Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Osman Bey, Osmanlı Devleti’ni ve Osmanoğullarını kuran ve adını devletine ve soyuna vermiş bulunan ilk Osmanlı Sultânıdır. Kendisine Kara Osman, Fahruddin ve Mu’înüddin de denmiştir. Osman Gâzî, hayatının sonuna kadar emîr yani bey olarak anılmıştır; vefâtından sonra Hân ve Sultân denmiştir. Çünkü hayatının sonlarına doğru uc beyi olmuştur.
Osman Bey, 1258 tarihinde Söğüd’de veya Osmancık’da dünyaya geldi. Babası Ertuğrul Gâzî ve annesi Halîme Hâtun’dur. 24 yaşındayken babasının yerine geçti. Osman Gâzî, önce Kastamonu’daki Çobanoğullarına, sonra da Kütahya’daki Germiyanoğullarına bağlı idi. Onlar da Selçuklu Sultânına bağlıydılar. İlk evliliği, 1280 civarında, Sultân Orhan’ın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Beyin kızı olan Mâl Hâtun iledir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali’nin kızı Rabî’a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı. Bu hanımından da Şehzâde Alâ’addin dünyaya geldi.
1281 yılında babasının yerine aşiret beyi olan Osman Bey, bir görüşe göre, Selçuklu Sultânı II. Gıyâseddin Mes’ûd’un 1284’de Söğüd ve çevresinin kendisine tahsis edildiğine dair olan fermanı ve yanında hediye ettiği ak sancak, tuğ ve mehterhâne ile uc beyi olmuştur. 1288 veya 1291 tarihinde Karacahisâr’ı fethetmesi ve Dursun Fakih’e kendi adına hutbe okutması, Osman Bey’in yarı istiklâlini kazanması demektir.
Osman Gâzi’nin Bizans sınır şehirlerini birer birer fethetmesi üzerine telâşa düşen Bizanslılar onu ortadan kaldırmak için bir düğün vesilesiyle bir baskın hazırlarlar. Baskına baskınla cevap veren Osman Bey, 1299 yılında Yarhisâr ve Bilecik’i fethetti ve beylik merkezini Bilecik’e nakletti ve fitneye sebep olan Yarhisâr Tekfurunun kızı Nilüfer’i (Holofura’yı) oğlu Orhan ile evlendirdi. Bu tarih, daha önce açıklanan sebeplerle Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılı kabul edildi. 27 Ocak 1300’de Selçuklu Sultânı III. Alâ’addin Keykubad’ın saltanat alâmeti olan tabl, alem ve tuğu Osman Beye bir ferman ile göndermesi ile artık Osman Bey müstakil bir uc beyi olmuştu. 1301 yılında Bursa’ya yakın bir yerde Yenişehir’i kurdu ve saltanat merkezini buraya nakletti. Bu arada bütün bu fetihlerde kendisine yardım edenleri de unutmadı ve kardeşi Gündüz Bey’e Eskişehir’i; oğlu Orhan Bey’e Sultânönü’nü; Hasan Alp’a Yarhisâr’ı; Şeyh Edebalı’ya Bilecik’i ve Turgut Alp’e İnegöl’ü verdi ve Edebalı’nın torunu Alâ’addin’i yanında götürdü. 1308 yılında İlhanlı Hükümdarı Ahmed Gazan tarafından Selçuklu Devletine son verilince Osmanlı Devleti tamamen müstakil hale geldi. 1313’de Harmankaya Hâkimi Köse Mihal Bey’in Müslüman olmasıyla Mekece, Akhisâr ve Gölpazarı Osmanlının eline geçti. 1320 yılından itibaren çevrede fazla görünmeyen Osman Bey, 1324 yılında beyliği oğlu Orhan Bey’e devretti. 1324 yılı Şubat ayında Bursa’nın fethini görmeden 67 yaşında vefat eden Osman Bey, vasiyeti üzerine, geçici olarak gömülü bulunduğu Söğüd’den alınarak 2.5 yıl sonra 1326 yılında Bursa’daki Gümüş Künbed’e defn olunmuştur.
Babasından 4800 km2 olarak aldığı toprakları 16.000 km2’ye çıkaran Osman Bey’in Orhan ve Alâ’addin dışındaki çocukları şunlardır: Fatma Hâtun, Savcı Bey, Melik Bey, Hamîd Bey, Pazarlı Bey ve Çoban Bey. Bugünkü mülkî taksimata göre, Osman Bey zamanında Osmanoğullarının ülkesi, Bilecik, Eskişehir merkez, Sakarya’ya bağlı Geyve, Akyazı ve Hendek, Kütahya-Domaniç ve Bursa ilinin Mudanya, Yenişehir ve İnegöl ilçelerini kapsıyordu.
Osman Bey zamanındaki büyük âlimler ve şeyhlerden bazılarını da hatırlatmakta yarar vardır: Âlimlerden en önemlileri Mevlânâ Şeyh Edebalı, Dursun Fakîh ve Hattâb bin Ebî Kâsım Karahisârî’dir. Maneviyât reislerinden ise, Şeyh Muhlis Baba, Şeyh Âşık Paşa, Şeyh Ulvân Çelebi, Şeyh Hasan Çelebi ve Baba İlyas mutlaka zikredilmelidir. [1]

[1] “İbn-i Kemal” , Tevârih-i Âl-i Osman, I. Defter, sh. 70 vd.; 196-201;  “Lütfi Paşa” , Tevârîh-i Âl-i Osman, sh. 17 vd.; Âlî, Künhü’l-Ahbâr, Ahmed Uğur neşri, sh. 41-67; Mecdî Mehmed Efendi, Hadâik’uş-Şakâık, İstanbul XE “İstanbul”  1989, sh. 20-24; Mehmed Zeki,  “Köse Mihal”  ve Mihal Gâzî aynı adam mıdır”, TTEM, nr. 11(88), sh. 327-335;  “Uzunçarşılı” , Osmanlı Tarihi, c. 1, sh. 102-116; Öztuna, Devletler ve Hânedânlar I-V,  “Ankara”  1996, c. II, 101-102; Gökbilgin, M. Tayyib, “Osman I”, İA; Elizabeth A. Zachariadou, Osmanlı Beyliği, 1300-1389, İstanbul 1997.

I. İNÖNÜ MUHAREBESİ ( 6 – 10 OCAK 1921 )

Sebepleri

1. Yunanlıları bursa üzerinden Eskişehir yönelerek demiryollarının kontrolünü ele geçirmek istemeleri

2. Eskişehir batı cephesi ile Ankara’yı birbirine bağlayan demiryolu üzerinde stratejik bir noktada bulunmakta idi.

3. bu sırada Çerkez Ethem’in düzenli orduya katılmamak için isyan etmesinden yunanlıların faydalanmak istemeleri.

4. yunanlıların güçlerini göstermek ve itilaf devletlerinin, daha çok desteğini kazanmak istemesi.

5. Türk ordusunun kuvvetlenmesine fırsat vermemek için yunanlılar bursa üzerinden Eskişehir, uşak üzerinden afyon istikametine saldırıya geçtiler. ( 6 Ocak 1921 ) 9 Ocakta İnönü mevzilerinin önüne geldiler. İnönü mevzilerimiz önünde yapılan savaşta Türk ordusu yunan ordusunu bozguna uğrattı. Yunanlılar bursa istikametinde geri çekildiler.

Sonuçları

1. Yunanlıların ilerleyişi durduruldu.

2. Daha iyi hazırlanmak için, zaman kazanıldı.

3. Milli duyguları coşan Türk halkının kurtuluş ümidi daha da arttı.

4. Düzenli orduya olan güven ve katılım arttı.

5. Kuva-yi milliye dönemi son buldu.

6. cephe komutanı İsmet bey generalliğe yükseldi.

7. Çerkez Ethem ve kardeşlerinin isyanı bastırıldı.

8. TBMM ile ilişkilerde çekingen davranan Sovyet Rusya, TBMM ile ilişkilerine önem verdi. Moskova antlaşması imzalandı. (16 Mart 1921 )

9. Sevr’in Türk milletine kolayca kabul ettirilemeyeceği gösterildi.

10. İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları iyice su yüzüne çıktı.

11. İtilaf devletleri Sevr antlaşması şartlarının yeniden gözden geçirilmesini görüşmek için TBMM hükümetini Londra da topladıkları konferansa davet ettiler.

12. Yeni bir devletin kurulduğunu göstermek ve yaptığı işleri hukuki zemine oturtmak için TBMM ilk anayasasını kabul etti. ( 20 Ocak 1921 )

1921 Anayasası

1921 Anayasası, Mustafa Kemal’in değişik tarihlerde TBMM’ye verdiği önergelerden oluşmuştur.

Bu anayasa olağan üstü durum için hazırlanmış kısa ve öz bir anayasadır. (23 Maddelik)

Bu sebeple temel hak ve hürriyetler yer almamıştır.

Bu Anayasaya Göre;

1. Hakimiyet kayıtsız, şartsız millete aittir.

2. Kanun yapmak, yürütmek ve uygulamak yetkileri TBMM’dedir.

3. Devlet yönetiminin tek organda topladığı ve kuvvetler birliği ilkesinin kabul ettiği anlaşılmaktadır.

4. Milletvekili seçimleri iki yılda bir yapılır.

5. Şer’i hükümlerin uygulama yetkisi TBMM’ye aittir.

6. Şer’i hükümlerin uygulanması yetkisi TBMM’ye ait olması Şeriat esaslarının kabul edilmediğini ve din istismarının önlemek istendiğini göstermektedir.

Bu madde 1921 Anayasasının laik bir laik bir anayasa olmadığını gösterir.

İÇİNDEKİLER

1. ÖNSÖZ

İslam Aleminde yazılmış olan eserlerin pek çoğu günümüz Türkçe’si ile değil de Arapça veya Osmanlıca yazılmış olduğundan kendilerinden yararlanma imkanı çok zor olmaktadır. Bu eserlerden insanlarımızın faydalanması, bu eserlerde bulunan ilmi hakikatleri öğrenmesi, geçmişinden güç alarak geleceğini tayin etmesi için şarttır.

Ben bu amaçla Ziya Bey kütüphanesin de yer alan Felsefe alanındaki Osmanlıca yazılmış eserlerin konuları hakkında genel bir bilgi amacıyla bu çalışmaya başladım. Tezim iki bölümden oluşmaktadır. I. Bölümde felsefe alanındaki kitapların konularına göre sınıflandırılması ve bu alanda Arapça yazılmış eserlerin isimleri bulunmaktadır. II. Bölüm ise aşamadan oluşuyor birinci aşamada felsefe kitaplarının muhtevası, 2.aşamada ise kitap isimlerine göre genel din ilimleri ile ilgili eserlerin sınıflandırılması yer alıyor. Bu uğraşımda eksik ve hatalarım varsa affınıza sığınıyorum.

2. GİRİŞ

Kütüphane hakkında bilgi

Sivas şehri, tek bir kişi tarafından yapılmış kütüphane ayrıcalığına 91 yıl önce daha Cumhuriyet kurulmadan Osmanlı devletinin son dönemlerinde II. Meşrutiyet yıllarında sahip olmuştur.

ZİYA BEY KİMDİR:

Ziya bey kütüphanesini yaptıran Yusuf ZİYA bey Sivas`ın seçkin ailelerinden biri olan Mütevelli oğulları ailesine mensuptur. Bu ailenin Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Konya da yaşamış Mevleviyye Tarikatına bağlı bir kişi veya zümre olduğu bilinmektedir. Yine rivayetlere göre bu ailenin üyeleri 1327-1328 yıllarında Abdülvahabi Rahati döneminde Sivas`a gelmişler ve Osmanlı Devletinde önemli görevlerde bulunmuşlardır. Mütevellioğuları lakabı da aldıkları bu önemli görevlerden biri olan vakıf yöneticiliği sonucu verilmiştir.[1]

Yusuf Ziya Başara hicri 1284, miladi 1869 yılında Sivas da dünyaya gelmiştir. Babası Sivas eşrafından Mütevellioğlu Mahmut Efendi annesi, Rukiye hanımdır.[2]

Ziya bey oldukça iyi bir eğitim almıştır. Mekteb-i İbtidai, Mekteb-i Rüştiye ve Medrese tahsili yapmıştır. Mekteb-i Rüştiyeyi bitirdikten sonra Sivas Mekteb-i kalemine girmiş ve mümeyyizliğe kadar yükselerek 13 yıl bu görevde kalmıştır. Daha sonra mektupçuluk ve kaymakamlık vekaletlerinde, Milli Eğitim ve Evkaf Müdürlüğü, ile üyeliklerinde, Sivas Mekteb-i Sanayi (Sanayi Okulu) öğretmenliği ve müdürlüğünde, Vilayet Laşe müdürlüğünde bulunmuş, yine Koyulhisar ve Divriği de memurluk yapmış, Sivas Vilayet gazetesinde de muhabir olarak çalışmıştır.[3]

Hicri 1317, Miladi 1902 yılında Hicaz Demiryolu için yardım toplama kampanyasında gösterdiği başarıdan dolayı madalya almış, daha sonra da Sivas vilayet Meclisinde Hamidiye-Hicaz Demiryolu Komisyonunda görev yapmıştır.

Yusuf Ziya Bey ,Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Mebusun Meclisinde Mebusanlık, Cumhuriyet yıllarında TBMM`de 7 dönem millet vekilliği yapmıştır. 23 Nisan 1920 yılında Atatürk tarafından milletvekili seçilmiş ve Ankara ya gitmiştir. Kendisi Atatürk`ün ricası ile Sivas Kongresine de katılmıştır.

Yusuf Ziya Bey vatansever, mazbut, kitap ve ilim sevgisiyle dolu bir insandı. 1908 yılında 38 yaşındayken şahsi gayretleri ve fedakarlığıyla kendi adını taşıyan kütüphaneyi kurdu. Ölünceye kadar servetini ve maaşını da kitap ve ilim yolunda harcadı

Bu kitapsever insan, arkasında kendisinin hayırla yad edilmesini sağlayan bir kütüphane bırakarak 19 Temmuz 1943 senesinde 80 yaşında Zaturre den vefat ettiği zaman evli ve 8 çocuk babası idi.[4]

ZİYA BEY KÜTÜPHANESİ

Ziya bey kütüphanesi binası 1908 yılında yapılmış ve aynı yılda kitaplık olarak hizmete girmiştir. Kuruluşundan 1943 yılına kadar; yani kurucusu Yusuf Ziya Başara`nın ölümüne kadar tüm giderleri merhumca karşılanmıştır. 1943 yılında Ziya Bey`in vasiyeti gereği kütüphanenin yönetimi büyük oğluna bırakılmıştır. Alt kattaki 6 dükkandan ve bir süre çalışan Gazeteden alına kira ile bir memur tutulmuş ve kitaplığa kitap temin edilerek her türlü gideri karşılanmıştır. Ziya Bey döneminde kütüphane de bulunan kitap sayısı 3000 civarında idi.[5] 13 Mart 1978 yılına kadar özel mülk olarak devam eden bina , bu tarihten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce eski eser kabul edilmiştir. Kütüphane 7 Nisan 1980 yılında kamulaştırıldı. Aşağıdaki dükkanlarla birleştirilerek faaliyet dışı bırakıldı. Ziya Bey`in toplam 23 akrabasına 6,1 milyon lira ödenmiştir. Yapı 1981-82 yılında Kültür ve Turizm Müdürlüğünce onarıma alınarak 1983` te tamamlanmış, alt kattaki 6 dükkanın yeri Güzel Sanatlar Galerisi , üst katıda yine İhtisas Kütüphanesi olarak düzenlenmiştir. 1983 yılında onarımı tamamlanan bina; düzenleme, tasnif ve diğer teknik işlemlerle yürütülen yoğun bir çalışma döneminden sonra 16 Nisan 1985 tarihinde okuyucu hizmetine açılmıştır.

Günümüzde hizmete devam eden Ziya Bey Kütüphanesinin alt katı Dumlupınar Çocuk Kütüphanesi ve Kültür Bakanlığı Kitap Satış Mağazası olarak kullanılmaktadır.

KÜTÜPHANEDE BULUNAN ESERLER

Kütüphane iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yazma-matbu eski eserler, ikinci bölümde yeni basma (Latin Harfli) eserler bulunmaktadır.

I- Eski Yazılı Eserler Bölümü: Bu bölümde el yazması ve matbu eski eserlerdir. El yazması eserler vardır. Bu eserlerden 704 tanesi el yazması, 5985 tanesi matbu eski eserlerdir. El yazması eserler; gizli ilimler, felsefe, astronomi, zooloji, tarih, edebiyat gibi bilimlerde yazılmıştır. El yazması eserlerden 256 tanesi Arapça, 25 tanesi Farsça ve 95 tanesi de Osmanlıca dillerinde yazılmıştır. Ziya Bey Kütüphanesinde Arap harfleri ile yazılmış tefsir, hadis, fıkıh, kelam, ahlak, dil, tarih, coğrafya, fizik, kimya, tıp, edebiyat, ekonomi ve hukuk ilimleri konularını kapsayan toplam 5985 kitap, süreli yayınlar ( Gazete, Dergi, Mecmualar) ve düsturlar bulunmaktadır. Süreli yayınlar arasında ise Sırat-ı Müstakim, Sebilu`r –Reşat, Şehbal Beyanülhak, Resimli Gazete, Sevimli Gazete, Resimli Perşembe ve Seride-i Muhakeme bulunmaktadır.[6]

II- Yeni Yazılı Eserler Bölümü: Yeni eserler bölümünde de 11763 civarında kitap bulunmaktadır. Burada buluna bazı kitaplar paha biçilemeyecek kadar değerlidir. Türkçe dışında 428 adet Fransızca, 46 adet Almanca, 71 adet İngilizce ve 19 Adet Yunanca yazılmış eserler vardır. Yeni eserler bölümünde genel konular; din, sosyal ilimler, güzel sanatlar, edebiyat, tarih , coğrafya bilimlerini kapsayan kitaplar bulunmaktadır. Duwey 10`lu sistemine göre düzenlenen kütüphanenin, yeni ve eski eserler bölümünde toplam 18452 kitap bulunmaktadır. Yine Belleten Dergisinin eski sayıları ve eski Osmanlıca haritalarda bu kütüphanede mevcuttur.[7]

III- BİRİNCİ BÖLÜM

KİTAPLARIN KONULARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI

I- FELSEFE

5915- Rıza Tevfik- Kamusu Felsefesi

5914- Muh. Emin – Kant Felsefesi

3224- Ethem Necdet – Tekamül Kanunları

3722- Abdullah Cevdet – Funun ve Felsefesi

5936- Orhan Saadettin- Felsefe Tarihi

3511- Hilmi Ziya- Felsefe Dersleri

3713- Salih Zeki- Felsefei İlmiyye ve Felsefei Ahlakiyye

3723- Kaya Nuri- İbni Rüşd

2365- Ferid- Mebadi-i Felsefeden İlmi Ahlak

2386- Salih Zeki Felsefe-i Ahlakiyye

2378- Felsefe Dersleri

2445- Mehmet İzzet- Felsfe Tarihi

2362- Felsfe Tarihi

2384- Bahur İsrail- Felsefe Tarihi

2877- Mustafa Şekip – Gülmek Nedir, Kime Gülünür?

5894- İhvanus- Sefa Felsefesi

5928- Baha Tevfik- Felsefe Tarihi

5929- Baha Tevfik – 2.Cilt

2450- İzmirli İsmail Hakkı- Felsefey-i İslamiyye Tarihi

5920- İbrahim Ethem Mesud- Usul Hakkında Nutuk

2448-982- Ahmed Hamdi Aksekili- Metalib ve Mezahib

2399-2407- Mustafa Şekip- Felsefe Dersleri Ruhiyat

2382-2383- Ahmet Hidayet- Yeni Felsefe Tarihi

2373-2379-2380- Mustafa Rahmi- Felsefe Tarihi

79 / 5 -Saçaklızade Mehmed Maraşi – Risaletüfi Fennil Munazara

102 / 2 -Taşköprüzade İsamed- din- Şerhvadabül-Bahs ve`l- Münüzara- (E.Y.Arapça)

202- Kara Davut- Hâşiye ala Şemsiye (E.Y. Arapça)

235- Mehmed Marazi Saçaklızade- Tarifi İlmi`l Munazara vel- Kavanin ve Haşiye ala Serhu`ş –Şemsiye- (E.Y.Arapça)

281 / 4 – Taşköprüzade İsameddin

359 / 1 – Şerhu Adabu`l Bahs vel münazara –(E.Y.Arapça)

357 / 2 -Bir Risale –(E.Y.Arapça)

3960- Cürcani Seyyid Şerif- Tarifat

288 / 1 – Mir Hüseyin Muineddin Maybudi- Şerhu Hidayetül-hikme (Arapça)

288 /2 – Mur. Musliheddin el-Lari-Haşiye ala Şerhu Hidayetül Hikme [E.Y.Arapça) 2

II- Mantık

2381- Ali Sedad Mizanü`l Ukul fi Mantiki ve`l Usül

2457- Ağaoğlu Tezer Mustafa Nami- Mantık- Ahlak

3738-5801- Ahmed Cevdet Paşa- Miyar-ı Sedat

2406-2408- Miftahu`l Funun- MAntık

172- Esir`ed-din Ebheri – Risaletü`l –İsagoci (E.Y.Arapça)

258- İsmail b. Mustafa b. Mahmud el-Gelenbevi – Şerhu Tezhibü`l Mantık ve`l Kelam (E.Y.Arapça)

281 / 1 -Şerhu Tasdikat ve`t Tasavvurat (E.Y.Arapça)

281/ 2 –281 / 3 -Haşiye alat- Tasdikat ve`t Tasavvurat (E:Y:Arapça)

371- Şemsiye Şerh ve Haşiye (E.Y.Arapça)

376- Kavli Ahmed-Haşiye ala Şerhi İsagoci (E.Y.Arapça)

378- Muhyiddin Mine`l Mantık-

3796 – Seyit Ömer b. Salih el Faydı et Tokadi- İsagoci Şerhi Dürrü`n Naci

3799 – Esirüddin el Ebheri –İsagoci Şerhi

3926- Esirüddin el Ebheri- Mantık ve Hikmet

III- Psikoloji

2412- Hilmi Ziya- Umum-i Ruhiyat

3596- Abdulgani Nablusi- Tatiri`l Enam fi Tağbiri`l Menam

2369- İrfan – İlm-Ruh

2368- Mustafa Rahmi- Ruhiyata Medhal

2389-90- Avni- Ruhiyat ve Ruhi İrade

5924- Mustafa Rahmi- Tabiat ve İnsan

5912- Mustafa Şekip- Froydizm

3595- Muhyiddin-i Arabi- Tabirname

3492- Ragıb Rıfkı- Manyetizma ve İpnotizma

5922- Mustafa Rahmi Ruhiyat Makaleleri

2686- Mustafa Rahmi- Çocuk Ruhiyatı

3567- Mehmet Ali Ayni- Ruhiyat Dersleri

5918- Halil Nimetullah- Şuurun Bila Vasıta Mu`taları Hakkında

5913- NebahatSamet- İrade Hastalıkları

5927- Abdullah Cevdet- Dimağ ve Memlekât`ı Akliyye

2623- İbrahim Alaaddin- İlk Gençlik

2842- Mustafa Şekip- Terbiye Muhasebeleri

3082- Zeylü- Risaletül Ahlak

2361- Mehmet Emin- Felsefe İlm-u Ahval-i Ruh

2376- Ahmet Naim-Mebadiu Felsefe

3943- Tabirname

2954- Ethem- Terbiye-i İrade

2966-302- Mustafa Şekip- Bergsan ve Kudreti Ruhiyeye Ait Konferans

5940-5941-5942- İbrahim Alaaddin- Çocuk Ruhu

3599-3598-2694- Mustafa Şekip – Hissiyat ve Ruhiyat

2781-3706-5917-5896- Abdullatif Nevzat- Çocuğun Ruhiyatı

3425-3728-3729-3079- Abdulfeyyaz Tevfik- Hayat ve Ölüm

5903-5904-5905-5906- Hüseyin Cahit- Psikoloji

2765-66-67-68-69-70-5897- Hüseyin Cahid- Ruh ve Beden

IV- Sosyoloji

2626- Musahabat-ı Mahremane

5923- Mustafa Rahmi- Kadın Erkek Irklar Ruhiyatı

3477- Köprülüzade Mehmet Fuat- Ruhu Cemaat

3528- Ahmed Cevad – Musahabatı Ahlakiyye

2576- Cemal Fazıl- Oğullarıma Terbiye-i Ahlakiyye

2564- Ali Seydi- Terbiyeyi Ahlakiyye ve Nedeniyye

2720-2739- Mehmet Ali Ayni- İtikat ve Mülahazalar

2360- Sırrı Kreidi- Halil Edip Şeyh Said Ahmet Rasim- Ruh- Cümeli Hikemiye- Hikemiyet`i İslamiye Garaib Ad ât

5937- Kostantin- Felsefe-i Hukuk-u Medeniyye

V- Eğitim

3390-Sami- İlmi Terbiye-i Eftal

2963- Mustafa Rahmi – Çocuklar Evi

3600- Hüseyin Cahid- Çocuklar Hakkında Asri Fikirler

3479-Sadrettin Celal- Dugaruli Usulü

5934- Mehmet Ali- Fenni Terbiye Dersleri

3104- Kazım Naimi- Ahlakı Nasıl Telkin Etmeli?

3469- Abdullah Cevdet- Amerika Terbiye Usulleri

3434- Avni- Avrupa da Terbiye

2377- İsmail Hakkı- Terbiye İlmi

2584- Jan Jak Rusa Milaslı Gadferangi – Terbiye Nazariyeleri

3482- Abdullah Cevdet –Terbiye ve Veraset

5930- Terbiye Tarihi

2748- Hüseyin Cahid – Aile içinde Terbiye Ebeveyn Günahları

2975-3601-5938- Kazım Nami- Frobel Usuliyle Küçük Çocukların Terbiyesi

VI- Ahlak

2457- Ağacaoğlu Tezer Mustafa Nami- Mantık , Ahlak

3687- Mustafa Namık- Ahlak

3688- Hüseyin Cahid- Ahlak Terbiyesi

2628- A. İrfan- Mufassal Ahlaki Medeni

VII- Bilim Tarihi

5921- Abdulfeyyaz Tevfik- Arzın Kaynağı ve Geçirdiği devreler.

147- Esraru`l Arz ( El Yazması Arapça, Türkçe)

323- Rıza- ed-Din Can Bahadır Ferruh Ahadi Hindi- Ahkamu-l Nücum- ( E.Y.Arapça)

366- Rub`u`l- Müceyyeb (E.Y.Arapça)

VIII- Astroloji

3502- Seyyid Süleyman El-Hüseyni- Tefaün Name-i Hüseyni

IX- Süreli Yayın

78-111-120-205-242-267-320-321- 352-17-140-149-360-309-343-82-286-3966-180-3820- 608- Mecmuatü`r Risale

4687- Mecmutü`r Resail – Gözübüyükzade İbrahim b. Muh.

X- Edebiyat

79 / 2 – Haşiye Ala Şerhu Risaletü `l Adab – Muh. b. Ebubekir

183- Mecmua-i Adab vel

3914- Telvih Haşiyesi – Ebubekir b. Ömer El Gaznevi

XI- Arapça Yayın

977- Seyyid Şerif Cürcani- Tarifat

863- İsmail b. Mustafa b. Mahmud el Gelenbevi- Talikatül Tehzibil Mantık ve`l Kelam

5829- Abdulvehhab B. Hüseyin B. Veliyüddin El- Amedi- Abdulvehhab Ale`l Velediyye

5830-Abdulvehhab Velediyye Şerhi

2364- Hasan Paşazade- Adab-ı GElenbevi

2435- Fenari- Fenari Şerhi Hülasatül Mizan

2432- Mehmet Emin El Üsküdari- Ala Haşiyeti`l İsamuddin

2444-Siyalküti- Haşiye Ale`t Tasdikat

5818- Bacuri Şeyh İbrahim- Haşiyetü`l BAcuri ala Metni`s Simli

6541- Harputi Abdulhamid Hamdi B. Ömer En Neimi- Haşiyetün Cedidetün ale`s Siyalküti

5717- Maraşi Hayatı- Haşiye-i Kıtas-ı Musa

2. Eser Haşiyetü ala Şerhi Risaletil Kıyasıl Musev

3. Eser Kıyası Musa

5691- Tokadi Esseyyid Ömer B. Salih Feyzi – Dürrün Naci

5742- İmadüddin Yahya B. Ali El-Farisi – Haşiyetü İmad Ale`t Tasavvurat

5839- Abdullah B. Hasan El Kongrevi- Fenari Haşiyesi Abdullah Efendi Kongrevi

5847- Şeyh Abdullah İbni eş-Şeyh Hasan – Fenari Haşiyesi

5771- Delalzade Muh.b.Hüseyin El Harputi- Tasdikat`i İsam Delalzade Haşiyesi

5637- Taftanzani Saadettin Mesud b. Ömer – Tezhibü Miri

5850- Muh. El- Fevzi B. Ahmed- Fenari Şerhi Hülasatül Mizan

5674- Şeyhzade Muh. TEvfik- GAyetül Beyan fi İlmil Mizan

2398- Dibacetü- Haşiye Ala Dibacetü Muğnil Tullab

2422- Muğnizade Erzincani- Haşiye Ale`l Hüseyniye

2387- Cürcani Seyyid Şerif- Haşiye Ala`t Tasavvurat Ve`t Tasdikat

2428- İsamuddin Esferayini- Haşiye Ale`t Tasavvurat

5634- Gelenbevi İsmail Efendi – Haşiyetü`l Lari li Gelenbevi

2385- Kara Halil B. Hasan- Haşiyetü Mehmet Emin

5764- Hafız Sezai B. Abdül Celil DEbrevi- Haşiyetün Nefisetün ala İsami`t Tasdikat

2414- Hasan Paşazade- Haşiyetü`r Risaletü`l Edeb Li Gelenbevi

2401- İsamüddin el Esfereyani- Haşiye-i Şerhu`s Şemsiye

2430- Müftüzade Mehmet Erzincani- Haşiyetü`t Tasavvurat

2429- Müftüzade Mehmet Erzincani – Haşiye-i Tasdikat

5715- Muh. B. Mustafa El ERzurumi- Kıyas-ı Musa Risalesi

2421- Hüseyniye- Hüseyniye Şerhi

2403- Osman Azmi- İlaveli Zübdetü`l Tarifat

2400- Adavi- İmtihanu`l Ezhiya Haşiyesi

5635- Meybedi Hüseyin B. Muin- Meybedi Şemsiye Şerhi

5890- Gelenbevi Şeyh İsmail- Burhanı Gelenbevi ve Gelenbevi Haşiyesi

5821- Fenari Şemsüddin Muh. B. Hamza- İsagoci Şerhi

2370- Mahmud b. Hasan el Muğnisi – Muğni`yu`t –Tullab

5828- Muh. Emin- Muh. Emin Risalesi

5805- Musuçluzade Muh.- Musuçluzade Risalesi Saruhan

2425- Şemsiyye- Risaletü`ş Şemsiyye fi Kavaidi Mantıkiyye

5806- Taşköprü- Risale-i Taşköprü

2402- Abdulvahhab b. Hüseyin b. Veliyeddin El- Amadi- Risaletü`l Velediyye

2393- Abdülhakim b. Şemsüddin- Siyalkatü ala Tasavvurat

5781- Siyalküti Abdulhakim b. Şemseddin- Siyalküti ale`t Tadikat

2453- Abdulhakim b. Şemseddin- Şerhu ala`t Tasavvuratı Siyalküti

2433- Şevki- Şerhu Fenari

2413- Mehmed el Fenari- Şerhu Hulasatü`l Mizan

2423- Müftizade Mehmed Sadık b. Abdurrahman El- Erzincani- Şerhul Hüseyniye

2439- Fenari Şemseddin- İsagoci Haşiyesi Fenari

2391- Ahmed el Fenari- Şrehu İsagoci

2417- Saadettin – Tasdikat ve Tasavvurat

2441- Muh. Zahid b. Muh. Selim El Herevi – Tasdikat ve Tasavvurat Şerhi

5636- Manisavi Ahmed b. Süleyman- Şerhu`l İstiklaliye

2440- Abdülkerim b. Hüseyin el-Amasyavi – Tasavvurat Haşiyesi

5736- İsamüddin b. Muh. Arapşah El Esferaini- Tasavvurat Haşiyesi Isam

5737- Kilisli Hocazade Abdullah Efendi- Tasavvurat Haşiyesi

2366- Ali b. Ömer es- Sivasi- Mizanü`l Mantık

2416- Abdurrahman el Beyazidi – Şerhu Kevaşifi`l Ekbese

2451- Seyyid Şerif Cürcani Tarifat ve Şerhi

5807- Gelenbevi Şeyh İsmail b. Mustafa- Risaletü`l İmkân

2452- Abdulvahhab b. Hüseyin b. Velieddin – Şerhu Risaletül Velediye Fil Adab

2415- Siyalküti- Şerhul Tasdikat

5871- Şemsiyye Risale-i Cedide

5650- Şemsiyye- Şemsiyye Şerhi

5804- Bursavi Seyyid Ahmed b. Sıdkı b. Ali- Tenvirü`l İstidlal

5763- Tirevi-Keşfü Hakayıki`r- Rumuzat-ı fi Şerhi Dibaceti`t Tasavvurat

2410- Seyyid Şerif Cürcani – Tasavvurat Şerhu Şemsiyye

2411- Muğni`yüt ..tullab Şerhi

2418- İsagoci- Muğniyu`t Tullab Şerhu İsagoci

929-2442- İsamuddin Esferayini- Haşiyetü Ale`t TAsdikat

5819-5820- Eskicizade Ali Efendi – İsagoci Şerhi

2420-2431- Ahmed B.Abdullah el Şevki- Haşiyetü Fevaid-i Fenariyye

5785-5787- Gelenbevi Şeyh İsmail Efendi – Adabı miri Haşiyesi Gelenbevi

2437-2438- Fenari- Haşiye Ala Şerhi İsagoci

5826-5827- Gelenbevi Şeyh İsmail B. Mustafa B. Mahmut- Kıyas Risalesi

5638-2405- Bursavi Seyyid Ahmed Es Sıdkı b. Ali- Reddiyetü`l Miyar

2367-5891- Gelenbevi Şeyh İsmail- Haşiyetü`l Burhan

5838-2372- Halil B. Hasan- Haşiyetü Kara Halil Ala`l Fenari

5809-5810-Hasanpaşazade Seyyid Muh. – Hasanpaşazade Alâ Risaleti,l Adâbı Li Gelenbevi

5880-…-5889- Gelenbevi Şeyh İsmail Burhanı Gelenbevi

5723-…-5735- Şeyh Kutbiddin- Şirazi – Tasavvurat

5744-…-5756- Cürcani Seyyid Şerif- Tasavvurat Haşiyesi Cürcani

5851-…-5870- Fenari Şemsüddin Ahmed B. Hamza- Fenari

5642-…-5649- Şemsiyye – Şemsiyye

5651-…-5654- Şeyh Razi Kudbuddin Mahmut- Şemsiyye Şerhi

5791-…-5795- Gelenbevi İsmail B. Mustafa Mirüt- TEzhib Gelenbevi Haşiyesi

5772-…-5774- Müftüzade Muh. b. Sadık b. Abdurrahim El Erzincani- Tasavvurat Haşiyesi Müftüzade

5757….5762- Siyalküti Abdulhakim b. Şemseddin- Tasavvurat Haşiyesi Siyalküti

5738-39- Muh. Zahid b. Muh. Selim el Hirevi- Tasavvurat ve Tasdikat Şerhi

5836-37- Halil b. Hasan- Muh. Emin Haşiyesi

5848-49- Fenari- Fenari ala Metni İsagoci

5892-93- Harputi Seyyid Yusuf Efendi- Namüsü`l ikan ale`l Burhan

5675-80- Bursavi Ahmed Es Sıdkı b. Ali- Zeriatü`l İmtihan

5673-74- Bursavi Ahmed Es Sıdkı b. Ali- Mizanü`l İntizam

5765-66- Harputi Muh. b. Hüseyin- Tasdikat`i Ale`l İsam Haşiyesi

5775-76- Müftüzade Seyyid Muh. Erzincani- Tasdikat Haşiyesi müftüzade

5670-71- Muh. Fevzi İbn Hacı Ahmed el Yarangümevi- Muğni`t Tullab Şerhi Seyfül Güllab

5840-2372-5841….46- Karahalil Halil B. Hasan- FEnari Haşiyesi Kara Halil

5812-5813-5814- Şevki Ahmed b. Abdullah- Şevki Ale`l Fenari Şerhi

5694-5695-5696- Saçaklızade Muh. Maraşi- Takrir-i Kavanin

5719-5720-5721- Musuçluzade Muh. Said El- Akhisari Es-Saruhani- Musuçluzade ale`l Museviyye

2424-5707-5713- Müftüzade Mehmet Sadık B. Abdurrahman El Erzincani- Hüseyniye Haşiyesi

5822-5823-5824- Gelenbevi Şeyh İsmail B. Mustafa B. Mahmut İsagoci Şerhi li Gelenbevi

2454-5639-5672- Ahmed Sıddıki b. Ali el Bursavi- Mizanü`l İntizam

2443-5779-5780- Hocazade Abdullah El Kilisi- Haşiyetü`l Cedidetül ala`t Tasdikat

2419-5767-5770- İSam, Haşiyetül İsam Ale`t Tasdikat

5796-97-98-99-5800- Ahmed Rüşti- Tuhfetü`r Rüşti ala İsagoci

3704-5697- 2404-5698-5706- Hüseyniye- Hüseyniye

II- 2. Bölüm

2.1. İslam Felsefesi ile İlgili Eserler ve Muhtevaları,

2.1.1. 5915- Rıza Tevfik- Kamusu Felsefesi

( İkinci cildin birinci cüzüdür.) Kamusu Umuminin yalnız ıslahatı felsefe kısmını şamildir. Kamusu Felsefesinin ikinci cildi © harfiyle başlıyor. Ve bu kitap ikinci cildin birinci cüzünü teşkil eder. Geçenki cüzlerde kaçınılmaz olan bazı hataların vukuu`na mani olmak üzere daha ziyade dikkat edilecektir. Ca`dan Cl`ye kadar gelinmiştir. Kelimelerin varsa Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca karşılıkları verilmiştir.

2.1.2. 5914- Muh. Emin – Kant Felsefesi

Başlangıçta yazar Kant`ı niçin tercih ettiğini açıklıyor. Giriş kısmında “eleştiri” adlı eserin yöntemi ve mahiyeti var.

1. Kısımda = Kant`ın hayatı ve yaşadığı zaman

2. Kısımda = “Eleştiri” adlı eserden önceki eserleri

3. Kısımda = Saf aklın eleştirisi

4. Kısımda = Felsefe-i Tabiiyye

5. Kısımda = Felsefe-i Ahlakiyye

6. Kısımda = Felsefe-i Hukuk

7. Kısımda = Fazileti Nazariyye

8. Kısımda = Terbiye Teorileri

9. Kısımda = Felsefe-i Tarih

10. Kısımda = Amaçsallık ve İyi

11. Kısımda = Felsefe-i Diniyye

Fransızca tercümeleriyle verilmiş Kant`ın eserlerinde 75 kitabın ismi var

Ayrıca Kant için yabancı düşünürler tarafından yazılmış 17 kitap zikredilmiştir.

Özel isimlerin hangi sayfalarda geçtiğini gösteren şema var

Sonuç bölümünde Kant`ın felsefesinin nasıl numaralanması var.

2.1.3. 3224- Ethem Necdet – Tekamül Kanunları

Avrupa Devletlerinin güçlü olduğunu ve bunun içinde ok çalıştıklarını, bizim ise zayıf olduğumuzu ve eski çağlardaki silahlarla kendimizi koruduğumuzu söylüyor.

– Tekamülün Tarihçesi

– Lamark`ın Tekamül Fikirleri

– Darwin`in Tekamül Fikirleri

– (Teodor W.)

– Veraset Nazariyeleri

– Wiseman Nazariyesi

– Tabii Sedeksiyon

– Veraseti Ecdad Kanunu

– Kazanılan Vasıfların İntikali

– Verasetin Kimyevi Nazariyesi

– Yeni Lamarkizm

– Ani Değişimler Nazariyesi

– Cemiyetlerde Tekamül Kanunları

– Spencer`ın Tekamül Kanunları

– Yükselme ve Alçalma

– Cemiyetlerin Kabiliyeti Tahviliyesi

– Toplumsal İlerleme

Sonunda= Bu eseri vücuda getiren çalışma evvela uzviyetlerin tekamül kanunlarını tetkikten ibarettir.

Maksad, cemiyetlerin tekamül kanunlarını mütalaa ederek ait olduğumuz cemiyete faydalı fikirleri bulup göstermektir.

2.1.4. 3722- Abdulrlah Cevdet – Funun ve Felsefesi

Funün ve Sanat nedir? Sorusunu ayetlerle ve hadisi şeriflerle cevaplandırmış.

Muh. Arabi, Bacan, Büyük Fredrik, İmam Gazalinin Hakikat ve Felsefeyle ilgili sözleri vardır.

2.1.5. 5936- Orhan Saadettin- Felsefe Tarihi

Müellif = Karl Varlander

Bu eser, kitabın 2. cildinin tercümesidir. Yakın zamandan Kant` a kadar olan kısmı içine alır. Çünkü Kant`la yeni bir çığır açıldığını düşünerek onu 3. cilde katmıştır.

I- İntikal Devri

– Rönesans Felsefesi

– Çağdaş Tabiat İlminin Tesisi

II- Büyük sistemler Zamanı

– Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz

III- Aydınlanma Felsefesi

A- İngiltere ve İskoçya

– Lacke, Aydınlanma felsefesinin İngiltere de diğer inkişafı

B – Fransa da

– Rousseau`ya Kadar Fransız Aydınlanma Felsefesi

C– Almaya da

– Alma Aydınlanma Felsefesi

Felsefecilerin hayatı, eserleri, görüşleri, siyasetleri anlatılmıştır.

2.1.6. 3511- Hilmi Ziya- Felsefe Dersleri

Kitap Lise 2. sınıfta verilen derslerin notlarından oluşuyor.

İlk kısımda Felsefe`ye genel bir bakış vardır. Felsefe bir bina olarak görülüyor. Bunun temelini bilgi nazariyesi oluşturuyor. Çatısını ise Metafizik ( Vücud Nazariyesi) oluşturur. Temelini iyi attığımız zaman istediğimiz gibi bir vücud nazariyesi geliştirebiliriz .

1 Bilgi Nazariyesi ( Diğer filozofların bakış açılarıyla verilmiş)

Bilgi Nazariyesinin Genel Meseleleri

Bilgi Nazariyesinin Konusu

Genel Fikirlerin Mahiyeti Meselesi

2 Mutabakat Meselesi ( Umumi Fikirlerimizin Külliyatı dışındaki aleme uygun olup olmadığını tatkik eden bölüm)

3 Nazari ve Ameli Meselesi

– Pragmatizm`in Tenkidi

– Felsefi Okuma ( Mağara İstiaresi)

– Beşeri Bilginin Prensiplerine Giriş

– Zihnin ameliyelerine ait hükmi şüpheler

– Umumi Aklın asli meselesi

– Vücud Nazariyesi ve Umumi Meseleleri

– Cevher ve Araz Meselesi

– Teklik ve Çokluk Meselesi

– Ruh ve Beden

2.1.7. 3713- Salih Zeki- Felsefei İlmiyye ve Felsefei Ahlakiyye

Müellif = Alexis Bertrand

2 Kısım

1. Bab = İlim ve Felsefe

– İlim ve Vazife, Felsefe- i İlmiyye ve Ahlakiyye`nin Tarifleri

– İlmin faraziyeleri ve Ahlak`ın Konuları

– Bilginin Dereceleri = Avamca bilgi veya fikir

– Delil ile bilme veya ilim = Yakin, Eşk, İhtimal Mufhumları

– Felsefiye ve Bilgi sentezi

2. Bab = İlimlerin Tasnifi ve Teselsüli

– İlimlerin Sınıflandırılmasında Prensipler

– Meleke = Bacon`un Tasnifi ( Hafıza, Tahayyül, Akıl)

– Bilinen Konu, Ampirik, Sanatlar ve İlimler

– August Comt`un Tasnifi

– İlimlerin teslisi, Tabiat ve Teslis Fikri

– Tahlil ve Terkib

2 Kısım

1. Bab = Matematik İlminde Yöntem

– Matematik İlminin Konusu

– Geometri Tarifleri

– Tarifler ve Konular

– Deliller

– Geometri Fikri

2. Bab = Tabiat İlminde Yöntem

– Tabiat İlminin Konusu

– Deney ve Gözlem = Olaylar

3. Bab = Tabiat İlminin Usulü

– Tasnif, Örneklendirme, Tümevarım, Kanunlar

– John Stuart Mille`in dört Yöntem

– Temsil, Tasnif, Varsayım = Nedenler

4. Bab = Ahlak İlminde yöntem

– Ahlak İlminin Konusu

– Nefs İlmi = Basiretli Olma

– Tarih İlmi = Şahadet ve Tenkid Tarihi

– Toplum İlmi = İstatistikler

2.1.8. 3723- Kaya Nuri- İbni Rüşd

İbn Rüşd`ün , Ailesi, Çocukları ve Vatanı, Soyu, Terbiyesi, Şöhreti

Süleyman Nazif ve Bâbân Zâde Ahmet Naim Efendilerin kitap hakkındaki düşünceleri var.

İbn Rüşd`ün Padişah tarafından takdir edilmesi, Hocaları, Öğrencileri, Eğitimi, İlmin Tesiri, Telif edilmiş ve basılmış eserleri

– Aristo Felsefesiyle iştigali ve bunun sebebi, çalışma ve çabası

– Din hakkında Fikri ve Mezhebi

– Ahlak Felsefesi, Tenkitçileri, Gözden Düşmesi ve Fikirleri

– Birlikte cezalandırılanlar.

– İbn Rüşd niçin çekilemedi ?

– İbn Rüşd`ün gözden düşmesine neden olan sebepler.

– Düsturları, İyi Sonu, Oğulları

2.1.9. 2365- Ferid- Mebadi-i Felsefeden İlmi Ahlak

Kitap, Ahlak kitaplarının yeni şekli hakkında fikir vermek, hem de İslam ahlakına dair yapılmakta olan diğer bir eser için tartışma konusu olmak üzere neşredilmiştir.

– Ahlak ilminin konusu ve ayrılmış vasıfları

– Vicdan ahlakının verileri

– Görev ahlakının öncesi

– İnsan hayatının gayeleri ve gidişatının güdüleyicileri

– Sorumluluk ve Müeyyide

– Şahsi Ahlak

– Aile Ahlakı

– Toplumsal Ahlak

– Medeni ve Siyasi Ahlak

Kitabın Adı = Metafizik

Mütercim = Ferit

Müeelif = Emil D.

– Metafiziğin konusu

– Metafizik İlminin Eksiklikleri

1- Bilginin Sınırları ve önemi

2- Metafizik meseleleri ( Made, Ruh, Tanrı)

3- Metafizik İlminin diğer ilimler ve Ahlak ilmiyle münasebeti

– İlave

– Şer meselesi

2.1.10. 2386- Salih Zeki Felsefe-i Ahlakiyye

Mütercim = Salih Zeki

2 Kısım

1. Bab = Ahlak İlminin Tarifi ve Taksimi

– Ahlak İlminin konusu, önemi, usulü, taksimi ( İlmi, ahlaki ameli, nazari)

2. Bab = Davranışlarımızın Kanunu

– Sorumluluk Ahlakı

– Vicdan ve İhtisas Ahlakı

– Kanun ve ahlakının ayrılan vasıfları

– Fazilet ve Temelleri

3. Bab = Davranışlarımızın Sebepleri

– Hürriyet ahlakı

– Davranışlarımızın gerekliliği = Kaza, Kader ve Kalıtım ve Taklid

– Şahsiyetin teşekkülü, ferdi ve şahsiyet ahlakı

4. Bab =

– Menfaat, İhtisas, Vazife Ahlakı

3. Kısım

1. Bab = Ferdi Ahlak ve Aile Ahlakı

– Ferdi Ahlak, Ameli ahlakın vasıflandırılması ve taksimi

– Vücuda ait şahsi vazifeler

– Aile ahlakı

2. Bab = Nedeni ve İçtimai Ahlak

– İçtimai Ahlakın nedeni ahlaktan farkı

– Nedeni Ahlak

3. Bab = Vatan ve Mezhebi Tabii

– Vatan ve Vatanseverlik

– Mezhebi Tabii ( Dini Ahlak, Ruhun Bekası)

2.1.11. 2378- Felsefe Dersleri

– Felsefenin tarifi, konusu, taksimi

– Ruh ilminin halleri

– Genel ruh halleri ilmi

– Ruh halleri ilmi konusu

1) Vicdan ( Vicdan suretleri, faaliyeti)

2) Fikri hayat ( Zeka, Duyumların Şekilleri, Hafıza oluşumu)

3) Bilginin esas tanzimi ( Dikkat, Dikkatin içe ait olan şekli = Tefekkür)

4) Ruhun icad faaliyeti

5) Bütün akli kaideler

2.1.12. 2399-2407- Mustafa Şekip- Felsefe Dersleri Ruhiyat

Lise 2. sınıflara mahsus bir ders kitabıdır.

– Felsefenin konusu, taksimi,ilmin kaynakları, müsbet ilimler felsefe, Ruhiyat tarihçesi

– Ruhiyatın konusu ve tarifi

– Ruhiyatın usulleri

– Hayvanat silsilesinde insanın konumu

– Sinir sistemi, Fizyolojisi ve açıklaması

– Ruhi olayların tsnifi

1. Bab = Zihni Hayat ( Zeka, Zihnin faaliyeti)

– Zihnin en basit unsurlarından, Duyumlar

– Dış alem ve bedenimizi idrak

– Şuurda kendiliğinden olan faaliyetler, Hayaller ve Fikirlrein çağrımı

– Şuurun umumi faaliyetlerinden temsil faaliyeti olan hafıza

– Şuurun umuni faaliyetlerinden dikkat ve etraflıca düşünme

– Tek ve umumi fikirlerin oluşum şekli

– Şuurun irade faaliyetlerinden Hüküm

– Şuurun irade faaliyetlerinden Muhakeme

– Zihni gelişmenin umumi amillerinden yaratıcı hayal kuvveti

– İşaret ve dil

– Zihni gelişmenin umumi amillerinden akıl ve akli faaliyet

2. Bab = Duygusal Yaşam

– Duygusal yaşamın en genel birlikteliği, haz ve elem

– Kendiliğinden görünen duygulanım halleri, heyecanlar

– Kendiliğinden meydana gelen duygulanım halleri, İhtiraslar

– Duygusal yaşamın umumi gelişme amilleri, Eğilimler

– Sempati ve taklid

– Yapılan duygulanım halleri, Hisler

3. Bab = Etkin Hayat

– Refleksler

– Kendiliğinden oluşan faaliyetlerden, İç güdü

– Kendiliğinden görünen fillerden, Alışkanlık

– Çalışılmış etkin hayat, İrade

Ek = Şuur meseleleri ve umumi meseleler

– Şuur ceryanı

– Ruhun şuursuz bir hayatı var mıdır?

– Şahsiyet, Karakter

– Ruh, Beden ve aralarındaki münasebet.

2.1.13. 2445- Mehmet İzzet- Felsefe Tarihi

Muharir = Karl Vorlander

( Almanca`dan tercüme edilen ilk felsefe kitabıdır.)

Giriş = Yunan felsefesinin kaynağı

Yunan felsefesinin ilk tarihi

– Kainat üzerine tefekkür başlangıcı, Millet Mezhebinin tabiat felsefesi ( Tales, Anaximandros, Anaximenes, Pisagor)

– Kainatın düşünülmesi hakkındaki düşüncelerin başlangıcı ( Herakleitos, Parmenides)

– Sonraki tabiat filozofları

– ( Empedkles, Anaxagoras)

– Demokritos

Yunan felsefesinin ikinci devri, Sokrat ve Sofistik

– Sofistik aydınlanma devri ( Protagoras, Gorgias)

– Sokrat

– Sokrat`a mensup felsefi mezhepler

Yunan felsefesinin üçüncü devri

Yunanlıların klasik felsefesi ( Eflatun ve Aristo)

– Eflatun, hayatı ve eserleri

– Aristo, hayatı ve eserleri

Yunan felsefesinin dördüncü devri

Yunanlılaşmış alemde ve Roma da felsefe

Devrin genel ayrılmış vasıfları

Helenistik devir

– Rivâkiler

– Die Epikureer

– Hısbâniler

Roma İmparatorluğunda Felsefe

– Romalılarda felsefe

Yunan felsefesinin Roma ya nakli

– Yeni eflatuncuların öncüleri

– Yeni eflatuncular

Ortaçağ felsefesi

– İlk Hristiyanlık ve felsefe ( ilk patristik)

– Ortaçağ da Skolostik (Başlangıcı, Parlak devri, Sonu)

Alman tezehhürü

Yollar ve alametler cetveli var

2.1.14. 2362- Felsefe Tarihi

2. Kısım

3 Bab = Ortaçağı`ın ve Yenilik Devri`nin Özeti

– Bab`ın tafsili

– İsko lostik`in 1., 2., 3., devresi

3 Bab = Yenilik felsefesinin hulasası

– Babın tafsili

3 Kısım

1. Bab = İtalya Felsefesi, Giordano Bruno

– Campanella

– İngiliz Felsefesi, Bacon

– Hobbes

2. Bab = Fransız Felsefesi, Descart

– Babın tafsili, Şüphe, Kesinlik ve Metod

– Ruh, mevcudiyeti, yetileri ve tabiatı

– Allah, mevcudiyeti ve tabiatı

3. Bab = Fransa da Descart taraftarları

– Babın tafsili, Pascal

– Bossuet et Fenelan

– Malebranche

4. Bab = Spinoza

– Babın tafsili, Tercüme-i hal, Metodd, İlahi cevher, Tabiat, Tabiat ve insan, Spinoza ahlakı

5. Bab = G.W. Leibniz

– Leibniz`in hayatı, Metodu, Bilgi Nazariyesi, Cevherin faaliyeti, Basitliği, Kainât, Monadlar, Leibniz`in ilahiyatı, Leibniz`in ahlakında alemin yaratılışı

6. Bab = İngiliz ve İskoçya Felsefesi

– Babın Tafsili, Locke

– G. Berkeley

– D. Hume

– Menfaat ve Bentham

– İskoçya, Reid, Hamilton, Stuart

2.1.15. 2384- Bahur İsrail- Felsefe Tarihi

Muharir = Abbe Barb

Tarih felsefesinde takip edilmesi gereken usul, felsefesi, tarih felsefesinin taksimi

Felsefenin 1. Devresi

– Doğu Felsefesi

– Yunan Felsefesi

Eski felsefe ile ortaçağ felsefesi arasındaki ortak devir

Felsefenin 2. Devresi

– İskolastik`in 1. Devre ( Arap alemi medeniyetinde felsefe)

– İskolastik`in 2. Devri

Felsefenin 3. Devresi

– F. Bacon çeşitli akımlar

– Rene Descartes

18. Asırda Fransa da Felsefe

– İskoçya okulu

– Alman okulu

2.1.16. 2373-2379-2380- Mustafa Rahmi- Felsefe Tarihi

3 Devre = İlkçağ Felsefesi

– Sokrat`tan önceki devir ( Yunan okulu, Pisagor`un okulu, Elea okulu, Atomcular, Sofistler )

– Sokrat devresi ( Sokrat, Eflatun, Aristo, Küçük okullar)

– Aristo`dan sonra ( Epikur okulu, İhtimâliye ve yeni akademi, Eclectiques, İskenderiye okulu

3 Devre = Ortaçağ Felsefesi

– Kilise babaları

– İskolastik`in kaynağı, Realizm ve Nominalizm kavgaları

– İskolastik`in uç noktası ( Saint Thomas, Duns Scut, Mistikler, Aykırılar)

– İskolastik`in Düşüşü

– Uyanma Devri F. Bacon

– İslam Filozofları = Kindi, Farabi, İbn Tufeyl, İbn Race, İbn Sina, Gazali, İbn Rüşd

3 Devre = Yeniçağ Felsefesi

– Akılcılar Devri

Malebranche, Leibniz, Spinoza, Descartes

– Tecrübeciler Devresi

İngiltere Felsefesi = Hobbes, Locke, Berkeley, D. Hume, İskoçya okulu

Fransa Felsefesi = Condillac, Montesque, Helvetius, Voltaire, Ansiklopedistler

– Eleştiri Devri

19. Asırda ve 20. Asır başında Felsefe

– Almaya da = Fichte, Herbert, Hegel, Scheling, Schopenhauer, Lotze

– İngiltere de = William Hamilton, Stuart, Harbert, Spencer, Darwin

– Fransa da = Victor K.

2.1.17. 2877- Mustafa Şekip – Gülmek Nedir, Kime Gülünür?

Gülmek konusunda felsefi nazariyelerden en önemlisi sahip olan Bergson`un kitabı esas alınmıştır. Yazar, bu konudaki olayları bulmaya ve hayata yaklaştırmaya çalışmıştır.

– Gülmek nedir ve gülünecek olan kimdir?

– Ne şartlarla gülebiliyoruz?

– Hareket komikliği, karikatür`ün esrarı ve edâ komikliği

– Komikliğin etkileme kuvveti

– Oyuncaklar ve komedi

– Zarafet, Alay, Mizah

– Karakterin gülünçlüğü? ( komedi ve Dram)

2.1.18. 2448-982- Ahmed Hamdi Aksekili- Metalib ve Mezahib

– Felsefeye ait bazı tetkikler

– Felsefenin dinde vasıl olduğu gaye

– İslam ve Hristanlık`ın ilme nazaran yerleri

– Mübüvvet hakkında bazı felsefi esaslar

· Metafizik Felsefesi

– Şüphecilik ve kesin bilgi

– Madde

– Nefs ve Ruh

– Madde ve Nefs – Cevherlre münasebeti

· İlahi Felsefe

– Eski alimlerde ve Ortaçağda din münasebeti

– Son zamanlarda din bahsi

– Hayatın sonunu isteme

2.1.19. 2450- İzmirli İsmail Hakkı- Felsefey-i İslamiyye Tarihi

– Yakup B. İshak El Kindi

– İlmi hayatı

– İlmi eserleri – Felsefeye ait eserleri

– İlmin kaynağı, etkilendikleri

– Medrese-i Meşaiyesi

2.1.20. 2382-2383- Ahmet Hidayet- Yeni Felsefe Tarihi

Muharir = Emil Fake

1. Kısım = İlk Devreler

– Sokrat`tan önce, İzahçı filozoflar

– Sofistler

– Sokrat

– Eflatun

– Aristo

– Muhalif Mektepler

– Mesleki “hazcılık”

– Rivakilik

– Telfikiye ve şüphecilik meslekleri

– Yeni Eflatunculuk

– Hristiyanlık

2. Kısım = Ortaçağ

– 5. Asırdan 13. Asıra kadar

– 13. asır

– 14. ve 15. asır

– 16. asır

3. Kısım = Yeniçağ

– 17. asır ( Dekart)

– Dekart`ın takipçileri

– 17. asırda İngiliz filozofları

– 18. asırda İngiliz filozofları

– 18. asırda Fransız filozofları

– Kant`ın felsefesi

– 19. asırda Alman felsefesi

– 19. asırda İngiltere felsefesi

– 19.asırda Fransa felsefesi

Dine ve hayata terbiye dersleri

2.1.21. 5894- İhvanus- Sefa Felsefesi

Kitabın içinde İslam Felsefesi Tarihi adlı bir bölüm var

2.1.22. 5928- Baha Tevfik- Felsefe Tarihi

Felsefe tarihinde Metod ve çeşitli mesleklerin birliği

Felsefe tarihinin felsefeye faydası

Felsefe tarihinin genel tarihe faydası

Felsefe tarihinde birleştirme metodu

1. Kısım = Eski Kavimlerin felsefe nazariyeleri

( Hint, İran ve Zerdüşt, Eski Selt ve Gula kavimlerinin felsefesi, Çin, Konfiçyus ve Monçiyus, Mısır, İbrani, Yunan Felsefeleri )

– İyonya`nın ilk filozofları = Telas, Heraklit, Anaksagor, Abderer`in atom mesleği

– İtalya`nın ve Elea`nın hayali gaye mesleği, Pisagor, Parmenides

– Sofistler, Protagoras ve Gargais

– Sokrat Sokrat`ın ilk mutalaarı, motodu, ahlakı, filler hakkında tahkikatı, irade nazariyesi , dini nazariyeleri, muhakemesi ve vefatı

– Eflatun ( fikirler nazariyesi )

Hisler arasında münakaşa usulü – Aşk ve iyi nazariyesi

Filler arasında münakaşa usulü – Ahlak ve siyaset

Eflatun`un ilahiyatı

– Aristot

Tabiat, Allah, Aristo`nun ahlakı ve siyaseti

– Pirronizm, Epikürizm ve Stoacılık

Latin felsefesi, Yeni akademi

– İskenderiye Mektebi, Platon ve halefleri

– Hristiyan Felsefesi

En yüksek iyi farz edilmesi

Allah`ın en yüksek ide farz edilmesi

Allah`ın en yüksek ruh farz edilmesi

Hristiyan filozofların ahlakı

2.1.23. 5929- Baha Tevfik – 2.Cilt

2. Kısım

– Ortaçağ ve Yenilik devri

İskolastik`in 1. Devresi ( 2.ve 3. devresi )

– Yenilik devri felsefesi

3. Kısım =

– İtalya Felsefesi, Compenella, Georda Nobrano

– İngiliz Felsefesi Bacon, Hobbes

– Fransız Felsefesi Dekart, Süphe, Kesinlik ve Metod

– Ruh ( Mevcudiyeti, yetileri, tabiatı)

– Allah ( mevcudiyeti, yetileri, tabiatı)

– Fransa da Dekart taraftarları, Pascal, Fenelon, Bassessua, Malenbranche

– Spinoza

– Leibniz

– İngiliz ve İskoçya Felsefesi, Locke, Berkeley, Hume, Adam Smith, Bentham ve menfaat ahlakı

2.1.24. 5920- İbrahim Ethem Mesud- Usul Hakkında Nutuk

Müellif = Dekart

– İlimler hakkında bazı mülahazalar

– Usulün başlıca kaideleri

– Bazı fizik meseleleri

– Tabiat keşfetmeye çalışmada daha ileri gitmek için lazım gelen şeyler

II- Mantık

2.2.1 2455- Ağaoğlu Tezer- Mantık

Yazar, Felsefe hocalarının öğrencilerine okutacakları kitabı bulma konusunda sorun yaşadıklarını ve zorunlu olarak yabancı kitaplara başvurduklarını anlatmış. Böylece Lise öğrencilerine faydalı bir kitap yazma gayretine girmiş. Bu kitapta; Fransa da meşhur birkaç mantık kitabını ciddi suretle inceleyerek konuları müfredat programına uygun bir şekilde nakletmiştir. Konuların sonunda öğrenciye sorular sorularak düşündürmeye çalışılmıştır.

