Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

ZAMİRLER (ADILLAR) Ad olmadıkları halde cümle içinde geçici olarak, bir adın yerini tutan ve bir adın gösterdiği bütün özellikleri gösteren sözcüklere veya eklere zamir (adıl) denir. Örnek : Polis aniden yere düştü, onu gördün mü? Ad                                Zamir Yapılarına Göre Zamirler : Zamirler yapıları yönünden iki grupta incelenir. * Basit (Yalın) Zamirler : Hiç yapım eki […]

İMLA(YAZIM) Kuralları I. Büyük Harflerin Kullanımı a. Her cümleye büyük harfle başlanır. • Elini uzatı. Benimle barışmak istedi. b. İster cümle başında ister içinde bütün özel isimler büyük harfle yazılır. • Dün, Yakup Kadri’nin “Yaban” adlı romanını aldım. c. Kişi adından önce veya sonra gelen unvan adları da büyük harfle yazılır. • Akşama Doktor Recep […]

Vergi yargısında dava açma süreleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda, vergi mahkemelerinde dava açma süresi otuz gün olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla genel süre, otuz gündür. ikmalen, re’sen veya idarece yapılacak tarhiyatlarla, idarece düzeltme yoluyla re’sen yapılan tarhiyatlara, ihtirazi kayıtla yapılan beyanlara veya tahakkuklara yahut kesilen cezalara karşı açılacak davalarda bu süre uygulanır. 2577 sayılı kanun, […]

KAMU MALİ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ NOTLAR 3 ana bütçe var.. 1–merkezi yönetim bütçesi 2–yerel yönetim bütçesi 3–sosyol güvenlik kurumları bütçesi merkezi yönetim bütçeside 3’e ayrılıyor.. 1-genel bütçeli kuruluşlar 2-özel bütçeli kuruluşlar 3-düzenleyici ve denetleyici kurumlar eskiden bütçe çağrısı BAŞBAKANLIKCA yapılırdı artık MALİYE BAKANLIĞINCA yapılıyor özerk bütçe 5018 ile kamu mali literatüründen kaldırılmıştır. kitlerin bütçeleri artık […]

A-GENEL Hakkın senede bağlı bulunduğu senetsiz dermeyanın (Öne sürmek, Ortaya koymak) ve devri mümkün olmadığı senetlerdir. ÖZELLİKLERİ Hak başkasına devredilebilir olmalıdır. Hak nakden değerlendirilebilmeli. Hakla senet arasında sıkı bir bağ vardır. Senetsiz hak ileri sürülemez ve devredilemez. Soyutluk ilkesi yürürlüktedir. Kıymetli evraklar genelde doğumuna sebep olan işlemden bağımsızdır. Kıymetli evrak tipleri kanunda sınırlayıcı sayıda belirtilmiştir. […]

ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEMLRİ Türk Ticaret kanununun 269. Maddesindeanonimşirketin tanımı yapılmıştır. Buna göre anonim şirket “Bir unvana sahip esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız malvarlığı ile, ortaklarının sorumluluğu, taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlı bulunan” şirkettir. T.T.K m. 271’de; kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi ve ticari gayanin gerçekleştirilmesi […]

KPSS Anayasa ve İdare Soruları – Cevapları 1)         I. Köyün güvenlik ve sağlığını korumak II. Evlendirme III. Davacı veya hasım olarak mahkemede bulunmak Hangileri muhtarın devlet işlerinden ayrı olarak köy işleri arasındadır? a) Yalnız I                   b) Yalnız II                     c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III 2) Hangisinde valinin atanma usulü doğru […]

İcra Hukuku , hukukun varoluş amacı olan “hukuki himaye” kavramını yoğun olarak uygulamaya geçiren bir daldır. İcra hukukunun temel amacı, borçlular karşısında alacaklıların haklarını korumaktır. Bu gayeye uygun olarak işleyen icra prosedüründe, maddi hukuk taleplerinin devlet kuvveti ile gerçekleştirilmesinde, diğer hak sahiplerinin menfaati ihlal edilebilir. İşte bu sakıncayı önlemek amacıyla menfaatleri tehlikede olan hak sahiplerine, […]

Yüzey Taşlamada Kalite Kontrol Cihazları ve Uygulamaları Yüzey taşlama tezgahları düzgün ve hassas yüzeylerin işlenmesinde kullanılır. Yüzey taşlama tezgahlarının başlıca iki tipi vardır: 1. yatay yüzey taşlama tezgahı, 2. dikey yüzey taşlama tezgahı. Yatay tipte taş mili yataydır ve parçayı taşıyan tabla, taş miline dik bir gidip-gelme hareketi yapar. Enlemesine ilerleme tablanın taş mili doğrultusunda […]

AVRUPA SİYASİ TARİHİ İnsanoğlu’nun yeryüzündeki yaşamını bütün yönleriyle değiştiren ve temelden etkileyen en önemli iki olay tarım ve sanayie dayalı üretim yollarının bulunmasıdır. İnsanoğlu tarıma veya sanayie dayalı uygarlıklar meydana getirmişlerdir. Tarım insan yaşamının başat geçim kaynağı olduğu sürece, uygarlıklar arasındaki etkileşim çok güçlü olamamış ve bu uygarlıklar belirli coğrafyalarla sınırlı veya yerel düzeyde kalmışlardır. […]

Osman Bey, Osmanlı Devleti’ni ve Osmanoğullarını kuran ve adını devletine ve soyuna vermiş bulunan ilk Osmanlı Sultânıdır. Kendisine Kara Osman, Fahruddin ve Mu’înüddin de denmiştir. Osman Gâzî, hayatının sonuna kadar emîr yani bey olarak anılmıştır; vefâtından sonra Hân ve Sultân denmiştir. Çünkü hayatının sonlarına doğru uc beyi olmuştur. Osman Bey, 1258 tarihinde Söğüd’de veya Osmancık’da […]

YIKAMAYA KARŞI RENK HASLIĞININ TAYİNİ Yıkamaya karşı renk haslığının tayini, TS EN 2015-CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 ve TS EN ISO 105-CO6 standartları esas alınarak 6 farklı yıkama testi ile yapılabilmektedir. TS EN ISO 105-CO6 yıkama testi diğerlerinden tamamen farklıdır. TS EN 2015-CO1, CO2, CO3, CO4 ve CO5 testlerinde takip edilen test aşamaları ile testte […]


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme