Toplantı Tarihi: 12.09.2008

Toplantı No: 1

Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası

Toplantı Saati: 16.30

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Açılış ve yoklama ;

2-Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarının okunması

3-Kimya dersinin genel amaçlarının okunması

4-Atatürkçülükle ilgili konuların görüşülmesi

5-Bir önceki toplantıda alınan kararların okunması;

6-Müfredat programıyla ilgili görüşler;

7-2007-2008 Eğitim-Öğretim yılının değerlendirilmesi

8-Yıllık ders planlarının hazırlanması;

9-Günlük ders planlarının hazırlanması;

10-Ölçme değerlendirme ve sınavların tespiti;

11-Öğrenci başarısını artırıcı tedbirler;

12-Gezi gözlem ve deneylerin tespiti

13-Laboratuarın kullanılması

14-Ders araç gereçleri ve malzemelerin bakımı ve korunması;

15-Ödev yönetmeliğinin incelenerek ödev konularının tespiti ve ödevlerin değerlendirilmesi

16-Konuların işlenişinde takip edilecek yöntem ve tekniklerin belirlenmesi

17-Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği

18-Ders kitaplarının içerik resim ve anlatım yönünden görüşülmesi.

19-Yeni gelişen eğitim teknolojileri ve mültimedya araçlarından faydalanma yollarının araştırılması .

20-Hizmet içi Eğitim Çalışmaları.

21-Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Kimya Dersi zümre öğretmenleri toplantısı belirtilen tarihte yapılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

MADDE 1-Yapılan yoklamada ekte belirtilen öğretmenlerin hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

MADDE 2-Zümre Başkanı Kimya öğretmeni Cabir KARTAL söz alarak;14574 Sayılı Resmi Gazetede 14 Haziran 1973 tarihinde yayınlanan, 1739 karar no’lu “Milli Eğitim Temel Kanunu” ‘nu okumuştur.

MADDE 3-Kimya dersinin genel amaçları Coşkun YILDIZ tarafından okundu.Buna göre;

1-öğrencilerde bağımsız düşünme çalışma ve hevesli çabalarla bilgi edinme davranışını geliştirmelidir.

2-Öğrenci düşünmeye, denemeye, okumaya, tekrar denemeye, okumaya düşünmeye ve kendi başına yargılara varmaya alıştırmalıdır.

3-Öğrenciler ferdi çalışmaya hazırlıklı bulunmaya tartışmaya katılmaya yeni metotlar ve teknikler aramaya ve bunları uygulamaya teşvik edilmeli başarıları değerlendirilmelidir.

4-Dersleri ezberden uzak olmalı deney dışındaki faaliyetler öğretmenin yönettiği tartışmalar halinde geçmelidir.

5-Öğrencilere ömürleri boyunca nasıl öğrenmeye devam edeceklerini öğretmek esas olarak alınmalıdır. Yani öğrenme yolları öğretilmelidir.

6-Verilen temel bilgilerin öğrencinin daha sonra karşılaşacağı problemleri çözmede kullanılması sağlanmalıdır.

7-Öğrencilere bilginin kendi kendilerine edinilmesi öğretilmelidir.

8-Atatürkçü düşünme sisteminde: akılcılık ve bilime verilen önem aklın bilimin gerçekçilik ve yapıcılıkla ilişkisi akılcılığın sorumlulukla olan ilişkisi bilimin insan hayatındaki yeri ve önemi bilim ve teknoloji uygularken göz önünde bulundurulacak esaslar akılcılığın temeli bilim ve teknoloji “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” prensibine yeri geldikçe temas edilecek ayrıca bazı konuların sonlarında yer alan okuma parçaları sınıfta okunup gerekli açıklamalarda bulunulacaktır.

MADDE 4-Kimya zümre başkanı Atatürkçülükle ilgili konular 2488 sayılı tebliğler dergilerinden okuyarak burada belirtildiği şekilde uygulanmasına karar verildi. Atatürk’ün bilime verdiği önem her fırsatta öğrencilere aktarılacaktır. Atatürkçü düşünce ışığında öğrencilerimizin yetişmesi sağlanacaktır.

MADDE 5-Bir önceki toplantıda alınan kararlar okunarak incelendi. Alınan kararlara genelde uyulduğu görüldü.

MADDE 6-Zümre başkanı Cabir KARTAL, 2575 sayılı tebliğler dergisinde müfredat programının bizim daha önceki yıllarda zümre kararlarında uyguladığımız şekilde ayarlandığını belirterek eski sistemde okuyacak öğrencilerinde yeni düzenlemede olduğu gibi devam etmesini önerdi ve kabul edildi.

MADDE 7– Cabir KARTAL, 2007-2008 Eğitim-öğretim yılının genelde başarılı geçtiği söyledi. 11.sınıflarda üniversiteye göndermiş olduğumuz öğrenci sayısının % 46 olduğunu belirtti.

MADDE 8-Coşkun YILDIZ, yıllık ders planlarının 2488 ve 2551 sayılı tebliğler dergilerinde belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanırken planların ayrıntılı olmasını resmi tatile denk gelen iş günlerinin planda belirtilmesini ve sınav günlerinin planda belirtilmesini istedi.

MADDE 9-Zümre başkanı günlük ders planları hazırlanırken dersin özelliğine göre derste verilmek istenen konunun bir planının hazır olmasının dersi aktarmada çok faydalı olacağını belirtti.

MADDE 10-Sınav yönetmeliğinde belirtildiği gibi lise 1. sınıflarda en az 2 lise 3.sınıflarda da en az 3 sınav yapılacaktır. Ayrıca aynı dersi okutan öğretmenler dönem sonlarında en az bir sınavı ortak yapacaklarıdır. Her şubeye bir dönemde en az bir sınav test şeklinde uygulanacaktır. Sınavlarda % 60-70 kavram, % 40-30 sayısal ağırlıklı sorular sorulması kararlaştırıldı. Hazırlanan soruların daha çok öğrencilerin analiz ,sentez ,muhakeme güçlerini geliştirici nitelikte olmalıdır denildi. Bu konuda Cabir KARTAL; daha önceki yıllarda test sorularına ağırlık verdiklerini, geçen yıl ise kendi hazırladığımız tek soruda birkaç konunun sorgulandığı sorular hazırladık. Bu tür sorular öğrencilerimizi daha fazla zorlamaktadır ayrıca bu tür soruların daha yararlı olduğunu düşünmekteyiz. Test yöntemine fazla eğilmeden kendi hazırladığımız açık net sorular hazırlanmasına karar verildi.

MADDE 11-Bu konuda Coşkun YILDIZ, öğrencilere konuya başlamadan önce “nedenini siz araştırın” soruları verilerek araştırmaya yönlendirmenin, konu sonunda ise ödev olarak sorular verilip bunların öğrencilere çözdürülmesinin faydalı olacağını belirtti. Aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak öğrenmenin ve başarının artırılabileceğini belirti. Bu konuda Cabir KARTAL, öğrenci velileriyle işbirliği yapılarak öğrenci başarısının artırılabileceğini belitti. Ödevlerin bir iki öğrenciye çözdürülerek kontrol edilmesinin başarıyı artıracağını belirtti.

MADDE 12-Zümre başkanı Cabir KARTAL, bazı kimya ile ilgili internet sitelerinde öğretmenlerimizin yapabileceği deneyler seçilmiştir. Tüm öğretmen arkadaşlarımızın bu sitelerden faydalanarak mümkün olduğu kadar kontrollü deneyler yapmalarını/yaptırmalarını istedi.

MADDE 13-Laboratuarları bulunan okullarda laboratuarların etkin kullanımı laboratuarı olmayan okullarda ise biran önce laboratuar kurulması için girişimlerde bulunulması sağlanacaktır. Laboratuarın tertip, düzen, temizliği ve kullanımı sağlanacaktır. Ayrıca laboratuarda bulunan kimyasalların özellikle cıva, brom, asit gibi yanıcı yakıcı zehirleyici tahriş edici maddelerin kilit altında tutulmasını bu tür maddeler kullanılırken azami dikkat ve hassasiyetin gösterilmesini öğrencilere bunların kontrolsüz kullandırılmamasını öğrencilere laboratuarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda hazırlanan slaytın gösterilmesini istedi.

MADDE 14-Ders araç gereç ve malzemelerinin gerekli sayım döküm ve bakım işleri yapılacaktır. Ayrıca laboratuardaki malzemeler yeniden düzenlenecek ve kimyasal madde listeleri güncellenerek eksik maddelerin listeleri çıkarılacak bunun için okul idaresi nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

MADDE 15- Ödev yönetmeliği Cabir KARTAL tarafından okundu.

Ödev konuları aşağıda belirtildiği şekilde seçilmiştir.

Lise 1.sınıfta

 • İnsanların maddeye bakışının tarihsel gelişimi
 • Simyadan kimya bilimine aktarılan bulguların önemini
 • Ozon tabakasının incelme nedenleri, canlılara etkisi ve çözüm yolları.
 • Hava kirliliğine neden olan kimyasal maddeler nelerdir? ve çözüm yolları,
 • Toprak kirliliği, kirliliğe neden olan kimyasal maddeler, canlılara etkisi ve çözüm yolları
 • Su arıtma sistemlerinin araştırılarak , kullanılan yöntemlerdeki kimyasal reaksiyonların yazılması
 • Küresel ısınma ve sera etkisi nedir? Nedenleri ve olumsuz etkileri nelerdir?
 • Kimya bilimine Hizmet eden bilim adamlarının araştırılarak,hayatlarının incelenmesi

(Dalton, Rutherford, Bohr, Lavosier, Mendelyev,Lewis, Arrhenius, Hass, Van Der Waals, J.J. Thomson Millikan, Avagadro……………)

 • Kimyasal bağ kavramının tarihsel gelişim
 • Denizdeki dalgıçlarda vurgun olayı neden olur tedavisi nasıl yapılır.
 • Maddenin 4. hali olan plazma konusunun araştırılması.
 • Sigara dumanında hangi gazlar vardır? İnsan sağlığına etkilerini araştırınız.
 • Kaya tuzundan rafine tuz nasıl elde edilir?
 • Elementlerin grup numaraları ile son katmandaki elektron sayıları ve bir bileşikteki yükseltgenme basamakları arasında ilişki
 • İyonik bileşiklerin örgü yapısı
 • Temizlik maddelerinin kimyası
 • Biyolojik sistemlerdeki kimyasal olaylar
 • Kimyasal maddelerin çevresel etki ve değerlendirmesi

Lise 2.sınıfta:

 • Günlük hayatta kullandığımız bazı besin maddelerindeki bazı asitler ve bazlar
 • Radyoaktif maddelerin özellikleri ve çevreye verdiği zararlar.
 • Atom bombası ve verdiği zararlar.
 • Nükleer enerjiden günümüzde faydalanma yollarının araştırılması
 • Suların sertlik dereceleri nasıl tespit edilir.
 • Asit yağmurları nedir? Çevreye ve peribacalarına etkilerinin araştırılması
 • İnsan vücudunda bulunan tampon çözeltiler nelerdir.
 • Seçimli çöktürmeyi inceleyerek sudaki maddeler hangi yöntemlerle çöktürülür.
 • Suların sertliğinin giderilmesi yollarını araştırınız.
 • İndikatörler nedir? Nerelerde kullanılmaktadır.
 • Yapay elementler nasıl elde edilir araştırınız.
 • Alternatif enerji kaynakları A)Hidrojen enerjisi B) Bor enerjisi
 • Beşeri ilaçların insan vücuduna olumsuz etkisi

Lise 3.sınıfta:

 • Polimer nedir? Günlük hayatta kullandığımız polimerlere örnekler verilmesi, polimer endüstrisinin önemi.
 • Organik gübre ve önemi.
 • Organik boyar maddeler nelerdir özelliklerinin araştırılması.
 • Mürekkep ve görünmez mürekkep hakkında araştırma.
 • Limon kolonyası yapımı
 • Sabun yapımı
 • Çıtır-pıtır yapımının araştırılması
 • Fotoğraf ve röntgen atıklarından nasıl ayna yapılır?
 • Paslanma nedir paslanmadan korunmak için çeşitli yöntemler araştırınız.
 • Aspirin labaratuvarda nasıl elde edilir araştırınız.
 • Tentürdiyot labaratuvarda nasıl elde edilir araştırınız.
 • Boya sanayiinde kullanılan boyar maddeler nelerdir.
 • Deterjanın ekolojiye etkilerini araştırınız
 • Günlük hayatta kullandığımız kanser yapıcı organik bileşikler nelerdir araştırınız.
 • Çeşitli alanlarda kullanılan hormonlar nelerdir canlılara etkisini araştırınız.
 • Tarımda kullanılan ilaçların canlılara etkisini araştırınız.
 • Şarj edilebilen piller ve bu pillerde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar
 • Sıvı yağların katılaştırılmasında kullanılan yöntemler.

konularının öğrencilere ödev olarak verilmesi kararlaştırıldı.

Ödevlerin şu şekilde değerlendirilmesine karar verildi:

Tertip düzen :10 puan

İmla :10 puan

Bilimsel araştırma : 60 puan

Kaynakların belirtilmesi: 10 puan

Zamanında teslim edilmesi:10 puan olarak değerlendirilecektir

Ayrıca öğrencilere ödevlerden bazıları uygulama, bazıları araştırma, bazıları da sunum şeklinde verilebilecektir

MADDE 16-Konuların işlenmesinde Soru-cevap, tümdengelim, tümevarım, test, gösteri deneyi, demonstrasyon analoji metotlarının uygulanmasına karar verildi.

MADDE 17Lise 1.sınıfta Biyolojik sistemlerdeki kimyasal olaylar ile ilgili olarak Biyoloji zümre öğretmenleriyle; Lise 2.sınıfta: fiziksel ve kimyasal değişme konusunda fizik,logaritma konusunda matematik, çözünürlüğe yabancı iyon etkisi konusunda biyoloji zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verildi.

Lise 3.sınıfta: elektro kimyasal piller, optik izomeri (ışık) konusunda fizik,bağlar (molekül geometrisi) konusunda geometri/matematik, karbonhidratlar ve proteinler konusunda biyoloji zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verildi.

MADDE 18- Bu konuda söz alan Coşkun YILDIZ ders kitaplarında içerik bakımından sorun olmadığını belirtti.Cabir KARTAL, lise1.sınıf müfredatının değiştiğini,bununla ilgili seminere katıldığını,ilgili dökümanları paylaşacağını belirtti.

Zümre Başkanı Cabir KARTAL,Bilgi çağının yaşandığı günümüzde eğitim sistemimizdeki temel amaç, öğrencilerimize mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmak olmalıdır. Bu ise üst düzey zihinsel süreç becerileriyle olur. Başka bir deyişle; ezberden çok, kavrayarak öğrenme, karşılaşılan yeni durumlarla ilgili problemleri çözebilme ve bilimsel yöntem süreci ile ilgili becerileri gerektirir.Şimdiki lise 1 programı,öğrenciye bilgi yükleme yerine bilgiye ulaşabilmeyi hedeflemektedir.

MADDE 19- Cabir KARTAL ,öğretim yöntemlerinin teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişmesi gerektiğini ve VCD, Tepegöz, Datashow Bilgisayar gibi araçlardan faydalanılmasının yollarının araştırılmasının gerekliliğini belirtti. Zümre sitemizde kimya dersleri ile ilgili Web linkleri bulunmaktadır. Verilen adreslerde çeşitli bilgisayar animasyonları vardır bu animasyonlarla kimya öğretimi daha etkili olacaktır.

MADDE 20-2007-2008 eğitim ve Öğretim yılında Hizmet içi eğitim kurslarına katılan Cabir KARTAL ‘dan lise 1 konuları ile ilgili bilgi ve doküman alınması kararlaştırıldı.Ayrıca 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında Hizmet içi eğitim kurslarına başvurulması ve bu kurslara katılan öğretmenlerden yararlanma yoluna gidilmesine karar verilmiştir.

MADDE 21-Toplantıda başka söz alan olmadığından Zümre başkanı Cabir KARTAL,2008-2009 Eğitim Öğretim yılının başarılarla dolu geçmesi dileğiyle toplantıyı kapattı.

Cabir KARTAL Coşkun YILDIZ

Zümre Başkanı Kimya Öğretmeni

UYGUNDUR

…/09/2008

Suat ŞENER

Okul Müdürü