kendinden çok şey bu­lacaksın.

B) Hiç olmazsa sanat kültürünüzü yükseltmeye ba­kın ( ) dedi.

C) Herkes, büyük bir cezaya çarptırılacağını bekliyordu ( ) ne var ki beklenen olmadı.

D) Hamdi Tanpınar ( ) şiir, roman, hikâye türünde eserler vermiştir.

Soru 4. Üç günden beri uykusuzum (I) uyumayı unuttum (II) de­sem abartmamış olurum (III) Yastığa başımı koyup (IV) tatlı rüyalara dalmayalı ise neredeyse dört ay oldu (V)

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine hiçbir noktalama işareti getirilemez?

A) I. B) II. C) III. D) IV

Soru 5. Hocaya sormuşlar () Hocam bir şey icat ettin mi () Ettim () demiş () ama ben de beğenmedim!

Bu parçada parantez içi boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (!) (;) (,) B)(:) (?) (,) (;)

B) (;) (?) (,) (.) D)(,) (?) (.) (;)

Soru 6. Aşağıdakilerin hangisinde parantezle gösterilen yere iki nokta (:) getirilemez?

A) Daha yapacağım o kadar çok iş var ki () anlatamam.

B) Aklımda iki isim vardı () Canan ve Korkut.

C) Bize şunları da söyledi () Çalışın ve kazanın.

D) Sözcük türleri şunlardır () İsim, sıfat, zamir…

Soru 7. Bir Hint atasözü şöyle der ( ) ( ) Güneşe ulaşmak istiyor­san yanmayı düşünmeyeceksin ( ) ( )

Yukarıda parantezlerle gösterilen yerlere aşağıda- ki­lerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getiril­melidir?

A) (:) (-) (,) (.) B) (-) (“) (.) (“)

C) (;) (:) (.) (.) D) (:) (“) (.) (“)

Soru 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç nokta (…) yanlış kullanılmıştır?

A) Yemekten sonra tatlılar, kahveler, meyveler… ikram edildi.

B) Ev sahibi kesin konuştu: Ya kirayı artıracaktık; ya da…

C) Neler konuşulmadı ki o akşam: siyaset, spor, maga­zin…

D) Evdeki sohbetimiz üç ayaklıdır: Biri ben, biri annem, biri de babam…

Soru 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Son günlerde zamlar arka arkaya gelmeye başladı.

B) Onunla görüşmeyeli aylar oldu.

C) Deve kuşu gibi başını kuma sokuyor.

D) Senin bundan haberin var mı ki?

Soru 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) O zaman onbir yaşındaydım.

B) Sanmayınki o bu konuda bilgisiz.

C) Bizide beraberinde götürmek istedi.

D) Bizimle gelmeyeceğini babama söylemiş.

Soru 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması ge­reken “-da (-de)” ayrı yazılmıştır?

A) Diğer arkadaşlar da benimle aynı görüşteydi.

B) Davranışları da sözleri gibi tutarlı değildi.

C) Yüzün de her zamankinden farklı bir tebessüm vardı.

D) Poşetin içine diğerlerini de koyalım.

Soru 12. Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla il­gili bir yanlışlık vardır?

A) Bu dergi, TÜBİTAK’ın desteğiyle çıkıyor.

B) Kırtasiyemizde UNICEF’in hazırlattığı kartlar da var.

C) Teknisyen olan kardeşim, MTA’da çalışıyor.

D) İTÜ’nin bahar şenlikleri çok görkemliydi.

Soru 13. Sende git, sende unut, kimler unutmadıki…

Bu dizede kaç yazım yanlışı yapılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Soru 14. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Bu konuyu A’dan Z’ye hepimize öğretmişti.

B) 1980’li yılların en önemli gazetecisiydi.

C) Sınavda, Türkçe’den zor soru gelmedi.

D) Biz, daha çok Fatih’ler yetiştireceğiz, dedi.

Soru 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımı yanlıştır?

A) Barajdaki su seviyesi düşmeye başlamış.

B) Sınıftakiler oldukça korkmuşlardı bu durumdan.

C) Bilmemki bu parayı kimden bulsak.

D) Bize çok kızmış, ne ki biraz gecikmişiz.

Soru 16. Dergi, yasa, yapıt, gazete adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uy­mayan bir kullanım vardır?

A) 1950 yılında yayın hayatına başlayan Hisar adlı dergi, uzun yıllar varlığını sürdürmüştür.

B) Cengiz Aytmatov’un Cemile adlı hikayesi, birçok ödül almıştır.

C) Edebiyat ve Eleştiri’nin bütün sayılarını aldım.

D) Meclis, Türk Ceza kanununda değişiklikler yaptı.

Soru 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Onlarla öğleden sonra Harput’ta buluşacağız.

B) Öğretmenimiz Ömer Bey, Çanakkaleliymiş.

C) Durumu Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazıyla bildirdik.

D) Birinci Dünya savaşında birçok kayıp vermiştik.

Soru 18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı var­dır?

A) Bağrımı delmeye taş yetmez, dedin.

B) Buymuş oyun, gerisi yanlız çelik çomakmış.

C) Gönlümü put sanıp da kıran kim?

D) Ateşten zehrini tattım bu okun.

Soru 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik eylemlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Kurallara uymayanları öğretmen ikaz etti.

B) Sanık, bütün suçlamaları reddetti.

C) Ödevlerini hazırlarken sana yardım ederim.

D) Bu kadar aceleci olma, birazcık sabır et.

Soru 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama ve yazım yanlışı yoktur?

A) Bir takım meyvelerin sadece Güney Afrika’da yetiştiği doğru mudur?

B) Birtakım meyvelerin sadece Güney Afrikada yetiştiği doğru mudur?

C) Birtakım meyvelerin sadece güney Afrika’da yetiştiği doğru mudur?

D) Birtakım meyvelerin sadece Güney Afrika’da yetiştiği doğrumudur?

Noktalama İşaretleri


 

1. Müzik( ) sanatların en zevklisidir( ) ama bir şey öğretmez( ) Buna karşılık şiir( ) hem ruhun gıdası  hem de iyi bir öğretmendir.

 

    Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A)(,) (;) (.) (,)        B) (;) (,) (.) (,)    C) (,) (;) (:) (;)

D)(,) (,) (.) (,)       

   

 

 

 

2. Öğretmen ve öğrenciler( ) öğrendiklerini uygularlarsa bir işe yarar( ) uygulamamaları halinde hastanın ilaçlarını kullanmaması gibi bir durum hasıl olur( )

         Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (, ) (:) (.)    B) (;) (, ) (.)    C) (,) (;) (.)

D) (,) (;) (!)   

 

  

 

 

 

3.Cahillik üç türlüdür( ) Hiçbir şey bilmemek( ) gerekeni bilmemek ve bir sürü gereksiz şeyleri bilmek( )

     Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (.) (,) (.)      B) (:) (,) (…)    C) (:) (;) (.)  

D) (:) (,) (.)

       

 

 

 

 

 4. Öğrenmek( ) öğrenciye( ) öğretmek( ) hocaya mahsustur.

 

    Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (,) (;) (,)    B)(;) (,) (,)    C) (:) (;) (,)      D) (,) (,) (,)   

 

 

 

 

 

     

5. Deniz( ) düşünceye benzer( ) Denizin ürünü inci( ) düşüncenin ürünü akıldır( )

 

       Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (,) (.) (,) (.)          B) (;) (.)  (;) (.)        C) (,) (.) (:) (.)       D) (,) (:) (,) (!)  

             

      

 

 

6.    İnsanlar( ) üçe ayrılır( ) Paranın kölesi olanlar( ) paranın arkadaşı olanlar ve paranın patronu

olanlar( )

 

Devamını Oku »

PARAGRAF SORULARI VE YANITLARI

1.Aşağıdaki tümcelerle bir paragraf oluşturulduğunda,hangisi son tümce olur?

a)      Hava henüz karanlıktı.      

b)      Odanın içine gecenin serinliği doldu.

c)      Önce hoşa gidiyor,sonra üşütüyordu insanı.

d)      Pencereyi ardına kadar açtım.

 

2.  Yazarken kitapları bir yana bırakır,aklımdan çıkarırım;kendi gidişimi aksatırlar diye.Gerçekten de iyi yazarlar üstüme iyi abanır,yüreksiz ederler beni.Hani bir ressam varmış,horoz resimleri yaparmış da,uşaklarına  atölyesine hiç horoz sokmamalarını tembih edermiş,ben de öyle…

    Yazarın paragraftaki ressam gibi davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a)      Okumaya çok zaman ayırdığından yazılarını ihmal etmesi.

b)      Uzun sürede kazandığı saygınlığını yitirme kaygısı.

c)      Özgün eserler verememe korkusu.

d)      Kendine gereğinden fazla güvenmesi.

 

3.”Ben insanın iş görme isteğini ve yaşama çabasını daima canlı tutmasını isterim.Ölüm,bahçeme fidanlarını dikerken bulmalı beni;ama ölüm korkusu,bahçemi yitirme korkusu içinde değil”diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.?

a)      Hayatı sevdiği

Devamını Oku »

PARAGRAF SORULARI

1. Yabancı dillerin etkisinin artması, Türkçenin söz varlığını, söz dizimi özelliklerini olumsuz yönde etkiliyor. Divan Oteli demek dururken Hotel Divan, Marmara Oteli demek dururken The Marmara demek, Türkçenin sözdizimi özelliklerini zorlamaktır. Son zamanlarda bir de çeviri yoluyla anlatım türü ortaya çıktı. Sözler Türkçe, ama anlatım kalıbı yabancı kaynaklı… Doğru olmayan bu kullanışlar da yaygınlaşıyor: Çay içmek, kahve içmek yerine çay almak, kahve almak; özür dilerim yerine üzgünüm gibi kullanışlar bunlara sadece birkaç örnek. Türkçenin yapısına ve mantığına aykırı bu yanlışlardan kurtulmamız gerekiyor.
Devamını Oku »

CÜMLEDE ANLAM

1.Aşağıdaki yargılardan hangisinin nedeni belirtilmemiş?

A) Atamam kendimi denize, dünya güzel

B) Bir defasında beli incindi, nasıl olduysa oldu, ayağı.

C) Çokçuklar bir şey anlamıyor, daha çok küçükler.

D) Yolculuk etmeyi oldum olası sevmiyorum.

E) Yorgunluktan koltukta uyuyakalmış.

2. I.Ben çevirilerimde metnin ruhunu taşıyabilmeyi esas alırım; zaten çeviri yapmak o edebi metni başka bir dilde yeniden yazmak değil midir?

II. Kimileri çeviriyi sözcüklerin sözlük karşılıklarını bulmakla karıştırıyor, o zaman da ortada edebi metin diye bir şey kalmıyor.

III. Çeviri yapmak en az bir eserin yazılma serüveni kadar zahmetli bir şey ve bence bir eserin altına yazarla çevirmenin adları yan yana yazılmalıdır.

IV. Çeviri yapmak elbette zahmetli bir iştir; ama bir esersin yazılma serüveniyle bu zahmet ne derece bir tutulabilir anlamıyorum.

V. Çeviri bir eseri çevirmenin kim olduğuna bakmadan kesinlikle satın almam ben;benim için eserin yazarının kim olduğu kadar önemlidir bu.

Yukarıdaki cümlelerden hangisi savunduğu düşünce bakımından diğerlerinden farklıdır?

A-I B-II C-III D-IV E-V

3. I.Kim ne derse desin ödüller yazarları nitelikli eserler ortaya koymaya sevk ediyor.

II. Ödüller bir yazar için hiçbir şeydir bence; ödül kurumları da gereksiz.
Devamını Oku »

SÖZCÜKTE ANLAM – 1

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut değildir?

A) En başta umudu olmayan adam şiir yazamaz.

B) Edebiyat öncelikle büyük bir özveri gerektirir.

C) İnce bir ruh kadar bilgi de lazımdır yazar için.

D) Müzisyen için ses neyse ressam için de ışık odur.

E) Son yıllarda beni en çok korkutan film buydu.

Devamını Oku »

Kalabalık karşısında konuşmak bana göre değil. En bildiğim konularda bile ne diyeceğimi şaşırıyorum . Sandalyeler dizilmiş,dinleyiciler bekliyor. Sen çıkacaksın,karşındakileri bir saat, yarım saat oyalayacaksın. Sıkılmadan,bıktırmadan. Hep kaçarım böyle durumlardan. Bu kez yapmadım. Bakırköy Kültür Koleji’nde “edebiyat üzerine” bir konuşma yaptım. Yazmıştım diyeceklerimi. Bıraktım kağıdı,sıkılıyor kişi kağıdı okurken,dinleyiciler de sıkılır diye düşünüyor,sıkıntısı daha da artıyor!

Oktay AKBAL
(Günlerde)

(Aşağıdaki ilk dört soruyu paragrafı göz önünde bulundurarak yanıtlayınız. )

 

 

 

1. Yazar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Dinleyicilere düşüncelerini aktarırken notlara bakmaktan sıkılıyor.
B. Kalabalık karşısında konuşmayı kendine uygun bulmuyor.
C. Çok iyi bildiği konularda bile zaman zaman ne diyeceğini şaşırıyor.
D. Konuşmalarını,seyirciyi oyalamak için yapıyor.
 

 

2. Yazar hakkında aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi uygun değildir?

A. çekingen     B. sıkılgan        C. öfkeli           D. duyarlı
 

 
 

3. Yazarı en çok düşündüren aşağıdakilerden hangisidir?

A. dinleyicilerin az olması
B. dinleyicileri sıkmadan,bıktırmadan konuşma yapması
C. konunun başka alanlara çekilerek,anlaşılamaması
D. dinleyicilerin küçük yaştaki gençlerden oluşması

 

 

 

 

4. Yazar, düşüncelerini açıklarken aşağıdakilerden hangisine yer vermemiştir?

A. devrik cümlelere
B. kişisel özelliklerini yansıtmaya
C. izleyicilere karşı duyduğu sorumluluğu belirtmeye
D. konuşma tekniklerini çok iyi bildiğini söylemeye
 

 

5. “Bakırköy Kültür Koleji’nde ‘edebiyat üzerine’ bir konuşma yaptım.” Cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yaptım.
B. Konuşma yaptım.
C. Bir konuşma yaptım.
D. “Edebiyat üzerine ” bir konuşma yaptım.

 
…Yanıtlar…
 
| 1)D | 2)C | 3)B | 4)D | 5)D |

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Geçmişteki hatıralarımıza gülümseyerek baktığımız anda büyümüşüz demektir.
B) Açlık ne dost,ne akraba,ne insanlık ne de hak tanımaz.
C) Ne hikmettir ,şu dünyaya gelen ağlar giden ağlar.
D) Küllük, arka arkaya yaktığım sigara izmaritleriyle dolmuştu.
E) Akıllı adam,kendi aklını kullanır;daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Halkın bu dünyadan benim hiçbir şey alamadığımı görebilmesi için elimi tabutun dışında bırakın.
B) Eğer özgürce yaşamıyorsak, ölümü karşılamamız daha doğru olur.
C) Bir gün ayrılacağımızı düşünebilseydik, birbirimize daha iyi davranırdık.
D) Voltaire, ölüm anında başında duran papaza: “İçimde güzel bir yere göç ediyormuşum gibi bir his var.” dedi.
E) Hangi işe elimi atsam yüzüme gözüme bulaştırıyorum.
 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bugün öğleden sonraki yağan yağmur, insanları işlerinden alıkoydu.
B) İnsanoğlu şüphe içinde yaşamak için değil, sorup öğrenmek için yaratılmıştır.
C) Dalgın kafayla bir şeyler öğretmeye çalışmak, rüzgarlı havada ateş yakmaya benzer.
D) Bugün bildiklerimizin dışında bir kelime bile öğrensek dünden farklı bir kişi oluruz.
E) Senin bir gecede okuduğun kitabı, ben senelerce yazabilmek için saçımı ağarttım.
 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Asırlar önce yaşamış büyük bilim adamlarıyla tanışıp görüşme fırsatını sadece kitaplar verir.
B) Kitap, seni öfkelendirmeyen, üzmeyen ve öğüt veren en yakın arkadaşındır.
C) Cahil insanın susması gerekir, zaten sussaydı cahil olamazdı.
D) Uçmasını bilmiyorsan uçurumun kenarında yuva yapma.
E) Bu öğrendiklerimiz de, bizim ne kadar cahil olduğumuzu daha fazla ortaya çıkartıyor.

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) İçtiği sigaranın dumanları gökyüzüne doğru yukarılara yükseldi.
B) Sincaptan ders alınmalıdır ;çünkü alt dala ulaşabilmek için üst dalı hedef alır.
C) Düşünceler, derinleştikçe üzüntüler artarlar.
D) Ağabeyini bulmak için bir aşağı bir yukarı çıkıyordu.
E) Kendi bildiklerini başkalarına öğret, başkalarının bildiklerini de kendi bilgilerine ilave et.

 

 
6. “Ay bir yandan sen bir yandan sar beni.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Mantık hatası
B) Özne eksikliği
C) Yüklem eksikliği
D) Gereksiz sözcük kullanımı
E) Tamlayan eksikliği

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir nedenden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Rüştü, iyi bir kaleci ;ancak fazla topla oynuyor.
B) Eğer sütü çok dışarıda bırakırsanız, süt bozulur.
C) Penceremden uçan kuş sürülerini izliyordum.
D) Sanatçının eserini yazdığı mekan uygunsa, tabi ki daha orijinal eserler yazacaktır.
E) Günde on kez telefon satan dükkana uğrardı.

 

 

8. “Geçtiğimiz ay okulda yapılan toplantıya katılamamıştım.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Özne – yüklem uyuşmazlığı
B) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Mantık hatası
D) Çatı uyuşmazlığı
E) Tümleç eksikliği

 

 

9. I. Bugün GAP projesine yeterince ödenek ayrılmadığı için bu proje neredeyse durma noktasına gelmiştir.

II. Sınav giriş belgesi gelmeyenler ,ÖSYM merkezine başvursun.

III. Görevliler , ÖSS sınavının yapılacağı okulların önündeki satıcılara bağırmamalarını söyledi.

IV.KPSS’ye on beş binin üzerinde yaklaşık on üç bin öğretmen adayı girdi.

V. KKTC cumhuriyetine her alanda destek olmalıyız,dedi.

Yukarıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluğunun hangisi farklı bir nedenden kaynaklanmaktadır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 
10. “Bir cümlede aynı ekleri alan kelimelerin peş peşe sıralanması bir anlatım kusurudur.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir anlatım kusuru vardır?

A) Akıl kendine ait bir yerdedir ve orada cehennemi cennete ya da cenneti cehenneme çevirebilir.
B) İyi ya da kötü bir şey yoktur sadece düşünce onu öyle yapar.
C) Şu anki eğitim sistemimiz tek tip insan yetiştirmektedir.
D) Sokağa çıkıp biraz gezip arkadaşlarımla sohbet edip sonra eve gelip yattım.
E) Yıllardır yaşadığım ve çok sevdiğim bu şehri ,Adana’yı, bırakıp İstanbul’a gideceğim.

 

 
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?

A) Ehliyet alabilmeniz için lise öğretiminizi tamamlamanız gerekir.
B) Unutmayın, gelecek de bir gün gelecek.
C) Yarın Siirt’ten Batman’a gidiyorum.
D) Kral da dilenci de aynı iştahla acıkır.
E) Ülkeler kılıçla alınır; adaletle korunur.

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yapılan- dırılmış bir sözcükten kaynaklanan anlatım bozuklu -ğu vardır?

A) Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.
B) Yolsuzluk yapanlara gereken ceza verilmelidir.
C) Uzun süredir bu mahallede kasapçılık yapan Levent Efendi, dün vefat etti.
D) Düşmanımın düşmanı benim dostumdur.
E) Yazımını bilmediğiniz bir kelime olursa, İmla Kılavuzu’na bakınız.
 

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Kimi insanlar odaya girdiğinde aydınlatır, kimisi çıktığında.
B) İnsanlar, birçok kez ölümden kaçmak isterken ölüme sürüklenmişlerdir.
C) Bırakın hayat ilkbahar gibi, ölüm de dökülen sonbahar yaprakları gibi olsun.
D) Birçok insanın değeri hayattayken değil;ancak öldükten sonra anlaşılır.
E) Ayakta ölmek ,diz çöküp yaşamaktan daha iyidir.

 

 

14. “Bu civarda bayan pantolon satan bir dükkan yok mu?”

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Gereksiz sözcük kullanımı
B) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması.
C) Özne eksikliği
D) İyelik eki eksikliği
E) Çatı uyuşmazlığı
 

 

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaşamı boyunca” sözü gereksiz kullanılmıştır?

A) Adamcağız, yaşamı boyunca çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak için çalıştı durdu.
B) Yaşamın boyunca bu vicdan azabını çekeceksin.
C) Karısını ve çocuklarını öldüren adam yaşamı boyunca müebbet hapse mahkum oldu.
D) Yaşamım boyunca bu yaptıklarını hatırlayacağım.
E) Çocuklarınızın yaşamı boyunca mutlu olmasınıistiyorsanız onlara iyi bir eğitim veriniz.

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geri” sözcüğü cümleden çıkartıldığında cümlenin anlamında herhangi bir daralma ya da bozulma olmaz?

A) Sendeki bütün kitapları geri alacağım.
B) Fabrika işçileri geri işe alındı.
C) Bende sana ait ne varsa hepsini sana geri iade ediyorum.
D) Eğer bir karar verdiyseniz, geri adım atmayın.
E) Biraz daha geri gider misin?

 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) O mahur beste çalar Müşgan’la ben ağlaşırdım.
B) Senin on yıl sonraki halini hatırladıkça üzülüyorum.
C) Çocukları çok sevdiğini ve asla zarar veremeyeceğini söyledi.
D) Ağabeyim ders çalışıyor, ben de bağlama çalıyordum.
E) Sevmek, yalnızlığı göze alabilmektir çoğu zaman.

 

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?

A) Aşk dilekleri,yüksek katlara bir türlü ulaşmazmış.
B) Her zamankinden çok farklı bir mektup okuyacaksın.
C) Divan Edebiyatı, Arap ve özellikle İran edebiyatının etkisiyle gelişmeye başlar.
D) Çöplükten beslenenleri görünce bize anlatılan her şeyi unutmak istedik.
E) Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra , hayata bakış açılarında önemli değişiklikler olmuştur.

 

…Yanıtlar…
 
1) E
2) E
3) A
4) A
5) E
6) C
7) D
8) C
9) D
10) D
 11) A
12) C
13) A
14) D
15) C
16) C
17) E
18) E

 

1. Aşağıdaki yargılardan hangisinin nedeni belirtilmemiş?

A) Atamam kendimi denize, dünya güzel

B) Bir defasında beli incindi, nasıl olduysa oldu ayağı takılmış.

C) Çokçuklar bir şey anlamıyor, daha çok küçükler.

D) Yolculuk etmeyi oldum olası sevmiyorum.

E) Yorgunluktan koltukta uyuyakalmış.

 
2. I.Ben çevirilerimde metnin ruhunu taşıyabilmeyi esas alırım; zaten çeviri yapmak o edebi metni başka bir dilde yeniden yazmak değil midir?

II. Kimileri çeviriyi sözcüklerin sözlük karşılıklarını bulmakla karıştırıyor, o zaman da ortada edebi metin diye bir şey kalmıyor.

III. Çeviri yapmak en az bir eserin yazılma serüveni kadar zahmetli bir şey ve bence bir eserin altına yazarla çevirmenin adları yan yana yazılmalıdır.

IV. Çeviri yapmak elbette zahmetli bir iştir; ama bir esersin yazılma serüveniyle bu zahmet ne derece bir tutulabilir anlamıyorum.

V. Çeviri bir eseri çevirmenin kim olduğuna bakmadan kesinlikle satın almam ben;benim için eserin yazarının kim olduğu kadar önemlidir bu.

Yukarıdaki cümlelerden hangisi savunduğu düşünce bakımından diğerlerinden farklıdır?

A-I B-II C-III D-IV E-V

 
3. I.Kim ne derse desin ödüller yazarları nitelikli eserler ortaya koymaya sevk ediyor.

II. Ödüller bir yazar için hiçbir şeydir bence; ödül kurumları da gereksiz.

III. Ödüllerin kitapların satışını olumlu etkilediğini hiç kimse inkâr edemez

IV. Ödüller birçok eseri kitapçı vitrinlerinden okur kitaplıklarına taşıyor.

V. Ben ödüller için olsa da olur olmasa da diye düşünmüşümdür her zaman.

Yukarıda cümlelerden hangisi savunduğu düşünce bakımından birbirine en yakındır?

A- I ve III B- II ve V C- III ve IV D- IV ve III E- IV ve V

 

4. I.Şairin kullandığı bir sözcüğün, bir dizenin bile ne anlama geldiğini anlamak için onunla ilgili yazılmış ne varsa okuyorum.

II. Uzun yıllar yurt dışında kalmam, romanlarımda gurbetçi insanlarımızın sıkça yer bulmasına yol açtı.

III. Sinemanın geniş kitlelere hitap edebilmesi, onun herkese inebilen anlatım gücü ve çok yönlü bir sanat olmasından ileri gelir.

IV. Tiyatro, izleyicilerle yüz yüze iletişimi zorunlu kılan bir sanat olmasından dolayı bin yıllara direnmiş bir sanattır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilgisi yoktur?

A-I B-II C-III D-IV E-V

 

 
5- Aşağıdakilerden hangisi genel yargı cümlesi değildir?

A) İnsanlar hep birilerinin bir şeyleri değiştirmesini ister ama kendini her şeyin dışında tutar.

B) Adını hangi afişte görsem hemen girerdim sinemaya, büyük bir oyuncudur Türkan Şoray

C) Dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey.

D) “Heves Şiir-Eleştiri” dergisi, kuşku yok ki en deneysel dergisidir şiir dünyamızın.

E) Yayımlanan öykü kitabı sayısında geçen yıla göre büyük artış olacağı bekleniyor

 

6. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz değildir?

A) Ne dersi dinleyip not aldın nede öğrenmek için okuyup yazdın.

B) Tekrar toplanılmayacak değildi, anlaşmaya varılamayan bazı konularda.

C) Yirmi birinci yüzyıla adım attığımız bu zamanda böyle öyküler yazılır mı?

D)Yirmi yıldır kesintisiz yayımlanan gergi bu ay gazete bayilerine gelmedi.

E)Yazarımızın rahatsızlığından dolayı bu sayıda ona yer veremiyoruz.

 
7. Aşağıdakilerden hangisinde yorum söz konusudur?

A)Orhan Veli, ilk şiirlerini lise yıllarında Varlıkta yayımlamış.

B)Ahmet Muhip Dranas, yayımlanan tek kitabıyla şiirimizin anıtlarındandır.

C)Kemal Özer, ilk kitabından sonra yedi yıl suskun kalmıştır.

D)Kitabın kapağında Abidin Dino”nun bir deseni kullanılmış.

E)Dergi son sayısını Can Yücel”le ilgili yazılara ayırmış.

 
8. Aşağıdakilerden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

A)El atına binen tez iner.

B)Ak koyunu gören içi dolu yağ sanır.

C)Gezen ayağa taş değer.

D)Şimşek çakmadan gök gürlemez.

E)Son pişmanlık fayda vermez.

 
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi duruluk ilkesine aykırıdır?

A)Sergiye gittim ve sergideki bütün resimleri uzun uzun ve hayranlıkla seyrettim.

B)Şairin yapıtında sözcükler, karikatüristin yapıtında ise çizgiler önemli unsurlardır.

C)Uzun bir aradan sonra Ankara”ya, o güzel şehre, bir iş görüşmesi için gideceğim.

D)Yusuf Atılgan”ın hikâyelerini de en az romanları kadar ilgiyle okudum.

E)Yazar, son kitabı Yaşam Bir Düş”te kendi yaşamından kesitler sunmuş.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde doğrudan anlatım söz konusu değildir?

A)Aragon, o müthiş şiirinde “Mutlu aşk yok ki dünyada.” demiyor mu?