– Bilgilerimizin dereceleri

1. Kısım =

– Mantık, Formel Mantık ( Fikir, Hüküm, İstidlal)

– Formel Mantığın önemi

2. Kısım=

– Tatbiki Mantık (Bilgilerimizin derecesini tayin etmek, ilimlerin usullerini göstermek)

– İlimlerin Tasnifi, Yöntem, Riyazi İlimlerde Yöntem, Tahlil ve Terkib, İlimlerde Fizik ve Kimyada yöntem

– Ruhiyat Konusu ve Kısımları, Tarihte Yöntem, İçtimaiyatın Taksimi ve Yöntemi

3. Kısım = Hakikat ve Hata

2.2.2 2406-2408- Miftahu-l Funun- Mantık

1- Mantık ilmi ve bazı mukaddime beyanlarından esaslar

2- Tasdiklerin bölünmesiyle özel hükümlerinin açıklanması hakkındadır.

3- Genel olarak kıyas, İstidal ve temel hükümlerin açıklanması hakkında

4- Kıyasın yöntemi beyanındadır.

5- Kıyas türlerinin açıklanması

6- Meslek beyanıdır.

Kitabın sonunda; His, Nefs, Cisim, Hayvan, İlim, Mantık, Kıyasla ilgili sorular sorulup cevapları verilmiştir.

– İlk fasıl tasavvuratının çeşitli türleri

Tertip, Analoji, Tümevarım, Varsyım, Bürhan kavramları açıklanmış.

2.2.3 3738-5801- Ahmed Cevdet Paşa- Miyar-ı Sedat

İk makale, Tasavvurat hakkında olup iki bölümden oluşuyor.

1- İsagoci, Yani Tasavvuratın Prensipleri olan Beş Tümeller Konusu

2- Tanım hakkındadır.

İkinci makale, Tasdikat hakkında olup dört bölümdür.

1- Kesin önermelere dair 4 kısmı ifade eder.

2- Suri kıyas şekilleri olup 5 kısmı ifade eder.

3- Modaliteye dair olup 2 kısmı kaplar.

4- Döndürme maddeleri hakkında olup 4 kısma ayrılmıştır.

2.2.4. 2381- Ali Sedad Mizanü`l Ukul fi Mantiki ve`l Usül

Başlangıçta ; kitap hakkında yazılan makaleler ve mantık`ın tarifi, kısımları, sübutu ve doğruluğu konusu anlatılmış

1. Kitap = Tasavvurat

2. Kitap = Tasdikat

– Mutlak önermeler

– Önermelerin hükümleri

– Önermenin nefsi emmareye uygunluğu bakımından tarifi ve bölümleri

– Deliller

– Kıyas

3. Kitap = Metod

– Riyazi ilimler

– Tabii ilimler

– Tarihi ilimler

4. kitap = Safsata

Ek= Mantık`ın cebire tatbiki

III- Psikoloji

2.3.1. 3425-3728-3729- Abdulfeyyaz Tevfik- Hayat ve Ölüm

4- Hayat sahibi varlıklarda kalıcılık, ihtiyarlama keyfiyetinin sebebi, hayatın uzaması

5- İhtiyarlama keyfiyetinin tezahürü ve mekanikliği

6- Büyüme ve Gelişme makülleri, Kanser meselesi

7- Kimyevi, Fizik ölçümler, İyonlar, İnce hassasiyetler, bağışıklık ve mikrop âkilleri (aşı)

8- Tabiatta ölüm

2.3.2. 2412- Hilmi Ziya- Umum-i Ruhiyat

Kitap el yazmasının fotokopisi, içindekiler kısmı yok.

2.3.3. 3596- Abdulgani Nablusi- Tatiri`l Enam fi Tağbiri`l Menam

Arapça yazılmış rüya tabirleri kitabıdır.

2.3.4. 2369- İrfan – İlm-Ruh

1. Bab

1- Ruh bahsi, Tatkiki Vücudu Ruh, Tatkiki Zat`i Ruh, Tatkiki Hakikati Ruh

2. Bab

Ruhun idrak vasıtaları

2- Sinirler bahsi

3- Beyin bahsi

4- İlik bahsi

5- İlikli kemikler bahsi

6- Kafatası bahsi

7- Omurilik soğanı bahsi

8- Murdar ilik bahsi

9- İçgüdü ve akli melekeler

3. Bab

10- His bahsi, İhtisas, İdrakler ve İradeler

4. Bab

11- Akıl bahsi

12- Akli kuvvetler bahsi

5. Bab

13- İlim bahsi

6. Bab

14- Ahlak bahsi

7. Bab

15- Vicdan bahsi

8. Bab

16- Ahlak hakkında özel bir bölüm

9. Bab

17- Kamu hakkında özel bir bölüm

2.3.5. 2368- Mustafa Rahmi- Ruhiyata Medhal

ZEKA başlığında

Beyin, Duyu Organları, İdrak ve Şuur, Dikkat ( İrade, Gayrı İrade, Dağınık, Hastalık ) Hafıza ( Çeşitleri, Ebced Hesabı), Fikirlerin birbirine bağlanması ve Teselsül, Hayal gücü, Soyutlama, Genelleştirme, Muhakeme

HİSSİYAT başlığında

Eğilimler, Heyecanlar, Hissiyat nedir?, Wunt`un duyumlama boyutları, hoşa giden hal, Hissiyatın mantığı, Aklın mantığı, Çocukta ve cahillerde hissiyat, ihtiras ve sebepleri, nasıl söndüğü?

İRADE başlığında

Karar, Sağlam irade hastalıkları, cehd, cehdin ahlaki önemi, içgüdü, reflex ve içgüdüye bağlı davranışlar, kötü içgüdü kanunları, ıslah

İçgüdülerin çeşitleri

2.3.6. 2389-90- Avni- Ruhiyat ve Ruhi İrade

Yazar başlangıçta kendisinin ruhitayçı olduğunu ve kitabı herkesin anlayabileceği bir dille yazdığını ve sıkıcı konuları misallerle zenginleştirmeye çalıştırdığını anlatıyor. Yazar bu kitabın genç yaşta okunup, davranışlara yansımasının daha faydalı olacağı görüşündedir.

1. Bab – Ruhun eli altındaki Asabi Mekaniklik

2. Bab – Şuur ve Dikkat

3. Bab – Uyuşturma ( Hissetme, Keyfiyeti, Şiddeti, İdrak, Evham)

4. Bab – İdrakin tahrişi

5. Bab – Hatırlama ( Hatıra, Fikirlerin çağrışımı )

6. Bab – Hatıranın tahrişi

7. Bab – Hayal gücü ve tahrişi

8. Bab – Düşünme

9. Bab – Düşüncenin tahrişi

10. Bab – Heyecan ve Hassasiyet

11. Bab – Heyecanların tahrişi

12. Bab – İrade

13. Bab – İradenin tahrişi

2.3.7. 5924- Mustafa Rahmi- Tabiat ve İnsan

Müellif = Alfred Weber

Kadın – Erkek Ruhiyatı

– Menşei

Erkek ve Dişide Vasıflar Fizyolojisi

Erkek ve Kadında Hassasiyet

Erkek ve Kadında Zeka

Erkek ve Kadında İrade ve Ahlak

Feminizm

– Irklar Ruhiyatı

Tarih öncesi insan karakterleri

Irklarda ruhi fark

Terbiye ve ıslahın tesisi

Beyaz ırkın istikbali hakkında faraziyeler ve istikbal hangi ırkındır.

2.3.8. 5912- Mustafa Şekip- Froydizm

Sigmond Froyd`a ait 5 dersin tercümesidir.

Kitabın sonunda İsmail Hakkı`nın “Terbiye” adlı eseri vardır.

Terbiyenin tarifi, nasıl olması gerektiği, fonksiyonları ( medeniyetin intikalini sağlamadaki), hangi davranışların terbiye faaliyetlerine dahil olduğu anlatılmıştır.

2.3.9. 3595- Muhyiddin-i Arabi- Tabirname

Rüya tabirleri kitabıdır.

2.3.10. 3492- Ragıb Rıfkı- Manyetizma ve İpnotizma

Manyetizma; Bir insanın hemcinsleri üzerinde husule getirdiği tesirdir. Bu tesir herkesçe malumdur.

İpnotizma ise; manyetizma hadisesine verilen yeni bir isimden ibarettir. Yalnız İpnotizma tabiri bilhassa manyetizma tesiriyle husule gelen hipnotizmaya ( Hipnoz; sözle, bakışla telkin yapılarak meydana getirilen bir çeşit uyku) ilim olmuştur.

Bu eserde bu konular diğer kitaplara nazaran daha basit ve daha ameli bir tarzda ele alınmıştır.

Kitapta , hinozu yapan ameliyatçının bunu nasıl yapacağı anlatılıyor. Hipoz olan kişinin nasıl tanınacağı belirtiliyor.

İkinci kısımda; uyku halinde yapılan denemeler ( uyuyana neler yapabileceği) var.

Son kısımda ;

SPENCER`in FELSEFESİ

Muhariri = Muh. Safved

Başlangıçta Spencer`in konumunu tespit etmek için önce Avrupa Felsefesi tarihi hakkında genel bir bilgi verilmiş. Sonra Spencer`in hayatı, felsefesi, ilk Prensipleri, Hayatiyet Prensipleri, Ruhiyat Prensipleri, Toplumsal Prensipleri, Ahlak Prensipleri anlatılmıştır.

2.3.11. 5922- Mustafa Rahmi Ruhiyat Makaleleri

Ruhiyatın Tarihçesi

Ruhiyatın Oluşumu

Terbiye- i Ruhiyat

Hayvanat ruhiyatı

Çocuk Ruhiyatı

Balığ Ruhiyatı

Bu makaleler Amerika Terbiye Kamusundan alınmıştır. Toplu, derinlikli ve amelli olması itibariyle bilhassa muallim ve mürebbilerin işine yarayacak tarzdadır.

2.3.12. 2686-5925- Mustafa Rahmi- Çocuk Ruhiyatı

1. Fasıl İlk çocukluk (1 – 7 yaş)

– Süt emen çocuğun ruh hali

– Süt emme devresinden sonra gelişme

Ruhun çiçeklenmesi, hareketlerin oluşumu, duyguların faaliyeti, uyku, hafıza ve dikkatin meydana çıkması, şuurun meydana çıkması, duygusal hayatın oluşması, çocuğun temayülleri ( Temayül; sebebini bilmeksizin şahsın yaptığı ve arzu ettiği şeydir.), iradenin oluşması, çocukta dilin oluşması , çocuğun fikrinin oluşması, hayal gücü ( hayal, tefekkürün bir şekli hususiyesidir. Esası tecrübedir.), oyun, yalan

2. Fasıl Okul çağı ruhiyatı

Umumi bilgiler, okula girdiğinde çocuğun ruhiyatı. Okul çocuğunda dikkat tipleri, okul çocuğunun hafızası, gördüklerini anlama psikolojisi, çocuklarda kabiliyetin gelişme derecesi, yorgunluk, çocuğun derse alaka duyması, zeka çeşitleri, Grafoloji ( yazının şekline bakarak ruh halini anlamaya denir) okul çocuklarında ideal (yani hoşa giden şeyler nelerdir, idealleriniz nedir? Sorunlarına kızlar ve oğlanlar farklı cevaplar verdiği söyleniyor.) çocukta sanat.

3. Fasıl cinsi ruhiyat ( kız ve oğlan çocuklarının farkları)

4. Fasıl 14-18 yaş arası çocukların ruhiyatı

Ek olarak, orta zekalı, geri zekalı, üstün zekalı çocukların ruhiyatı

Tecrübi ruhiyatın ve çocuk ruhiyatı müesseseleri

2.3.13. 2954- Ethem- Terbiye-i İrade ( İkinci Basım)

1. Kitap = Umumi bilgiler

1. Kısım = İl incelemeler

– İrade nedir ?

– İrade terbiyesinin lüzumu

– İradeyi büyütmek, nefsin terbiyesi kabilmidir.

2. Kısım = İradenin psikolojisi

– İrade filli

– Fikirler ile irade arasındaki münasebet

– Duyular ile irade arasındaki münasebet

– Filler ile irade arasındaki münasebet

– İçtimai şekil ve irade

2. Kitap = Hususi olarak irade terbiyesi

1. Kısım = Fikirler ile irade terbiyesi

– Derin mülahaza

– Derin mülahaza misalleri

– Karar ve prensip

– Nefse telkin

– Atasözleri ve safsatalar

– Kitap ve tiyatro

– Genel fikirler ve muallimler

– Arkadaşlar, meşhur hayatlar, çevre

2. Kısım = Duyumlar ile Terbiye-i İrade

– Uygun duyumlardan, dua

– Biribirine uymayan duyumlardan sakınma

– Heyecan ve terbiyesi

– İhtiras ve ideal

3. Kısım = Filler ile Terbiye-i İrade

– Alışkanlıklar

– Fillerde umumi kaide

– Çalışmak fiili

– Sıhhatin korunması ve vasıtaları

– Tıbbi vasıtaları

2.3.14. 2781-3706-5917-5896- Abdullatif Nevzat- Çocuğun Ruhiyatı

( 4 – 7yaş arası çocuğun ruhiyatı )

Yazarın iki kızı varmış ve onları müşahede ederek ve olayları anlatarak izah etmeye çalışmış çocukların sözlerinden ve hareketlerinden manalar çıkarabileceğimizi anlatıyor

Mukaddim; Bu kitabın her tarafında çocuğum manevi hayatının serbestçe inkişafı ve onun müşkilleri ve istekleri karşısında mümkün olduğu kadar kendiliğinden işin içinden çıkmasına meydan bırakmak maksadı güden esaslı bir kanaat hüküm sürdüğünü görüyoruz. Bu şekilde hareket edilirse 2 şey elde kalıyor.

1 ) Çocuğun erken kalkması üzerinde tecrübeler icra edebilmek

2 ) Çocukta ferdaniyetin gelişmesine mahal bırakmak

1. Fasıl = Çocuğun maddi gelişmesi

2. Fasıl = Çocukta alem tasavvuru ( zaman, feza, semavi cisimler din, ölüm,doğum, gelişim, hayat, son)

3. Fasıl = Çocuğun resimleri ve resimlerin çocuk tarafından yorumlanması

4. Fasıl = Çocuğun Zihni ( 3 – 10 yaş arası zekanın belirtileri)

– Bazı yeni hikayeler anlatılmış

– Gözlem yetisinin gelişmesi

– Dikkat ve hafıza

– Hayal

– His ve idrak

– Ahlak

Lügatça da kelimelerin Fransızca karşılıkları verilmiş .

2.3.15. 5940-5941-5942- İbrahim Alaaddin- Çocuk Ruhu

– Genel bilgiler, ruhiyatın tarifi ve metodu, ruhiyatın kısımları, çocuk ruhiyatı

– Çocuk ruhiyatında usuller

– Çocukluk ve çocuk ( çocukta bedeni ve ruhi gelişim, gelişim buhranları, devirleri, oyun nazariyeleri, taklit)

– Kalıtım ve çocuk ruhu ( cismani ve ruhi veraset, veraset kanunları)

– Cemiyet ve çocuk runhu ( telkin, Folklor)

– Sinir sistemi (Kısımları, beynin kısımları, vazifesi, damarların vazifesi, çocukta sinir sistemi)

– Şuur ( spontane şuur, derin düşünen şuur, çocuk şuuru, terbiyesi)

– Ruhi hadiselerin tasnifi

– Duyumlar ( çeşitli nitelikler, çocukta duyumlar )

– İdrak ( idrakin yanlışlıkları, çocukta idrak, idrakin terbiyesi)

– Hafıza ( hafızanın şekilleri ve yanlışlıkları, hafızanın ehemmiyeti, kanunları, çocukta hafıza, hafıza ve terbiyesi)

– Fikri çağrışım (kanunları, tesiri, tecrübeleri, ehemmiyeti )

– Hayal gücü ( amilleri, ehemmiyeti, çocukta hayal, hayal ve terbiye)

– Dikkat ( alametleri, ehemmiyeti, sebepleri, çeşitleri, çocukta dikkat, zihnin yorgunluğu )

– Genelleştirme ve soyutlama ( çocuklukta genelleştirme ve soyutlama )

– Muhakeme ve hüküm ( şekilleri, hataları, akıl)

– Dil ( Çocuk lisanı ve terbiyesi )

– Zeka ( çocukta zeka)

– Haz ve elem ( çocukta haz ve elem)

– Hisler ve heyecanlar ( çeşitleri, ruhi ve uzvi şartlar, korku, mahcubiyet, abdesti gerektiren hal ve çareleri )

– Şahsi eğilimler ( İntihar, rekabet, korunma meyli, mülk edinme meyli, özgürlük meyli, çocukta itaatsizlik, çocukta izzeti nefs, grur ve övünme)

– Başkalarını düşünen eğilimler ( sempati, dostluk, aşk, cinsiyet meyli, terbiye çareleri)

– Gayri şahsi eğilimler ( araştırma ve ilim meyli, yalancılık, icad eğilimi, ahlaki eğilim)

– İhtiraslar ( şekilleri, alametleri, mahiyeti)

– Tepkiler ve içgüdüler

– Alışkanlık ( şekilleri, neticeleri )

– İrade ( şekilleri, fikir ve hayalin iradeye tesiri, hevesler çağı, beden terbiyesinin irade terbiyesine tesiri, tembellik, inatçılık)

– Karakter

2.3.16. 3599-3598-2694- Mustafa Şekip – Hissiyat ve Ruhiyat

Müellif = Teodule Armond Ribot ( İkinci cildin tercümesidir. )

Girişte; Hususi hislerin araştırılmasındaki önem,

Bu anlamda tarihi vesikaların faydası,

Hislerin oluşmasının sebepleri var

1- Sakınma içgüdüsünün Fizyolojik şekli

2- Sakınma içgüdüsünün savunma şekli = korku

3- Sakınma içgüdüsünün saldırma şekli = öfke

4- Sempati ve heyecan eğilimi

5- “Ben” ve teessüri belirtileri

6- Basit heyecanlardan şiddetli heyecanlara geçiş

7- İçtimai ve ahlaki hisler

8- Dini hisler

9- Bedii his

10- Zihni his

11- Normal karakterler

12- Anormal ve hasta karakterler

13- Duygusal hayatın dağılımı

Sonuçta ; Psikolojik hayatın genel durumunda hayatın tesirinin yeri

2.3.17. 5903-5904-5905-5906- Hüseyin Cahit- Psikoloji

Muharir = Hoover Young

1. Bab = Psikolojinin konusu ve usulü

( Psikolojinin geçici olarak ruh ilmi diye tarifi, Haricin his ve idraki batının his ve idrakinin önüne geçer . ben ile ben olmayan arasındaki farkın psikoloji itibariyle oluşumu, ruhun masalları algılaması, Ruhi hayatın vasıtalı veya vasıtasız oluşumu, Psikoloji ve Metafizik, Psikolojinin yöntemi, Psikolojinin mantık ve ahlak ile münasebeti)

2. Bab = Ruh ve beden

(Deneysel bakış açısı, (Olguculuk), Kuvvetin devamı kanunu, Canlı ve hayat kuvvetin devamı, sinir sisteminin rolü, Şuurlu hayatın özelliklerinin geçici olarak tayini, şuur ile sinir sistemi arasında mukayese, şuurlu hayat ile beyin faaliyetleri arasındaki münasebet, ikiliği kabul eden varsayım, Spritualisme, Teklik, Maddecilik, Vahdeti vücud varsayımları)

3. Bab = Şuur ve Şuursuzluk

( Şuursuzluğun tarifi, Şuursuzca bir ön çalışmanın doğurduğu şuuurlu fikirler, İç güdü ve alışkanlık, Hissiyatın şuursuzca meydana gelmesi, Rüya hali, Harekete geçirme ve uyarmanın ruhi ilişkileri dolayısıyla uyanma , Ruhi hayatın genişlemesi ve yaygınlaşması hakkında faraziye, Psikoloji ve otonom hareketler )

4. Bab = Psikoloji unsurlarının bölümlenmesi

( 3. Sınıf olmak üzere Psikoloji taksimi,Ferdi şuurun oluşumu, Irk`ın oluşumu esasında Psikolojiye dayanan farklılık kazanma keyfiyeti, Hissiyat ve iradenin irtibatı, ilk ve son unsur olarak irade)

5. Bab = Vukuf`un Psikolojisi

1. Hissetme ( Hislerin basitliği ve özgürlük meselesinin psikolojide manası, Hislerin cinsi ve keyfiyeti, hisler alanında münasebet kanunu, His ve idrake mahsus hareket )

2. Zihni Görünüm ( Hissetme ve hissi olarak, serbest zihni suret, serbest zihni suretler his ve idrakten nasıl ayrılır, Şuurun şekil ve hakiki birliği, Hayali hatıralar, Hatıranın şartları, Zihni suretlerin ortaklık kanunları , Unutma kanunları, dil ve zihni suretler, Serbest ferdi hayallerin oluşumu,=)

2.3.18. 3567- Mehmet Ali Ayni- Ruhiyat Dersleri ( Terbiyeye ait Tatbikatla birlikte )

Müellif = E. Rayo

1. Ders = Ruhiyatın terbiyesi ( Konusu, Usulü)

1- Çocukların ruhlarının terbiyesi, Tecrübi ve Nazari ruhiyat, Ruhi olaylar ile uzvi olayların birbirinde farkı

2- Ruhiyatta usul, Etraflıca düşünme usulü ve ona itirazlar, Ruhiyatta tecrübeye müraccat usulü, Ruhiyatta tümevarım

2. Ders = Şuur ve Kuvvetler

1- Şuurun dereceleri, Şuursuzluk nazariyesinin kıymeti

2- Ruhi olayların tasnifi, temenni oluşmaları itibariyle bağımsızlıkları 3 kuvvet mahiyeti

3. Ders = Duyumlar ( kısımları, heyecanlanmalar, lezzet ve elem, eğilim ve heyecanlanma, cismi ve kalbi duyumlar, gönül alıcı çalışma nazariyesi 9

4. Ders = Eğilimler ( Başlangıcı, hizmetleri, kısımları, şahsi, cismani, ruhani,karışık, toplumsal eğilimler,taklit kanunu, yüksek eğilimler,kısımları)

5. Ders = tutku ( Eğilim ve tutku, oluşum sebebi, intikali,eğilimlerin engellenmesi ve arızası cismani ve manevi yönü, tutkunun kısımları, şahsi ve toplumsal tutku, yüksek tutkular)

6. Ders = Zihin ( Kısımları, Zihin terbiyesinin mahiyeti )

7. Ders = İdrakin kazandığı dış güçler

8. Ders = İdrakin kazandığı iç güçler

9. Ders = Hafıza

10. Ders = Fikirlerin çağrışması

11. Ders = Hayal kurma

12. Ders = Ameli kuvvetler ( Dikkat, Tecrid,Mukayese, Umumileştirme)

13. Ders = Bilginin düşünme ilkeleri

14. Ders = Konuşmanın düşünmeyle münasebeti

15. Ders = Faaliyet

16. Ders = İrade

17. Ders = Seçim

18. Ders = Alışkanlık

19. Ders= Metafizik Ruhiyatı ( Ruhun mevcudiyeti ve bekası)

2.3.19. 5918- Halil Nimetullah- Şuurun Bila Vasıta Mu`taları Hakkında

Müellif = Henri Bergson

1- Ruh hallerinin şartı hakkında

2- Ruh hallerinde zaman mefhumu

3- Hürriyet

Sonuç bölümünde Osmanlıca bazı kelimelerin İngilizce karşılıkları vreen bir sözlük vardır.

2.3.20. 5913- NebahatSamet- İrade Hastalıkları

Müellif = Theodule Ribot

Giriş; Mecburi ve alıkoyma gücü şeklinde irade, Ferdi karakterin rolü, seçme ve mahiyeti

1- İrade zayıflamaları, Mecburi fillerin eksikliği ( İrade hastalıklarının taksimi, irade kaybı yahut istemek iktidarsızlığı )

2- İrade zayıflamaları, Mecburi fillerin fazlalığı ( ani ve şuursuz mecburi filler, İradenin dağılması, Bunun muhtemel illetleri)

3- İrade-i Dikkatin zayıflaması ( Zihni iktidarsızlık, İrade iktidarsızlık , Dikkat nasıl devam eder)

4- Heveslerin hakimiyeti ( İrade oluşumunun iktidarsızlığı )

5- İradenin yok olması

Sonuçta konu genel hatlarıyla toparlanmış

2.3.21. 5927- Abdullah Cevdet- Dimağ ve Memlekât`ı Akliyye

– Beyin – kafa

– Kafalar – (Ortalama Büyüklükleri )

– Başın büyüklüğü ( Irklara göre baş, küçük başlar )

– Nimetler ( Kafatasının normal büyümesi, kafa kemikleri )

– Okumanın baş büyüklüğüne tesiri ( köylü çocuklar, Öğrenci başları)

– Beyin ağırlığı ( Cevher beyni, cüceler ve gayet iri adamlar)

– Beynin olgunlaşması (Çocukların beyni, başın biçimi)

– Beyin zarları ( beyin koruyucuları, beynin hastalıktan korunması için tedbir alınması)

– Beyin (Beynin yarı küreleri)

– Beynin iki yarı küresi

– Her iki beyin ( Yarı küre dimağların müstakil oluşları)

– Beyinde merkezler ( Beynin coğrafyası)

– Beyinde kanın dolaşması ( Beyinde fazla kan)

– Beyin hareketleri, gücü, hayat verici akıcılığı

– Sinir uyanması

– Kanın hücumu ( Başın durumu)

– Akli davranışların sonuçları

– Psikoloji tecrübeleri

– Beynin çalışması

– Beynin şuursuz çalışması

– Beynin beden terbiyesi ( Akli terbiyenin kaideleri)

– Beynin yorgunluğu ( Kanın harap olması ve beynin tamiri)

– Organların faaliyetlerinin akıl üzerine tesiri

– Akli hayatın organ faaliyetleri üzerine tesiri

– Hamilelik ve çocukluğun ruh sağlığının korunması

– Sinirler

– Beyin ve akli melekelerin Fizyoloji ve korunma sahası noktai nazarından

– Terbiye ve Terbiye hakkında fikirlre

– Ruh ilmine bir bakış

Sonda; Lügatça var. Kelimelerin anlamları açık bir şekilde verilmiştir.

2.3.22. 2623- İbrahim Alaaddin- İlk Gençlik

1- Tarihte ilk gençlik, İl gençlik hangi yaşlardır ? ilk gençliğin bedeni sıfatları ve hususiliği

2- Cinsiyet içgüdüsü, Freud ve Pensexualisme nazariyesi

3- Buluğ ve cinsiyet meselesi, kötü kullanımlar ve mahzurları cinsi terbiye tedbirleri, müşterek terbiye meselesi, spor ve sair tedbirler

4- İlk gençlikte arkadaşlık, ilk gençlikte hissetmek

5- İlk gençlikte hayal ve sanat

İlk gençlikte okuma merakı

İlk gençlikte yazma merakı , muhakeme ve münakaşa tecrübesi

Telkine tabi olma

Gençlerin intiharı

Gençlerde mahcubiyet

2.3.23. 2842- Mustafa Şekip- Terbiye Muhasebeleri

Mustafa Şekip önce terbiyenin hayatımızdaki yerini, sonra da tercüme ettiği kitabın yazarı olan James`in hayatını, şahsiyetini,ruhiyatını ve Pedagojisini anlatmış

1. Sohbet

– Ruhiyat ve terbiye sanatı ( sohbetlerin maksad ve gayesi, Terbiye ilmi ile terbiye sanatında süratle idrak etmenin önemi, eğitimciler ruhiyat ile ne dereye kadar meşgul olmalıdırlar? )

2. Sohbet

– Şuur ( Tarifi ve tahlilleri)

3. Çocuk, Harekette örgenlik ( Şuurun asıl vazifesi )

4. Terbiye ve hareket çizgisi ( Terbiyenin tarifi, çeşitli memleketlerde kıymet bulan terbiye şekilleri)

5. Tepkilerin lüzumu

6. Futri tepkiler ve kazanılan tepkiler

7. İçgüdüsel tepkiler (korkmak, sövmek, taklid, içgüdüleri, yapıcılı, içgüdülerin tahvilleri konusu )

8. Alışkanlıklar kanunları ( Alışkanlığın felsefesi, kötü alışkanlıklarla nasıl mücadele edilir. )

9. Fikirlerin çağrışımı ( His ve düşüncelerimizde geniş bir sahada alışkanlık kanunlarına tabidir. )

10. Alaka ( Doğuştan ve kazanılan alakalar, çocuklar nasıl alakadar edilebilir)

11. Dikkat ( Dahilerde ve işadamlarındaki dikkat, dikkat nasıl edilebilir ve hafıza devamı nasıl sağlanabilir.9

12. Hafıza (Hafıza ezbercilik, hafızanın şahsiyet ve düşünce üzerine tesiri )

13. Kazanılmış düşünceler ( Terbiyenin fikri sahada tesiri, fikirlerin kazanılmasını irade eden içgüdülerdir.)

14. Çıkarsama ( Tanımı, terbiyede önemi, çocuklarda çıkarsama, fikri telakkilerimiz nasıl değişiyor? Gençliğin önemi )

15. İrade ( Geniş ve dar anlamda irade, Tam manasıyla irade-i hareket, manyakların ve melankonikleirn iradesi)

– Tecrubi ruhiyatın önem ve neticeleri hakkında meşhur alma ruhiyatçısı Wund`un mutalaası

2.3.24. ;3082- Zeylü- Risaletül Ahlak

Bu kitap devlet memurluğunda ve müderrisliğinde çalışacak insanlara faydalı olması için yazılmış. Namus ve şerefin önemini vurguluyor.

2.3.25. 2966-302- Mustafa Şekip- Bergsan ve Kudreti Ruhiyeye Ait Konferans

– Bergson`un Felsefesi ( Bergson`un red ve inkarları, Resmi felsefesi, zaman fikri, Ruh, Dimağ)

– Şuur ve hayat ( tenkid ve sistem ruhu, uyanık ve uyumuş şuur, ahlaki ve içtimai hayat )

– Ruh ve beden ( Beynin ve zihnin rolü, hayat ve dikkat hafıza, hatıralar)

– Dirilerin hayatları ve ruhi araştırmalar ( İlim karşısında telepati, ruhi araştırmalara karşı ilim adına yükselen itirazlar, şuur ve maddiyat )

– Rüya ( Görme, işitme, duymaya ait duyumların rüyadaki rolü hafızanın rolü, uyanıkken ve uykudayken irade)

– Zihni çalışma ( çeşitli şuur safhaları ve bunları kesen zihnin hareketi, çalışan hafızanın tahlili, düşünmeye çalışmanın tahlili, icadın tahlili, çalışmanın sonuçları9

– Felsefi sezgi ( Bir felsefeyi anlamada tarz, filozof ve çevresi, ilim ve felsefenin rolleri, ilmin ve felsefenin hedefi )

– Hakikat ve gerçeklik ( James`ın pragmatizmini doğru anlamanın rolü James`in nazarında gerçeklik zihniyecilerin anladığı, Pragmatizmin gerçekliği, Hakikatin tarz telakkileridir.

2.3.26. 2361- Mehmet Emin- Felsefe İlm-u Ahval-i Ruh

Giriş; Felsefenin konusu ve taksimi

– İlmi ahvali ruh yahut psikolojinin konusu, ruhi olayların asli mahiyeti şuur ( mahiyeti, şekli,derecesi, şuursuzluk, ruhi hadiselerin taksimi)

– Zihni hayat, umumi manasında zihin, bilgilerin doğurduğu duyumlar

– Bilgilerin korunması ve tasdikat

– Bilgi işlemleri, zihinsel işlemler, dikkat, soyutlama, genelleştirme, hüküm ve tasdikat,

– Nefsi nâtıka`nın yaratıcı faaliyeti – insani yönü

– İşaret ve dil

– Aklın genel kanunları esasları

– Dış alemin idraki ( Bu konudaki nazariyeler)

– İçsel hayat ve etkinlik haz ve4 elem alaka ve taklid

– Alışkanlık, içgüdü yahut tabiat, eğilimler ve fedakarlıklar

– İrade ve karakter hürriyet

2.3.27. 2376- Ahmet Naim-Mebadiu Felsefe

Muallim = Vilnyus Gary

1. Kitap = Nefs İlmi

Giriş : İlimler – İlim – Felsefe

– Nefs ilminin tarifi ve konusu

– Nefs iliminde yol

– Şuur ile güç

1. Kısım = Nefs İlminin

– Şuur ile kazanılan bilgi ilki

– Duyumların sonuçlarının def`i duyular suretlerin bekâsı

– Çağrışım

– Duyulur suretlerin ortaya çıkardıkları izleri

– Duyulur suretlerin harekete geçiren izleri

– Şehvetler ve duygulanımlar

– Huy

– Yeti

2. Kısım = Düşünme

– Düşünme halleri ve tahdik

– Külli kavramlar- zihni etkinlikler

– Tasdik ve akıl yürütme

– Müdrike`deki zâti tümeller

– Müdrikedeki zâti tümeller ve sonrası

– İlk prensipler

– Hatırlama ( Hayal ve Hafıza )

– İç algı

– Dış algı

– Sanrı ve rüyalar

– Tabi algılar ve kazanılan algılar

– Aklın üstün kavramları

– Akıl

– İyilikler ilmin prensipleri, güzellik

– Sanat

– Manaların ifadesi, konuşma

– İrade

– Mezheb- i icabı münakaşa

– Güzel aksetmek veya düşünmek

– Tutkular

– İyi

– Gerçeklik – yaratma

– İnsan ile hayvan

– Ruh ile cisim cismaniyet ve ruhaniyet beyindeki nisbet

Osmanlıca Fransızca sözlük var

2.3.28. 2765-66-67-68-69-70-5897- Hüseyin Cahid- Ruh ve Beden

Muhariri = Alfred Binet

Ruh ve Madde arasındaki farkı tesbit etmek için yazılmıştır

1. Kitap = Maddenin tarifi

– Dışımızdaki eşyaların biz ancak ihtisaslarını tanırız

– Maddenin mekanikliği nazariyeleri ancak birer timsalden ibarettir.

– Bazı itirazlara cevap ve hulasa

2. Kitap = Ruhun tarifi

– Bilgi ile konu arasındaki fark

– Hissetmenin tarifi

– Hayalin tarifi

– Heyecanların tarifi

– Şuurun tarifi

– Psikolojinin tarifleri

3. Kitap = Ruh ile Bedenin Birliği

– Ruh tanm olmayan bir hayata maliktir

– Ruhiyecilik ve Fikircilik

– Maddecilik ve Muvaziyecilik

– Yeni nazariyeler

– Netice

IV – Sosyoloji

2.4.1. 2626- Musahabat-ı Mahremane

Evlenme, çocuk doğurma, çocuk düşürme, başlıca rahtsızlıklar gibi mahrem konuları işlemiştir.

2.4.2. 5923- Mustafa Rahmi- Kadın Erkek Irklar Ruhiyatı

Müellif = Alfred Weber

Kadın- Erkek Ruhiytı

– Menşei

Erkek ve Dişide Vasıflar Fizyolojisi

Erkek ve Kadında Hassasiyet

Erkek ve Kadında Zeka

Erkek ve Kadında İrade ve Ahlak

Feminizm

– Irklar Ruhiyatı

Tarih öncesi insan karakterleri

Irklarda ruhi fark

Terbiye ve ıslahın tesisi

Beyaz ırkın istikbali hakkında faraziyeler ve istikbal hangi ırkındır.

2.4.3. 3477- Köprülüzade Mehmet Fuat- Ruhu Cemaat

Muhariri = Gustave Lebon

1. Kitap =

– Cemaatin genel ayırıcı nitelikleri

– Hissiyat ve Ahlakiyet toplumu

– Fikirler, teoriler ve halk muhayyilesi

– İtminannatlı halkın giydiği dini şekiller

2. Kitap =

– Halkın inançları ve şüpheleri

– Halkın inanç ve şüphe amillerinin amilleri

– Halkın şüphelerinin kendine has amilleri

– Halkın rehberleri ve onların ikna vasıtaları

– Halktaki şüphe ve inançların değişme kabiliyetinin sınır

3. Kitap =

– Toplumun çeşitli tabakalarının tarifi ve tasnifi

– Toplumlaırn sınıflandırılması

– Suçlu denilen toplumlar

– Mahkemei cinayet hükümleri

– Seçme toplumlar

– Parlementolar

2.4.4. 3528- Ahmed Cevad – Musahabatı Ahlakiyye

İlkokullarda ve Lise sınıflarında, vatandaşlık dersi kitabı niteliğinde hazırlanıp, okutulan bir kitaptır. Örnek olaylarla ve hikaye anlatır gibi konutu işlemiştir.

– Hükümetin hizmetleri ( Mahkemeler, Hükümet Ordu, donanma, İlim Mektepleri, Umumi ve Mecburi Tahsil, Hükümetin Masrafları, Vergiler, Vasıtasız ve Vasıtalı vergiler)

– Umumi Kurumlar

Kanun, Meşrutiyet ve Zulüm, Kanunları yapanlar, Zulüm ve Mazlumları, Mülkiyet hakkı, Eşitlik ve Adalet, Hürriyet, Memur olma hakkı, Kanuna İtaat, Haklıya hakkını vermek hakkı, Bedeller, Türk Vatanı,

2.4.5. 2576- Cemal Fazıl- Oğullarıma Terbiye-i Ahlakiyye

Muharir = Paul du Mair

Başlangıçta mütercim kitabı tercüme ediş nedenini anlatıyor.

1. İnsan

İstek ve heva, vazife, cesaret, çalışma ve amel, ahlak terbiyesi, adalet ve eşitlik, hürriyet ve vicdan, fikri terbiye maneviyatın vücut üzerine tesiri

2. Aile

Ebeveyn, muhabbet, hanımlar, çocuklarımız, saadet ve servet, bireylerin azalması

3. Vatana aid

Meşrutiyet, toplumsal vazifeler, eşitlik hukuku, umumi hürriyet, talim ve terbiye, iyilik ve hasenet,

4. Vatan

Vatanperverlik, safsataperestler, milli güçler, harp, beşeriyet,

– Usul ve nasihatler

2.4.6. 2564- Ali Seydi- Terbiyeyi Ahlakiyye ve Nedeniyye

1- Ahlak ilmine bir bakış ( Ahlak ilminin tarifi, konusu, gayesi,nazari ahlak,tabii ve kesbi ahlak )

2- Ahlak kanunlar (Mahiyeti, Mesuliyet Ahlakı, İnsan, Mahiyeti,Maddi ve Manevi İnsan)

3- Terbiye ( Tarifi, Kısımları, Ahlaki, fikri, Cismani Terbiye)

4- Vazife ve Mesuliyet ( Kısımları, Şartları)

5- Şahsi vazifeler ( Önemi, Kısımları, Gayret, İntihar, İntiharın münakaşası )

6- Ev vazifeleri ( Aile vazifesinin mahiyeti, Aile bütçesi, Eşin vazifesi)

7- Siysai, İçtimai vazifeler ( Tarifi ve önemi, Vatan, Vatandaşlık)

8- Vergi, Askerlik, Memurluk

9- Hükümet Şekilleri

10- Genel Meclis ( Mebusların Görevleri )

11- Ferdin Medeni Hukuku ( Hürriyet, Eşitlik)

12- Şahsi Teşebbüs

13- Hükümet Teşkilatı ( Kuvvetler Ayrılığı)

14- Vilayet ve Belediye Daireleri

15- İnsanın Umumi Vazifeleri ( Şahsiyet Kanunu)

16- Toplumsal Adabı Maaşeret

17- Sosyal Adabı Maaşeret ( Salon Adabı)

18- Topluluk adabından sonra ( Yürümek ve Yolculuk Adabı)

19- Hayvanları Himaye

2.4.7. 2720-2739- Mehmet Ali Ayni- İtikat ve Mülahazalar

Dini, Felsefi, Tasavvufi, Ahlaki ve Edebi konulardaki makalelerini bu kitapta toplamıştır.

1. Bab = Felsefeye Aid Makaleler=

( Felsefe sözlüğü hakkında, tarih felsefesi hakkında, Felsefe kitaplarımız, Bergson felsefesi, Feylesof é Wunt” vefat etmiş, Ahmet Reşit Bek`in sezgi ve idrak hakkındaki mektubu, Şuur ve vicdan meselesi)

2. Bab = Tasavvufi Makaleler =

( Şeyh İbrahim Hakkı, Bizdeki Tarikatlar, Sem`a ve Devran, Bir Müsteşrik`in tatkikatı, Kadın meselesi, Tasavvuf meselesi, Süfi cemiyete bir mektup)

3. Bab = Ahlakiyata Aid Makaleler =

( Kadın, Ahlak meseleleri hakkında, Darul Hikme ne yapmalıydı? Maarif Nezaretine açık mektup, bize hangi ahlakı tavsiye ediyorsunuz, Yakup Kadri Bek Efendiye mektup)

4. Bab = Edebiyata, Siyasete bağlı Makaleler=

(Azerbeycan da dönüş, Türk Dili, Bazı iktibaslar münasebeti, Muallim Naci şair değil midir? İki bayram, Asıl Kerbela, Uğurlar olsun, Anadolu`da Hrıstiyanlar, Maymun, Nüfus ve Eğitim siyaseti)

2.4.8. 2360- Sırrı Kreidi- Halil Edip Şeyh Said Ahmet Rasim- Ruh- Cümeli Hikemiye- Hikemiyet`i İslamiye Garaib Ad ât

(Ayetler ve Nüzul sebeplerinin inceleyerek ruhu anlamaya çalışıyor)

Beşerin yaratılışı

Ruh ve Ölüm

Cismani ruh

Rabbani ruh

Biraz açıklama

İstiksâ

Cümeli Hikemiye – Halil Edip

Değişik milletlere ve kültürlere ait olup, ama bütün insanların kabul edebileceği özlü sözler yer almış.

Eflatun, sokrat, Hugo

Mütercim = Ahmet Rasim

Pascal, Voltaire, gote

Hikemiyeti İslamiye – Şeyh Said

Mütercim = Şeyh Vasfi

247 tane sözlerin sahipleri belli olmayan manzum ve hikmetli söz var.

Said – Garaib Ad`ât

– Mesken çeşitleri ve o babdaki gelenekler

– Yemek çeşitleri

– Sarhoşluk veren şeyler

– Cin Kavminin garip adetleri

– Çinlilerin intiharları

Ahmet Rasim

– Dinkalılar

– Diverliler

– Bongollar

– Yamyamlar

– Emil, Bruni yerlileri

– Muntebu ahalisi

– Çamur yiyen kabile

– Kırgızlarda Alaka yarışı

– Buhara, Taşkentlilerin kültürü

2.4.9. 5937- Kostantin- Felsefe-i Hukuk-u Medeniyye

Muharir = Ed. Frank.

– Boşanma hakkı

– Beşerin şahsi hukuku

– Aik ile vazifenin birleşmesi

– Bir hasta nazarıyla bakılan kadın

– Erken ve kadının manevi eşitliği

– Toplum ile olan ilişkisi bakış açısından evlilik

– Medeni ve Dini evlilik

– Boşanma

– Babalık

– Aile

– Temlik hakkı

– Mülkiyet

– Kominizmin çeşitli türleri

– Halkın mülkiyeti toplum ve medeniyete lazımdır.

– Proudhon`un Mülkiyete karşı savunduğu deliller

– Mülkiyetin intikali

– Miras hakkı

– Mülkiyeti zihniye yani mülkiyeti sanaiye ve edebiye

– Dini hoşgörü

– Hürriyet ve vicdana bakış

V- Eğitim

2.5.1. 2975-3601-5938- Kazım Nami- Frobel Usulüyle Küçük Çocukların Terbiyesi

Frobel`in ilk tercüme hali

Terbiyecinin ruhu

1. Parça = Top

2. Parça = Top, Direk, Küp tatbikatı var

3. Parça = 8 eşit küpe ayrılmış küp

4. Parça = 8 eşit tuğlaya ayrılmış küp

5. Parça = Çaplarına ayrılmış küp

6. Parça = Yapı taşları şeklinde yapılmış küp

7. Parça = Tahtacıklar

8. Parça = Üçgen biçiminde olan tahtacıklar

Birbirine girmiş tahtalar

Küçük değnekler

Halkalar, İpler, Meşguliyetler

2.5.2. 3390-Sami- İlmi Terbiye-i Eftal

Birinci Kısım

Nazari ve Ameli Pedagoji ( Çocuk Terbiyesinin ilmi )

Pedagoji kelimesinin aslı, tarifi, gayesi

Mürebbiye Ait Vazifedeki Hassasiyet

Mürebbiliğin şartları ve vasıfları

-Mürebbi’ nin dış hayatına ait vasıfları

Alçak gönüllülük ve Tevazu, İhtiyat, Nezaket, Şefkat, Ahlak

-Mürebbi’ nin mektep idaresine ait vasıfları

Çocuğa Lütuf ve Muhabbet, Metanet, Sabır, İntizam ve Gayret

İkinci Kısım

Çocuk Terbiyesi İlminin Umumi Kaideleri , Bedeni ve Ruhi Terbiye

-Bedeni Terbiye Konusu ve Önemi:

Sıhhi Nasihatler ve Öğütler

Bedeni Güçlerin Çoğaltılmasıyla Bedeni Hareketin Sureti İdare Ve Tanzimi

Duyu Organlarının Terbiyesi

-Manevi Terbiye;Ruh ve Kabiliyet Ruhu

Akıl ve Feraset, Hissetme , İrade, İdrak Kuvveti, İdrak-ı Dahili veya Manevi, İdrak-ı Harici

İdrak Kuvvetinin terbiye Usulü

Dikkat Veya Tetkik Kuvveti,Terbiyesi, Egemen Kuvvesi, Terbiyesi, Akıl Yürütme Kuvvesi, Terbiyesi, Hafıza Kuvvesi, Terbiyesi, Tahayyül Kuvvesi, Terbiyesi, Manevi Terbiyenin Gayesi

-Ahlak Terbiyesi

Hissetme = Terbiye Usulü, Terbiye Vasıtaları

Şahsi Boyutu = Hakikat Hissi, Güzellik Hissi, İyilik Hissi

Toplusal Boyutu = Aile sevgisi, Memleket ve Millet sevgisi, Kardeş sevgisi, Hayvana karşı sevgi ve ince muamele

Dini Boyutu = Dindarlık, İlahiye sevgisi

İrade ve İradeye Uygun Hadiseler = Vicdan, Cüzi irade, Terbiye vasıtaları, Esas sebepleri, Rekabet, Cezalandırma korkusu ve Cismi cezalandırma, Umumi şekilde mükafat ve ceza, Mükafat ve cezanın çeşitleri, vasıfları

Övme, sözle veya hediyeyle, çeşitli cezaların vasıfları = Ceza nadir olmalıdır, faydalı olmalı makul olmalı, Başlıca cezalar

2.5.3. 2963- Mustafa Rahmi – Çocuklar Evi

Kitap İtalyan Doktor Maria Montessori’nin “Çocuklar Evi” adlı esrinin çocukların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yapılmış tercümesidir. Bugün ki ana okulları Montessori’ nin usulüne uygun bir şekilde oluşturulmaktadır. Doktor, ana okullarına, çocukların evi unvanını vermiştir.

1-Tenkit Mülahazası

2-Tarih Bilgisi

3-Ana Okulları Usulü

4-Mürebbi dersi nasıl yapmaya mecburdur?

5-Evinde iş hayatı

6-Jimnastik

7-Tabiat Terbiyesi, Ziraat İşleri

8-El İşleri , Vazo ve İnşaat

9-Hislerin Terbiyesi

10-Hislerin Terbiyesi için aletler ( Musiki, sukut dersi )

11-Fikrin Terbiyesi (Resim, şekilleri tahayyülü )

12-Okumak, Yazmak, Öğrenmek

13-Tekrarlayarak rakamları ezberleme (Temel hesap bilgileri )

Mektep ve Cemiyet – John Dewey- Mütercim = Avni

Bu kitabın ilk 3 babı Dewey’ in 1899 yılında verdiği 3 konferansı içerir. Diğer bölümler ise “ Elementary School Record ” dergisinde yayınlanmış yazıların yeniden derlenmesinden ibarettir. Bu kitap, Dewey’ in şahsi kanaatleri ile üniversitesinde tesis ettiği “ ilk mektep ” teki tecrübelerinin neticelerini ihtiva eder.

-Mektep ve İçtimai Terbiye

-Mektep ve Çocuğun Hayatı

-Terbiyede İsraf

( Burada para veya eşya israfından bahsedilmiyor. Burada insan hayatının israfından bahsediliyor. Çocukların hayatlarının mektepte tam olmayan ve hatalı yönlendirme yüzünden mektepten sonraki zamanlarda israf edilmesidir. İsrafı organizasyon eksikliği noktasının neticesi olarak görüyor.)

-İlk Terbiyenin Ruhiyatı

-Frobel ‘in Eğitim İlkelri

-Oyun ve Temsiller

-Sembolizm

-Hayal Gücü ve Oyun

-Ders

-Usul

-İştigalelerin Ruhiyatı (İştigalden maksat; çocuğun içtimai hayatta yapılan iş şekillerinden birinin faaliyet tarzı kastedilmiştir.)

-Dikkatin İnkisafı

(Çocukların ilgilendikleri konuların onlar hakkında bilgi vermesi )

-İlk Terbiyede Tarihin Hedefi

2.5.4. 3600- Hüseyin Cahid- Çocuklar Hakkında Asri Fikirler

Muharrir = Alfred B.

1-Kitabın gayesi anlatılmış

2-Okulda çocuk ( İyi bir eğitimin ölçütü, Tahsil derecesinin ölçüsü, Eğitim derecesinin doğru ölçülmesinden çıkacak faydalar)

3-Çocuğun Bedeni ( Bir çocuğun bedeni gelişmesi arasındaki münasebet, Maddenin gelişmesinin ölçülmesi )

4-Görmek ve Duymak

5-Zekanın ölçüsü terbiyesi

6-Hafıza ( Hafızanın zeka ve yaş ile münasebeti, hafızanın ölçülmesi, hafıza bozuklukları, Kısmi hafızalar, hafızanın terbiyesi, Bir pedagoji hatası )

7-Kabiliyet ( Gereklilikler arasında fikri melekeler )

Bazı okul kabiliyetleri hakkında mütalaa,

Bazı zeka numuneleri hakkında mütalaa,

Hususi Kabiliyet ve Genel Kültür

8-Tembellik ve Terbiye-i Ahlakı

9-Netice olarak 2 sözden oluşuyor.

2.5.5. 3479-Sadrettin Celal- Dugaruli Usulü

Müellifi = Mademoiselle Hemaiye

Kitabın başlangıcında mütercimin kitap hakkında kendi görüşü vardır. Sonra yazarın mukaddimesinde Doktor Dugaruli’ nin hayatı kısaca anlatılıyor.

-Pedagojinin ve metedolojinin bakış açısı

-Program ve Derslerin Hazırlanması, Örnek Tatbikat ( Düşmanlara karşı korunma ve tehlikeler, Soğuğa karşı korunma, Hadiselerin oluşumunu zaman ve mekan münasebetleriyle görme )

-İştirak ( Çocuğu müşahede vasıtasıyla kazandığı bilgiyi, hatırına gelen veya başka vasıtalarla topladığı bilgilerle birleştirmeye sevk etmektir.)

-İfade, ( İştirak ve müşahede defterleri ), Materyal

Okuma Bölümünde = Ruhiyat, Usuliyat, Pedagoji, Teknik, Yazı, Pekiştirme, Bilgi unsurları

-Bu usulün bir tatbiki , 4 senelik çalışmadan sonra elde edilen neticeler, Çocuk fotoğrafları, Çocuğun duygusal ilişkilerine ait sualler, umumi vaziyetin şeması

2.5.6. 5934- Mehmet Ali- Fenni Terbiye Dersleri

Terbiye ( Tarifi, Kısımları, Taksimi )

Bedeni Terbiye, İdman

Fikri Terbiye (Zihin), Kazanılan Kabiliyetler ( İdrak ), Duyguların Terbiyesi, Şuur,Hafıza, Çağrışım, Hayal, Dikkat, Genelleştirme ve Soyutlama, Hüküm, Akıl Yürütme, Akıl Terbiyesi, Nutuk Terbiyesi

2.5.7. 3104- Kazım Naimi- Ahlakı Nasıl Telkin Etmeli?

Kitap; Ahlaki terbiyenin ne gibi usullere temin edilebileceğini göstermek için yazılmış.

-Ahlak nedir? ( İslam dini çerçevesinde anlatılmış )

-Ahlakı nasıl okuturuz? ( Hocaların nasıl davranması gerektiğini anlatıyor )

-Müfredat programı ne diyor? ( Eski müfredat yerine yapılan yeni müfredat anlatılıyor. )

-Biraz alaka psikolojisi ( Ruhi melekeler ve çocuğun manevi gelişimi üzerinde durulmuş )

-Ahlaki üzerinde tesir eden amiller ( Çevre )

-İzciliğin ahlaki terbiyede yeri

-Ahlaki terbiyede öğretmenin şahsiyeti

-Ahlaki telkininde çovuk içtimaiyatından istifade

-Ahlaki terbiyede takip edilecek usul

-İlk tahsilde gaye

-Okul cemiyetleri ( Teori bilgilerin pratiğe dönüştürülmesinin gerekliliği anlatılmış )

-Birkaç ders örneği verilmiş.

2.5.8. 3469- Abdullah Cevdet- Amerika Terbiye Usulleri

2.cildin fihristi

3.Kitap = Sanayi Tedrisat Müesseseleri

-Teknisyen yetiştirmek için Tedrisat

-Prag Enstitüsü Sanayi Okulu

-Makineciler Kısmı ( Umumi ve Sanayi Fizik )

-Tatbiki Mekanik ( Sanayi mekteplerinde atölye işleri )

-Elektrik sanayi şubesi

-Elektrik laboratuarında

-Kimya sanayi şubesi ( Atölye işçileri, makinecilerle ilgili resimler var. )

-Pittsburg’ da Carnegie Tecnical Okullar

-Okullar ile haberleşme

2.5.9. 3434- Avni- Avrupa da Terbiye

-Yeni okullar yahut

-El işi

Sehlef guvernement

-Ferdi eğitim

-Grup öğretimi

-Hürriyet

-Araştırma okulları ve sınıfları

2.5.10. 2377- İsmail Hakkı- Terbiye İlmi

1.Kitap = Terbiye

-Önemi, Tarifleri, Amilleri = Fert, Çevre, Mürebbi, Terbiye İlmiyle; Terbiye sanatının farkı, Terbiye ilminin diğer ilimlerden farkı, Tatbik sahası

2.Kitap = Fert

-Terbiyenin tesir sahası ferdin şuurudur, Kasti ve Çevresel Terbiye, Terbiyenin vasıtası, Terbiyenin önemi ve tarifleri

3.Kitap = Çevre

-Çevrenin incelenmesi, Tabiat ,Aile, Mektep çevresi nasıl terbiye eder, Çevrenin önemi

4.Kitap = Mürebbi

-İncelenmesi, Mürebbilerin vazifesi ilahi ve içtimaldir.

5.Kitap = Gaye

-Terbiyenin gayesi çevreye tatbiktir., Ahlak Terbiyesi

6.Kitap = Usul

-Usulün incelenmesi, Tanıma, Şahsiyet verme, Sakındırma, Harekete geçirme, Mükafat, Ceza, Teşvik, İrşad usulleri- Nedenini açıklama

Bazı kelimelerin fransızca karşılıkları verilmiş,

Terbiye Dersleri = İsmail Hakkı

1. Kitap = Terbiye

2. Kitap = Çevre

3. Kitap = Mürebbi

4. Kitap = Gaye

5. Kitap = Usul

6. Kitap = Konu, Terbiye olan insan

2.5.11. 2584- Jan Jak Rusa Milaslı Gadferangi – Terbiye Nazariyeleri

-Russo’ nun hayatı anlatılmış.

-Russo’ nun selefleri anlatılmış, daha önce yazdığı eserleri vermiş. Russo’ nun terbiye nazariyelerini incelemek için eserlerini, özellikle de Emil’ ini okumak gerekiyor. Bu yüzden bu kitap tercüme edilmiştir.

– Emil’ in Birinci Kitabı = İlk Çocukluk

Burada Emil’ in 5 bölümden oluştuğunu ve konuların buraya aktarıldığını görüyoruz. Emil, bir çocuk ismidir ve Russo bu kitabında o’ nu anlatarak felsefesini de vermiş oluyor.

1. Kitap = Kitap hakkında mütalaa yapılıp, olumlu ve olumsuz yönleri açıklanıyor. Terbiye felsefesi en çok bu kitapta verilmiş.

2.Kitap = Çocukluğun ilk çağları

Konuşmaya başlamasından itibaren ele alınıyor. Mütalaası yapılıyor.

3. Kitap = Öğrenim zamanı = 12-13 yaşındaki çocukların kuvvetleri, arzularından daha hızlı olarak çoğalırlar. Kitabın mütalaası yapılıyor.

4. Kitap = Öğrenim Ahlakı

5. Kitap = Kadınların Terbiyesi = Cinsiyet farkı üzerinde duruyor.

– Russo’ nun halefleri anlatılmış.

– Russo’ nun görüşlerine genel bir bakış.

2.5.12. 3482- Abdullah Cevdet –Terbiye ve Veraset

Müellif = Ü.M.GUYAU

-Terbiye-i Ahlaki, Katılımın ve terbiyenin rolü

-Ahlaki tabiatın değiştirilmesi anlamında Telkin ve Terbiye Ahlaki terbiye vasıtası ve kalıtımın değiştirilmesi anlamında telkin

-Ahlaki tabiatın doğuşu, Kalıtımın, fikirlerinin, terbiyenin hususi, Alışkanlık ve Uyma, Kalıtım, edep hissi, Fiil icra etmek iktidarının yarattığı bir vazifenin varlığı, Ahlaki tabiatın dağılması

-Bedeni Terbiye ve Kalıtım Lise Okulu, Soyun Terbiyesi için medeni terbiyenin lüzumu

-Terbiye fikrinin maksadı

-Okul ( Ahlak terbiyesinin lüzumu, usulüne uygun ahlakın verilmesi )

-Orta ve yüksek öğrenim ( Klasik terbiyenin maksadı )

-Kızların terbiyesi ve kalıtım

-Zekaya ilişkin kültür eğitimi ve bunun unsurlarının dönüşümlü olarak verilmesi

-Evrimin ve terbiyenin maksadı

-2 ek verilmiş

-İnsanın nefsine karşı vazifeleri

– İnsanın başkalarına karşı vazifeleri

– İnsanın uluhiyete karşı vazifeleri

-Marc – Aurele

-Stoacılığın Tenkidi

-Stoacılık ve Hiristiyanlık

-Epictete ve Pascal

2.5.13. 5930- Terbiye Tarihi

Başlangıçta, Terbiye Tarihi ile Fenni Terbiye Tarihinin farklılıklarını açıklamış. Medeniyet Tarihi sırasında takip edilerek doğunun ve batının terbiyelerini ve ünlü düşünürlerini anlatıyor.

-Doğu milletlerinde nezdinde Terbiye ( Hindularda, İsraillilerde Çinlilerde, Türklerde, Mısırda, İran da Terbiye )

-Yunanlılarda Terbiye ( Socrat, Eflatun, Aristo )

-Roma da Terbiye ( Ouintilien )

-Hıristiyanlığın ilk devirlerinde terbiye ( skulastik )

-İslamiyette terbiye ( Gazali, Farabi )

-Uyanma devri( 16. Asırda fenni terbiye ) – ( Erasme, Rabelais, Montaigna )

-İlk tahsilin kaynakları ( Luter, Comenius )

-Rahiplerin terbiye ve Ta’ lim Teşkilatı ( Jansenistes )

-17. Asrın Fen Terbiyesi ( Wolfgang Ratich, Novum Organum )

-17. Asırda Umumi Okul

-18.. Asırda Fenni Terbiye ( Uyanma Felsefesi, J.J. Russo )

-Russo’ yu takip edenler ( Kant, Jean-Bernard Basedou, Salszman )

-18. Asrın sonunda umumi okulun hali

-18. Asrın terbiye filozofları

-Milli ve cismani tedrisatın kaynakları ( Rolland )

-Fransız ihtilalinin okulda tesiri ( Daunou )

-19. Asrın fenni terbiyesi ( froebel )

-Kadın terbiyesi ve kadın terbiyecileri ( Miss Edgeuvorth, Miss Hamilton )

-19. Asırda diğer bazı terbiye cereyanları ( Napolyon )

-19. Asırda çeşitli memleketlerin fenni terbiye alimleri ( Almanya, İngiltere, Amerika, İtalya )

-19. Asrın sonlarında fenni terbiye

-Asrımızın yeni fenni terbiye cereyanları ( John Dewni )

2.5.14. 2748- Hüseyin Cahid – Aile içinde Terbiye Ebeveyn Günahları

Muharrir = Thomas Felix

Kitabın başında Cahid, “okulumun kütüphanesi” diyerek tercüme ettiği kitapları tanıtmış.

1-Beşikten evvel ve beşikte (Babalık hakkı)

2-Çocukların cismani terbiyeleri (Bu konudaki ebeveynin cehaleti, Açık havanın yararları, cismani egzersiz, sigara içmek)

3-Aile içindeki örnekler ve dersler (çocuğun taklit ettiği şeyler,kendini beğenme aile kavgaları, kavgalar)

4-Yalan (çocuklara karşı yalan, bu terbiyeyi kolaylaştıran sebepler, caiz yalanlar)

5-İnzibat (Ebeveyn, çocuklarının kusurunu görmezler, sebepleri, yanlışı neden görmek istemezler, sebepleri, Terbiyede dikkat)

6-Gizli Bölüm (çocukların cismani gelişimleri hakkında bilginin kim tarafından ve ne derece verilmesi gerekir?)

7-Ebeveyn, Çocuklar ve Öğretmenler (Beraber çalışma )

8-Fikri Terbiye ( Önemi, Terbiye ve Talimi )

9-Sonraki Fikri Terbiye (İlk bilgilerin, İtiyadın önemi, çocuğu düşünmeye sevk etme)

10-İrade Terbiyesi ( Azim ve iradenin hayattaki önemi )

11-Sonraki İrade Terbiyesi (Çocuğa gösterilen gaye nasıl olmalı, iradenin düşmanları)

12-Dini Terbiye ( Ebeveynlerindeki dini tutumlar ve çocuklarına yansıtmaları )

13-Sonraki Dini Terbiye ( Kendi inançlarına göre terbiye veren ebeveynler, çocuklarına sırf felsefi terbiye veren aileler, asıl dini terbiye )

14-Okuldan sonra (Gençlik, özellikleri, delikanlının aile içindeki ve dışındaki hali, haşlığı)

15-Gençlik Hataları ( çocukların kadınlara hürmeti )

16-Son merhaleler ( Tezatlar, batıl fikirler, yapılabilecek hizmetler, Mevkiinin önemi, Evlilik )

VI- Ahlak

2.6.1. 2457- Ağacaoğlu Tezer Mustafa Nami- Mantık , Ahlak

Kitabın ilk kısmı yukarıdaki metinden oluşuyor. Devamında liselerde okutulan Ahlak kitabı var .

Nazari Ahlak

– Ahlakın konusu, Ahlaki olaylar, Ahlak noktasında hassasiyet ve faaliyet, Ahlak meslekleri ve İnsan hayatının gayeleri, sadet ahlakları, Fayda verici ahlaklar, Vazife ve mesuliyet, Ferdi tekamül, İnsanın terakkisi

Ameli Ahlak = Şahsi Ahlak

– Parçaları ve vazifeleri, Bedene ve zihne ait şahsi vazifeler, Fazilet, Şahsi haysiyet, Gönül hastalığına karşı mücadele, Gönül hastalığının tehlikeleri

Aile Ahlakı

– Ailenin teşekkülü, Aile ve vazifeleri, Terbiye

Toplum ahlakı

– Adalet vazifeleri, İhsan vazifeleri, İnsan hayatına hürmet, İnsan hürriyetine hürmet, İnsanların hislerine karşı hürmet, Zihnine hürmet,

Son Kısımda;

– Ruhiyat, Mantık ve ahlaktan ibaret her 3 kısmın incelenmesinde müracaat edilen eserler var.

– Bazı ıstılahatların Fransızca karşılıklarının verildiği Lügatça,

– Bazı kelimelerin geçtiği sayfaların fihristi var.

2.6.2. 3687- Mustafa Namık- Ahlak

9. Kısım = Umumi Ahlak

– Ahlak meselesi, Ahlak ve İlim

– Ahlaki olaylar, Halklar, Hukuk, Mesuliyet

– Vicdan ve vazife

– Ahlak nazariyeleri

– Ahlaki hayat

10. Kısım = Hususi Ahlak

– Aile Ahlakı

– İçtimai Ahlak, Karşılıklı yardımlaşma ve iş bölümü

– Hürriyet ve Eşitlik

– Vatan ve İhsan

– Adalet ve İhsan

– Şahsi Ahlak

Kelimelerin İngilizce karşılıklarının verildiği bir lugatça var. Kitabiyat bölümünde Türkçe ve Fransızca kitalar verilmiş .

2.6.3. 3688- Hüseyin Cahid- Ahlak Terbiyesi

Muharir = Emil Durkheim

Bu kitap Durkheim`in 1902-3 yıllarında, sorbon`da terbiye ilmine dair verdiği 18 dersi kapsar. İlk ikisi Pedagoji dersine aittir.

1. Ders = Locke`nin ahlakı

1. Kısım = Ahlaklılığın unsurları

2. Ders = Ahlaklılığın ilk usnsuru = Fikri İnzibat

3. Ders = Ahlaklılığın ilk unsuru = Fikri inzibat (önce)

4. Ders = Ahlaklılığın ikinci unsuru = Toplumsal zümrelere bağlılık

5. Ders = Ahlaklılığın ikinci unsuru = (önce)

6. Ders = Ahlaklılığın ikinci unsuru = (sonra)

7. Ders = Ahlaklılığın ilk iki unsuru hakkında vasıl olduğumuz neticeler. 3. Unsur= iradenin kendi kendine hareket edebilmesi

8. Ders = Ahlaklılığın üçüncü unsuru (son)

3. Kısım = Çocuklukta ahlaklılığın unsurlarını nasıl vücuda getirmeli

9. Ders = İnzibat ve çocukluğun psikolojisi

10. Ders = Okul inzibatı

11. Ders = Okul cezaları

12. Ders = Okul cezaları (önce)

13. Ders = Okul cezaları (son) mükafatlar

14. Ders = Çocukta başkasına sevgi

15. Ders = Okul çevresinin nüfuz ve tesiri

16. Ders = Okul çevresi (son) ilimlerin öğretilmesi

17. Ders = İlimlerin öğretilmesi (son)

18. Ders = Güzel olan ıslah etme – Tarihi ders vermeler

2.6.4. 2628- A. İrfan- Mufassal Ahlaki Medeni

1- Her şeyden önce kendini bil, Kâinat alemine bir bakış

2- İnsan cismi

3- Bedeni hayat (Hazım, Kan, Nefes)

4- Ruhi hayat (Ruh, Ruh kuvvetleri)

5- İnsan olgunlaşma görünümü (Vicdan, İnsani vazifeler)

6- Ahlak ilmi (Adetler, Adab)

7- Ameli ahlak (Vazifeler, Hukuk)

8- Bedeni vazifeler ( 5 duyu, Nefsin arzuları, yiyecekler, içecekler, Hareket ve sükun, zaman ve tertip)

9- Ruhi vazifeler ( Çalışma, Adalet, Metanet, Vesvese, Hürriyet, Vakar, Riya, Tevazu, Sıdk, Kanaat, Hilim )

10- Dini vazifeler ( Kulluk vazifeleri, Dinsizlik, İslam dini, Sabır, Nefse itimat, korku, Ümit )

11- Toplumsal vazifeler ( siyasi vazifeler, vergi, Askeriyeye hizmet, Mülki hizmet, millet hukuku, Umumi vazifeler, Aile, Eş, Ebeveyn,Akraba )

12- Önemli toplumsal vazifeler (Adalet, Zulüm, İnsaf, Sadakat, Hıyanet, Mükafat, ceza,)

13- Hemcinsimizin dışındaki varlıklara karşı vazifelerimiz

Konular, konuyla ilgili ayet ve hadisler kullanılarak anlatılmış

VII- Bilim Tarihi

2.7.1. 5919- Salih Zeki – İlim ve faraziye

Müellif = Henri Poincare

1. Kısım = Adet ve Miktar

– Akıl yürütmeli matematik`in mahiyetine dair

– Sayısal matematik ve tecrübe

2. Kısım = Mekan

– Geometri, öklitçi olmayanlar

– Mekan ve geometri

– Tecrübe ve geometri

3. Kısım = Kuvvet

– Mekanik`in kuruluşu

– İzafi hareket ve mutlak hareket

– Kudret ve hararet kanunları

– 3. Kısmın genel neticeleri

– Halühazırda fizik`in nazariyatı

– Hesap ihtimalleri

– Işık bahsi ve elektrik bahsi

– Elektrik kanunu

– Maddenin sonu

– Fizikteki faraziyeler

2.7.2. 2456- Avni Refik – Yeni Tabiat felsefesine Medhal

Muharrir= Doktor Bafing

1. Kısım = Kuvvet ve Madde

– Kimyanın esasi mefhumları

– Molekül ve atom

– Hikmet faraziyelerinin önem ve kıymeti

– Kimyevi atomculuk ve analitik kimya

– Hikemi hadiselerin keyfi çeşitliliği

– Hikemi kemiyyetlerin genişliği

– Çeşitli kudretlerin denkliği

– Hareki hararet nazariyesi

– Elektrik mıknatısı ışık nazariyesi

– Elektrik ve kütle

– Işığın yayılması

– Hükmi alem levhasının birliği

2. Kısım = Kainat ve Yerküre

(Alemin oluşumu ve cevheri üzerinde durmuş )

2.7.3. 5921- Abdulfeyyaz Tevfik- Arzın Kaynağı ve Geçirdiği devreler.

– Arzın kaynağı geçirdiği devreler

– Zaman hakkındaki bilgilerimiz

– Arzın kaynağını bulmak

– Arzın geçmişini gösterecek örnekler

– Kainatta kullanılan vahid kıyasiler

– Güneşten ayrılıp gezegen meydana getiren halkalar

– İnsanın zuhuru

VIII – Astroloji

2.8.1. 3502- Seyyid Süleyman El-Hüseyni- Tefaün Name-i Hüseyni

Tefaül = Fal açma, fala bakma, hayra yorma, uğur sayma

Bu konunun tarihte çok geçtiğine ve hala güncelliğini koruduğunu söylüyor .

Hz. İdris ve Danyal (A.S)`ın remil (Bir takım nokta çizgilerle gaybı keşfetme ilmi) fal ve rüya tabirleri ile ilgilendikleri tarih kitaplarında yazar.

Ashabtan önemli kişilerinde bu konuda risale yazdıkları anlatılıyor. Halkın gelecek hakkındaki merakını tatmin etmek maksadıyla bu risalede;

– Hz. Haydar`ın ayet-i Kerime ile usulü tefaünü

– Muhyiddin Arabi Hazretlerinin tertip buyurduğu cetvel harfleriyle tefaünü ve yapılışı

– Danyal (A.S) ve İmam Cafer Sadık`ın Kur`a falı

– Kitap ile muhtelif fal usulleri ( 7 usul halinde)

– Namazda fal

– Onlarla falı kabil olan şeylerde beyan edilmiştir.

Nokta ile tefaun usulleri verilmiştir.

IX-Süreli Yayın

78-111-120-205-242-267-320-322- 352-17-140-149-360-309-343-82-286-3966-180-3820- 608- Mecmuatü`r Risale

4687- Mecmutü`r Resail – Gözübüyükzade İbrahim b. Muh.

X-Arapça Yayın

977- Seyyid Şerif Cürcani- Tarifat

5830-Abdulvehhab Velediyye Şerhi

2364- Hasan Paşazade- Adab-ı Gelenbevi

2435- Fenari- Fenari Şerhi Hülasatül Mizan

2432- Mehmet Emin El Üsküdari- Ala Haşiyeti`l İsamuddin

5691- Tokadi Esseyyid Ömer B. Salih Feyzi – Dürrün Naci

5839- Abdullah B. Hasan El Kongrevi- Fenari Haşiyesi Abdullah Efendi Kongrevi

5847- Şeyh Abdullah İbni eş-Şeyh Hasan – Fenari Haşiyesi

5850- Muh. El- Fevzi B. Ahmed- Fenari Şerhi Hülasatül Mizan

5674- Şeyhzade Muh. TEvfik- GAyetül Beyan fi İlmil Mizan

2398- Dibacetü- Haşiye Ala Dibacetü Muğnil Tullab

2422-Muğnizade Erzincani- Haşiye Ale`l Hüseyniye

2387- Cürcani Seyyid Şerif- Haşiye Ala`t Tasavvurat Ve`t Tasdikat

2428- İsamuddin Esferayini- Haşiye Ale`t Tasavvurat

5634- Gelenbevi İsmail Efendi – Haşiyetü`l Lari li Gelenbevi

2385- Kara Halil B. Hasan- Haşiyetü Mehmet Emin

5764- Hafız Sezai B. Abdül Celil DEbrevi- Haşiyetün Nefisetün ala İsami`t Tasdikat

2414- Hasan Paşazade- Haşiyetü`r Risaletü`l Edeb Li Gelenbevi

2401- İsamüddin el Esfereyani- Haşiye-i Şerhu`s Şemsiye

2430- Müftüzade Mehmet Erzincani- Haşiyetü`t Tasavvurat

2429- Müftüzade Mehmet Erzincani – Haşiye-i Tasdikat

5818- Bacuri Şeyh İbrahim- Haşiyetü`l BAcuri ala Metni`s Simli

5742- İmadüddin Yahya B. Ali El-Farisi – Haşiyetü İmad Ale`t Tasavvurat

2421- Hüseyniye- Hüseyniye Şerhi

2403- Osman Azmi- İlaveli Zübdetü`l Tarifat

5821- Fenari Şemsüddin Muh. B. Hamza- İsagoci Şerhi

2400- Adavi- İmtihanu`l Ezhiya Haşiyesi

5763- Tirevi-Keşfü Hakayıki`r- Rumuzat-ı fi Şerhi Dibaceti`t Tasavvurat

5715- Muh. B. Mustafa El ERzurumi- Kıyas-ı Musa Risalesi

5635- Meybedi Hüseyin B. Muin- Meybedi Şemsiye Şerhi

2433- Şevki- Şerhu Fenari

2413- Mehmed el Fenari- Şerhu Hulasatü`l Mizan

2423- Müftizade Mehmed Sadık b. Abdurrahman El- Erzincani- Şerhul Hüseyniye

2391- Ahmed el Fenari- Şrehu İsagoci

2425- Şemsiyye- Risaletü`ş Şemsiyye fi Kavaidi Mantıkiyye

5806- Taşköprü- Risale-i Taşköprü

2402- Abdulvahhab b. Hüseyin b. Veliyeddin El- Amadi- Risaletü`l Velediyye

5871- Şemsiyye Risale-i Cedide

5650- Şemsiyye- Şemsiyye Şerhi

2393- Abdülhakim b. Şemsüddin- Siyalkatü ala Tasavvurat

5781- Siyalküti Abdulhakim b. Şemseddin- Siyalküti ale`t Tadikat

2453- Abdulhakim b. Şemseddin- Şerhu ala`t Tasavvuratı Siyalküti

5636- Manisavi Ahmed b. Süleyman- Şerhu`l İstiklaliye

2416- Abdurrahman el Beyazidi – Şerhu Kevaşifi`l Ekbese

2440- Abdülkerim b. Hüseyin el-Amasyavi – Tasavvurat Haşiyesi

5737- Kilisli Hocazade Abdullah Efendi- Tasavvurat Haşiyesi

2452- Abdulvahhab b. Hüseyin b. Velieddin – Şerhu Risaletül Velediye Fil Adab

2415- Siyalküti- Şerhul Tasdikat

2439- Fenari Şemseddin- İsagoci Haşiyesi Fenari

5890- Gelenbevi Şeyh İsmail- Burhanı Gelenbevi ve Gelenbevi Haşiyesi

2366- Ali b. Ömer es- Sivasi- Mizanü`l Mantık

5805- Musuçluzade Muh.- Musuçluzade Risalesi Saruhan

5771- Delalzade Muh. b. Hüseyin El Harputi- Tasdikat`i İsam Delalzade Haşiyesi

2417- Saadettin – Tasdikat ve Tasavvurat

2441- Muh. Zahid b. Muh. Selim El Herevi – Tasdikat ve Tasavvurat Şerhi

5637- Taftanzani Saadettin Mesud b. Ömer – Tezhibü Miri

5804- Bursavi Seyyid Ahmed b. Sıdkı b. Ali- Tenvirü`l İstidlal

5828- Muh. Emin- Muh. Emin Risalesi

2370- Mahmud b. Hasan el Muğnisi – Muğni`yu`t –Tullab

2410- Seyyid Şerif Cürcani – Tasavvurat Şerhu Şemsiyye

2411- Muğni`yüt ..tullab Şerhi

5807- Gelenbevi Şeyh İsmail b. Mustafa- Risaletü`l İmkân

2451- Seyyid Şerif Cürcani Tarifat ve Şerhi

2418- İsagoci- Muğniyu`t Tullab Şerhu İsagoci

2444- Siyalküti- Haşiye Ale`t Tasdikat

5736- İsamüddin b. Muh. Arapşah El Esferaini- Tasavvurat Haşiyesi Isam

Haşiyesi Müftüzade

5829- Abdulvehhab B. Hüseyin B. Veliyüddin El- Amedi- Abdulvehhab Ale`l Velediyye

6541- Harputi Abdulhamid Hamdi B. Ömer En Neimi- Haşiyetün Cedidetün ale`s Siyalküti

863- İsmail b. Mustafa b. Mahmud el Gelenbevi- Talikatül Tehzibil Mantık ve`l Kelam

929-2442- İsamuddin Esferayini- Haşiyetü Ale`t TAsdikat

2437-2438- Fenari- Haşiye Ala Şerhi İsagoci

5819-5820- Eskicizade Ali Efendi – İsagoci Şerhi

2420-2431- Ahmed B.Abdullah el Şevki- Haşiyetü Fevaid-i Fenariyye

5826-5827- Gelenbevi Şeyh İsmail B. Mustafa B. Mahmut- Kıyas Risalesi

5673-5674- Bursavi Ahmed Es Sıdkı b. Ali- Mizanü`l İntizam

5785-5787- Gelenbevi Şeyh İsmail Efendi – Adabı miri Haşiyesi Gelenbevi

2367-5891- Gelenbevi Şeyh İsmail- Haşiyetü`l Burhan

5738-5739- Muh. Zahid b. Muh. Selim el Hirevi- Tasavvurat ve Tasdikat Şerhi

5765-5766- Harputi Muh. b. Hüseyin- Tasdikat`i Ale`l İsam Haşiyesi

5775-5776- Müftüzade Seyyid Muh. Erzincani- Tasdikat Haşiyesi müftüzade

5892-5893- Harputi Seyyid Yusuf Efendi- Namüsü`l ikan ale`l Burhan

5836-5837- Halil b. Hasan- Muh. Emin Haşiyesi

5848-5849- Fenari- Fenari ala Metni İsagoci

5838-2372- Halil B. Hasan- Haşiyetü Kara Halil Ala`l Fenari

5638-2405- Bursavi Seyyid Ahmed Es Sıdkı b. Ali- Reddiyetü`l Miyar

5670-5671- Muh. Fevzi İbn Hacı Ahmed el Yarangümevi- Muğni`t Tullab Şerhi Seyfül Güllab

5809-5810-Hasanpaşazade Seyyid Muh. – Hasanpaşazade Alâ Risaletil Adâbı Li Gelenbevi

5840-2372-5841..46- Karahalil Halil B. Hasan- FEnari Haşiyesi Kara Halil

2419-5767-68-69-70- İSam, Haşiyetül İsam Ale`t Tasdikat

5717- Maraşi Hayatı- Haşiye-i Kıtas-ı Musa

2. Eser Haşiyetü ala Şerhi Risaletil Kıyasıl Musev

3. Eser Kıyası Musa

3704-5697-2404-5698-5706- Hüseyniye- Hüseyniye

2424-5707-5713- Müftüzade Mehmet Sadık B. Abdurrahman El Erzincani- Hüseyniye Haşiyesi

5822-5823-5824- Gelenbevi Şeyh İsmail B. Mustafa B. Mahmut İsagoci Şerhi li Gelenbevi

5812-5813-5814- Şevki Ahmed b. Abdullah- Şevki Ale`l Fenari Şerhi

5694-5695-5696- Saçaklızade Muh. Maraşi- Takrir-i Kavanin

2454-5639-5672- Ahmed Sıddıki b. Ali el Bursavi- Mizanü`l İntizam

2443-5779-5780- Hocazade Abdullah El Kilisi- Haşiyetü`l Cedidetül ala`t Tasdikat

5772-5773-5774- Müftüzade Muh. b. Sadık b. Abdurrahim El Erzincani- Tasavvurat

5719-5720-5721- Musuçluzade Muh. Said El- Akhisari Es-Saruhani- Musuçluzade ale`l Museviyye

5642-…-5649- Şemsiyye – Şemsiyye

5651-…-5654- Şeyh Razi Kudbuddin Mahmut- Şemsiyye Şerhi

5880-…-5889- Gelenbevi Şeyh İsmail Burhanı Gelenbevi

5851-…-5870- Fenari Şemsüddin Ahmed B. Hamza- Fenari

5723-…-5735- Şeyh Kutbiddin- Şirazi – Tasavvurat

5744-…-5756- Cürcani Seyyid Şerif- Tasavvurat Haşiyesi Cürcani

5791-…-5795- Gelenbevi İsmail B. Mustafa Mirüt- TEzhib Gelenbevi Haşiyesi

5757-…-5762- Siyalküti Abdulhakim b. Şemseddin- Tasavvurat Haşiyesi Siyalküti

5796-…-5800- Ahmed Rüşti- Tuhfetü`r Rüşti ala İsagoci

5675-…-5680- Bursavi Ahmed Es Sıdkı b. Ali- Zeriatü`l İmtihan

III. Bölüm Din konusundaki kitapların kitap adına göre alfabetik sırayla sıralanışı

A

73 – Ahsenül Hadis – Okçuzade Mehmet Efendi

3887- Arayış nefayis – Şeyh Ebu İshak Ahmed B. Muh. El -Selebi

3936- Amme Suresinin Tefsiri – Hüseyin Ahmet

3940 – Amme Cüzü Tefsiri –

3782 – Akaid Nuniye Şerhi – Hayali

3906 – 3932- Akaid Şerhi – Taftazani Saridüddin Mesut

3961- Akaid Şerhi Hayali – Mustafa B. Muh.

3995 – Akamü`l Mercan

601-609-610- Ahsenül Hadis – Okçuzade

3773 – Asaru`l ensaf fi Asari`l Hilay – Cemalettin el Cevzi

3807-Abdest ve Namaz

290/1- Ahkamu’l-Edviye ve’l Ağdiye

3867-Abdulkadir Geylani Menakıbı

79/12-Adabul Maraz vel Mevt-Ebu Said Muh. El-Hadimi

351-Ahlakı Nasıri-Nasıreddin Kuhistani

3956-Adabı İslamiye-Muh. Sakini Sivas

4691-Abdulvehhap Ale’l –Velediyye-Abdulvehhap b. Hüseyin b. Veliyüddin El-

Amedi

3730-Adabı Sedat min İlmi’l Adab

913-914-921-Ahlaki Ala’i-Ali b. Emrullah El-Hanayi

3125-3085-Ahlakı Dini-Abdullah Şevket b. Mahmut Hamdi

944-Ahlak Terbiyesi-Hüseyin Cahit

4761-Ahlak Risalesi-Komisyon

870-Adabı Muaşeret Hasbihalleri-Ziya Saffeti

4484- Abdulvehhab Alel Velediyye – Abdulvehhab

4423- Ahlakı İslamiyye Esasları – Ahmet Nazım

3017-3022-3023-3128- Ahdi Atik ve Ahdi Cedid – Mukaddes Kitap

3020- 21-3018-19-3029- Ahdi Cedid İncil-i Şerif – Mukaddes Kitap

3099- Alemi İslam – Seyyit Abdulmecid

3160-61-62- Alemi İslam ve Japonya da İntişari İslamiyet – Abdulreşit İbrahim

B

4026- Buhari Şerif – Buhari Ebu Abdullah Muh .b. İsmail

186 / 2 – Bahsul Kelam – Kasım El Kayseri

14- Bahrul Feteva – Kadızade Muh. El Müfti

4646- Besmele Risaliyesi – Ebu Said Muh. El Hadimi

4708- Binbir Hadis – Arif Bey

277 / 1 – Beyanut –Talak Min Kitabut- Talak

3884- Bidayetül Hidaye

4040- Bezzaziye

77 / 3- Beyanül Ahkam uş Şerciyye – Ebu Abdullah b.Muh. b. Hamit b.Ali

256- Bedeatül Hukkam fi Ahkami`l – Ahkam – Hacıbzade Muh. B.Mustafa b. Mahmut El İstanbuli

337-3747- Bostanul Arifin – Ebil-leys Nasır b. Semerkandi

3118- Bugünkü Vehhabilik – M.K. Fetih

762- Burhanul Müeyyed – Ahmet el Rufai

756- Burhanil Müeyyed – Kudsizade Kadri Efendi

C

3916- Cezeri Şerhi fi İlmil Tecvidil Kuran – Muh. B. Cezeri El Şafi

340- Camius Sahih –Ebu Abdullah Muh. B. İsmail Cufi El buhari

4572- Camius Sağir Şerhi Menavi – Menavi Şeyh Abdurrauf

3076- Camius Sağir – Celalettin Suyuti

196- Camiul Rumuz – Şemseddin Muh. El Kuhistani

199- Camiul Feteva – Kırk Emer El Hamidi

254 / 2 – 3954- Cilaul Kulub – Birgili Mehmet Efendi Pir Ali

3769- 3865- Camiul Feteva

3860- Cevahiru Fetevayı li İbni Nüceym – Zeyn İbni Nüceym El Mısrı

3873- Cilaul Kulub – İshak b. Hasan Es Zencani

3937- Camiul Kelimat Şerhi – Muh. B. Abdullatif

367- Cemul Vasail fi Şerhi Şemail – Nebi – Hayrettin b. Ali b. Sultan El Kari

3387- Jimnastik Talimnamesi – Mahmut Faik

4660- Cevherü`t- Takva – Cevheri Şeyh Tantavi

4688- Cemiyeti Tedrisiye`i İslamiyye – Cemiyeti Tedrisiye Neşriyatı

3179- Çin de İslamiyet – Hasan Tahsin

4689- Cezeri Şerhi – Taşköprüzade

4536- Celaleyn Tefsiri Libabü`n Nukul fi .Esbab El Nuzul – Celalettin Mahalli ve Celalettin Suyuti

462-63-4531-32-33- Cemali Tefsiri – Cemallettin Muh.

D

72- Dekaikul Ahbar

489- Delili Tefasir – Bursalı Muh. Tahir b. Rıfat

3130- Din Dersleri Amme cüzü – İbrahim Hilmi

4621-Davudu Karsi Şerhi – Birgivi Muh. Efendi

4594- Dürer Şerhi Gürer – Molla Hüsrev

4654- Dekaik fi Hadisi Hayril Halaik – Menavi Abdurrahim Kunüzud

3827- Dürer Haşiyesi Sani – Muh. El Sani

3905- Dürer ve Gürer Haşiyesi – Müslim b. Muh.

3826- Dini Mevzular

6574- Delailül Hayrat – Delail

313- Delailül Hayrat – Ebu Abdullah b. Muh. B. Ebu Bekir b. Süleyman El Cuzuli

3745- Darbı Meseleler

3896- Dürrü Meknun – Muh. Nurettin Niksari

25- Delailül Nübüvveti Muh.i ve Şemaili Futuvveti Ahmedi – Mehmet b. Mehmet Altıparmak

611-606- Delaili Hayrat – Ahmet İlhami

3088- Dini Dersler –Aksekeli Ahmet Hamdi

3087- Din Muallimi – M. Şemsi M. Salih

3131- 3144- Dini İçtimai Makaleler – Musa Kazım

6488- Din Dersleri “ Kad Semiâ “ cüzü – İbrahim Hilmi

3068- 69- 5900-5899- Dini Hayatı İbtidai Şekilleri – Hüseyin Cahit

2392- Dürrün Naci – Ömer b. Salih El Feyzi

2375- Dürrün Naci – Ömer b. Salih B. Fevzi El Tokati

4686- Dini ve Edebi Hasbihaller – Zeynel Abidin Ispartalı

4657- Dürrü Yetim Tercümesi – Saçaklızade Seyyit Ali Hüseyin

E

197- El Itkan fi Ulumul – Kuran – Celalettin El Suyuti

28- 34- 303- Envarut – Tenzil ve Esraru`t- tevil – Kadıbeyzavi Nasrettin Ebi Sayit Abdullah b. Ömer El Beyzavi

4038- Esrarı Tenzil – Şeyh Necmettin

100- Ehadisu Erbai – Hazni

246- El Latiful – Letaif bifazlit – Tairf ve El Kavmut Tamfi Adabi duhulül – Hamam – Muh. Ali b. Ullân El Sıddıki

20- El İnaye fi Şerhil Hidaye – Ekmelütdin Muh. B. Mahmut El Babarfi

589-590- El Beyan Vettarif fi Esbabı vürudul Hadisi Şerif – İbni Hamza El Hüseyin

3141- El Mecmuatüz Zehdiyye Fil Ahkamil Diniyye – Esseydi Ahmet Zehdi

4303- Ehadisi Erbain Şerhi – Akkirmani Muh. B. Mustafa

4302- Endülüsül Erbain Şerhi – Birgivi Muh. Pir Ali ve Şeyh Muh. Akkirmani

203 /3 – 220- Et- Tevzih fi Şerhi – Mustafa b. Zekeriyya Aydoğmuş El Kirmani

209- Eşbah venneşair – İbni Nüceym

3924- Elmeslekül Muktesit fi Mensikil Mütevassıt – Aliyyül Kari

77 / 1 – Elnafi fi Muhtasarul Şerayi – Cafer b. Hasan b.Yahya

6449- Envarül – Aşıkin – Yazıcığlu Ahmet Bican

126 / 2 – Eyyühel Veled – Gazali

3823- Eftali Müslimin

12- El esabe fi Esmais Sahabe

927- El Firakul Müfterikatü – Ebu Muh. Osman b. Abdullah El Hasan El Iraki

931- Esbabül Felak – Süleyman Sırrı Ermenaki

834- Esrar El İlahiye Şerhu Kasidetül Rifai – Mahmut Şükrü El Hüseyni El Bağdadi

775- Evradül Bahaiyye Şahı Nakşibendiyye – Muh. Bahaeddin Nakşibendi

5979- Ebul Beka Külliyatı – Kefevi Ebul Beka el Hüseyni

3455- Esrarı Ceberüt`ül ala – Seyyit Ahmet Hüsamettin

107- Elkuşeyri Elbüni Kitabul Vakf – Muhittin b. Ali b. Atasa b. Yusuf

3471- Esrarı İseviyye – Abdulahad Davud

5423- Emmuzec – Tarsusi Muh. B. Ahmet

4678- Esbab-ı Nuzül – Suyuti Celalettin Abdurrahman Ebu Bekir

1371- Elvirdül – Müfid fi Şerit Tecvid – Şeyhzade Mahmut Esad Efendi

4521-20- 468- 67- 438-39- Envarut –Tenzil ve Esrarut – Te`vil – Kadıbeyzami Ömer b. Muh.

440- Elfevatihul İlahiyye Vel Mefatihul Gaybiyye – Nimetullah b. Mahmut El Nevcavani

F

3935- Fıkhı ekber Şerhi – Muhittin b. Muh. Mevlel Fadıl Bahaüddin

4042- Fezaili Leylei Miraç Kadir Berat – İsmail b. Muh.

10- Fetevayı Ali Efendi – Çatalcalı Ali Efendi

31- Fetevayı Ankaravi – Ankaravi

4698- Fatihayı Şerif Tefsiri Kaz Abaidi Haşiyesi – Kaz Abaidi Ahmet b. Muh.

490- Fatiha Tefsiri Futuhati Ayniyye – İsmail Ankara

480- Felak Suresi Tefsiri – Mehmet Fevi Efendi

36- Fetevayı Yahya Efendi – Mehmte b. Abdullah El Halil Bursaevi

38-71-218- Fetevayı Hayriyye – İbrahim b. Süleyman b. Muh. B. Abdülaziz

39- Fetevayı Siraciye – Siraceddin Muh. Abdullah El Reşit El Secavendi

41- Fetevayı Kuduri – El Kahir b. Yusuf Et- taksir

184- 45- Fetevayı Ali Efendi – Yeni Şehirli Ali Efendi

76 / 1 – Fetevayı Kariül Hidaye – Siraceddin Ömre b. İshak El Gaznevi El Hindi

101 / 1 – Feteva – Damat Pir Mehmet Efendi

135 – 195 / 2 – Feraizi Siraciye – Siracettin Muh. B. Mahmud Secavendi

6458- Feraiz Müstensihi Mustafa b.Nasuh

171- Feraizi Vafiye – Muh. B.Mustafa b. Mahmut El İstanbuli

206- Fıkhul – Luga – İbni Faris İbni Hüseyin Ahmte El Kazvini

213- Fetevayı Ataulla – Ataulla Mehmet

216- Feteva – Pir Ahmet Efendi Selaniki

219- Fetevayı Muh.iye fi Fıkhıl –Hanefiye – Eşşeyh Muh. Et Taci

295- Fetaveyı Yetimiye – Yetimi

299 / 1 – Fıkıh

368- Feraizüs Siraciye – Siraceddin Secavendi

3759- Feraizi Siraciye – Siracuddin Muh. B. Abdurreşit

3788- Fetvalar

3786- Fıkıh Risalesi

3824- Feraizi Siraciye Şerhi – Muh. B. Abdurreşit

3853- Fıkıh Mecmuası

3878- Fıkhı İbni Nüceym Fetevası – Zeyn İbni Nüceym El Mısri

3891- Feraiz Muh. B.Abdurreşit Es Sebavendi

3892- Feraiz – muh. Abdulgaffar

3919- Fetevayı Üskübi – Üskübi

3933- Feraizi Şihab Şerhi – Şihabüddi

3978- Feraiz

3986- Fetevayı Yahya Efendi – Yahya Efendi Şeyhül İslam

4025- Fetevayı Muharebe

4036- Fevaidül Fukaha

185-4489- Fususul Hikem – Muhyeddin Arabi El Endülisi

3953- Farıdı Şerhi – Davud b. Muh. El Rumi

192- Fethül eazi`l Ekrem ve Methi`l .fettahi`l ahkâm – İbni Mahmut Darende Müftüsü

6459- Fezaili ve Menakibi Kutsü Şerif ve Mescid-i Aksa – Hıfzi

4291- 92- 969- Feraizi Siraciyye Şerhi – Cürcani Seyyit Şerif

3699- Fıkhı Ekber Şerhi – Ebil Müuteha

825-26-27-28-29-30-31-32- Futuhati Mekkiye – Muhyettin Arabi

979- Fazailu Zikrullah Azze ve Celle – Hacı Abdullah

3733- Feyzu Yezdan Tercümeyi Nasihatül İhvan – Zihni Efendi

874- Fethul Vehab Şerhu Kısaletül Adab El Gelenbevi – Hasan Paşazade Mehmet

265 / 2 – Fethulvahab Bişerhil Adabil Bahş – Şeyhülislam Zekeriya El Ensan Eş Şafi

441-423-424-25-26-27- Futuhatül İlahiyye – Şey Süleyman Cemal

G

44- Gunyatü’l –Münya Li tesmimi’l – Gunya –(E.Y.A) – Ebur’reca Necmeddin b. Mahmud El – Zahidi

114- Gunyetu’l –Mutemelli fi Şerhi Munyeti’l Musalli- (E.Y.A.)- İbrahim b. Muh. El- Halebi

200- Gunyetu’l –Mutemelli Şerhi Munyeti’l Musalli – (E.Y.A.) İbrahim El Halebi

285- Gunyetu’l –Mutemelli fi Şerhu Munyetü’l Musalli- (E.Y.A.)- İbrahim b. Muh. B. İbrahim El- Halebi

299/2-Gayetü’l Meram fi Tetimmr fi Lisani’l Hukkam – (E.Y.A.)- Burhaneddin İbrahim el – Calıbi el Adevi

3888- Gavsiye Risalesi

928- Gureru’l Hasais ve Ureru’n – Nefais- Ebu İshak Burhaneddin İbrahim

4665- Gülzar-ı Hakikat- Rehimi, Fazlullah

3084- Garbda Müslümanlık Cereyanı- Ömer Rıza

H

210- Hırzu’l-Emani ve Vechü’t Tehani-(E.Y.Arapça)- Şatıbi Ebu Muh. El- Kasım

47- Haşiye Ale’l Keşşaf-(E.Y.Arapça)

96-Haşiye ala Enuaru’t- tenzil veEsraru’t te’vil-(E.Y.Arapça)217-Muh. Debbaği-Haşiye fi tesfiri cüzi Sureti’n-Nebe-(E.Y.Arapça) İbrahim b. Muh.Arapşah İsfereyani

211- Haşiye ala Enuaru’t- tenzil veEsraru’t te’vil -(E.Y.Arapça)- Şehzade

4020- Haiku’t – Te’vil

203/4- Hadisu’l – Erbain-(E.Y.Arapça)- Muh. b. Ebi Bekrel-Müfti el Buhari

3843- Hadisi Erbain Şerhi- Hafız b. Recep

4030- Haşiye’i Saidüddin Ale’l Keşşaf- Tafzani Saidüddin

79/7- Hulasatül Akaidi Nesefi-(E.Y.Arapça)

146- Haşiye Ala Şerhi’t Tecrid el – Kelam-(E.Y.A)

175- Haşiye ala akaiddin nesefi ve Şerhu akaidün- nesefi -(E.Y.A)- Muh. B. Hamid el – Kefevi

177- Haşiye ala akaiddün – Nesefiye- Ramazan Efendi

186/3- Haşiye Ala Şerhi Akaid en – Nesefiye-(E.Y.A)- Hayali Ahmed b. Musa

261- Haşiye ala İsbat-ı Vacib ve Şerhü’l Mulahhas Fi’l hey’e-(E.Y.A)- Mevlana Hanefi

325- Haşiye ala Şerhi’l Akaidil Nesefi-(E.Y.A)- Ahmed b. Musa Hayali

3760- Hizanetü’l Fıkıh- Abdulbaki b. İbrahim El – İstanbuli

3761- Hayali Haşiyesi

3962- Hayali Haşiyesi- Kara Kemal

6453-Harzü’s – semini Li’l – hasini’l Hasin-(E.Y.A)- Ali b. Sultan Muh.

6452- Halebi Sağır-(E.Y.A)- Halebi, İbrahim Muh. Bin İbrahim

8- Haşiye ala vikauetü’r rivaue-(E.Y.A)- Ahi Çelebi Yusuf b. Cüneyd

26- Hulaatü’l Fetaua–(E.Y.A)- Tahir b. Ahmed b. Abd. er- Raşid el – Buhari

27- Haşiye ala vikayeti’r rivaye-(E.Y.A)- Ahi Çelebi Yusuf b. Cüneyd

3174- Hazinetü’l esrar- Muh. Hakkı el Nazilli

5596- Hadis-i Erbair Serbi Asturi- Asfuri, Muh. B. Ebi Bekir

4687- Hadis-i Erbain Şerhi Asfuri- Asfuri, Muh. B. Ebi Bekir

4702 – Hadis-i Erbain Şerhi Asturi- Muh. B. Ebi Bekir

43- Haşiye ala’l haşiye Li usulu’l Fıkh-(E.Y.A)- İbn Hacip

83-315- Hediyyetü’l – su’lük fi şerhi Tuhfetül – Mülük-(E.Y.A)- Ebulleysel Muharrem b. Muh. B. Arif b. Hasan

3746-3777-3929- Halebi Sağır- İbrahim Halebi

3753- Hulasa-i Bezzaziye- Hasan b. Hayreddin

3774- Hidaye Şerhi Bidaye

3822-Hidayetü’s – Sağlık Fi Şerhi Tuhfetü’l – Mülük- Ebu’l Leys Muharrem b. Muh.

3847- Hayatü’l Kulub

3970- Hidaye Şerhi- Sadi Çelebi

4039- Hakaik

4044- Hidaye

284/1- Hilye-i Hakani- (T.)- Mir Makani

908- Hallu’l – Rubub fi Şifai’l Kulub- Salih Muhlis b. Mehmed Erzurumi

4459- Haliliyye Risalesi- İsmail Hakkı

2976- Hakkın Zaferleri- İsmail Hakkı

4095-910- Hazinetü’l – Esrar- Nazilli, Mehmet Hakkı

757- Hacı Bayram-ı Veli- Mehmet Ali Ayni

900- Hadikatül Evliya ( Veliler Bahçesi )- Beyazidi Bestami

912- Hazinetü’l – Esrar Celiletü’l – Ezkar- Mehmet Hakkı En Nazilli

846- Haliliyye- İsmail Hakkı

844- Sami – Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Menakıbı

4693-Hasanpaşazade Ala risaleti Gelenbevi- Hasan, Paşazade Seyyid Muh.

4450- Gazzali- Hüccetü’l – İslam

974-4568-4354-4566-4357- Hassiyetü Gelenbevi ala’l Celal – Gelenbevi İsmail Ef.

3536- Haşiyetü’l Lari- İsmail Gelenbevi

I

4049- Itkan – Suyuti Celaleddin

283- Istılahatu’s Sufiye ve Adabü’l Suluk (E.Y.A) – Kemaleddin Ebi Ganayim b. Cemaleddin el Kaşi ve Muh. et Tusi

İ

161- İcazetname-(E.Y.Arapça)

6462-İcazetname – ( Kemal Hocanın; Hocazade Ahmed Rüşti İbn Ali Rıza Efendiye verdiği icazetname) – Seyyid, Ahmet Kemal

3922- İman ve İslam- Ahmed b. Muh.

2909- İstikbale Doğru- Şeyh Muhsin Fani

495-..-515- İrşadü’s – Sari li Şerhi Sahihi Buhari- Muh. b. el – Hüseyin b. Ali el – Kastalani

494- İrşadü’s – Sari li Şerhi Sahihi Buhari- Muh. b. el Hüseyin b. Ali el Kastalani

3133- İslamda Tese’ül Yoktur- Ahmed Nazmi

113-123- İlam Suretleri – (E.Y.T.)

4008-İnaye- Abdurrahman

2684- İtikad-ı Batılıya İlanı ve Harb Mahşerde Bir Hutbe- Kılıç Zade Hakkı

897- İlel-i Ahllakiyemiz- Celal Nuri

899-902-903- İlmi Ahlak – Abdurrahman Şerif

3091- İslam Dini- Yusuf Ziya

K

232- -Kitabu’z – Zebur – (E.Y.Arapça)- Semavi Kitap

1-2- İlahi Kitabımız Kur’an-ı – Kerim

4506-4507- İlahi Kitabımız Kur’an-ı – Kerim

6460- Kitab’ü Tecvidı – (E.Y.Arapça, Türkçe)- Hüseyin, b. Mustafa Bursavi

3762- Kadı Beyzavi Tefsiri Hasiyesi- Molla Hüsrev

3991-Kaside-i Şatıbiyye- Ebu Kasım İbni Fiyerre b. Halef eş Şatbi

3984- Kadı Beyzavi Haşiyesi Şeyhzade- Şeyhzade Muh. Muhyeddin

4001- Kadı Tesfsiri Haşiyesi- Muh. b. Ebubekir

4029- Keşşaf Tefsiri – Zemahşeri

4041- Kur’an-ı Kerim Tefsiri

4046- Kadı Beyzavi Tefsiri- Kadı Beyzavi

103/1- Kıtabu’l Ahyar ve Nebi – (E.Y.A.)

153- Kitab el- Ehadis-(E.Y.A)- Ebu Abdullah b. Muh. b. Selame b. Cafer b. Ali el Kuzat

3876- Kırk Hadis Şerhi- İbrahim b. Merab Atiyye El Malik

3879- Kıtabu Habaik Fi Ahbari’l Melik- Suyutti İmam-ı Celaleddin

4032- Kenzü’d – Dekayık Şerhi

16-17- Kimyay-ı Saadet –( E.Y.F.)- Ebu Hamid b. Muh. Gazali

7918- Kitabu’l Melekut – (E.Y.A.)- Ebu Cafer b. Habibullah el Kısai

110- Kitabu’l Cevzi – (E.Y.A.)- Cemaleddin Abd. el Rahman el Cevzi

344- Kaside-i Bürde Şerhi –(E.Y.A.T.)

360-Mecmuatür – Resail- (E.Y.A.)32- Ebi’l Reca Necmed-din Muhtar b. Mahmut ez – Zahidi – Kunyetu’l Munye Li Tesmimi’l – Gunye – ( E.Y.A.)

604- Kenzül İrfan fi Ehadisi Nebirrahman- Hacı Mehmed Esat Efendi

3726- Kırk Hadis yahut İlmihal Siyasi ve İçtimai – Selim Efendizade Mus. Neki

50- Keşfü’l Esrar fi Şerhi (E.Y.A.)- Ebul Berekat Abdullah b. Ahmed b. Mahmud el Nesefi

56- Kenzü ed dekaik- (E.Y.A.)- Ebul Berekat Abdullah b. Ahmed b. Mahmud el Nesefi

99/1- Kitabu’l Gaznevi -(E.Y.A.)

116-273- Kitabu’l Feraiz – (E.Y.T.)

156- Kitabu’l Feraiz ve Fıkıh Risalesi – (E.Y.A.T.)

191/1- Kitabu’l – Mukaddime -(E.Y.A.)- Ahmed . Muh. b. Said el Gaznevi

3744- Kitabu Siraciye min ilmi Feraiz ve şair risaleler- Sıracüddin Muh. b. Abdürreşit

3752-3904- Kitabu Tevzih- Ubeydullah b. Mesud b. Tacü’ş – Şeria

3767- Kıtabu’l Fıkıh

3768- Kuduri- Ebu’l Hasan el Kuduri

3772- Kitabı Feraiz Şerhli Siraciye – Siracüddin

3801- Kıtabu Envaru Kutsiye – İbn Kayyım

3808- Kitabul fiil Fıkhı ala Mezhebi İmamı azam- Kudur’i Ebul Hüseyin el Bağdadi

3809- Kitabı Telvih Haşiyesi- Hasan Çelebi

3819- Kitab-ı Ayni- Ebu’l Berekat

3825- Kitabu Ebu’l Münteha- Ebu’l Münteha

3829-3840-3859-3911- Kuduri- Kuduri Ebu’l Hasan

3832- Tayyıb- Kitabu Ebu’t

3850- Kitabu’l İsar El Muhtar

3854- Kuduri Şerhi- Ali b. Ahmed

3872- Kıtabı Muhtar

3942- Kenzü’d Dekaik – Abdullah b. Ahmed b. Mahmud el Nesefi

3976- Kitabu’l İhtiyar Serhu Muhtar- Numan b. Sabit İmam-ı Azam

3994- Kenzü’d – Dekaik – Abdullah b. Muh. b. Ahmed

4003- Kitabu Nafi – Ebu’l Kasım Yusuf b. Yusuf el Hüseyni

4011- Kitabü’n Nihaye Fi Şerhi’l Hidaye- Hüsamüdin

4015-4017- Kitabu’l Vikaye- Ubedullah

4053- Kitabu’l – Zekat, Oruç, Hac

77/2- Kifayetül – Mühtedi ve bellegatül – Muktedi – (E.Y.A.)- Zeyneddin

3861- Kitabu Vesayıl ve Sebiyet Hikayet- Suyuti Şeyh Celaleddin

3871- Kitabu Şah-ı Hüseyin ve Adab Risalesi

223- Kıssa-ı Yusuf A.S.(A)

357/1- Kasidat-(T.)- Sivaslı Numan Sabit b. Ahmet Hamdi Ef.

3941- Kitabül Mübarek – Ebu İshak Ahmed b. Muh. es Salebi

1199-4372- Keşfü’l – Feraiz- Mehmed Hilmi Ef. Adalı

1187- Kitabu’l Galaid- Refae Rafizid Dahdavi

905- Kenzü Mahfi- İsmail Hakkı Kanevi

4477- Kitabu Bediil İnşa ve’s Safat- Yusuf b. Ebu Bekir b. Ahmed El – Mukaddesi

4370- Kitabü’z Zeris- Ebu’l – Kasım El Hüseyin B.Muh.

3397- Kaşifü’l Esrar ve Daf’ul Esrar

3078- Kavma-ı İslam- Hocazade Mehmed Ubeydullah

4699- Kazimir ale’l Hidaye ve’l Hikmen Şerhi-Kazimir Hüseyin b. Muiniddin El – Hüseyni

4418- Kaşifu’l – Esrar ve Defiu’l Esrar- İshak Efendi

4718- Keşfiye- Mustafa Hacı Efendi

4097- Kitabu’l Ahlak ve’l Metn- Şirani Abdulvahhab Seydi

764- Kitabu Arabi – Yusuf Efendi Erdebili

L

591- Letaifu’l – Hikme Şerhi Garaibu’l Ehadis- Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi

221- Lisanu’l Hükkam fi marifetil – Ahkam – (E.Y.A.) – Ebi Velid İbrahim b. Muh.

125- Letaifü’l Münen fi Menakıbi Şeyh ebi Abbas ( A.)- Taceddin b. Ataullah Ahmet b. Muh. el Şazili

M

79/9- Mukadimetül Cezeriye – ( E.Y.A.) – Muh. b. El Cezeri el Şafi

3812- Musannefi’l Kelam ala Muğni’l Lebib Haşiyesi

3917- Mecmuatü’r – Resail – İshak b. Hasan ez – Zencani sümme Tokati

3- Mesabihu’s- Sünne – ( E.Y.A.)- Ebu Muh. El Hüseyin

46- Mesabihü’l- Sünne – ( E.Y.A.)- Hüseyin b. Mesud El – Ferra Begavi

355- Mişkatül Mesabih-( E.Y.A.)- Velieddin Eba Abdullah Muh. b.Abdullah el Hatip

3915- Mesabih – Ebu Muh. el Hüseyin İbni Mes’ud

3988-3999- Mecmuatü’l Ehadis

4012- Meşarik- Hasan b. Muh.

4019- Mecmuatü’l Ehadis Meşarik – İbni Melik Abdullatif

4028- Mesabih- Ebu Muh. Hüseyin b. Mes’ud

4034- Mesabih- Muh. b.Abdüllatif

4035- Mesabih Şerhi- İbni Melik

4043- Mesabih Şerhi- Muh. b.Abdüllatif

4048- Mişkatü’l Mesabih Şerhi- Aliyyul Kari

4052- Mesabih- Ebu Muh. b. Mesud el Ferra

4- Miftah Behişt- ( Miftahus – Sudur Tercümesi )- ( E.Y.T.)- İbrahim

148- Mecmuatü’r – Resail- ( E.Y.A.)- İzzeddin b. Ebubekir ( Şerhu Akaidin – Nesefiye ve Şerhu Kaside-i Yekulül Abd.)

186/1- Mecmuatü’r – Resail – Muh. b. Es’ad ed Sıdıki ed – Devvani

266- Mubahase-i İbrahim Bistan ve Ahadisu Erbaun – ( E.Y.A.F.)- Hüseyin b.Abd. el Samari el Harsi

274- Merakıb-ı Şeyh İlahi- ( E.Y.T.)

312/1- Mecmuatür- Resail -( E.Y.A.)- Kemaleddin Muh. Hemameddin

4002- Minhacü’l – Gazali Ebu Hamid b. Muh.

4045- Mecalisü’l Ebrar ve Mecalikü’l Ahyar

6451-Mevhibetü’l – ledünniye-( E.Y.A.)- Kastalani Ahmet

6456- Mecmau’l – Bahreyn -( E.Y.A.)- Halebi, İbrahim

29- Mülteka’l –ebhur fi furu’ul-Hanefiye -( E.Y.A.)- İbrahim b. Muh. el Halebi

33- Mecmuatü’l – Fetava – ( E.Y.A.)

3551-4601-4602- Mevzuat-ı Aliyyü’l Kari- Ali b. Sultan Muh. el Kari

4624- Minacü’n – Necah-ı ila Mıraci’l – Felah- Ali Haydar Bey

4755- Miracü’l – Felah Saruhan- Ali Haydar Bey

4754 – Müncehibi-i Adabı ve Hitab- Bacuri İbrahim

4859- Minhacü’n Necahi ila Miraci’l Felah – Muh. Said El – Akhisar

4613- Mir’at Haşiyesi Tarsusi- Tarsusi, Muh. b. Ahmaed b. Muh.

4588- Meşariku’l Envar Şerhi- İbn Melik –İzzeddin Abdüllatif b. Abdülaziz

4707- Muhtaru’l Ehadis’in – Nebeviyye ve’l Hikemü’l Muh.iyye Seyyid Ahmed el- Haşimi

55- Mecmau’l Bahreyn ve Multeka’l Nahreyn ( E.Y.A.)- Muzaffer ed din Ahmaed b. Ali b. Salep ibn saati

99/2- Mukadimetü Ebi’leys – ( E.Y.A.)- Ebulleys Semerkandi

101/2- Melcail Kuzetinde Tearızil beyyinat( E.Y.A.)- Ebu Muh. Gavim b. Muh. el Bağdadi

126/1- Muhtasaru’l – Kuduri-( E.Y.A.)- Ebul Hüseyin el Kuduri el Bağdadi

131-187-195/1-222-227- Multeka’l ebhur ( E.Y.A.)- İbrahim b. Muh. b. İbrahim Halebi

181- Multeka’l– ebhur – ( E.Y.A.)- İbrahim b. Muh. b. İbrahim el – Halebi

188- Munyetu’l – Müfti-( E.Y.A.)- Yusuf b. ebi Said

191/2-230- Munyetu’l Musalli ve Gunyetül Mübtedi( E.Y.A.)- Sadided-din Kaşgari Muh. b. Muh.

207- Mecmuatü’l –feraiz-( E.Y.T.)

248- Menasiku’l – Hac-( E.Y.T.)- Şeyh Sinan el – Rumi

254/1- Müştemelü‘l-Ahkam- ( E.Y.A.)- Şeyh Fahreddin el- Rumi Yahya b. el Hanefi

254/3- Muadilü’l- Salat – ( E.Y.A.)- Birgili Mehmed Efendi Pir Ali

307- Menasiku’l – hac -( E.Y.A.)

303- Mecmuatür- Resail- 1.Feraizul Siraciye 2.Risalei Feraiz 3.Cevherül Feraiz – Siraceddin Muh. b. Mahmud Secavendi

346-3816- Mecmuatül Fetava- ( E.Y.T.)

370- Muhtasaru’n – Nafi-( E.Y.A.)- Nasır’ud-din İbn Kasım Muh. b. Yusuf el Hüseyni

3756-3798-3836-3858- Münyetü’l Musalli ( Habi Sağır )- İbrahim Halebi

3763- Menşure- Ahmed b. Ömer b. Muh. Nesefi

3821- Mülteka Serhi Damat

3828- Mecmua-i Müeyyidzade- Abdurrahman Müeyyidzade

3851- Münyetü’l Musalli – Eburreca Muhtar b. Mahmud Ez Zahidi

3870- Mürşidü’l Müteehhil

3902- Menar Şerhi Zübtedü’l Esrar- Ahmed b. Muh. Ebu’l Berakat es Sivasi

3979- Mecmuatü’l Feteva- Ebussuud Efendi

3993- Miftahü’l Usül

4006- Minhacü’l Usül- Hasan Ömer Ali

4016- Mecmuci’l Bahri Fi’l Fıkıh – Şeyh Ebi Hasan El Kuduri

4021- Mecmau’l Feteva

4024- Muhtasarı’l Dekayık- Fahrüddin Ebi Ömer

21- Makalat- Baha-i Veled

178- Minhacu’l Kasidin ve Müfidü’s Sadibin ( E.Y.A.)- Abdurahman b. Ali b. Muh. El- Cevzi

356- Meramu’t Talibin ala Haşiyetül Mevla İsameddin ( E.Y.A.)- Abdullah es – Sivasi b. Şeyh Abdurrahman

3863- Minhacü’l Müzekkirin- İsrail b. İsmail b. Şaban

3912- Miskatü’l Envar- Gazali İmam-ı Muh

61- Mecmuatü’l – Mevaizi A’riciye- ( E.Y.A.)

75- Mecmua-ı Meviza-( E.Y.A.)

174- Mecmuatü’l Fevaid-( E.Y.A.T.)

3797-Mecmuatü’r-Resail -Muh. b. Muharrem

3856- Müstadab – Muh. b. Baki

3866- Minhacü’l Müteallim Maal Fıkhi Ekber

3890- Mesnevi – Mevlana Celaleddin Rumi

3957- Mecmuatü’l Saize

4004-4054- Muh.iye – Yazıcıoğlu Muh.

3750- Mevlid- Süleyman Çelebi

4036- Meraicü’n – Nübüvve Efendi- Altıparmak Muh. Ef.

991-971- Mahzenu’l – Ulum – Abdullahzade Mehmet Tahir

988- Mecmuatür-Resail- Nüceym-İbn Nüceym

614-615-616-617-618- Esad Efendi Müstadref Tercumesi

619- Müstadref- Şehabettin Ahmet el –Ebsihi

3155-3146- Mecmuatüz Zühtüye fi`l Ahkamid diniyye – Ahmed Hühdi Ef

3056- Mezahibin Telfiki ve İslamın Bir Noktaya Cemii – Ahmed Hamdi Aksekeli

878- Mir`atü Edyan ve Mezahib – Muammer Zade Mehmet Emrullah

3033- Menakıbı Hz. İmam-ı Şafii – Hilmi Zade İbrahim Rıfat

3117- miratü Edyan ve Mezaib ve Kasidei Münferice Şerhi – Mimarzade Mehmet Emrullah

4369- Mearicü`l Hakikati`l Aliye fi Esrari`t Tarikatin Naciye- Sûfi Hafız Halid

985- Meclisü İrşadiy- Mehmed b. Hasan El Ofi

2577- Mebalığı`l Hikem- Nevruz Efendi

853- Mecalisi Hazreti İmam Rufai – Kadri Efendi

760-758- Müzekkin Nufüs – Eşref Oğlu Rumi

981- Mecmaul Adab

774- Mecmuatü`l Azhab – Muhyiddin Arabi

891- Mecmuatü`l Azhab – Ahmed Ziyaeddin

938- Mevhibteü`l Vehhab – Muh. Fevzi Ahmed

4427- 4428- Mevhibetü`l Vehhab – Muh. Fevzi b. Ahmed Yarangümevi

4470- Murakabe Risalesi – Muh. Nuri Şemsüddin

4463- Memuatü`l Halidiyye – Halid Muh. Naksibendi

4465- Miratü`l Mukasıd Mekasid – Ahmed Rıfat

4318- Mecmuatü`l Halidiyyei`n Nakşibendiyye – Halid Şeh Zühdü

883- Malumatı Ahlakiye ve Medeniye – Muslihiddin Adil

4673- Mecalisü`l Envari`l Ehadiyye – Abdullatif

4304- Mecmuatü`r Resail – Hadimi Mevlana b. Ebi Said Muh.

5397- Mecalisüs Sinaniye – Hasan b. Ümmi Sinan

909- Mekarimü`l Ahlak – Razıyeddin b. Nasır b. Emineddin b. Ali et Tabrasi

4695- Metni Eyyühel Veled – Gazali

3093- Mevaizul Cihat ve Din – Hafız İzzet Efendi

884- Musahabatı Ahlakiyye – Ahmed Cevad

2525- Müstarraf Tercemesi – Ekmekcizade Ahmed

3153- Mevzuatü`l Ulüm – Taşköprülü Zade Kemaleddin Mehmet Ef.

183- Mecmua-i Adâp vel. (E.Y.A)

2448- Metalib ve Mezahib – Ahmed Hamdi Aksekeli

3043- Müntehabı Adab ve Hutbe

1563- Miratü`l Kainat – Nişancızade Muh. Efendi

3034- Medeniyet-i İslamiyye- Şemseddin Sami

3080-Mucizatı Kuran iyye – Kastamonu Mubusu Ahmed Malur

491- Mitahut Tefasir – Mehmet b. Abdullah

483- Mizan El İntizam – Ahmed Sıddıki b. Ali Burzevi

472- Mevahibu`l Ledünniye – İbrahim el Beycuri

N

3913- Nasih ve Mensuh- Şeyh Ebul Kasım

3998- nihayetü`l Beyan fi Tefsiril Kurba- Ebi Muh. el Muafe b. İsmail

163- Nuzü`l Sairin fi Ehadisi Seyyid`l Mürselin (E.Y.A.) – Mahmuh b. Muh.b. Mahmud et Talibi

339- Neşrut Tavali fi Şerhu Tâvali el Envar (E.Y.A.) – Muh. Maraşi Saçaklızade

3875- Nüshetü`l Şerife – Muh. b. Esad es Sıddık

6-Netayicü`l Nazar fi Havasi EdDürer (E.Y.A.) – Hanefi Muh. b.Mustafa

769- Necaibi Kuraniyye – Bereketzade İsmail Hakkı

4668- Necm Sure- i Şerifinin Tefsiri – Muh. Fevzi Efendi

879- Nazmü`l Mübin fi`l Ayati`l Erbain- Okçuzade Mehmet Efendi

4629-4655- Nuhbetü`l Fiker – İbn Hacer Askalani

4627- Nuhbe-i Fikre Tercümesi – Fatih Ahmed Efendi

324- Nuzhefu`l Ervah – Hüseyin b. Alem

901- Nizamü`l Has fi Ehli`l İhtisas – Seyyid Ahmed Rufai

771- Nüzhetül Hatırü`l Fatır el Sari – Ali b. Muh. El Kari

916-918-4571- Nüzhetü`l Mecalis ve Münhabi`n Nefais – Abdurrahman Safavi

765- Nüzbetü Muhteviyatü ala Ba`zı Menakil Gavz – Ulvi b. Muh. Sehl el Harzemi

4381- Necaibu Kuraniye – Bereketzade İsmail Hakkı

436-437- Nimetullah Tefsiri el Fevatihul İlahiyyeh vel Mefatihul Geybiyyeh- Nimetullah Efendi

R

239- Risale-i Şerhu Cezeriyye – Hasan b. Ali Derviş Muh.

3862- Razi Tefsiri – Fahruddini Razi

212- Riyazu`s Salihin (E.Y.A) – Muhiddin bi Zekeriya Yahya b. Şerif el Nevevi

190- Risaletül Damigali Fasikul Reddiye alel Nuseyri (E.Y.A)

312 / 2 – Risale Akidetü ehli Sünnet – Ebu Cafer Ahmed b. Muh. Et Tahavi

4647- Rahman Suresinin Tefsiri – Mustafa İbn Halil

482- Risale-i Besmele – Hafız Ahmet Nafiz

4709- Risaletü fi Hakkil Besmele – Gözübüyükzade İbrahim Muh.

882- Risaletü`t Teavvüz – Tatarzade Mehmet Efendi

937- Risaletü`t Teavvüz- Ahmet Kemal

963- Risaletü`t Teavvüz – Saçlı Mehmet Emin Efendi

3145- Risaletüt Teavvüz

476- Ruhu Kur`andan Bir Sahife Nur – Mitat Behari

576-577- Ramuzü`l Ehadis ala Terübi Hurufu`l Hece- Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi

179- Risaletül Feraiz (E.Y.T)

3945- Risale-i Hamza Efendi – Hamza Efendi

290 / 2 – Risale-i Menazili`l Arifin (E.Y.T) – Şemseddin Sivasi

293- Risaletü Tesirrun Nâzirin (E.Y.A)

3776- Risale

49- Ravzu`l Efkar fi Gureril Hikayet Vel Ezkar (E.Y.A)- Şemseddin Ebu Abdullah Muh. b. Ahmed b. Ali İbn Zeki

308- Risaletül Mevize (E.Y.A) – Ahmed b. Abdurrahman b. Muh. b. Abdul Variş es Sıddıki

3817- Rikabu Humayun Nizami Alem – Şeyh Hasan Er Racil

3939- Recebiyye Camiul Ezhar – Receb Efendi

839- Reşehat Aynü`l Hayat ve Huccetül Baliga – Muh. Şerif ve İsmail Hakkı

3094- Risale-i fi Hakkı`l Besmele – Gözübüyükzade İbrahim

4592- Risaletü`l Kuşeyriyye – Kuşeyri İmam Ebil Kasım Abdulkerim

772- Risale-i Bahaiyye- Pir Muh. Bahaeddin

895- Ruhu Kelimetü`t Tefrid Şerhu Kelimetüt Tevhid – Süleyman Hakkı b. Muh. Süleyman Hocazade

946-4669- Risaletü`t Sahdetü`l Vücut – Saadettin Taftazani

836- Ravzur Riyahin fi Hikmeti Bazı`s Salihin – Abu Muh. Abdullah el Yemeni

2801- Ravzu Verd – Kemalletin Şakir Ahmed Paşa

824-809- Rauzatün Nazirin ve Hülasatü Menakibis Salihin – Ahmed b. Muh. El Vitri

766- Risale-i Tarikatı Nakşibendiye – Muh. Emin fuhuli

4666- Ravzu`r Reyyahin – Yafii İmam

4675- Ravzatü Ahbâb – Benlizade Mahmud El Mansui

4717- Risale-i Nakşibendiye

886- Risale-i Kutsiye Tercümesi – Abdullah Salaki Uşaki

3116- Risletül Muh.iyye – Şeyhzade Çerkez Mehmet Tevfik

4408- Risaletü`t Teavvüz – Hamamizade

399-…-416- Razi Tefsiri, Mefatihü`l Gayb – Muh. Gaybiyyeh

392-393-394-4871-417-4873-418-419-420-421-422- Ruhu`l Beyan fi Tefsiri`l Kur`an – Bursavi İsmail Hakkı

3158- Ruhul İslam – Ömer Rıza

4763- Risale-i Kümül Kunuzi`l Muhsanatı fi Fedaili ve Havvasi`s Sebi`l Münciyakı – Halil b. İbrahim

485- Risale-i İbn-i Kemal – İbn-i Kemal Paşa

268- Risalet-i İzah el Kavaid fi`l Muamma (E.Y.F.)- Muh. b. Ahmed Semerkandi

S

334- Sueri İsra ve Kehf (E.Y.A) – Kur`anı Kerim Sureleri

4031-Sahihi Buhari –Buhari E. A. M. B. İ

318- Sâadname (E.Y.T) – Şeyh Ömer Efendi

487- Sırrı Meryem Sure-i Meryem Tefsiri – Müfessiri Sırrı Giridi

4526-..4554- Sahih-i Buhari – Abu Abdullah Muh. b. İbrahim El Buhri

580-581- Sahih-i buhari . ( Tecridi Sarih Tercemesi) – Ahmet Naim

582-583- Sahih-i Müslim – Ebul hüseyin Müslim

4557-..-4560- Sahih-i Müslim – Müslim, Ebul Hüseyin El Kuşeyri en Nisaburi

536-…-575- Siracü`l Münir Şerhu Camius Sağir – Ali b. Ahmed b. Nureddin Azizi

3766-4022- Seria Sadrüş Şeria – Mahmud b. Sadrüş

3844- Siracüddin Şerhi Gurretül Ayn – Siracüddin

3883- Siracül Musalli

3971- Siracüddin Şerhi li İbniKemal – Paşazade İbn Kemal

3882- Sohbetü`l Uşşak – Lütfi Molla

3909- Sual-i Erbain

811- Sefine-i Nefise-i Nevleviyyon – Vehbiyye

843- Sırat-i Ebu Abdullah İbn el Hafif eş Şirazi – İbn Cüneyd eş Şirazi

4341-4342- Sirecül Mü`minun – Muh. Efendi

3702- Sagair ve Kebdir Risalesi – İsmail Sivasi

3628- Sainetür Ragıb – Mehmet Ragıb

3053- Sefer-i Mezamir-i Davud – Mukaddes Kitap

3025- Sefer-i Tekvin-i Mahlukat ( ve Mezamir-i Davud)

486- Sırrı Furkan – Sırrı Giridi

488- Sırru`l İnsan – Sırrı Giridi

484- Sırrın Tenzil – Sırrı Giridi

471- Safvetü`l Beyan fi Tefsiri Kur`an- Musa Kazım Şeyhül İslam

Ş

79 / 6- Şerhu Dürül Yetim – Birgil

276- Şerhu’l Cezeri – (E.Y.A)

354- Şerhu Mukaddimetü’l Cezeiye – (E.Y.A) – İsameddin Ahmed b. Mustafa Taşköprüzade

3950- Şeyhzade Tefsiri Kadı Beyzavi Haşiyesi – Şeyhzade Muh. Muhyeddin

13- Şerhu’l Mesabih Fi’l Ehadis – (E.Y.A) – Ali Abdüsselam b. Halil b. İbrahim Essehli

22- Şerhu Mesabih’s – Sünne – (E.Y.A) – Alaaddin Sururi

86- Şerhu Caiu’s – Sahih – (E.Y.A) – Ahmed el- Kastalani (2. cild) 87 (3. cild) 87 (4. cild) 88 (5. cild) 89 (6. cild) 90 (7. cild) 91 (9. cild) 92 (10. cild) 93

103 / 2- Şükürname – (E.Y.T) – Mahmud b. Şeyh Fahreddin

361- Şerhu Nubbetu’l fiker fi Mustalahatı ehli’l eser – (E.Y.A) – Sultan b. Muh. el – Harevi El- Kari

3789- Şihabüddin – Şamil Şerhi

3951- Şemail Şerhi – Abdurrauf el Menavi

15- Şerhu Siratü’l – İslam – (E.Y.A) – Yakup b. Seyyid Ali

23- Şerhu Siratü’l – İslam – (E.Y.A) – Yakup b. Ali

137- Şerhu İlmu’l – Usul – (E.Y.A)

138- Şiratu’l – İslam – (E.Y.A) – Muh. b. Ebibekr İmamzade

155- Şerhu Tecrid el – Kelam – (E.Y.A) –Seyyid Şerif Cürcani

165- Şerhu Akaidü’n – Nesefiye – (E.Y.A) – Sadeddin Mesud b. Ömer et – Taftazani

169- Şerhu Tecrid’el – Kelam – (E.Y.A)

170- Şerhu Fıkhı Ekber ve 3 Risale – (E.Y.A)

272- Şerhu Akaidü’n – Nesefiye – (E.Y.A) – Sadeddin Mesud b. Ömer et – Taftazani

338- Şerhu Risaletü İsbatı vacib – (E.Y.A)

341- Şerhu Risaletü’l – Akaid – (E.Y.A)

9- Şerhu Muhtasaru’l Kudür – (E.Y.A) – Ali b. Ahmed b. Mekki el – Razi

19- Şerhu Mültekal – ebnur – (E.Y.A)

4499 – 5000- Şihab Haşiyesi İnayetü’l Kadi ve Kıyafetü’r Radi Ala Tefsiri Beyzavi – Şihab Üddin

4653- Şerhu’l – Hatimeti Kavaidi – Usuli ve’l – Furu – Kırkağacı Süleyman Efendi

602- Şerhu Usulü Hadis Bilgisi – Davud b. Mehmet el – Kari

555 – 556 – 557 – 558 – 559 – 560 – 561 – 562 – Şerhu Mevahibü’l – Ledünniye – Muh. el – Zergani

600- Şerhu Hadisi Erbain – Mehmet b. Ebubekir

4729- Şerhu Hadisi’l – Erbaine Li’n – Mesevi – Taftazani, saadettin, Mesud b. Ömer

35- Şerhu Kenzud- dekaik – (E.Y.A) – Yahya Koçhisari

40- Şerhu Vikayetü’r riveyafi mesailil – hidaye – (E.Y.A) – Sadru’ş Şeria Abdullah b. Mesud b. Tacu’ş Şeria

54- Şerhu Usulu’l Fıkıh – (E.Y.A)

58- Şerhu Vikayetür – rivaye fi mesai’lil hidaye – Sadruş – Şeria Abdullah b. Mesut b. Taceş

59- Şerhu Mecmuul – Bahreyn Mültekan nahreyn –(E.Y.A) – Ahmed b. Ali el – Saati

64- Şerhu Menaru’l – envar – (E.Y.A) – El – latif İbn Melek

136- Şerhu Feraizü’s – Siraciyye – (E.Y.A) – Seyyid Şerif Cürcani

193- Şerhu Mirkatu’l – vusül fi ilmi’l usül – Muh b. Feramuz Molla Hüsrev

348- Şerhu Multeka’l Ebnur – (E.Y.A)

353- Şerhu Muhtasar El Kuduri – (E.Y.A)

3748- Şurutu’s – Salat – Abdulkadir

3800- Şifatü’l Fuad Rahatü’l İnsan

3841- Şiratü’l İslam Şerhi – Yakub b. Seyid Ali

4047- Şiratü’l İslam – Yakub b. Seyid Ali

194- Şerhu Delailil – Hayrat ve Şevariki’l – Envar – (T) – Davudzade Mehmet ef

3895- Şiratü’l İslam

777- Şerhu’l Usulü Aşere – Necmeddin el Kübra

6463- Şerhu Delailil – Hayrat – Davud Efendi

841- Şerhu İrşadül Mürid – Hasan el – Adeviyel Hamzavi

753- Şeyh İbrahim Gülşeni Tercümesi Ahvali – Muh. Fevai Efendi

4741- Şerhu Talimül – Müteallim – Fazıl b. İsmail

T

203 / 1 – 314- Talimu’l Müteallim – (E.Y.A) – Burhaneedin Zernuci

105- Tebyinu’l – Haram (E.Y.A) – Sinan – ed – din Yusuf el – Amasi

79 / 10- Tecvidül – Kur’an – (E.Y.A)

201- Teracimü’l – Eacim – (E.Y.F) – Muh b. Ebi Kasım El – nakali al – Havarizmi

327- Tecvid ve Farsça Şiirler – (E.Y.A.F)

57- Tefsirü’l Kurtubi – (E.Y.A) – Ebi Abdullah Ebi Bekr el Ensari El Kurtubi

65- Tefsirü cüz’ü Suretü’n – Nebe – (Envaru’t tenzil ve Esrarut tevil) – (E.Y.A) Kadı Beyzavi

198- Tefsir’i Sureti’n – Nebe – (E.Y.A)

252- Tefsir’u Cüz-u Suretin – Nebe– (Envarut – Tenzil ve Esrarut – Tevil) – (E.Y.A) – Kadı Beyzavi

336- Tefsir’i Necmeddaye – (N.Y.A)

3770- Tefsiru’l Kur’an – Kadı Beyzavi

3780- Tefsiru’l Kadı – Kadı Beyzavi

3781- Tebareke Sure-i Şerifi – Ahmed b. Fazlullah

3793- Te’vilat – Ebu’l Mekarim Ahmed b. Muh. el Maruf b. Alaud – Devle

3804- Tefsir-i Şerif Yasin Amme

3972- Tefsiru’l Ebu’l Leys – Ebu’l Leys

3983- Tefsiru’l Kur’an

3987- Tefsirü’l Kur’an Ebu’l Leys – Ebu’l Leys es – Semerkandi

3989- Tefsiru’l Kevaşi

3990- Tefsiri Şerif

4013- Tefsiru’l Kur’an

Tefsirü Medariküt – Tenzil – Abdullah İbni Ahmed b. Mahmud el – Nesefi

4010- Tergib ve Terhib – Hafız Zekiyüddin Abdülazim

160- Tevali’lu – envar – (E.Y.A) – Kadı Beyzavi Abdullah b. Ömer

3791- Tecridü’l Atik Şerhi – Atik el – İsfahani

3910- Tarikat-ı Muh.iye – Birgivi İmam-ı Muh.

464 – 465 – 466- Tıbyan Tefsiri Tercümesi – Muh. Efendi

492 – 459 – 460 – 461 – 395- Tıbyan Tefsiri – Muh . b. Hamza el Antebi

396 – 397 – 4538- Tıbyan Tefsiri Tercümesi – Muh b. Hamza el Antebi

4861 – 4862- Tefricü’l – Kalak Fi Tefsiri Süreti’l Felak – Muh. El – Fevzi

479- Tefsiri Şerif Envaru Kur’an – Bereketzade İsmail Hakkı

68- Tercüme-i Muhtasarul Kuduri – (E.Y.T) – Kuduri

104- Tavzihfi halli Gavamız et- tenkih – (E.Y.A) – Sadruş- Şeria Abd b. Mesud el- Mahbubi

277 / 4- Tercihü’l beyyinat – (E.Y.A) – Muh. Mustafa el – Vani

305- Tuhfetü’l Mülk – (E.Y.A)

3778- Tenkihi Usul Şerhi – Abdullah b. Mesud

3877- Tertibü’l Lealli Fi Silkil Email- Muh. b. Süleyman Nazırzade

3996- Telvih

4009- Telvih Haşiyesi

4023 Tergibü’s – Salat – Muh. b. Ahmet Zahid

84 – 118 182- Tarikati Muh.iye ve Siretü Ahmediye – Birgili Mehmed Efendi

3815- Talimü’l Müteallim – Zernuci Burhaneddin

3881- Tarikat Tasavvuf

3886 – 3991- Talimu Müteallim Fi Beyan-ı Ahkam – Zernuci Burhaneddin

3985- Tarikat-ı Muh.iye Şerhi Vesile-i Ahmediye – Receb b. Ahmed

53 – 3845 – 3889- Tenbihu’l Gafilin – (E.Y.A) – Ebi Leys Nasr b. Muh. el Semerkandi

3918- Talimü Müteallim Şerhi – Nev’i Efendi

3952- Tebyinü’l Muharrem – Hasan b. Mustafa

881- Tenakuz Fıkhı – İsmail Hakkı

851- Tercüme-i Fususu’l Hikem – Abdullah Bosnavi

935- Tercüme-i Füsüs – Muhiddin Arabi

4096- Tabakatü’l Kübra – Şi’rani Seydi Abdulvehhab

854- Tasavvufun Zaferleri – Şeyh Saffet

4464- Tuhfetü’s – Suluk fi irşadi’s Salihin – Muh. Münib. B. Muh. Zeynelabidin

4368- Tuhfetül-Uşşak – Haydarizade , Seyyid İbrahim

750- Tercüme-i Nefehatül – Uns – Abdurrahman Nisaburi

770 – 776- Tumar-ı Turuku Aliye – M.Sadık Vicdani

4466 – 763- Tasavvuf Tarihi – Ayni Muh. Ali

3042- Tasvir-i Ahlak – Ahmet Rıfat

4615- Tenbihül- Ğafilin – Semerkandi, Şeyh Nasr b. Muh. b. İbrahim

3701- Tuhfetü’l İhvan fi şerhi Fethi’r – Rahman – Şeyh Ahmed Faiz Ef

887- Tercüme-i Nafi`i daabı Gelenbevi – Abdunnafi Ef.

3900- Tebyinü`l Makarin

3914- Telvih Aşiyesi – Ebu Bekir b. Ömer el Gazneli

1627-1628-2916- Tarihi Edyan – n. Şemsettin

1629- Tarihi Edyan- Ahmed Mitat

4589- Ta`lik İbni Resul Ala Siyalküti – İbni Resul

3124- Türkçe Hutbe – Diyanet İşleri Reisliği

1564- Tercüme-i Ravzatü`l Ahbar – Benlizade Manisavi

4756- Tecvid- nuri Efendi

493- Tercümeli Kur`anı Kerim –Heyet

428- Tefsirü Celaleyn – Celelettin Mahalli veCelatdin Suyuti

U

4622-4623- Usulu Hadisi Şerif – Davudul Karsi B. Muh.

516-..-522- Umdetü`l Kari li Şerhi Sahihi Buhari – Bedrettin Ebi Muh. Mahmud b. Ahmed El Ayni

76 / 2 – Umdetü`l Hukkam ve Meseiül Kuzzaf fil Ahkam – Kadı Muhibetdin Takıyetdin el Hanefi el Hamedi Dımışk

3751- Usulu Fıkıh – Muh. b. Osman

3992- Usulu Fıkıh

4230- Umdetü`l Hallan fi İzahi Zuktetü`l İrfan – Muh. Emin

833- Ulküdül Cevahiriyye – Ahmed İzzet paşa El Mevsili

3129- Umdetü`l Kariin – Erzurumlu Mustafa Niyazi

V

24- Vikayetü`r Rivaye fi Mesailil Hidaye – Abdullan b. Mesud b. Tac Eş Şeria

60- Vikayetü`r Rivaye fi Mesailil Hidaye – Buran Uş Şeria Mahmud b. Sadruş Şeria

97- Vikayetü`r Rivaye fi Şerhi Mesailil Hidaye – Tacuş Şeria ,abdullah b. Mesud

109- Vikayetü`r Rivaye fi Şerhi Mesailil Hidaye – Sadruş Şeria Abdullah b Mesud Tacuş Şeria

238- Vakiatü`l Müftin – Abdulkadir b. yusuf

3880-4000- Vikaye Şerhi

4050- Veciz

3893- Vasiyetname – İmam Birgivi

740- Vasaya ve Faraiz – İsmail Hakkı Manastırlı

3044- Vesiletü`n Necat

4674- Vefeyyatü`l Ayan Li İbni Hallikan Tercümesi – Muh. b. Muh.

4802- Vasiyyetname-i İmamı Azam Tercümesi – Ahmed Lütfi

Y

4007- Yusuf Suresi Tefsiri – İbrahim b. Abdurrahman

4685-3122- Yeni Alemi İslam – Ali Rıza Seyfi

Z

4014- Zavzü`l Fayık fil Mevaizu vet Dekayık – Ebu Abdullah Suayp

3967- Zahiratü`l Ukba

3783- Zikrül Mevt – Gazali

3527- Zeriatü`l İmtihan – Ahmed Sıdkı b. Ali el Bursavi

288 / 3 – Zubdetü`l Esrar – Şemsettin Sivasi

4652- Zubdetü`l İrfan – Hamit b. Abdul Fettah


[1] Mansur Başara, 22 Ekim 1999, Yaş 70, :Sivas

[2] Ziya Bey (Başara) ve Ziyabey kütüphanesinin kimlik kartı

[3] Faruk ABURŞU

[4] Burhan BİZGET, Faruk ABURŞU, Hikmet DENİZLİ, Sivas Tarihi ve Anıtları, S. 177

[5] Fahrettin BASEL, Sivas bülteni, Sivas 1937, S. 67

[6] Ziya Bey (Başara) ve Ziya Bey kütüphanesinin kimlik kartı.

[7] Ömer KUZGUN- Osmanlı Kurumları Tarihi Semineri- ( Ziya Bey Kütüphanesi) Ders Sorumlusu : Prof. Dr. Hasan Yüksel Hazırlayan: Sibel Alev 1999 Tarih Bölümü

1908 yılına gelindiğinde cemiyet epeyce güçlenmiş durumdaydı. Fakat ortada bir ihtilal havası yoktu. Abdülhamit’in hafiye teşkilatı cemiyete yönelik çalışmalar içindeydi. Cemiyet bundan dolayı panik içerisindeydi. Cemiyetin geleceği için bu hafiyelerin öldürülmesine karar verildi. İlk olarak da Albay Nazım seçildi ve 11 Haziranda vuruldu, fakat ölmedi.1 Yine aynı gün Rus Çarı ve İngiltere kralı Makedonya’nın geleceği için Reval’de buluştular. Bu cemiyette büyük bir etki yaptı. Çünkü cemiyetteki subaylar ülkeye dışardan bir müdahale yapılmasına karşı idiler. İlk olarak 3 Temmuz günü Niyazi bey; asker, sivil ve başıbozuklardan oluşan 200 kişilik bir kuvvetle garnizonlardaki silah ve cephaneyi alarak dağa çıktı. Cemiyet başlangıçta temkinli davrandı ve isyana katılmadı. Niyazi bey yanına sivilleri de almıştı. Daha sonra bu sivilleri kendi yönetimini oluşturmak ve vergi toplamak için kullanmıştır. Bu da onun isyanı uzun süre devam ettirmeye niyetli olduğunu göstermektedir. İsyanın başladığı gün Ohri makamlarına isyanın nedenlerini anlatan bildiriler gönderildi. Halktan da verginin devlete verilmemesini, kendilerine verilmesini istemişlerdir. Rene civarındaki Bulgarlara da çağrıda bulunarak isyan genişletilmiştir. Niyazi bey bunların dışında Manastır’daki Avrupa konsolosluklarına isyanın nedenlerini anlatan Fransızca bildiriler göndermiştir.2

Bütün bu olanlar karşısında Abdülhamit, isyanın Sırplar tarafından çıkarıldığı, cemiyetin müslüman düşmanı olduğu propagandasını yapıyordu. Önlem olarak Manastır’a gönderdiği Şemsi Paşa’yı cemiyet Manastır’da öldürdü. Bu olay isyanın başarıya ulaşmasında önemli bir yere sahiptir. Abdülhamit, Şemsi Paşa’nın öldürülmesi üzerine yerine Münşür Osman Paşa’yı görevlendirdi. Fakat askerler silah arkadaşlarına ateş açmadıkları için M.Osman Paşa etkisiz kalmıştır. Abdülhamit bu durumu ortadan kaldırmak için Anadoludan 1800 kişilik bir birlik gönderdi. Fakat bu birlik de işe yaramadı.

İsyan yayılmaya başladı. Manastır Müslümanları meşrutiyet isteriz diye ayaklandılar. Bundan sonrada Firzovik olayı patlak verdi. Bu olayın gelişimi de çok ilginçtir. Şöyle ki; olay Avusturya-Alman Demiryolları okulunun doğal güzellikleriyle ünlü saray içi köyüne yapmaya hazırlandığı bir gezintiyi protesto amacıyla girişilen bir gösteri olarak başlamıştı. Kır gezisinin yapılacağı alanı hazırlamak için önden gönderilen işçilere karşı yapılan gösteriler, Osmanlı İdarecilerine karşı bir harekete dönüşünce Kosova Valisi Mahmut Şevket Paşa cemiyet üyesi olduğunu bildiği Jandarma Komutanı Ali Galip beyi bilgi almak için buraya yollamıştır.3 Ali Galip bu olayı cemiyete bildirmiş ve meşrutiyet için bundan faydalanılmasını söylemiştir. Ayaklanma içindeki cemiyet üyesi Hacı Şaban efendi de düzensiz olan protestoyu meşrutiyet lehine çevirmiştir.4

Bu olayla Makedonya’daki kontrolü iyice kaybeden Abdülhamit, kendisi ilan etmezse, Makedonya’da meşrutiyetin ilan edileceğini ve bunun bütün imparatorluğa yayılacağını anladığından 23/24 Temmuz gecesi sessiz sedasız meşrutiyeti ilan etmiştir.

Abdülhamit böyle düşünmekte son derece haklı idi. Zira kendisi meşrutiyeti ilan edilmeden önce Serez, Presova, Üsküp ve Köprülü’de meşrutiyet ilan edilmişti. İhtilalin merkezi olan Selanik’te de bu yönde hazırlık var idi.

Meşrutiyetin ilan edilmesiyle cemiyet yönetimde etkin olmaya başladı. Harbiye ve Bahriye nazırlarının kim tarafından seçileceği konusunda cemiyet yönetimle karşı karşıya geldi. Anayasaya göre bu hak sadrazama verilmişti. Bu da padişahın onayından geçiyordu. Cemiyet etkin davranarak kendi istediği kişileri bu makamlara getirdi. Bunun üzerine Sait Paşa hükümeti istifa etti ve Kamil Paşa devreye girerek yeni bir kabine kurdu.

Kamil Paşa’nın yeni kabineyi kurmasıyla işler düzelmeye başladı, fakat bu uzun sürmedi. İlk kötü haber 5 Ekim de Bulgaristan’dan geldi. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Bir gün sonra da Avusturya-Macaristan Bosna Hersek’i topraklarına kattığını duyurdu. Bu karışık durumdan faydalanmak isteyen Girit de Yunanistan’a bağlandığını açıklamıştır. Fakat büyük devletlerin karşı olması sebebiyle Girit Yunanistan’a bağlanamamıştır.5

Bu olaylar ülke de deprem etkisi yarattı ve Avusturya malları boykot edildi. Fesler Avusturya’dan geldiğinden Milliyetçiler feslerini atıp beyaz keçe külah giydiler ve Selanikli tüccarlar da fes fabrikası kurmak için harekete geçtiler.6 7 Ekim tarihinde de kör Ali isminde bir şahsın liderliğini yaptığı meşrutiyet aleyhtarı bir gösteri yapıldı. Fakat gösteri örgütsüz olduğu için başarılı olamamıştır.

Bır müddet sonra olaylar durulunca Bulgaristan ve Avusturya-Macaristan tazminat vererek bu olayı kapatmışlardır. Bundan sonrada cemiyet ile Kamil Paşa’nın arası açıldığı için Kamil Paşa görevinden alındı ve Hilmi Paşa kabinesi kuruldu. Bu değişiklikten sonra gazetelerde cemiyet aleyhinde kampanyalar başladı. İngiliz basını da buna destek verdi. Böylece 31 Mart’a giden süreç başladı.

İsyanın ortaya çıkmasındaki en büyük neden ordudaki hareketliliktir. Ordudan bir takım subayların tasfiye edilmesi, askerlerin çok sıkı bir eğitimden geçmesi (disiplin, çalışma fazlalığı), küçük rütbeli subayların orduda etkin olması bunun da hiyerarşik düzeni bozması, erlikten yetişip, subay olan alaylı subayların ordudan çıkarılması orduda huzursuzluğa neden oluyordu.7 Bu dönemde cemiyet aleyhtarı yazılar yayınlayan Serbesti gazetesi başyazarı Hüseyin Fehmi’nin öldürülmesi de bütün bu sebepleri daha etkin kılmıştır. Muhalefetin bundan yararlanmak istemesi üzerine isyan patlak vermiştir. Fakat muhalefetin isyanı kontrol edememiş, büyüyen isyan daha sonra Abdülhamitçi bir havaya bürünmüş, bunun üzerine Prens Sabahattin Abdülhamit’i tahttan indirmek için donanmayı kullanmak istemiştir. Fakat bunu başaramamıştır.

İsyan sebebiyle İstanbul’dan silinen cemiyet Selanik’te hala güçlü idi. Üçüncü ordu komutanı Mahmut Şevket Paşa Hareket Ordusu adında bir ordu kurarak İstanbul’a yöneldi. Hareket ordusu bir iç savaş çıkmaması için Yeşilköy’de kalarak İstanbul’a girmedi. Abdülhamit direnemeyeceğini anladığı için tahtta kalabilmek amacı ile Hareket Ordusu’ndan taraf gözüktü. Hareket Ordusu da Abdülhamite karşı tavırlarda bulunmayacını söylüyordu.

Abdülhamit Askerlere direnmemelerini söyledi. Fakat Askerler başlarına gelecekten korktukları için Hareket Ordusu İstanbul’a girdiğinde direnmeyi seçtiler ve Beyoğlu gibi hakim oldukları kışlalarda çatışmalar çıktı.

Hareket Ordusunun İstanbula girmesinden beş gün sonra Meclis Abdülhamit’i tahttan indirip 5. Mehmet Reşat’ı tahta geçirdi.

31 Mart olayının bastırılması sonrası cemiyet meclise, İstanbul’a ve ülkeye hakim oldu. Asıl itibariyle askerler ön plana çıktılar. Bu da ileriki yıllarda cemiyet için ve ülke için sakıncalı sonuçlar doğurdu.

Hareket ordusunun İstanbul’a hakim olmasından sonra Kamil Paşa görevinden alınmıştır. Kabine H.Hilmi Paşa tarafından kurulmuştur. Bununla birlikte M.Şevket Paşa kabineye hakim olmuş ve ilk üç orduyu birleştirip başına geçmiştir. 31 Mart vakasından sonra yapılan en önemil hareket Padişahın yetkilerinin kısıtlanmasıdır. Meşrutiyetin ilanından sonra cemiyet önemli makamlara adamlarını getiremiyordu. Bunun ortadan kaldırmak için 31 Mart olayının etkisini de kullanarak bir kanun değişikliği yapılmıştır. Padişahın yetkilerinin kısıtlanması ilk zamanlarda cemiyetin işine yaramıştır, fakat ilerleyen yıllarda bundan zarar görmeye başladığı için cemiyet padişahın yetkilerini arttırmıştır. H.Hilmi Paşa kabinesinin dağılması üzerine Hakkı Paşa kabinesi kurulmuştur. Bu kabine sayesinde cemiyet iktidara biraz daha yaklaşmıştır. Zira bu kabinede ittihatçı sayısı epey artmıştır.

31 Mart’tan sonra egemenliğini güçlendiren cemiyet bir takım ıslahatlar yapmak istemiştir:

* 1908 Temmuzundan beri meydana gelen siyasal değişiklikleri anayasaya geçirmek

* Osmanlı İmparatorluğunu ve idari mekanizmasını çağdaş bir devlet haline getirmek, imparatorluk içinde birlik sağlamak.

* İkincisi gerçekleştikten sonra gereksiz hale gelen kapitülasyonları kaldırmak.

Bunun yanında askere alınma ile ilgili, cemiyetlerle ilgili, grevlerle ilgili vb. alanlarda birtakım kanunlar yapılmıştır ve 31 Mart’ı izleyen zamanda Meclisi Mebusan iyice etkin olmuştur.

Bu dönemde devletin ekonomik bir krizine çözüm olarak borç alabilmek için Avrupa devletlerine başvuruldu. İlk olarak Fransa’dan borç istendi. Çeşitli şartlarda borç bulundu. Fransa’dan sonra İngiltere’den de borç istendi, fakat İngiltere borç vermeye yanaşmadı. Almanya Osmanlının bu durumundan faydalanmak için kendi isteği ile uygun şartlarda borç vermek istemiştir. Bu borç kabul edilmiştir. Almanya böylece Osmanlı devleti üzerinde etkin olmuştur, fakat bu uzun sürmemiştir. Almanya’nın müttefiki İtalya, Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını işgal ederek bu olumlu gelişmeyi (Almanya açısından) ortadan kaldırmıştır.

İtalya birliğini geç tamamlayan bir ülke olduğu için kendine sömürgeler oluşturamamıştı. Bu amaçla kendine en yakın hakimiyet altına alınmamış Trablusgarp’a göz dikmişti. 1887’den itibaren buraya ekonomik olarak sızmaya başlamış ve İtalyan uyrukluları yerleştirmişti. İtalya 23 Eylül 1911 günü Osmanlı Devletine Trablus’un kendisine verilmesi için 24 saatte cevap vermek üzere bir nota gönderdi. Osmanlı Devleti ters etki yaratacağından korkarak Trablus’u vermeye yanaşmamıştır, fakat uzlaşabileceğini söylemiştir. İtalya bu cevap üzerine Trablusgarp’ı işgal etmeye başlamıştır. Üçlü ittifak’ın üyesi olmakla birlikte itilaf devletleriyle flört eden italyanın gönlünü kazanmak için büyük devletler işgali olumlu karşıladılar. Osmanlı devletinin bu bölge ile kara bağlantısı yoktu. Donanması da zayıf olduğundan buraya müdahale edemiyordu. Mustafa Kemal, Enver bey gibi, askerler gizli yollarla bu bölgeye gitmişler ve halkı örgütleyerek İtalyanların iç bölgelere girmesini engellemişlerdir. Trablusgarp’ta İtalyanlar başarı kazanamayınca Beyrut, İzmir Limanlarını ve Çanakkale’yi bombalamışlardır. Ancak bu yöntem büyük devletlerin hoşuna gitmemiştir. Bu dönemde Balkan devletleri Osmanlıya karşı birleştiği için Osmanlı Devleti İtalyanlar’la anlaşmak zorunda kalmıştır.

Trablusgarp savaşının başladığı dönemde mecliste Hizib-i Cedid adını taşıyan Muhalefet etkisini kaybetmiştir. Fakat savaş kötü gitmeye başlayınca muhalefet Hürriyet ve İtilaf adı altında birleşmiştir. Bu muhalefet ileriki yıllarda imparatorluğun geleceğine de olumsuz etkilerde bulunmuştur.

Yapılan seçimlerde muhalefet cemiyetle aynı oranda milletvekili çıkarmıştır. Bunun üzerine cemiyet meclisin yetkilerini kısıtlayıp padişahın yetkilerini arttırma yoluna gitmiştir. Böylece meclisin önünü biraz kesebilmişlerdir.

Bu dönemde Ordu’da gruplar oluşmaya başlamıştır. Haziran-Mayıs 1912’de İstanbul’da bir grup subay Halaskar Zebitan grubunu kurdular.8 Bu grup Makedonya’da isyan eden birliklerle, Hürriyet ve İtilaf fırkası ile iletişim halinde idi. M.Şevket paşa bu gruba karşı baskı politikası izlemiş fakat başarılı olamayıp istifa etmek zorunda kalmıştır.

Sait Paşa hükümeti dağılınca kabine kuracak kimse bulunamadı. en sonunda ise Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabineyi kurdu. Kamil Paşa da bu kabineye girdi. Halaskar’an Zabitan grubununda baskısıyla bu dönemde Meclisi Mebusan kapatıldı.

G.Ahmet Muhtar Paşa hükümeti, ilk olarak Arnavut İsyanı ile uğraştı. Bir genelge yayınlayarak Arnavutları bastırma harekatına son verdiğini ve şikayetleri dinlemek üzere bir heyet göndereceğini açıklamıştır. Münsir İbrahim Paşayı da İriştineye gönderip Arnavutların 14 maddeden oluşan isteklerini öğrenmiştir. Bu ondört maddenin bazıları kısmen bazılarıda yumuşatılarak kabul edilmiştir. Fakat Arnavutlar bundan memnun olmayıp isyana devam ettiler. Bunun üzerine devlet sert yüzünü gösterdi. Daha sonra da Rumeli’de af ilan edildi ve isyancılar dağıldılar.

A.M.Paşa hükümetinin uğraştığı ikinci mesele de Asker ve memurların siyasetle uğraşmamalarını sağlamaktır. 8 Ağustos’ta bir genelge ile bütün memurlardan fırkalarla hiçbir ilişkileri olmadığına dair belge istendi. 10 Ağustos’ta başka bir genelgeyle Askerler sadakat ve itaat yemininde bulunduruldu. Fakat bu fazla bir etki yapmadı.

A.M.Paşa döneminin en önemli olayı I. Balkan savaşıdır. Osmanlı devletinin Trablusgarp’ta savaş halinde olduğu bir esnada ve iç işlerinin de karışık olduğu bir zamanda büyük devletlerinde desteği ile Balkan devletleri kendi aralarında birleştiler. Bu esnada Osmanlı devletinin askerlik süreleri dolmuş olan 75 bin tecrübeli askeri terhis etmesinden faydalanmak isteyen Balkan devletleri ortalığı kızıştırmak için çeşitli yerlerde bombalama faaliyetlerine başladılar.

Bununla beraber Osmanlı Devleti İtalya ile savaş halinde olduğu için Balkan Savaşı’na hazırlanamadı. Balkanlar’daki Osmanlı ordusu çok kötü durumdaydı. Harbiye Nazırı Nazım Paşa olası bir Balkan savaşına karşı bir plan yapmamıştı. Mahmut Şevket Paşa’nın yaptığı planları da göz ardı etmiştir. Bunun da etkisiyle Balkan Devletleri’nin saldırdığı Osmanlı Ordusu ağır bir yenilgiye uğradı ve Çatalca’ya kadar çekilmek zorunda kaldı. Balkan devletleri ancak Çatalca’da durdurulabildi. Bu yenilginin en büyük sorumlusu Harbiye Nazırı Nazım Bey ve onun bağlı olduğu A:Muhtar Paşa ile Kamil Paşadır.

Bu yenilgi üzerine A.Muhtar Paşa görevinden istifa etti. Yerine Kamil Paşa kabinesi kuruldu. Kamil Paşa İttihat ve Terakki cemiyeti ile uğraşmayı sürdürdü. Öyle ki Kamil Paşa Selanik’in kaybedilmesinden memnundu, böylece Cemiyetin merkezinden ve gücünden kurtulacağını düşünüyordu. Cemiyetin gücünü daha çok kırmak için bazı cemiyet üyelerini hapse attı. Bazılarını Anadolu’ya sürgüne gönderdi. Bazı cemiyet üyeleri de bu tehlikeler karşısında Avrupa’ya kaçtı.

3 Aralık’ta Bulgarlarla Osmanlılar arasında ateşkes ilan edildi. 16 Aralıkta’da Londra’da Balkan Barış Konferansı toplandı. Görüşmeler Ege adaları ve Edirne üstünde kilitlendi. Kamil Paşa kabinesi buraları vermek istemiyordu. Şayet buraları verirlirse ülkede çok büyük olaylar çıkabilir ve Kamil Paşa iktidarını kaybedebilirdi. Konferanstan karar çıkmaması üzerine büyük devletler ortak bir nota ile Osmanlı devletine ya Edirne ve Ege adalarını vermesini ya da savaşın yeniden başlayacağını bildirdiler. Verilecek zorunlu kararın sorumluluğunu yaymak isteyen Şeyhülislam Cemalettin Efendi deletin ileri gelenlerinden oluşan bir kurul kurdu. M.Şevket Paşa ve Prens Sabahattin bu kurula katılmadılar. Kurul da ezici çoğunlukla barış kararı verdi. Ertesi gün bunu kamuoyuna açıklamak için toplanıldı. İttihat ve Terakki cemiyeti, Edirne’nin verileceğini anlamış hem bu kararın açıklanmasını engellemek hemde bu esnada toplumda oluşan vatansever düşünceleri kullanarak iktidara gelebilmek için, 23 Ocak 1913’te bir baskınla iktidarı ele geçirmiştir.

Tarihe Bab-ı Âli baskını adıyla geçen bu baskından sonra Kamil Paşa hükümeti düştü. Yerine Mahmut Şevket Paşa kabinesi kuruldu. Yeni kabine kendisinden önceki hükümetten farklı olarak muhaliflere karşı bir misilleme yapmadı. 11 Şubat 1913’te genel bir af ilan etti.

Yeni hükümetin en önemli sorunu Edirne idi. ateşkesin müddeti doluyordu. Büyük devletlerin verdiği notaya cevap verilmesi gerekiyordu. Şayet Edirne verilir ise ülkede çok büyük bir bunalım yaşanabilirdi. Bu nedenle notaya olumsuz cevap verildi. Bunun üzerine Bulgarlar savaşı yeniden başlattılar. Enver ve arkadaşları savaş taraftarıydı. M.Şevket Paşa ordunun böyle bir şey yapacak gücünün olmadığını düşünüyordu. Fakat Enver ve arkadaşlarının isteği gerçekleşti. Bolayır tarafından bir harekat yapıldı, fakat başarılı olunamadı. Bunun üzerine Edirne’nin verilebileceği büyük devletlere gizlice bildirildi. Ancak buna gerek kalmadan 26 Mart’ta Bulgarlar Edirne’yi savaş yolu ile elegeçirdiler. Bu sayede cemiyet ve M.Şevket Paşa konumlarını koruyabildiler.

Mahmut Şevket Paşa hükümeti bu badireyi atlattıktan sonra Almanya ile kurmayı düşündüğü ilişkiyi dengeleyebilmek için İngiltere’ye yaklaşmıştır. Lynch olayında İngiltere aleyhine alınan kararı değiştirmek suretiyle ilişkilerini yumuşatma yoluna girmiştir.

Şevket Paşa hükümetinin uzlaşmacı tavrına rağmen muhalefet darbe yapmak için bir takım çalışmalar içine girmişti. Fakat bu hazırlıklar farkedildi. Bunun üzerine darbeciler yeni bir plan yaptılar. Bu plana göre Mahmut Şevket Paşa, Cemal Paşa, Talat Paşa, Azmi Bey, Emanuel Karasa ve Nesim Ruso öldürülecek, böylece darbe yapılacaktı. Plan gereği ilk olarak 11 Haziran 1913 günü M.Şevket Paşa öldürüldü. Cemal bey bu olay üzerine 200’ü aşkın muhalifi topladı ve Sinop’a sürgüne gönderdi.

M.Şevket Paşanın öldürülmesi üzerine yeni kabine Sait Halim Paşa tarafından kurulmuştur. Bu kabine döneminin en önemli olayı Edirne’nin geri alınmasıdır. Osmanlı devletleriyle Balkan devletlerinin kendi aralarında savaşmasından faydalanarak 15 Temmuz’da Midye-Enez çizgisini işgal etti. 19 Temmuz’da da Meriç’e kadar ilerledi. Avrupa devletleri aralarında uzlaşamadığı için Edirne’nin Osmanlı’nın elinde kalması kolaylaştı. Sait Halim Paşa hükümeti ile cemiyet denetleme iktidarı olmaktan çıkıp gerçek iktidar olma yoluna girmiştir. Bundan sonra cemiyet üyeleri arka plandan ön plana çıktılar ve 14 Mayıs 1914’te yapılan seçimlerle de tek başına iktidar oldular.9

Balkan savaşları sonucu oluşan hava sebebiyle cemiyette Osmanlı Devletinin tarafsız olsa da olmasa da büyük devletler tarafından paylaşılacağı fikri hakim idi. Bu sebeble Almanya tarafından önerilen ittifak teklifi kabul edilmiştir. Bu ittifaka dahil olunması sonucu I. Dünya Savaşına bu ittifakla girildi. Fakat ittifak savaşı kaybedince Osmanlı Devleti de yokoluşa sürüklendi.

BAHATTİN ŞAKİR VE ERMENİ SORUNU

I-Bahattin Şakir’in Hayatı

1874’te İstanbul’da doğan Bahattin Şakir, Askeri Tıbbiye’yi 1896’da tabip yüzbaşı olarak bitirdi. 1900’de aynı okulun tıbbi kanuni muallim muavinliğine getirildi. Bu görevine ek olarak Şehzade Yusuf İzzettin Efendi’nin özel hekimliğini de yapıyordu. Bu arada Ahmed Celaleddin Paşa’nın maiyetine girdi. Ahmed Rıza ve İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenleri ile ilişki kurdu. Ahmed Celaleddin Paşa’nın muhalefete katılmasından sonra İttihatçilerle ilişkili olmasından ve meşrutiyeti savunuyor olmasından dolayı Erzincan’a sürgüne gönderildi. Cemiyete gönderdiği yardımın ortaya çıkması üzerine tutuklandı, ardından da Trabzon’a sürüldü. 1915’te Mısır’a, oradan da Paris’e kaçtı. Paris’te ve bir ara gizlice geldiği İstanbul’da İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çalışmalarının canlandırılmasında Ahmed Rıza ile birlikte etkin rol oynadı. Ahmed Rıza, İttihat ve Terakki’nin Paris Şubesi genel başkanıydı, Bahattin Şakir ise Mehmet Ali Paşa, Recep Fuat, Nihat, Dr.Nazım, Sami Paşazade Sezai gibi isimlerle bu şubenin yöneticiliğini yapıyordu.

“İttihat Terakki’nin asker ve sivil olmak üzere iki kanadı vardır. Biri tepeden tırnağa siyaset, diğeri ise tepeden tırnağa inanç. Sivil kanat Talat Bey’in etrafında toplanmıştır. Kara Kemal, Dr.Nazım, Bahattin Şakir, Hacı Adil Bey, Vali Rahmi, bunlardan bir kaçıdır.” 1

1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a ve Askeri Tıbbiye’deki eski görevine döndü. Daha önce Kahire ve Paris’te çıkan Şura-yı Ümmet gazetesinin yayımını İstanbul’da sürdürdü. Bu arada “Ali Kemal Davası” ve “Kanun-i Esasimizi İhlal Edenler” adlarıyla imzasız olarak yayımladığı kitaplarında karşıtlarını sert bir dille eleştirdi. 1909’da askeri ve sivil tıbbiyelerin birleştirilmesi ile kurulan Haydarpaşa Tıp Fakültesi’nde adli tıp müderrisi oldu. Ertesi yıl tıp fakültesi ikinci reisliğine seçildi. Balkan savaşında Edirne kuşatması sırasında oradaki hastanede başhekim olarak çalıştı(1912). Edirne’nin Bulgarlarca işgali üzerine tutsak düştüyse de bir süre sonra serbest bırakıldı. 1913’te ek görev alarak morg müdürlüğüne de üstlendi. 1913’te Teşkilat-ı Mahsusa’nın bölüm şefliğine getirildi. Aynı yıl Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi’ne bağlı olarak kurulan Tababet-i Adliye Müdürlüğü’ne ve Tababet-i Adliye Encümeni reisliğine getirildi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Erzincan ve yöresinde Teşkilat-ı Mahsusa yöneticisi olarak görev yaptı ve Ermeni olayları içinde etkin rol oynadı.

“Mondros Mütarekesi’yle birlikte savaş şuçlusu ilan edilince 2 Kasım 1918’de Enver ve Talat Paşalarla birlikte bir Alman savaş gemisiyle Sivastopol üzerinden Berlin’e kaçtı. Eylül 1920’de Bakü’de toplanan Doğu Halkları Kurultayı’na katıldı. 1920’de İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı’nın Bakü temsilcisi oldu. 1921 ilkbaharında bu örgütün Moskova’da yapılan kongresine katıldıktan sonra Almanya’ya döndü. 16 Nisan 1922’de, Berlin’de bir Ermeni tarafından vurularak öldürüldü.” 2

II- Teşkilat-ı Mahsusa’nın Kurulması ve Ermeni Sorunu

“19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu süper güç olma olanaklarını yitirmişti. Ekonomisi, bilimi teknolojisi, sosyal yaşamı, eğitimi ve sisteminin herşeyi olan askeri gücü çökmüştü. Osmanlı yönetimi geçmişinin görkeminin hayaliyle avınmakta, dününe bakıp, günü için suçlular yaratmaya çalışmaktaydı. Oysa çok zamandır dünyanın yeni güç merkezleri Avrupa ve Amerika olmuştu. Avrupa’da ise Almanya giderek öne çıkma arayışı içindeydi. Osmanlı İmparatorluğu ise her gün yeni bir milliyetçilik dalgasıyla sarsılmakta, bu cephede Bulgarlar, Yunanlılar, Arnavutlar, Karadağlılar, Sırplar, diğer cephelerde ise Araplar ile mücadele etmekteydi.” 3

Birçok farklı din ve milletten insanların bir karışımı olan Osmanlı Devleti 19. yüzyılın sonlarından itibaren hızlı bir ayrılık sürecine girmişti. Bu ayrılıklar dış devletlerin Osmanlı içindeki Türkler dışındaki diğre milletleri kışkırtması sonunda meydana geliyorduHer millet dış ülkeler içinden biri tarafından savunuluyor fakat Osmanlı’nın asıl milleti olan Türkler ve diğer müslümanlar yalnız kalıyor ve kendi içlerinde örgütlenemedikleri için de diğer azınlıklar karşısında eziliyorlardı. Enver Paşa ise I. Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti’nin taraf olmasıyla “Dünya Türklüğünü birleştirme” ülküsü arasında sıkı bir ilişki görüyordu. Süreç içerisinde açılacak kutsal bir savaş (cihad), Dünya müslüman ve Türklerini Osmanlı’ Devletine yaklaştıracak, oluşan bu ittifak da Türkçülük ve İslamcılık ülküsünün gerçekleşmesini sağlayacaktı. İşte bu sebeplerden ve düşüncelerden dolayı, Osmanlının sınırları dışında yaşayan ya da bu sınırların dışında kalma tehlikesi yaşayan Türklerle Müslümanlar arasında örgütlenme ve propaganda çalışması yapmak amacıyla, yönetimde bulunan İttihat ve Terakki ve başta bulunan Enver Paşa tarafından, 1909’dan 1918’e kadar olan yönetim serüveninde modern anlamda ilk Türk gizli servisi kurulmuştur.

“İşte bu örgüt bugünkü Türk istihbarat örgütü MİT’in de köklerinin bulunduğu ve ulusal bir kimlik taşıyan “Teşkilat-ı Mahsusa”dır.

Umuru Şarkiye adı da verilen bu örgüt İngilizlerin Intelligence Service’ne benziyordu. Bu örgütün isim babası ise veteriner Albay Rasiro Bey idi. Sadrazam Reşat bey tarafından onaylanan Teşkilat-ı Mahsusa, görünüşte sadrazama bağlıydı. Fakat gerçekte Harbiye Nazırı’na (Genelkurmay Başkanı) bilgi veriyordu. Başına önce Enver Paşa tarafından Süleyman Askeri Bey, daha sonra Ali Bey Başhampa son olarak da Hüsamettin Ertürk getirilmiştir.” 4

Başlarda halkın yararlarına çalışacak bir milli örgüt gibi kurulan Teşkilat-ı Mahsusa, bir süre sonra devlet tarafından yasal yollarla yapılamayan işleri, başka yollarla yapar hale gelen bir gizli örgüt halini aldı. Arkasındaki Enver Paşa başkanlığındaki İttihat ve Terakki de Teşkilat-ı Mahsusa’nın gücüne güç katıyordu.

Teşkilat-ı Mahsusa’nın güçlü olduğu bu dönemlerde İttihat ve Terakki’nin karşısına çok önemli bir sorun çıkıyordu: Ermeni Meselesi. Bu mesele, Batılı Devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmak için bizzat Batılılar tarafından ortaya çıkarılmasına karşın dünya kamuoyuna kasıtlı olarak doğru olmayan bir şekilde Türklerin Ermenileri yok etme mücadelesi olarak yansıtılmıştır.

“Ermeniler, İstanbul’daki Ermeni Patriği’nin liderliği altında, kendi Gregoryen milletleri dini ve kültürel özerkliğe sahip bir durumda Osmanlı toplumuyla barış içinde yaşıyordu. 1856 Paris Antlaşması’ndan itibaren Batı Devletleri ve Rusya’nın müdahaleleri sonucunda, reformların kendilerine tanıdığı haklardan ve millet-i sadıka statüsüne sahip olmalarından faydalanarak teşkilatlandılar. Meselenin açıkça tartışılmaya başlaması 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve sonrasında oldu. Neticede Ayastafonos Antlaşması’nın (3 Mart 1878) 16. Maddesi Ermenilere ayrıldı. Bu maddeye göre, Osmanlı Devleti doğu vilayetlerinde ıslahat yapmayı ve Ermenilerin güvenliğini temin etmeyi taahhüt etti. Böylece Rusların da iç işlerimize karışma yolu açılmış oldu. Ermeniler bununla da kalmayarak Berlin Antlaşmasına (13 Temmuz 1878) 61. Maddeyi ekletmeyi başardılar.

Ermeniler eylem ve propaganda yolu ile kendilerini sürekli gündemde tutup Batı Devletlerinin dikkatlerini çekerek bağımsızlık arama yolunu seçtiler. 1878’de Kara Haç, 1887’de Hınçak, 1890’da Taşnaksutyun Ermeni terör örgütleri kuruldu. Ruslar Doğu Anadolu’yu işgal edince, Ermeniler fırsattan istifade ederek, kurdukları silahlı çetelerle ve Osmanlı ordusundan kaçan Ermenilerle birçok olaylar çıkardılar. Müslüman halkı katlettiler. Dağlara çıkan Ermeni çeteleri, müslüman köylerini yakıp yıktılar. Daha sonra ise 15 Nisan 1915’te Van’da, ardından, Zeytun’da isyan başladı.” 5

Ermenilerin yaptıkları bu zulüm ve vahşet Hükümeti zor durumda bıraktı ve artık başka çaresi kalmayan Hükümet, 14 Mayıs 1915’de “Tehcir Kanunu”nu çıkardı. Bu kanunla asayişin sağlanması için bölge halkı başka yerlere göç ettirilecekti. İşte bu kanunla Teşkilat-ı Mahsusa büyük bir görev almış oldu, Ermenilerin göç ettirilmesi görevi asıl olarak Teşkilat-ı Mahsusa’ya verilmişti. O sıralarda ise teşkilatın bölüm şefliğinde 1913’te bu göreve getirilmiş olan Bahattin Şakir vardı. Ermenilerin tehcirini planlayıp uygulayan asıl kişi Bahattin Şakir idi. Aynı Bahattin Şakir, 1910 yılındaki Jön Türk kongresinde Ermenilerin artık Doğu Anadolu’da önemli bir sorun teşkil ettiğini belirtmiş ve Ermenilerin tehcirini gündeme getirmişti sonuç olarak da bu teklif kongrede kabul edilmişti. Bahattin Şakir bu tehlikeye karşı bizzat kendi canını ortaya koymuştur. Zaten kendisi de bu fikri şu sözlerle ortaya koymuştur:

“Ermenilerin kesif bir halde Rus hududu civarında yaşamlarının
memleketimin bekası bakımından büyük bir tehlike olduğu anlaşılmıştır. Tehlikeyi ortadan kaldırmak için ne mümkünse yapmak, milli selametin icabıdır. Bu yolu tutmak belki de milli ve insani kanunlara karşı gelmek demektir. Bunun vebalini canımla ödemeğe hazırım. Hedefe varsam da varmasam da beni ayıplayanlar çok olacaktır. Bunu biliyorum fakat pek uzak bir istikbalde benim memlekete hizmet için kendimi feda ettiğimi anlayanlar da çıkacaktır.”6

Birçok millet bu tehcir olayını tarihlerine bir soykırım olarak geçirmiştir, bu soykırımın başındaki insanları da başta Bahattin Şakir ve Enver Paşa olarak belirlemiştir. Bunun üzerine Ermeniler Türklere gizliden gizliye savaş açmışlardır. Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Ermeni Devrimci Federasyonu veya Taşnaklar, Jön Türk Hükümetinin eski üyelerini bulup edip öldürmek için “Nemesis” adlı bir örgüt kurdular. Bu örgütün ilk kurbanı 15 Mart 1921’de Berlin’de öldürülen eski İçişleri Bakanı Talât Paşa idi. Daha sonraları da birçok eski İttihat ve Terakki üyesini Ermeni teröristler tarafından öldüren bu örgüt 17 Nisan 1922’de de baş düşman olarak gördükleri eski Teşkilat-ı Mahsusa şefi Bahattin Şakir’i de Berlin’de öldürmüşlerdir.

III-Ermeni Tehciri Soykırım Değildir

“Ermenilerin sevkiyat sırasında katliama uğradıkları iddiası doğru değildir. Çünkü kafileler iskan yerlerine sevk edilirken yakın ve meşakkatsız yollar seçilmiş, ayrıca emniyet ve muhafızları için özen gösterilmiştir.” 7

Hatta Ermenilerin geride bıraktıkları bütün malları güvenceye alınmıştır, istedikleri mallarını yanlarında götürmelerine izin verilmiş, ve göç ettirilirlerken bile bi tehlikeyle karşılaşmamaları için yanlarına muhafız birliği verilmiştir. Ermenilerden bir kısmının tehcir sırasında hayalarını kaybettikleri doğrudur, fakat bu hem bazı doğa koşullarından dolayı hem de Ermenilerin düşmanca hareketlerinden dolayıdır. Ermeniler göç ederlerken bile Türk köylerini basmışlar, yakıp yıkmışlar, yağmalamışlardır. İştebu nedenle Türklerle Ermeniler arasında çıkan çatışmalarda birçok Ermeninin yanında birçok da Türk vatandaşı hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle Ermenilerin acı çekmedikleri söylenemeyeceği gibi, hiç kuşkusuz Osmanlı Türklerinin de acı çekmedikleri asla söylenemez.

Sonuç olarak söylenebilir ki, tehcir meselesi Ermenilerin ve onlarla duygusal ya da siyasi bağlarla bağlı bulunan Avrupa ve Amerika’daki bir grup insanın iddialarının aksine, Hükümet tarafından önceden planlanarak uygulanan bir proje değil, tamamen savaş sırasında Ermenilerin davranışlarından kaynaklanan bir zorunluluğun sonucudur. Buna bağlı olarak da, tehcir sırasında o günkü olumsuz şartların sonucunda ortaya çıkan bazı istenmeyen durumların sorumluluğu da savaş sırasında orduyu ve halkı arkadan vurmaya kalkanlara aittir. Ermeni tehcirini bir soykırım olarak göstermek de hem Türk milletine karşı büyük bir saygısızlık hem de bir insanlık ayıbıdır.

KAYNAKÇA

1) Ahmad, Feroz – İttihat ve Terakki 1908-1914: Jön Türkler.
   Sander, Istanbul   1971

2) Aksin, Sina – Jön Türkler ve İttihat ve Terakki.
Remzi Kitabevi,   Istanbul   1987

3) Cavdar, Tevfik – Ittihat ve Terakki.
İletişim,  İstanbul   1991

4) Demirel, Emin- Teşkilat-ı Mahsusa’dan günümuze gizli servisler.
IQ Kültür Sanat,   İstanbul   2002

5) Hiçyılmaz, Ergün – Belgelerle Teşkilat-ı Mahsusa ve casusluk orgutleri.

Ünsal,   İstanbul   1979

6) Kutay, Cemal – Birinci Dünya Harbinde Teşkilat-i Mahsusa ve Hayber’deTürk cengi.

Tarih Yayınları, İstanbul   1962

7) A’dan Z’ye tarih ansiklopedisi / Haz. N.Aksit.–Gnslm. 2. bsk.

Serhat, İstanbul 1984.

8) Sertoglu, Midhat – Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi.

İstanbul Matbaasi 1958.

9) Yasamlari ve yapitlariyla: Osmanlilar ansiklopedisi / yay. yönetmeni E. Cakiroglu.

Yapı Kredi, İstanbul 1999.

10) http://www.bianet.org/diger/tartisma674.htm

11) http://farabi.selcuk.edu.tr/suzep/tarih/ders_notlari/guz_yariyili/bolum_4/bolum04.html

12) http://www.samsun55.net/osman_kara/article_2002_04_15_3353.html


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme