1648

İbrahim’in hal’ı, IV. Mehmet’in cülusu

1648

Kandiye kuşatması

1650

Osmanlı musikisi eserlerinin ilk notalı tesbiti (Ali Ufki’nin eseri)

1656

Çanakkale Boğazı’nın Venedik ablukası altına alınması

1656

Çınar Vak’ası

1656

Köprülüler devrinin başlaması

1658

Katip Çelebi’nin ölümü

1660

Varad Kalesi’nin alınışı

1663

Uyvar seferi, Uyvar’ın fethi

1664

St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaşması

1666

Türk Divan edebiyatında sebk-ı Hindi’nin öncülerinden Naili’nin ölümü

1669

Kandiye’nin alınışı, Girit’in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi

1670

Hekimbaşı Salih B. Nasrullah B. Sellüm’ün ölümü

1672

Lehistan seferi, Kamaniçe’nin alınışı

1672

Bucaş Antlaşması

1673

Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3’e indirilmesi

1676

Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması

1678

Ukrayna’da Çehrin seferi

1678

Hafız Osman’ın kendi üslubunu gerçekleştirmesi

1680

Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk’un Esther operası)

1682

Osmanlı-Rus Antlaşması

1682

Seyahatname’nin yazarı Evliya Çelebi’nin ölümü

1683

II. Viyana kuşatması ve büyük bozgun

1683

Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Fasi b. Tahir; el-Rıdvani’nin ölümü

1685

Uyvar’ın elden çıkışı

1685

Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı

1686

Budin’in düşüşü

1687

IV. Mehmet’in tahttan indirilmesi, II. Süleyman’ın cülusu

1687

Eğri kalesinin düşüşü

1687

Bir akçe itibarı değerli “mankur” un piyasaya çıkarılması

1688

Belgrad’ın elden çıkışı

1690

Kanije kalesinin düşüşü

1690

Belgrad’ın geri alınışı

1690

Fransızların Mısır’da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti

1691

Ebu Bekr Behram b. Abdullah el-Dımaski’nin ölümü

1691

II. Ahmet’in tahta çıkışı

1691

Salankamen bozgunu

1691

Enflasyonu körüklediği için mankur darbının yasaklanması

1695

II. Ahmet’in ölümü

1695

II. Mustafa’nın cülusu, Malikane sisteminin uygulanmaya başlanması

1697

Zenta bozgunu

1698

Şehremini Baruthanesi yangını

1698

Hafız Osman’ın İstanbul’da vefatı

1699

Karlofça Antlaşmasının imzalanması

1700

Ruslar’la İstanbul Antlaşması’nın imzalanması

1702

İskender Çelebi Bahçesi’ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi

1702

Müneccimbaşı Ahmet Dede b. Lütfullah’ın ölümü

1702

İstanbul çuka imalathanesinin faaliyetinin durdurulması

1703

Edirne Vak’ası

1703

III. Ahmet’in tahta çıkışı

1703

“Tuğralı” altın paranın piyasaya çıkarılması

1708

İstanbul’da Selanikli ustaların çalıştığı çuka imalathanesinin kurulması

1709

Tersane içinde bir “lengerhane” yapımı

1711

Prut Zaferi ve Barışı

1711

Rıdvan b. Abdullah el-Razzaz el-Feleke’nin ölümü

1713

“Zincir” altının çıkarılması

1715

Venedik’e savaş açılması ve Mora Seferi

1716

Osmanlı-Avusturya Savaşı, Varadin bozgunu, Temaşvar’ın elden çıkışı

1716

“Fındık” altınının piyasaya çıkarılması

1718

Pasarofça Antlaşması

1718

Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere “imdadiyye-i seferiyye” toplamalarının kabulü

1718-1730

İlk bestekarlar antolojisi (Şeyhülislam Es’ad Efendi’nin Nevşehirli İbrahim Paşa’ya sunduğu Atrabu’l Asar’ı)

1720

İstanbul’da devlet tarafından bir ipekli imalathanesinin kurulması

1720

Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmet tarafından Lehistan’a)

1720

III. Ahmet için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi

1721

Çelebi Mehmet Efendi’nin sefaret vazifesiyle Fransa’ya gidişi

1723

İran seferinin üç cepheli olarak açılışı

1724-1725

Azerbaycan harekatı, Tebriz ve Cence’nin alınışı

1726

İbrahim Müteferikka tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu

1727-1839

Türk matbaasının kuruluşu ve yeni unsurlar devresi

1729

“Zer-i mahbub” adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi

1729

Cevheri’nin Lügat-ı Sıhah’ının Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması

1730

Yanyalı Mehmet Esad b. Ali b. Osman’ın ölümü

1730

Patrona Halil isyanı, III. Ahmet’in hal’i, I. Mahmut’un cülusu

1732

Osmanlı-İran barışı

1733

İran Savaşı’nın hızlanması, Nadir Şah’ın başarıları

1733

Kefe Mukataası’nın İstanbul Mukataası Kalemi ile birleştirilmesi

1735

Bonneval Ahmet Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı’nın kurulması

1736

Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları

1736

Abdullah b. Ebi Bekr b. Süleyman el-Maraşi’nin ölümü

1739

Belgrad Antlaşması

1739

Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması

1742

Ömer Şifai’nin ölümü

1743

Osmanlı-İran Savaşı’nın yeniden hızlanması

1745

Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika’nın ölümü

1746

Osmanlı-İran barışı

1747

Humbaracıbaşı Bonneval Ahmet Paşa’nın ölümü

1748

Avlonya ve Eğriboz mukataalarının Bursa Mukataası Kalemi’ne katılması

1748-1755

İstanbul’da I. Mahmut ve III. Osman tarafından Nuruosmaniye Camii’nin inşa ettirilmesi

1751

Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton’un Essai…’si)

1754

I. Mahmut’un ölümü, III. Osman’ın cülusu

1757

III. Osman’ın ölümü, III. Mustafa’nın cülusu

1757-1758

Haremeyn mukataalarının satış ve iltizam işlerinin defterdar tarafından yürütülmeye başlanması

1758

Mustafa Rakım’ın Ünye’de doğuşu

1760 (1173)

Abbas Vesim Efendi b. Abdurrahman b. Abdullah’ın ölümü

1766

Haremeyn mukataalarının darphanece idare olunmaya başlanması

1768

Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması

1770

Rus filosunun İngilizler’in yardımıyla Akdeniz’e girmesi

1770-1776

Fransız Subayı Baron de Tatt’un İstanbul’da bulunması

1771

Kırım’ın işgali

1772

Tersane yakınlarında Topçu Mektebi’nin kurulması

1773

Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’un kuruluşu

1773-1774

Darphanenin Hazine-i Amire’nin yedeği vazifesini görmeye başlaması

1774

Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı’nın kurulması; Bedreddin Hasan b. Burhaneddin İbrahim el-Ceberti’nin ölümü

1774

Sür’at Topçuları Ocağı’nın kurulması

21 Temmuz 1774

Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar’a Karadeniz’de seyrüsefer hakkı tanınması

29 Nisan 1775

Tersane ambarlarında bir odada “Hendese Odası” nın kurulması

1776

Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey’in Bükreş ve Yaş’ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması; Hendese odasına nizam verilmesi

10 Mart 1779

Aynalıkavak Tenkihnamesi

1780

Mehmet Esad Yesari’nin ta’lik hattında Osmanlı üslubunu buluşu

1781

Hendese odasının Mühandishane olarak isimlendirilmesi

1783

Rusya’nın Kırım’ı ilhakı

1784

Avusturyalılar’a Karadeniz’de seyrüsefer hakkı verilmesi

1784

Fransız Lafitte-Clave ve Monnier’in Tersane’deki mühendishanede istihkam dersleri vermeleri

8 Ocak 1784

Osmanlı Devleti’nin Rusya’nın Kırım’ı ilhakını bir “sened” ile resmen tanıması

1787-1788

İstanbul’da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri

17 Ağustos 1787

Osmanlı-Rus Savaşı’nın ilanı

9 Şubat 1788

Rusya’nın müttefiki sıfatıyla Avusturya’nın da savaşa girmesi

1789

Kıymetli maden işlenmesinin yasaklanması ve neticesiz dış istikraz teşebbüsü

Ocak 1789

Özi Kalesi’nin Ruslar tarafından zaptı

7 Mayıs 1789

I. Abdülhamid’in ölümü ve III. Selim’in tahta çıkması

11 Temmuz 1789

Osmanlı-İsveç ittifakı

1790

İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı’da açılması; Gelenbevi, İsmail b. Mustafa b. Mahmut’un ölümü

31 Ocak 1790

Osmanlı-Prusya ittifakı

27 Temmuz 1790

Avusturya’nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu

18 Eylül 1790

Yergöğü Mütarekesi

Ekim – Kasım 1790

Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı

1791-1799

Mevlevi ayininde piyano (!) (Galata Mevlevihanesi, Şeyh Galib/III. Selim zamanı)

4 Ağustos 1791

Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması

11 Ağustos 1791

Rus Savaşı’nın sonu. Kalas Mütarekesi

1792

Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması

1792

III. Selim devrinde 100’lük guruş basılması

10 Ocak 1792

Kırım’ın Rusya’ya bırakılması

10 Ocak 1792

Yaş Antlaşması

1793

Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana’da daimi elçilik ihdası

1793

Nizam-ı Cedid Ordusu’nun Kuruluşu

1793

Hasköy’de Humbaracı ve Lağımcı Ocağı kışlasında Mühendishane-i Cedide’nin açılması; Fazıl Hüseyin’in III. Selim’in sarayında hazırladığı Huban-name ve Zenannamesi’nin resimli bir nüshası

1793

Zahire Nezareti’nin kurulması

1793-1794

Baruthane-i Amire’de İngiliz perdahı barut imaline başlanması

1794

Halkalı’da yapılan Azadlu Baruthanesi’nin faaliyete geçmesi