B)Cemal Süreya, “Ben neredeysem yalnızlığın başkenti orasıdır.” demiş.

C)Edip Cansever, kapalı şiirin olmadığını, şiire kapalı insanın olduğunu söyler.

D)Ülkü Tamer”in o güzel şiiri “Ben sana teşekkür ederim.” dizesiyle başlar.

E)Gülten Akım”ın dediği gibi “Ah, kimselerin vakti yok durup ince şeyler düşünmeye””

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde “öznenin yaptığı işten etkilenen” öğe vurgulanmıştır?

A) Düşüncelerimin doğruluğunu ölçmekten yoksun kaldım artık.

B) Senden, öncekinden daha güzel bir resim çizmeni istiyorum şimdi.

C) İnsanın hangi mutluluğu hangi inancı sanatla sarmaş dolaş değildir?

D)Dağların arasından yavaş yavaş sizin köyünüze doğru yürüyorduk.

E) Adam, ekmeğini ayakkabıcılıkta kazanıyormuş o günden bu yana.

 
12. Aşağıdakilerden hangisi öznel bir tanım cümlesidir?

A) Üçgen, uç uca gelmiş üç doğru parçasını oluşturduğu, üç tepe noktası ve üç açısı olan geometrik biçimdir.

B) Antoloji, bir şairin, bir yazarın, bir dönemin bir türün”tipik metinlerin seçilip bir araya toplanmasıdır.

C)Fabl, insan özelliklerini hayvanlara aktararak yazılmış eğlenceli, ders verici veya hicvedici hikâyelerdir

D) Samimilik, bir insanın bir iş üzerine iyice düşündükten sonra canı pahasına da olsa savunmayı göze alarak ortaya çıkardığı kanısıdır.

E) Epigraf, bir metinin başına konmuş, genellikle edebi bir eserden alıntılanan sözler veya özdeyişlerdir.

 

13. I- Sporla uğraşanların sayısı her geçen yılla birlikte artmaktadır.

II- Leyla bir çöl ceylanı, saçları bahtından daha karadır.

III- Şiir, alışkanlıklara karşı bir başkaldırıştır.

IV- Yeryüzünde insandan daha değerli bir şey yoktur.

V- Denizlerin en kuytu mavisini sende tattım.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi karşılaştırma bildirmez?

A) I B)II C)III D)IV E)V

 
14. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “bir işe girmeden önce her şeyin en ayrıntılı biçimde düşünülmesi gerektiğini” öğütler?

A)Bin merak, bir borç ödemez.

B) Bir musibet bin nasihatten iyidir.

C) Bin işçi, bir başçı.

D) Bin ölçüp, bir biçmeli.

E) Bir ağaçta gül de biter diken de.

 
15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde üslubun önemi vurgulanmıştır?

A) İyi bir sanatçı, halkı eğitmek, halkı sanattan, anlar duruma getirmek gibi bir görev üstlenebilendir.

B) İyi bir sanatçı, anlattığı insanları kültürel birikimleri ve düşünceleri açısından iyi tanıyıp, kişiliklerini tanıyıp, kişiliklerini düğümlerini çözebilendir.

C) İyi bir sanatçı, geçmişle günümüzü birleştirerek yapıtını zenginleştirendir.

D) İyi bir sanatçı, bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için değil, onları belli bir biçimde söylemeyi seçtiği için sanatçı olduğunun farkında olandır.

E) İyi bir sanatçı, dünden kalan değerleri tartan, bugünden yarına nelerin aktarılabileceğini anlayabilendir.

 
16. Aşağıdakilerden hangisi “sanatçı neyi anlatmış?”sorusunun cevabı olabilir?

A) Fuzuli, kasidesinde Hz Muhammed”i konu edinmiş.

B) Derinlikli, içten ve güzel dizeler yazmayı başarmış.

C) Ana motif olarak bütün şiir boyunca sudan yararlanmış.

D) Birçok edebi sanatı ustalıkla kullanmayı başarmış.

E) Hz Muhammed”e olan sevgisini ortaya koymuş.

 

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde aynı konuyla ilgili öznel ve nesnel yargı bir arada verilmiştir?

A) John Hurt ve Richard Burton un başrollerini oynadığı film George Orwell”ın 1984 adlı romanında uyarlanmış.

B) George Orwell”ın mirasçıları romanın filme çekilmesine senaryoyu çekimden önce görmek şartıyla izin vermişler.

C) Tüm teknik ekip büyük bir özveriyle, eserin büyüklüğüne layık bir film ortaya koymak için hummalı bir çalışma yürütmüş

D) Bazı sahneler için dev heykellerin yaptırıldığı filmde İngiltere”nin üç ayrı şehri mekân olarak kullanılmış.

E) Altı yılda tamamlanan ve önümüzdeki günlerde gösterime girecek olan film, sinemaseverlerce merakla bekleniyor.

 
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ” öğüt” söz konusudur?

A) Bu defa baltayı taşa vurdular.

B) Verilmiş sadakanız varmış.

C) Sabreyle işine hayır gelsin başına.

D) Bu defa ipin ucunu kaçırdı.

E) Onunki göğe merdiven dayamak.

 
19. Aşağıdakilerin hangisinde bir “öneri” söz konusudur?

A) İyi bir öykü yazarı olmak öncelikle iyi bir öykü okuru olmayı gerektirir.

B) Kendinize iyi bir öykü kitaplığı oluşturmanız yazarlığınızı geliştirecektir.

C) Öykü, özellikle de kısa öykü, yaşamdaki ayrıntıları kaçırmamaktan geçer.

D) Bir bütündeki güzelliği oluşturan da ayrıntılar değil midir zaten?

E) Okumak, okumak yine okumak ve ayrıntıları kaçırmamak, öykü bu işte!

 
20. Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma anlamı yoktur?

A) Divan edebiyatının insani duyguları ifade edecek genişlikten uzak olduğunu söyleyebiliriz.

B) Öykü dinleyicisinden, şiir okurundan ya da tiyatro izleyicisinden farklı olarak, roman okurunun, okurlarının en yalnızı olduğu söylenmiştir.

C) Sinema; müzik, edebiyat, resim gibi sanatların hemen hepsinden daha fazla ilgiyle karşılanmaktadır.

D) Tiyatronun anlaşılması diğer sanat dalları kadar zihni bir çaba gerektirmez.

E) Tevfik Fikret en az Victor Hugo kadar romantik ve gerçekçidir.

 

…Yanıtlar…
 
1) D
2) E
3) D
4) C
5) A
6) D
7) D
8) B
9) C
10) C

 11) D
12) D
13) B
14) D
15) D
16) A
17) E
18) C
19) B
20) A

1- ‘‘Bozmak’’sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘‘geçersiz bir duruma getirmek’’ anlamında kullanılmıştır?

A. Adamcağızı fena bozdunuz.
B. Adamcağız politika ile bozmuş.
C. Eskileri bozuyor, çocuklarını, eşini giydiriyor.
D. Akşama doğru geldi, pazarlığı bozduğunu söyledi.

 

 

 

2- ‘‘Çekmek’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

– Kapıyı şiddetle çekerek evden çıkıp gitti.
– Sünger bütün suyu çekti.
– Ekini tarladan çektiklerini söyledi.
– İp yeterince çekmediği için, ipe asılan çamaşır yere değdi.
– Onun bütün masraflarını ben çekiyorum.

A. 2       B. 3       C. 4       D. 5

 

 
3- ‘‘Koparmak’’ sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde ‘‘ilgisini kesmek, önem vermemek’’ anlamındadır?

A. Meyvayı kopardılar dalından.
B. Çiçek koparmak isteyince beni çağırdı.
C. Zehra avcunu yüzüne kapadı, kısa, keskin bir çığlık kopardı.
D. Sana karşı içimde iki katlı bir ana yüreği var; işte onu koparıp atamıyorum.

 

 
4- Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmamıştır?

A. Bu geçen de kim?
B. Ölüm insanı nerede yakalar?
C. Gözü yaşlı kaç tane anne var?
D. Bu duvarı kim yıkmış?

 

 
5- ‘‘Bu sorunun cevabını da sarışın versin.’’ cümlesinde hangi sözcük sıfatken isim gibi kullanılmıştır?

A. Bu       B. Soru      C. Cevap       D. Sarışın

 
 
6- Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi isimden türemiş bir fiil değildir?

A. Havalar iyice ısındı.
B. Çocuğun konuşması düzeliyor.
C. Çiçeklerimi arada bir suluyorum.
D. Güneş ufuktan şimdi doğar.

 

 
7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem edilgen çatılı bir fiildir?

A. Güneş ufuktan göründü.
B. Yağmurun altında ıslandı.
C. Akşam ezanı okundu.
D. Parkta biraz dinlendim.

 

 
8-Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır?

A. İyi dost kara günde belli olur.
B. Köpek, sahibini ısırmaz.
C. Adam olana bir söz yeter.
D. Bir dost kırk yılda kazanılır.

 

Türkçenin Tarihi, Orhun Abideleri, Anlatım Bozuklukları, Cümlenin Öğeleri, Yazım ve Noktalama, Türkoloji Makaleleri, Edebiyat Nedir?, Alfabelerimiz, Atasözleri, Bulmacalar, Edebi Sanatlar, Sınav Soruları, Kpss, Oks, Öss, Bunları Biliyor musunuz?, Özlü Sözler, Güzel Sözler, Türkçe, Edebiyat, Masallar, Destanlar, Astroloji, Roman Özetleri
9-Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna uymaz?

A. köprüler      B. yiyor     C. yokuşun      D. anladı

 

 
10- Yeni şiir ne istiyor ( ) Hemen söyleyeyim ( ) Eskiyi yıkmak ( ) Çünkü her yeni sanat hareketi eskiyi yıkmakla başlar ( )

Parçada boş parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki işaretlerden hangileri getirilmelidir?

A. (?), (:), (.), (.)
B. (?), (.), (.), (.)
C. (?), (;), (…), (.)
D. (?), (:), (;), (.)

 

 
11-‘‘Sıkı, geniş, kısa, kalın, bol’’ kelimelerinden ikisinin birden karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Gevşek      B. İnce     C. Uzun      D. Dar

 

 
12-Aşağıdakilerden hangisi somut bir kavramı ifade eder?

A. Kalabalık      B. Sıkıntı     C. Mutluluk      D. Düşünce

 

 
13-‘‘Aşağı – yukarı’’ sözcükleri arasındaki ilişkinin zıddı, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A. Güzel – çirkin
B. Sevinçli – üzüntülü
C. Islak – yaş
D. Ağlamak – gülmek

 

 
14-Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde zamir kullanılmamıştır?

A. Kimse ayranım ekşi demez.
B. Herkes kendi huyunu beğenir.
C. Her şeyin bir vakti vardır.
D. Meyvenin kurdu içinden olur.

 

 
15-‘‘İlerideki yıllarda bu şehir bizden bir parça olacak.’’ cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A. Zamir, isim, sıfat
B. Sıfat, isim, sıfat
C. Sıfat, isim, isim
D. Zamir, isim, zamir

 

 
16-Aşağıdaki fiillerden hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır?

A. Kımıldatmaz
B. Susmazlar
C. Çalışmam
D. Gelmeyeyim

 

 
17-‘‘Saçmalamamalısınız’’ fiilinin çatı özellikleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Etken – geçişsiz
B. Edilgen – geçişsiz
C. Dönüşlü – geçişli
D. İşteş – geçişsiz

 

 
18-Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi, isim tamlaması biçiminde yapılmıştır?

A. mirasyedi
B. vatansever
C. çöpçatan
D. ayakkabı

 

 
19-Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz düşmesinin örneği vardır?

A. Bebeğin minicik elleri vardı.
B. Azıcık gayret etsen kazanacaksın.
C. Kitaplarını okulda kaybetmiş.
D. Pazartesi günü yazılımız var.

 

 
20-‘‘Olmak’’ yardımcı fiili, aşağıdaki kelimelerin hangisi ile kullanıldığında bitişik yazılır?

A. kayıp      B. hasta      C. yardımcı      D. memnun
Tuğba ALPAY
Şirinevler İlköğretim Okulu
Türkçe Öğretmeni

 

…Yanıtlar…
 
| 1)D | 2)C | 3)D | 4)A | 5)D |
| 6)D | 7)C | 8)B | 9)B | 10)A |
| 11)D | 12)A | 13)C | 14)D | 15)B |
| 16)D | 17)A | 18)D | 19)A | 20)A |

2008 – 2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU

6. SINIFLAR  1. DÖNEM  YAZILI YOKLAMASIDIR!          Süreniz 40 dakikadır. Başarılar dilerim…(Yasin Çelikbilek)J

                                                                                                                                                            

Ad -Soyad :

Sınıf/No     :                                                                                                                                     Notu:                      

 

 Yorgunsun, uzaklardan gelmişsin,

Yitirmişsin nen varsa birer birer.

Bir sağlık, bir sevinç, bir umut

Onlar da nerdeyse gitti gider.

 

Dost bildiğin insanların yüzleri

Aynalar gibi kapkara.

Suyu mu çekilmiş bulutların

Dönmüşsün kuruyan ırmaklara.

 

Taşlara düşen saat gibi

Ne artı, ne eksi

Bir sağlık, bir sevinç, bir umut

Hikâye hepsi.

                          (Cahit Külebi)

 

1Şiiri okuduktan sonra hissettiklerinizi iki cümleyle yazınız. ( 10 puan)

 

 

2- Şiirin türü nedir? ……………………….. ( 5 puan)

3- Şiirin nazım birimi nedir?…………………………… ( 5 puan)

4- Şiire en uygun başlık sizce ne olurdu? ( 5 puan)

 

5- Şiirde büyük unlu uyumuna uymayan kelimeleri yazınız. (5 puan)

 

6- Şiir, hangi ölçüyle yazılmıştır?………………………. (5 puan)

7- Şiirin üzerinde kafiye düzenini belirterek, kafiyelerini ve (varsa) rediflerini gösteriniz.(10 puan)


 

 

8- Aşağıdaki kelimelerde gördüğünüz ses olaylarının türlerini işaretleyiniz. ( 10 puan)

Ünlü daralması

Ünlü düşmesi

Ünlü türemesi

Ünsüz sertleşmesi

Ünsüz yumuşaması

Ünsüz türemesi

Ünsüz düşmesi

Küçücük

 

 

 

 

 

 

 

Affetmişler

 

 

 

 

 

 

 

Bildiğin

 

 

 

 

 

 

 

Zarftaki

 

 

 

 

 

 

 

Azıcık

 

 

 

 

 

 

 

Kahroldum

 

 

 

 

 

 

 

Kitabınız

 

 

 

 

 

 

 

Bakıyorlar

 

 

 

 

 

 

 

Gülücükler

 

 

 

 

 

 

 

9- Aşağıdaki cümlelerin hangisi kaynaştırma ünsüzü almamış kelimelerden oluşmaktadır?(5 puan)

 

a)    Sinemayı tiyatrodan daha çok seviyor.

                                                        b) Filmin sonu çok acıklı idi.

   c) Bu soruyu daha kısa bir yolla çözebilirsin.

                                                      ç) Güzelliğini tenis sporuna borçluymuş o kişi.

 

 

 

 

 

10- Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını tahmin ederek yanlarındaki ekrana yazınız.(7 puan)

 

  • Dereyi görmeden paçaları sıvamak:                   …………………………………………………………

 

  • Kolları sıvamak:                                               ……………………………………………………………

 

  • “Üzümün çöpü, armudun sapı” demek:            …………………………………………………………..

         JArkayı çevirinizJ

 

 

CÜMLELER

BASİT

KELİME

TÜREMİŞ KELİME

BİRLEŞİK

KELİME

Ertuğrul’un yerine Denizli gelmiş.

 

 

 

Başbakan Erdoğan çocukları çok seviyormuş.

 

 

 

Bu kalp seni unutur mu?  

 

 

 

Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim.

 

 

 

Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp.

 

 

 

 

11- “En az bir tane yapım eki almış sözcüklere *Türemiş*, birden fazla sözcüğün anlamca kaynaşmasıyla oluşmuş sözcüklere *Birleşik*, hiçbir sözcükle birleşmemiş ve yapım eki almamış sözcüklere ise *Basit Sözcük* denir. Buna göre yandaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yapısına göre türlerini yanlarına işaretleyiniz. (10 puan)

 

 

 

 

-ESKİDEN-

Çember çevrilir,
Su musluktan içilir,
A
ğaçlara tırmanılırdı( )
Bebekler bezden,
Silahlar tahtadan,
Resimler kömür karasından yapılırdı( )
Kızlara ninelerinin( ) erkeklere dedelerinin
isimleri konulur,
Saatli maarif okunurdu.
Kom
şuda pişen
Bize…

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

12. *Yukarıdaki şiirde gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. (3 puan)

     * Şiiri, konusuna uygun olarak devam ettirip tamamlayın. (20 puan)


Bedava İlan Verme