Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

6.SINIF TÜRKÇE SORULARI

1. “Yeşil yeşil pencerelerden bir gül at bana,
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına,
Gözlerimde bulut saçlarımda çiğ.”
Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Kaynaşma B) Ulama C) Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz benzeşmesi

2. Aşağıdaki sözcük çiftleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Buna göre hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Çalışkan – Tembel C) Savurgan – Tutumlu
B) Vasıta – Araç D) Sert – Yumuşak

3. “ ile ” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır?
A) Bu adamla yolculuk yapılmaz. C-) Benimle uğraşmanın yanlış olduğunu öğren.
B) Seninle ben çok iyi anlaşıyoruz. D) İnsanlarla geçinmenin yollarını araştır.

4. “ Ben sana mecburum bilemezsin. ” dizesindeki fiil olan sözcük için aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur?
A) haber kipi – geniş zaman – olumsuz – II. tekil kişi
B) haber kipi – gelecek zaman – olumsuz – III. tekil kişi
C) dilek kipi – istek – olumsuz – II. tekil kişi
D) haber kipi – geniş zaman – olumsuz – I. tekil kişi

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır?
A) Kitaptaki soruları çözüp bitirdin mi?
B) Bilmelisin ki bu böyle sürmez.
C) Benim biletim çantamda kalmış, seninki nerede?
D) Caddedeki çukurlar görünümü bozuyor.

6. “ – yor ” eki büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırı bir ektir. Bu ekten önceki geniş – düz ( a – e ) ünlüler daralarak ( ı – i ) olur.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kuralın dışında kalır?
A) Akasyalar eliyor günü suyun yüzüne. C) Nasıl bakıyor dersiniz bize yıldızlar.
B) Bilmiyor günün değerini insanoğlu. D) Patlıyor insanın sabrı amaçsız yaşamda
Devamını Oku »

SES BİLGİSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (5)

1. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yardımcı ses yoktur?

a) Sen olursan bensiz, ben de olurum sensiz.

b) Say beni, sayayım seni.

c) Su akarken testiyi doldurmalı.

d) Su testisi su yolunda kırılır.

2. Aşağıdakilerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcükte ses değişikliği olmaz?

a) Kayık

b) Süt

c) Kalp

d) Genç

Devamını Oku »

7. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları

1) “Karlı dağların başında,

Salkım salkım olan bulut…

Saçın çözüp benim için

Yaşın yaşın ağlar mısın ?”

Dörtlük ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) Şair, buluttan şikayetçidir.

C) Kişileştirme vardır.

D) Yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

2) Tiyatro yapıtında kişinin kendi başına konuşmasına …………. denir.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Jest mimik B) Diyalog

C) Suflör D) Monolog

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” vardır?

A) Bu işin bitmesi senden fazla beni üzdü.

B) Bu kitaplığı hemen yenilemeliyim.

C) Seninle yarın dersanede buluşalım.

D) Şiirlerinde abartmalara sıkça yer vermiştir.

Devamını Oku »

8. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları

Gözlemlerden sonra, zihnimizin olumlu bir çalışma pozisyonuna girmesi demektir, düşünmek. Düşünmek insanın en üstün niteliklerinden biridir, varlığımızın temelidir. Düşünmek kudretlerin en üstünüdür; baskı altına alınamaz, yok edilemez. Düşüncenin ufukları sonsuzluğa uzanır. Şüphesiz en iyi düşünenler en doğru hareket edenlerdir. Her şeyi olduğu gibi kabul etmeden önce düşünürüz, bilgi, görgü ve kültürümüze uygun düşen fikirleri benimseriz.

1- Parçaya göre düşünmenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)İnsanın en üstün niteliklerinden biridir, varlığımızın temelidir.

B) Düşünmek bir alışkanlık işi olup sihirli bir anahtardır.

C)Düşünmek doğru hareket etmektir.

D) Değişik gözlemlerden sonra, zihnin olumlu bir çalışma durumuna girmesidir.

2- Doğru hareket etmek, neyin sonucu meydana gelen bir davranıştır?

A)İyi gözlem yapmanın

B) İyi düşünmenin

C) İyiliksever olmanın

D) Sabırlı olmanın

Bir milletin bütün zekası, bilgisi, duyarlılığı dilinde toplanır. Dil onun varlığı, savunması, başka milletler üzerindeki etkisinin en güçlü silahıdır. Bir millet toprağını kaybedebilir; dilini unutmazsa o toprağa yeniden sahip olabilir. Dilini kaybeden bir millet her şeyini kaybetmiş demektir.

3- Parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Dilin Yok Olması B) Dilin Önemi

C) Dilin Savaşı D) Milletin Dili

4- Parçadan, aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?

A)Dil, ülkeler fethetmede en etkili silahtır.

B)Dil, başka uluslar üzerinde etkili bir silahtır.

C)Dil, bir milletin, savunması ve varlığıdır.

D)Dil, bir milletin her şeyidir.

Şiir yazmak her şeyden önce bir ilham işidir. İnsan iç âlemine doğru inmezse, içindeki cevherleri keşfedemezse bu işi yapamaz. Gelişen olayları ruhunda duyamayan kişilerin yazdıkları şiirler saçma sapan bir aldatmacadan başka bir şey değildir. Fakat her olaydan etkilenip onu ruhunda duyan kişiler gerçek olarak şiirlerini ortaya koyarlar. Bu kişilerin şiirleri o devirde geçen bütün olayları objektif bir şekilde bize öğretir. İstiklal Marşımız bunun en güzel örneğidir. M. Akif’in olayların özüne inerek ortaya koyduğu bu marş bize o devrin özetini vermektedir.

5- Parçaya göre şiir yazmakta en önemli etken nedir?

A) Gelişen olayları ruhunda duyabilmek

B) Gelişen olaylara hâkim olabilmek

C)Gelişen olaylarla eski olaylar arasında bağ kurabilmek

D)Gelişen olayları kısaca özetlemek

6- Parçadan çıkarılamayacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A)İnsan kendisini zorlamakla şiir yazamaz.

B) İstiklal Marşımız, olayların ruhta duyulmasının neticesidir.

C) Şiir yazmada en önemli öğelerden biri ilhamdır.

D)Şiir yazmada önemli olan şairin kişilik özellikleridir.
Devamını Oku »

İMLA ( YAZIM ) KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ

Soru 1. İnsan bir kışını burada geçirse ( ) yalnız müzik dinlese ( ) yalnız bu yankılı havayı koklasa ( )

Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yerlere sı­rasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (,) (…) B) (;) (;) (.) C) (,) (,) (;) D) (;) (.) (…)

Soru 2. Eskiden beri söylenir ( ) “Bizim şiirimiz halk şiiridir ( )” Ama daima bunun aksine eser verilir () söylenenler gerçekleşmez.

Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getiril­melidir?

A) (:) (,) (;) B)(.) (.) (.) C) (;) (.) (;) D) (:) (.) (,)

Soru 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki parantez içi boş­luğa noktalı virgül (;) getirilemez?

A) Bu yazarı okumalısın ( ) onda kendinden çok şey bu­lacaksın.

B) Hiç olmazsa sanat kültürünüzü yükseltmeye ba­kın ( ) dedi.

C) Herkes, büyük bir cezaya çarptırılacağını bekliyordu ( ) ne var ki beklenen olmadı.

D) Hamdi Tanpınar ( ) şiir, roman, hikâye türünde eserler vermiştir.

Soru 4. Üç günden beri uykusuzum (I) uyumayı unuttum (II) de­sem abartmamış olurum (III) Yastığa başımı koyup (IV) tatlı rüyalara dalmayalı ise neredeyse dört ay oldu (V)

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine hiçbir noktalama işareti getirilemez?

A) I. B) II. C) III. D) IV

Soru 5. Hocaya sormuşlar () Hocam bir şey icat ettin mi () Ettim () demiş () ama ben de beğenmedim!

Bu parçada parantez içi boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (!) (;) (,) B)(:) (?) (,) (;)

B) (;) (?) (,) (.) D)(,) (?) (.) (;)

Soru 6. Aşağıdakilerin hangisinde parantezle gösterilen yere iki nokta (:) getirilemez?

A) Daha yapacağım o kadar çok iş var ki () anlatamam.

B) Aklımda iki isim vardı () Canan ve Korkut.

C) Bize şunları da söyledi () Çalışın ve kazanın.

D) Sözcük türleri şunlardır () İsim, sıfat, zamir…

Soru 7. Bir Hint atasözü şöyle der ( ) ( ) Güneşe ulaşmak istiyor­san yanmayı düşünmeyeceksin ( ) ( )

Yukarıda parantezlerle gösterilen yerlere aşağıda- ki­lerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getiril­melidir?

A) (:) (-) (,) (.) B) (-) (“) (.) (“)

C) (;) (:) (.) (.) D) (:) (“) (.) (“)

Soru 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç nokta (…) yanlış kullanılmıştır?

A) Yemekten sonra tatlılar, kahveler, meyveler… ikram edildi.

B) Ev sahibi kesin konuştu: Ya kirayı artıracaktık; ya da…

C) Neler konuşulmadı ki o akşam: siyaset, spor, maga­zin…

D) Evdeki sohbetimiz üç ayaklıdır: Biri ben, biri annem, biri de babam…

Soru 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Son günlerde zamlar arka arkaya gelmeye başladı.

B) Onunla görüşmeyeli aylar oldu.

C) Deve kuşu gibi başını kuma sokuyor.

D) Senin bundan haberin var mı ki?

Soru 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) O zaman onbir yaşındaydım.

B) Sanmayınki o bu konuda bilgisiz.

C) Bizide beraberinde götürmek istedi.

D) Bizimle gelmeyeceğini babama söylemiş.

Soru 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması ge­reken “-da (-de)” ayrı yazılmıştır?

A) Diğer arkadaşlar da benimle aynı görüşteydi.

B) Davranışları da sözleri gibi tutarlı değildi.

C) Yüzün de her zamankinden farklı bir tebessüm vardı.

D) Poşetin içine diğerlerini de koyalım.

Soru 12. Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla il­gili bir yanlışlık vardır?

A) Bu dergi, TÜBİTAK’ın desteğiyle çıkıyor.

B) Kırtasiyemizde UNICEF’in hazırlattığı kartlar da var.

C) Teknisyen olan kardeşim, MTA’da çalışıyor.

D) İTÜ’nin bahar şenlikleri çok görkemliydi.

Soru 13. Sende git, sende unut, kimler unutmadıki…

Bu dizede kaç yazım yanlışı yapılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Soru 14. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Bu konuyu A’dan Z’ye hepimize öğretmişti.

B) 1980’li yılların en önemli gazetecisiydi.

C) Sınavda, Türkçe’den zor soru gelmedi.

D) Biz, daha çok Fatih’ler yetiştireceğiz, dedi.

Soru 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımı yanlıştır?

A) Barajdaki su seviyesi düşmeye başlamış.

B) Sınıftakiler oldukça korkmuşlardı bu durumdan.

C) Bilmemki bu parayı kimden bulsak.

D) Bize çok kızmış, ne ki biraz gecikmişiz.

Soru 16. Dergi, yasa, yapıt, gazete adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uy­mayan bir kullanım vardır?

A) 1950 yılında yayın hayatına başlayan Hisar adlı dergi, uzun yıllar varlığını sürdürmüştür.

B) Cengiz Aytmatov’un Cemile adlı hikayesi, birçok ödül almıştır.

C) Edebiyat ve Eleştiri’nin bütün sayılarını aldım.

D) Meclis, Türk Ceza kanununda değişiklikler yaptı.

Soru 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Onlarla öğleden sonra Harput’ta buluşacağız.

B) Öğretmenimiz Ömer Bey, Çanakkaleliymiş.

C) Durumu Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazıyla bildirdik.

D) Birinci Dünya savaşında birçok kayıp vermiştik.

Soru 18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı var­dır?

A) Bağrımı delmeye taş yetmez, dedin.

B) Buymuş oyun, gerisi yanlız çelik çomakmış.

C) Gönlümü put sanıp da kıran kim?

D) Ateşten zehrini tattım bu okun.

Soru 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik eylemlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Kurallara uymayanları öğretmen ikaz etti.

B) Sanık, bütün suçlamaları reddetti.

C) Ödevlerini hazırlarken sana yardım ederim.

D) Bu kadar aceleci olma, birazcık sabır et.

Soru 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama ve yazım yanlışı yoktur?

A) Bir takım meyvelerin sadece Güney Afrika’da yetiştiği doğru mudur?

B) Birtakım meyvelerin sadece Güney Afrikada yetiştiği doğru mudur?

C) Birtakım meyvelerin sadece güney Afrika’da yetiştiği doğru mudur?

D) Birtakım meyvelerin sadece Güney Afrika’da yetiştiği doğrumudur?


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme