1- Orta Asya Türkleri genel olarak Gök Tanrıya
inanırlar, ölüleri için de tören düzenlerlerdi. Ölen
kişinin atı, silahı ve çok sevdiği eşyaları
beraberinde mezara bırakılırdı.

Göçebe bir hayat yaşamalarına karşın,
ölülerine bu derece değer vermeleri,
aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Ölümden sonraki yaşama inanışlarına

B) Ekonomik yönden gelişmiş olmalarına

C) Ölenin eşyalarını, kullanma alışkanlıklarının bulunmayışına

D) Uygulamanın alışkanlık haline gelmesine

2- Barut, pusula,kağıt ve matbaa gibi buluşları hep Asyalılar yapmış; ama daha modern hale getirilmesi ise Avrupalılar tarafından gerçekleştirilmiştir.

Buna, Asyalıların hangi durumu gerekçe olarak gösterilebilir?

A) Yöneticilerin yeniliklere açık olmaması
B) Eğitim düzeylerinin bu tür buluşları geliştirecek boyutlara ulaşmaması

C) Göçebe hayatının, yerleşik hayata göre daha yaygın olması

D) Siyasi çatışmaların yeni icatlara fırsat yaratmaması.

3- II.Mahmut döneminde:

• Divan-ı Hümayunun yerine bakanlıkların kurulması

• Memurların atama ve yükselme işlemlerinin belli kurallara bağlanması

• Padişah ve sadrazamın elinde bulunan yetkilerin bakanlıklar arasında paylaştırılması

• Yenilikler için hükümete önerilerde bulunacak komisyonların kurulması

gibi düzenlemelerle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmek istenmiştir?

A) Eğitim sisteminin geliştirilmesi.

B) Ekonominin güçlendirilmesi.

C) Yönetimde çağdaş uygulamalara geçilmesi.

D) Halkın yönetime ortak edilmesi.

4- Avrupa’da, Orta Çağ boyunca krallıkların
dışında derebeylik adı verilen küçük siyasi
birlikler de vardı. Zamanla bu derebeylikler,
krallıklar tarafından toprakları alınarak ortadan
kaldırıldı.

Bu sonucun elde edilmesinde,
aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre
daha etkili olmuştur?

A) İstanbul’un alınmasından sonra, kale ve
surların top gülleriyle yıkılacağının
anlaşılması.

B) Avrupa’da halkın, derebeylik yönetimine
karşı tepki göstermeye başlaması.

C) Coğrafya keşiflerine bağlı olarak sömürgecilik anlayışının gelişmesi

D) Derebeyliklerinin Avrupa’daki siyasi gelişmelere ayak uyduramaması.

5- Ankara Savaşı’ndan sonra, bir süre Anadolu
Türk birliği bozulmuştu. Buna karşın
Balkanlardaki Osmanlı topraklarında yaşayan
halk devlete olan bağlılığını sürdürmüştür.

Balkanlarda bu durumun oluşmasına,
aşağıdakilerden hangisinin katkısı daha çok
olmuştur?

A) Hıristiyanlar arasında mezhep birliğinin
Bulunmaması.

B) Bizans Devleti’nin Balkanlardaki üstünlüğünün sona ermesi.

C) Osmanlıların Balkanlardaki fetihlerinin devam etmesi.

D) Osmanlıların yönetimindeki halka adaletli ve hoşgörülü davranması

6- Osmanlılar; gelirleri hastahane, cami medrese
gibi kurumların idaresi ve bakımında
kullanılmak üzere “vakıf” adı verilen araziler
ayırmışlardı.

Bu sistemde, aşağıdakilerden hangisi
düşünülmüş olamaz?

A) Hizmet amacıyla açılan sosyal kurumların
sürekliliğini sağlamak.

B) Hizmet veren kurumların devlete olan
ekonomik yükünü hafifletmek.

C) Bayındırlık hizmetleri için gelir sağlamak

D) Hizmet sektöründe, gelirleriyle giderlerini
karşılayacak bir anlayışı yerleştirmek.

7- Kurtuluş savaşı öncesinde, bulundukları yerin işgalini önlemek amacıyla sivillerden silahlı direniş birlikleri oluşturuldu. Ne var ki Kuva-yi Milliye adı verilen bu birlikler, işgalci güçlere karşı kesin bir başarı sağlayamadılar.

Bu başarısızlığa, aşağıdakilerden hangisi gerekçe olarak gösterilebilir?

A) İstanbul Hükümetiyle iş birliği yapmamış olmaları.

B) Askeri eğitimleri yetersiz olup; küçük birlikler halinde bulunmaları.

C) Halktan yeterli desteği sağlayamamış olmaları.

D) Düzenli orduyla çatışmaya girmeleri

8- Amasya Genelgesi’nde:
• Vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli
tehlikededir.
• İstanbul Hükümeti, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.
• Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır denilmektedir.

Bu maddelerle milletin dikkati,
aşağıdakilerden hangisine çekilmek
istenmemiştir?

A) Vatanı bölme çalışmalarının yapıldığına.

B) İstanbul Hükümeti’nin gereken çabayı göstermediğine.

C) Milletten kararlı ve cesur davranışlar beklendiğine.

D) Yeni bir hükümet kurmanın zorunlu olduğuna

9- Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:

• Her türlü yabancı işgal ve müdahalelere karşı, Osmanlı Hükümetinin dağılması halinde millet, hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir.
• Kuva-yi Milliye’yi etken ve millî iradeyi hakim kılmak esastır.
• Manda ve himaye kabul olunamaz.

Bu maddelere bakarak, aşağıdakilerden
hangisine açıklık getirildiği söylenemez?

A) İşgallere karşı milletçe karşı konulacağına.
B) İstanbul Hükümetinin baskı altında tutulduğuna
C) Kuva-yi Milliye birliklerine destek verileceğine
D) Türk milletinin varlığını, herhangi bir devletin egemenliği altında sürdürmeyeceğine
10- Kurtuluş mücadelesinin verildiği dönemlerde; kazanılan hemen her savaştan sonra, (Londra Konferansı’na TBMM’nin davet edilmesi, Ankara ve Kars Antlaşmalarının yapılması gibi) siyasi başarılara da imza atılmıştır.

Bu sonucun elde edilmesinde, aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha etkili olmuştur?

A) Türk ulusunun bağımsızlık konusundaki kararlılığının, İtilaf Devletlerince anlaşılmış olması.
B) Osmanlı Hükümetinin görev yapamaz duruma gelmesi.
C) Halkın her durumda, Türk ordusunun yanında yer alması.
D) TBMM’nin İtilaf Devletleriyle iyi ilişkiler kurması

11- Atatürk’ün;

“Dini, mezhebi, dili ne olursa olsun, kendini
Türk sayan, Türk bilen ve Türk yaşayan herkes
Türk’tür.” sözleriyle ifadesini bulan
milliyetçilik anlayışına, aşağıdakilerden
hangisi örnek olarak gösterilebilir?

A) Yurtta barış, dünyada barış

B) Ne mutlu Türküm diyene

C) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

D) Türk; öğün, çalış, güven

12- Hızla gelişen dünyada uygulanan bir çok
sistemin, özelliğini yitirerek yok olmasına
karşın, Atatürkçü düşünce sistemini içeren
ilkeler her geçen gün daha büyük önem
kazanmaktadır.

Bu sonucun elde edilmesinde, ilkelerin
özelliklerinden hangisi ön plana çıkar?
A) Yurtta ve dünyada barıştan yana olmaları

B) Akla, mantığa ve bilime dayandırılmaları

C) Birbirlerinin tamamlayıcısı durumunda olmaları

D) Çağdaş gelişmelere açık olmaları

13- İnsan haklarına saygıyı temel ilke edinen bir
kişiden, aşağıdaki davranış şekillerinden
hangisini göstermesi beklenemez?

A) Sahip olduğu hakların çiğnenmesine izin
vermemesi.

B) Ulusal çıkarları, kişisel çıkarlarının üstünde tutması.

C) Toplumsal hakların korunmasına özen göstermesi
D) Devlet otoritesinin gerekliliğine inanmaması
14-

Yukarıdaki kürede numaralanmış alanlar
aynı ölçekle düzlem üzerine aktarıldığında,
hangisi daha ayrıntılı çizilebilir?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

15-

Yukarıdaki grafiğin özellikleri dikkate
alındığında, aşağıdaki tarım ürünlerinden
hangisinin yetişmesine olanak yoktur?

A) Çay B) Muz
C) Susam D) Yer fıstığı
16-

Yukarıdaki haritada gösterilen illerimizden
Hatay’a 21 Haziran’da Güneş ışınlarının
daha dik gelmesi, aşağıdakilerden hangisine
bağlıdır?

A) Güneş ışınlarını kesecek yükseltilere uzak olmasına.

B) Yengeç dönencesine daha yakın olmasına.

C) Kuzey Yarımkürede yaz mevsiminin yaşanmasına.

D) Diğer illere göre denize daha yakın olmasına.
17- Tarihçiler, insanların yaşayışlarına ilişkin bilgi
edinmek ve geleceğe ışık tutmak amacıyla
sürekli bir arayış ve inceleme içinde
olmuşlardır. Ancak, edinilen bilgilerin tarih
çağlarına ait olanları; tarih öncesine göre daha
kesin sonuçlar vermektedir.

Bu durum, tarih çağlarının hangi özelliğine
bağlanabilir?

A) Tarihe ilgi duyanların sayıca artmasına.

B) Yöneticilerin araştırmacılara destek vermesine.

C) Çok sayıda yazılı belgenin bulunmasına.

D) Araştırma ve kazıların daha dikkatli yapılmasına

18- Toplumsal sorunlara çözüm üretmek, kamuoyu
oluşturmak, halkın sesini yöneticilere
duyurabilmek gibi amaçlarla kurulan kuruluşlara
“sivil toplum örgütleri” denilmektedir.

Bu örgütlerin kurulmasına ve yaşamasına
fırsat veren bir devletle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi düşünülemez?

A) Yönetenlerle yönetilenler arasında tam bir uyumun sağlandığı.

B) Haksız uygulamalara karşı halkın göstereceği tepkiye saygı duyulduğu.

C) Farklı düşüncelerin ifade edilmesine engel olunmadığı.

D) Demokratik hakların kullanılmasına özen gösterildiği.

19-
I- Yazılı bir anayasanın bulunması.

II- Yargı yetkisinin bağımsız mahkemeler bırakılması.

III- Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması.

IV- Anayasanın bütün kanunlardan üstün tutulması

Yukarıda belirtilenleri uygulayan bir devlet
için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsan haklarına gereken saygı
gösterilmektedir.

B) Yasalar; anayasaya uygun olarak hazırlanmaktadır.

C) Yeni yasaların çıkarılmasına sınırlama getirilmiştir.
D) Yargıya siyasi otoritenin baskı yapması önlenmiştir.
20- Türkiye’ye gelen bir turist, Mevla’na Türbesi’ni,
Alanya Kalesi’ni, Efes Harabelerini ve Sümela
Manastırı’nı ziyaret etmiştir.

Turist bu gezide, Türkiye’nin Coğrafi
Bölgelerini hangi sıraya göre gezmiştir?

A) Karadeniz-Ege-Akdeniz-İç Anadolu
B) Ege-İç Anadolu-Karadeniz-Akdeniz
C) İç Anadolu-Akdeniz-Ege-Karadeniz
D) Akdeniz-İç Anadolu-Ege-Karadeniz

21- Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
tamamlandığında; bölgede görülebilecek en
önemli sosyal ve ekonomik gelişme,
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Turizm gelirlerinin büyük boyutlara ulaşması.

B) İşsizlik sorununa kesin çözüm getirilmesi.

C) Ağır sanayi kuruluşları için zemin oluşturulması.

D) Başka bölgelere olan göçün azalması

22- Marmara Bölgesi’nde, Çatalca–Kocaeli bölümü
Türkiye’nin de en yoğun nüfuslu yeridir.

Bölümün bu özelliğine, aşağıdakilerden
hangisinin neden olduğu söylenemez?

A) Yer şekillerinin sadelik göstermesi.
B) Endüstri kuruluşlarının yörede toplanması.
C) Ticari etkinliklerin artması.
E) Sağlık,eğitim gibi sektörlerin yoğunluk kazanması

23-
• Kervansarayların yapılması
• Lonca teşkilatının kurulması
• Kalelerin onarılması
• Sinop, Antalya ve Alanya gibi kıyı
kentlerinin ele geçirilmesi.

Anadolu Selçuklu Devleti’nce
gerçekleştirilen yukarıdaki olaylarla ilgili
olarak, aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?

A) Ticaretin geliştirilmesine çalışılmıştır.
B) Esnaf ve zanaatkârlar örgütlenmiştir.
C) Anadolu’nun Türkleşmesi tamamlanmıştır.
D) Dış tehditlere karşı önlem alınmıştır.

24-Ege Bölgesi’nin kıyı kesimi ile İç Batı Anadolu
Bölümü’nde, ürün çeşidi bakımından farklılıklar
görülmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu farklılığın
nedenleri arasında gösterilemez?

A) Yükseltilerin batıdan doğuya doğru artması
B) Kıyılarda geniş delta ovalarının yer alması.
C) Her iki bölümde farklı iklim tiplerinin görülmesi.

D) İç kesimlerde tarımın modern yöntemlerle yapılmaması

25. Kurtuluş Savaşı’nın başlarında, Kuva-yi
Milliye hareketinin doğması, millî
cemiyetlerin kurulması gibi gelişmeler,
aşağıdakilerden hangisinin bir
göstergesidir?

A) Yerel direnişteki kararlılığının
B) Saltanat yönetimine son verileceğinin
C) Düzenli ordu kurulacağının
D) TBMM kararlarına bağlı kalınacağın

SORULAR

1. Göllerin kirlenmesi göçmen kuşların yaşamını nasıl etkiler?

2. Göllerin kirlenmesinin nedenleri neler olabilir?

Fabrika atıkları, göllere dökülen çöpler göllerin kirlenmesine neden olmaktadır

3. Olgu ve görüşe birer örnek veriniz?

Galatasaray bir spor kulübüdür. Galatasaray iyi bir takımdır

4. Esenyayla Köyü Akyaka’yabağlı ve ilçeye yakın bir köydür.Köyün yolları toprak olduğu için özellikle kış aylarında ulaşımı olumsuz etkilemektedir.Buna karşılık çok güzel bir köy olan Esenyayla Köyü’nün diğer köylere göre önemli avantajları vardır.Bunlardan en önemlisi köyde bakkalların bulunmasıdır.

Yukarıdaki yazıda geçen olgu ve görüşleri bulunuz?

5.
Mağazadan bir bilgisayar aldınız.Ancak bilgisayarı eve getirdiğinizde çalışmadığını gördünüz.Bu durumla ilgili kimlere başvurmanız gerekmektedir?

HER SORU 20 PUAN DEĞERİNDEDİR BAŞARILAR DİLERİM